a32.8. Dute. 1.22.
b12.16.
c34.19. 1 Lan. 4.15.
d13.30;14.6,30,38;26.65; 32.12. Dute. 1.36. Josh. 14.6,7,13,14; 15.13-18. Hlu. 1.12-15.
e13.16.
f13.8; 11.28; 14.6,30,38. Eks. 24.13.
g13.22,29.
hGen. 14.10; 19.17,30. Nani 13.29. Hlu. 1.9,19.
iNeh. 9.25,35. Hez. 34.14.
jDute. 31.6,7,23.
k20.1; 27.14; 33.36; 34.3. Dute. 32.51. Josh. 15.1.
lJosh. 19.28.
m34.8.
n13.28,33. Dute. 1.28; 2.10; 9.2. Josh. 11.21,22; 15.13,14. Hlu. 1.10.
oJosh. 14.15; 15.13; 21.11. Gen. 13.18.
pHlab. 78.12,43. Isa. 19.11,13; 30.4. Hez. 30.14.
qDute. 1.24,25.
r4.10,12.
sGen. 14.7; 16.14; 20.1. Nani 20.1,16; 32.8; 33.36. Dute. 1.19. Josh. 14.6,7.
t14.8. Eks. 3.8.
uDute. 1.25.
vDute. 1.28; 9.1,2.
wDute. 1.28; 9.1,2.
xEks. 17.8. Nani 14.25,43; 24.20. Dute. 25.17. Hlu. 6.3. 1 Sam. 14.48; 15.2,3.
y14.25; 2 Sam. 24.7.
z14.6,24.
aa32.9. Dute. 1.28. Josh. 14.8.
abGen. 37.2; Nani 14.36,37. Hlab. 31.13.
acAmos 2.9.
adGen. 6.4.
aeLevi 11.22. Tshu. 12.5. Isa. 40.22; 2 Lan. 7.13.

Numbers 13

Izinhloli ezilitshumi lambili zithunywa eKhanani

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Zithumele amadoda ukuthi ahlole ilizwe leKhanani engibapha lona abantwana bakoIsrayeli a ; uthume indoda eyodwa yaleso lalesosizwe saboyise, yonke eyinduna phakathi kwabo. UMozisi wawathuma-ke esuka enkangala yeParani b , ngokomlayo we Nkosi; wonke lawomadoda ayezinhloko zabantwana bakoIsrayeli. Lala ngamabizo awo; owesizwe sakoRubeni, uShamuwa indodana kaZakuri. Owesizwe sakoSimeyoni, uShafati indodana kaHori. Owesizwe sakoJuda c , uKalebi indodana kaJefune d . Owesizwe sakoIsakari, uIgali indodana kaJosefa. Owesizwe sakoEfrayimi, uHoseya indodana kaNuni e . Owesizwe sakoBhenjamini, uPaliti indodana kaRafu. 10 Owesizwe sakoZebuluni, uGadiyeli indodana kaSodi. 11 Owesizwe sakoJosefa, owesizwe sakoManase, uGadi indodana kaSusi. 12 Owesizwe sakoDani, uAmiyeli indodana kaGemali. 13 Owesizwe sakoAsheri, uSethuri indodana kaMikayeli. 14 Owesizwe sakoNafithali, uNabi indodana kaVofisi. 15 Owesizwe sakoGadi, uGewuweli indodana kaMaki. 16 La ngamabizo amadoda uMozisi awathumayo ukuhlola ilizwe. UMozisi wasembiza uHoseya indodana kaNuni ngokuthi nguJoshuwa f .

17 UMozisi wasewathuma ukuhlola ilizwe leKhanani, wathi kuwo: Yenyukani lapha liye eningizimu g , lenyukele entabeni h , 18 libone ilizwe ukuthi linjani, labantu abakhileyo kulo ukuthi balamandla kumbe babuthakathaka, balutshwana kumbe banengi yini, 19 lokuthi linjani ilizwe abahlala kulo, loba lihle loba libi, lokuthi injani imizi abahlala kiyo, loba izinkamba loba izinqaba, 20 lokuthi ilizwe linjani, loba livundile loba lilugwadule, lokuthi lilezihlahla loba hayi i . Manini isibindi, lithathe okwesithelo selizwe j . Lalesisikhathi kwakuyisikhathi sezithelo zokuqala zevini.

21 Basebesenyuka, balihlola ilizwe kusukela enkangala yeZini k  kuze kube seRehobi l , ekungeneni eHamathi m . 22 Benyuka-ke ngeningizimu bafika eHebroni, lapho kwakulaboAhimani, uSheshayi, loTalimayi, abantwana bakaAnaki n . IHebroni o  lakhiwa-ke iminyaka eyisikhombisa kungakabi leZowani eGibhithe p . 23 Basebefika esihotsheni seEshikoli q ; baquma khona ugatsha olulehlukuzo elilodwa lezithelo zevini, baluthwalisana ngesigodo ngababili r , lokwamapomegranati* lokwemikhiwa. 24 Leyondawo kwathiwa yisihotsha seEshikoli, ngenxa yehlukuzo abantwana bakoIsrayeli abaliqumayo lapho. 25 Basebebuya bevela ekuhloleni ilizwe ekupheleni kwensuku ezingamatshumi amane.

26 Basebehamba bafika kuMozisi lakuAroni lakunhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli enkangala yeParani, eKadeshi s ; basebebuyisela umbiko kubo lakunhlangano yonke, basebebatshengisa isithelo selizwe. 27 Basebembikela bathi: Safika elizweni owasithuma kulo; njalo ngeqiniso, ligeleza uchago loluju t ; lalesi yisithelo salo u . 28 Kodwa-ke abantu abahlala elizweni balamandla v , lemizi ibiyelwe ngemithangala w , mikhulu kakhulu; njalo-ke sibone khona inzalo kaAnaki. 29 AmaAmaleki akhile elizweni leningizimu x ; lamaHethi lamaJebusi lamaAmori akhile entabeni; lamaKhanani akhile elwandle leceleni kweJordani y . 30 UKalebi wasethulisa abantu phambi kukaMozisi z , wathi: Asenyukeni lokwenyuka, sidle ilifa lalo, ngoba silamandla okulinqoba. 31 Kodwa amadoda ayenyuke laye athi: Kasilamandla okwenyukela kulabobantu, ngoba balamandla kulathi aa . 32 Basebeveza umbiko omubi ngelizwe ababelihlolile ab  ebantwaneni bakoIsrayeli besithi: Ilizwe esidabule kulo ukulihlola yilizwe elidla abantu abahlala kulo; labantu bonke esababona phakathi kwalo bangamadoda amade kakhulu ac . 33 Lalapho sibone iziqhwaga, amadodana kaAnaki, avela eziqhwageni ad . Lemehlweni ethu sasinjengentethe ae , sasinjalo lemehlweni azo.

Copyright information for Ndebele