a32.8. Dute. 1.22.
b12.16.
c34.19. 1 Lan. 4.15.
d13.30;14.6,30,38;26.65; 32.12. Dute. 1.36. Josh. 14.6,7,13,14; 15.13-18. Hlu. 1.12-15.
e13.16.
f13.8; 11.28; 14.6,30,38. Eks. 24.13.
g13.22,29.
hGen. 14.10; 19.17,30. Nani 13.29. Hlu. 1.9,19.
iNeh. 9.25,35. Hez. 34.14.
jDute. 31.6,7,23.
k20.1; 27.14; 33.36; 34.3. Dute. 32.51. Josh. 15.1.
lJosh. 19.28.
m34.8.
n13.28,33. Dute. 1.28; 2.10; 9.2. Josh. 11.21,22; 15.13,14. Hlu. 1.10.
oJosh. 14.15; 15.13; 21.11. Gen. 13.18.
pHlab. 78.12,43. Isa. 19.11,13; 30.4. Hez. 30.14.
qDute. 1.24,25.
r4.10,12.
sGen. 14.7; 16.14; 20.1. Nani 20.1,16; 32.8; 33.36. Dute. 1.19. Josh. 14.6,7.
t14.8. Eks. 3.8.
uDute. 1.25.
vDute. 1.28; 9.1,2.
wDute. 1.28; 9.1,2.
xEks. 17.8. Nani 14.25,43; 24.20. Dute. 25.17. Hlu. 6.3. 1 Sam. 14.48; 15.2,3.
y14.25; 2 Sam. 24.7.
z14.6,24.
aa32.9. Dute. 1.28. Josh. 14.8.
abGen. 37.2; Nani 14.36,37. Hlab. 31.13.
acAmos 2.9.
adGen. 6.4.
aeLevi 11.22. Tshu. 12.5. Isa. 40.22; 2 Lan. 7.13.

Numbers 13

Izinhloli ezilitshumi lambili zithunywa eKhanani

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Zithumele amadoda ukuthi ahlole ilizwe leKhanani engibapha lona abantwana bakoIsrayeli a  ; uthume indoda eyodwa yaleso lalesosizwe saboyise, yonke eyinduna phakathi kwabo. 3UMozisi wawathuma-ke esuka enkangala yeParani b  , ngokomlayo we Nkosi; wonke lawomadoda ayezinhloko zabantwana bakoIsrayeli. 4Lala ngamabizo awo; owesizwe sakoRubeni, uShamuwa indodana kaZakuri. 5Owesizwe sakoSimeyoni, uShafati indodana kaHori. 6Owesizwe sakoJuda c  , uKalebi indodana kaJefune d  . 7Owesizwe sakoIsakari, uIgali indodana kaJosefa. 8Owesizwe sakoEfrayimi, uHoseya indodana kaNuni e  . 9Owesizwe sakoBhenjamini, uPaliti indodana kaRafu. 10Owesizwe sakoZebuluni, uGadiyeli indodana kaSodi. 11Owesizwe sakoJosefa, owesizwe sakoManase, uGadi indodana kaSusi. 12Owesizwe sakoDani, uAmiyeli indodana kaGemali. 13Owesizwe sakoAsheri, uSethuri indodana kaMikayeli. 14Owesizwe sakoNafithali, uNabi indodana kaVofisi. 15Owesizwe sakoGadi, uGewuweli indodana kaMaki. 16La ngamabizo amadoda uMozisi awathumayo ukuhlola ilizwe. UMozisi wasembiza uHoseya indodana kaNuni ngokuthi nguJoshuwa f  .

17UMozisi wasewathuma ukuhlola ilizwe leKhanani, wathi kuwo: Yenyukani lapha liye eningizimu g  , lenyukele entabeni h  , 18libone ilizwe ukuthi linjani, labantu abakhileyo kulo ukuthi balamandla kumbe babuthakathaka, balutshwana kumbe banengi yini, 19lokuthi linjani ilizwe abahlala kulo, loba lihle loba libi, lokuthi injani imizi abahlala kiyo, loba izinkamba loba izinqaba, 20lokuthi ilizwe linjani, loba livundile loba lilugwadule, lokuthi lilezihlahla loba hayi i  . Manini isibindi, lithathe okwesithelo selizwe j  . Lalesisikhathi kwakuyisikhathi sezithelo zokuqala zevini.

21Basebesenyuka, balihlola ilizwe kusukela enkangala yeZini k  kuze kube seRehobi l  , ekungeneni eHamathi m  . 22Benyuka-ke ngeningizimu bafika eHebroni, lapho kwakulaboAhimani, uSheshayi, loTalimayi, abantwana bakaAnaki n  . IHebroni o  lakhiwa-ke iminyaka eyisikhombisa kungakabi leZowani eGibhithe p  . 23Basebefika esihotsheni seEshikoli q  ; baquma khona ugatsha olulehlukuzo elilodwa lezithelo zevini, baluthwalisana ngesigodo ngababili r  , lokwamapomegranati* lokwemikhiwa. 24Leyondawo kwathiwa yisihotsha seEshikoli, ngenxa yehlukuzo abantwana bakoIsrayeli abaliqumayo lapho. 25Basebebuya bevela ekuhloleni ilizwe ekupheleni kwensuku ezingamatshumi amane.

26Basebehamba bafika kuMozisi lakuAroni lakunhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli enkangala yeParani, eKadeshi s  ; basebebuyisela umbiko kubo lakunhlangano yonke, basebebatshengisa isithelo selizwe. 27Basebembikela bathi: Safika elizweni owasithuma kulo; njalo ngeqiniso, ligeleza uchago loluju t  ; lalesi yisithelo salo u  . 28Kodwa-ke abantu abahlala elizweni balamandla v  , lemizi ibiyelwe ngemithangala w  , mikhulu kakhulu; njalo-ke sibone khona inzalo kaAnaki. 29AmaAmaleki akhile elizweni leningizimu x  ; lamaHethi lamaJebusi lamaAmori akhile entabeni; lamaKhanani akhile elwandle leceleni kweJordani y  . 30UKalebi wasethulisa abantu phambi kukaMozisi z  , wathi: Asenyukeni lokwenyuka, sidle ilifa lalo, ngoba silamandla okulinqoba. 31Kodwa amadoda ayenyuke laye athi: Kasilamandla okwenyukela kulabobantu, ngoba balamandla kulathi aa  . 32Basebeveza umbiko omubi ngelizwe ababelihlolile ab  ebantwaneni bakoIsrayeli besithi: Ilizwe esidabule kulo ukulihlola yilizwe elidla abantu abahlala kulo; labantu bonke esababona phakathi kwalo bangamadoda amade kakhulu ac  . 33Lalapho sibone iziqhwaga, amadodana kaAnaki, avela eziqhwageni ad  . Lemehlweni ethu sasinjengentethe ae  , sasinjalo lemehlweni azo.

Copyright information for Ndebele