aDute. 9.22.
bHlab. 78.21.
cLevi 10.2. Nani 16.35. 2 Kho. 1.12. Hlab. 106.18.
dGen. 20.17. Jak. 5.16.
eEks. 12.38.
fHlab. 106.14. Hlab. 78.18. 1 Kor. 10.6.
gEks. 16.3. Nani 21.5. Seb. 7.39.
hEks. 16.14,31.
iGen. 2.12.
j2 Sam. 24.2,8.
kHlab. 32.4; Eks. 16.31.
lEks. 16.13,14.
m11.1.
nDute. 1.12.
oIsa. 40.11.
pIsa. 49.23; 1 Thes. 2.7.
qGen. 50.24. Eks. 13.5.
r2 Kho. 7.2. Mat. 15.33. Mark. 8.4. Joha. 6.7,9.
sEks. 18.18.
t1 Kho. 19.4. Jona 4.3.
uZef. 3.15.
vEks. 24.1,9.
wDute. 1.15; 16.18. Eks. 5.6,10,14,15,19.
x11.25; 12.5. Gen. 11.5; 18.21. Eks. 3.8; 19.20.
yGen. 27.36. Tshu. 2.10. Nani 11.25; 1 Sam. 10.6,10; 19.20,21. 2 Kho. 2.15. Neh. 9.20.
zEks. 18.22.
aaEks. 19.10.
ab11.5.
acHlab. 78.29; 106.15.
ad21.5.
aeEks. 12.37. Eks. 38.26. Nani 1.46.
afHlu. 21.14. Levi 25.26.
agHlu. 21.14. Levi 25.26.
ahIsa. 50.2; 59.1.
ai23.19. Hez. 12.25; 24.14.
aj11.16.
ak11.17.
al11.17.
am1 Sam. 20.26. Jer. 36.5.
anEks. 24.13. Nani 13.8,16.
ao1 Sam. 24.2.
apMark. 9.38. Luka 9.49.
aq1 Kor. 14.5.
arEks. 16.13. Hlab. 78.26,27,28; 105.40.
asHez. 45.11. Eks. 16.16,32,33,36.
atHlab. 78.30,31.
au33.17.

Numbers 11

I Nkosi ithembisa ukubapha inyama

Kwasekusithi abantu besola kwakukubi endlebeni ze Nkosi a . Kwathi i Nkosi isikuzwile, ulaka lwayo lwavutha b , lomlilo we Nkosi wavutha phakathi kwabo, waqothula emngceleni wenkamba c . Abantu basebekhala kuMozisi; uMozisi wasekhuleka e Nkosini, lomlilo wadeda d . Ngakho wabiza ibizo laleyondawo iTabera, ngoba umlilo we Nkosi wavutha phakathi kwabo.

Ududu lwabantu olwaluphakathi kwabo lwaloyisa isiloyiso e ; ngakho labantwana bakoIsrayeli baphinde bakhala inyembezi, bathi: Ngubani ozasipha inyama ukuthi sidle f ? Siyazikhumbula inhlanzi esasizidla ngesihle eGibhithe, amakhomane, lamakhabe, lamaliki, lesandindima, legalikhi g . Kodwa khathesi umphefumulo wethu womile, kakulalutho ngitsho, ngaphandle kwale imana phambi kwamehlo ethu. Njalo imana yayinjengenhlanyelo yekoriyanderi* h , lokukhangeleka kwayo kwakunjengokukhangeleka kwebedola* i . Abantu bahambahamba bayibutha j  bayichola ematsheni okuchola, loba bayigiga engigeni, bayipheka ezimbizeni, benza amaqebelengwana ngayo; lokunambitheka kwayo kwakunjengokunambitheka komhluzi wamafutha k . Lapho amazolo esehlela phezu kwenkamba ebusuku, imana yehla phezu kwawo l .

10 Njalo uMozisi wezwa abantu bekhala inyembezi ngokwensapho zabo, ngulowo lalowo emnyango wethente lakhe. Lolaka lwe Nkosi lwavutha kakhulu; futhi kwaba kubi emehlweni kaMozisi m . 11 UMozisi wasesithi e Nkosini: Wenzeleni okubi encekwini yakho? Njalo kungani ngingatholanga umusa emehlweni akho ukuthi ubeke umthwalo walababantu bonke phezu kwami? n  12 Mina ngakhulelwa yibo bonke lababantu yini? Kumbe mina ngabazala yini, ukuze uthi kimi: Basingathe esifubeni sakho o , njengomlizane owesilisa esingatha umntwana omunyayo p , kuze kube selizweni owalifungela oyise? q  13 Ngingayithatha ngaphi inyama ukuthi ngibaphe bonke lababantu? Ngoba bayakhala inyembezi kimi besithi: Siphe inyama ukuze sidle r . 14 Mina kangilamandla okuthwala bonke lababantu ngedwa, ngoba kunzima kakhulu kimi s . 15 Uba-ke usenza njalo kimi, ake ungibulale lokungibulala, uba ngithole umusa emehlweni akho t , njalo kangingaboni usizi lwami u .

