aEks. 2.21.
bEks. 4.15; 7.1,2; 15.20. Mika 6.4.
cGen. 29.33. Nani 11.1; 2 Kho. 19.4. Isa. 37.4. Hez. 35.12,13.
dHlab. 76.9.
eHlab. 76.9.
f11.25; 16.19.
gGen. 46.2. Hez. 1.1. Dan. 10.8,16. Gen. 15.1. Dan. 8.2. Luka 1.11,22. Seb. 10.11,17. 22.17,18.
hGen. 31.10,11. 1 Kho. 3.5. Jobe 33.15. Mat. 1.20.
iHlab. 105.26.
jHeb. 3.2,5.
k1 Tim. 3.15.
lEks. 33.11. Nani 7.89. Dute. 34.10; 1 Kor. 13.12.
mHlu. 14.12; Hlab. 49.4; 78.2. Zaga 1.6.
nEks. 33.19.
o12.7.
pDute. 24.9.
q2 Kho. 5.27. Levi 13.10; 2 Kho. 15.5; 2 Lan. 26.19,20.
r2 Sam. 19.19; 24.10. Zaga 30.32.
sDute. 25.9. Jobe 30.10.
tLevi 13.46.
u2 Lan. 26.20,21. Luka 17.12.
v11.35; 33.18.
wGen. 21.21. Nani 10.12; 13.3,26. 1 Sam. 25.1.

Numbers 12

UMiriyamu loAroni baphikisana loMozisi

UMiriyamu loAroni basebekhuluma bemelene loMozisi ngenxa yowesifazana umKushikazi owayemthethe, ngoba wayethethe umfazi umKushikazi a . Basebesithi: Kambe, i Nkosi ikhulume ngoMozisi kuphela? Kayikhulumanga langathi? b  Le Nkosi yakuzwa c . Njalo indoda uMozisi yayimnene kakhulu kulabo bonke abantu abaphezu kobuso bomhlaba d . Khona i Nkosi yahle yathi kuMozisi lakuAroni lakuMiriyamu: Phumani lobathathu lize ethenteni lenhlangano. Baphuma-ke bona bobathathu e . I Nkosi yasisehla isensikeni yeyezi, yema emnyango wethente, yabiza uAroni loMiriyamu; basebephuma bobabili f . Yasisithi: Zwanini-ke amazwi ami; uba kukhona umprofethi phakathi kwenu, mina i Nkosi ngizaziveza kuye ngombono g , ngikhulume laye ngephupho h . Kodwa inceku yami uMozisi kanjalo i , uthembekile j  endlini yami yonke k . Ngikhuluma laye umlomo ngomlomo l , langokubona, kungeyisikho ngemizekeliso m ; futhi ukhangela isimo se Nkosi n . Ngakho kungani belingesabi ukukhuluma limelene lenceku yami uMozisi? o  Njalo ulaka lwe Nkosi lwabavuthela; yasihamba. 10 Kwathi lapho iyezi lisuka phezu kwethente, khangela, uMiriyamu p  wayelobulephero q , emhlophe njengeliqhwa elikhithikayo. UAroni wasemkhangela uMiriyamu, khangela-ke, ulobulephero. 11 UAroni wasesithi kuMozisi: Hawu nkosi yami, akungabeki isono phezu kwethu, okungaso senze ngobuthutha, lokungaso sonile r . 12 Ake angabi njengofileyo, othi nxa ephuma esiswini sikanina ingxenye eyodwa kwezimbili yenyama yakhe idliwe. 13 UMozisi wasekhala e Nkosini esithi: Nkulunkulu, ake umelaphe, ngiyakuncenga. 14 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Uba uyise ubemkhafulele lokumkhafulela ngamathe ebusweni bakhe s , ubengayikuyangeka insuku eziyisikhombisa yini? Kavalelwe ngaphandle kwenkamba insuku eziyisikhombisa t ; lemva kwalokho emukelwe. 15 UMiriyamu wasevalelwa ngaphandle kwenkamba insuku eziyisikhombisa; labantu kabasukanga, waze wemukelwa uMiriyamu u . 16 Lemva kwalokho abantu basuka eHazerothi v , bamisa inkamba enkangala yeParani w .

Copyright information for Ndebele