16 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Buthela kimi amadoda angamatshumi ayisikhombisa abadala bakoIsrayeli, owaziyo ngawo ukuthi angabadala babantu v  lenduna zabo w , uwalethe ethenteni lenhlangano ukuze eme khona lawe. 17 Njalo ngizakwehla, ngikhulume lawe khona x ; ngizagodla okomoya ophezu kwakho ngikufake phezu kwabo y ; njalo bazathwala kanye lawe umthwalo wabantu, ukuze ungawuthwali wedwa z . 18 Tshono-ke ebantwini uthi: Zingcweliseleleni ikusasa aa , lizakudla inyama; ngoba likhalile inyembezi endlebeni ze Nkosi lisithi: Ngubani ozasipha inyama ukuze sidle? Ngoba kwakukuhle kithi eGibhithe ab . Ngakho i Nkosi izalipha inyama njalo lidle. 19 Kaliyikudla usuku olulodwa, loba insuku ezimbili, loba insuku ezinhlanu, loba insuku ezilitshumi, kumbe insuku ezingamatshumi amabili, 20 kuze kube yinyanga yonke, ize iphume emakhaleni enu, ilitshiphele, ngenxa yokuthi liyalile i Nkosi ephakathi kwenu ac , lakhala inyembezi phambi kwayo lisithi: Kanti saphumelani eGibhithe? ad  21 Kodwa uMozisi wathi: Abantu abahamba ngenyawo engiphakathi kwabo bazinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha; wena-ke uthe: Ngizabanika inyama ukuze badle inyanga yonke ae . 22 Bazahlatshelwa izimvu lezinkomo yini ukuze zibanele? af  Loba bazabuthelwa yini inhlanzi zonke zolwandle ukuze zibanele? ag  23 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Isandla se Nkosi sifinyeziwe yini? ah  Khathesi uzabona ukuthi ilizwi lami lizakwenzeka kuwe kumbe hatshi ai .

24 UMozisi wasephuma, wabatshela abantu amazwi e Nkosi; wabutha amadoda angamatshumi ayisikhombisa ebadaleni babantu, wawamisa ehanqe ithente aj . 25 I Nkosi yasisehla ngeyezi ak , yakhuluma kuye, yagodla okomoya ophezu kwakhe, yakubeka phezu kwamadoda angamatshumi ayisikhombisa, abadala. Kwasekusithi lapho uMoya ehlala phezu kwabo al , baprofetha, kodwa kabakuphindanga. 26 Njalo kwakusele amadoda amabili enkambeni, ibizo lenye lalinguElidadi lebizo lenye linguMedadi; loMoya wahlala phezu kwawo. Njalo ayephakathi kwalabo ababhaliweyo, kodwa kawaphumanga ukuya ethenteni, njalo aprofetha enkambeni am . 27 Kwagijima ijaha labika kuMozisi lathi: UElidadi loMedadi bayaprofetha enkambeni. 28 UJoshuwa indodana kaNuni an , inceku kaMozisi, omunye wabatsha bakhe ao , wasephendula wathi: Nkosi yami, Mozisi, benqabele ap . 29 Kodwa uMozisi wathi kuye: Ulobukhwele ngenxa yami yini? Kungathi bonke abantu be Nkosi bangaba ngabaprofethi, ukuze i Nkosi ifake uMoya wayo phezu kwabo aq ! 30 UMozisi wasezibuthela enkambeni, yena labadala bakoIsrayeli.

I Nkosi ibapha izagwaca

31 Kwasekusuka umoya ovela e Nkosini, waletha izagwaca zivela elwandle, wazehlisela phezu kwenkamba, phose uhambo losuku ngapha, njalo phose uhambo losuku ngapha, zizingelezele inkamba, njalo okungaba zingalo ezimbili phezu komhlabathi ar . 32 Abantu basebesukuma lolosuku lonke, lobusuku bonke, losuku lonke olulandelayo, bebutha izagwaca. Lowo owayelezinlutshwana wayebuthe amahomeri* alitshumi as ; bazichayela zona inhlangothi zonke zenkamba. 33 Inyama isesephakathi kwamazinyo abo ingakahlafunwa, intukuthelo ye Nkosi yabavuthela abantu, njalo i Nkosi yabatshaya abantu ngenhlupheko enkulu kakhulu at . 34 Ngakho ibizo laleyondawo lathiwa yiKibirothi-Hathava, ngoba lapho bangcwaba abantu abakhanukayo. 35 Abantu basuka eKibirothi-Hathava baya eHazerothi; bahlala eHazerothi au .

Copyright information for Ndebele