aGen. 45.2.
b11.4.
c14.27,29,36. Eks. 15.24; 16.2; 17.3. Nani 16.41. Josh. 9.18. Hlab. 106.25.
d14.27,28,29.
eNeh. 9.17.
fDute. 17.16. Seb. 7.39.
g16.4,22.
h13.27. Dute. 1.25.
i2 Sam. 15.26; 22.20. 1 Kho. 10.9. Hlab. 18.19; 22.8. Isa. 62.4.
j13.27. Eks. 3.8.
kJosh. 22.16,18,19,29.
lDute. 7.18; 20.3.
m24.8.
nGen. 48.21. Dute. 20.1,4; 31. 6.
oEks. 17.4.
pEks. 16.7,10. Levi 9.23. Nani 16.19,42; 20.6.
q14.23; 16.30.
rDute. 1.32; 9.23. Hlab. 78.22,32; 106.24. Joha. 12.37. Heb. 3.18.
sEks. 15.9,24.
tEks. 32.10.
uEks. 32.12. Dute. 9.26,27,28; 32.27. Hez. 20.9,14. Hlab. 106.23.
vEks. 15.14; Josh. 2.9,10; 5.1.
wEks. 13.21.
xDute. 9.28. Josh. 7.9.
yEks. 34.6,7. Hlab. 103.8; 145.8. Jona 4.2.
zEks. 20.5.
aaEks. 34.9.
abHlab. 106.45.
acHlab. 78.38.
adHlab. 106.23. Jak. 5.16. 1 Joha. 5.16.
aeHlab. 72.19.
afDute. 1.35. Hlab. 95.11; 106.26. Heb. 3.17,18.
agGen.
ah32.11. Hez. 20.15.
ai13.6.
aj32.11,12. Dute. 1.36. Josh. 14.9.
ak14.43,45;13.29.
al14.43,45;13.29.
amDute. 1.40.
anEks. 16.7,12.
ao14.21,23; 26.65.
ap14.2.
aq1.45; 26.64. Dute. 1.35.
ar14.6,38; 13.6.
as14.3. Dute. 1.39.
atHlab. 106.24.
au14.29,33. Heb. 3.17.
av32.13; Hlab. 107.40.
awHlab. 95.10; Dute. 2.14.
axHez. 23.35.
ay13.25.
azHez. 4.6.
baLevi 5.1.
bb23.19.
bc14.27; 26.65. 1 Kor. 10.5.
bd13.32.
be1 Kor. 10.10. Heb. 3.10,17. Juda 5.
bf13.8,16.
bgEks. 33.4.
bhDute. 1.41.
bi2 Lan. 24.20. Nani 14.25.
bjDute. 1.42.
bk14.25,45; 13.29.
blDute. 1.43.
bm1 Sam. 4.3.
bn14.43. Dute. 1.44.
bo21.3; Hlu. 1.17.

Numbers 14

Abantu bavukela i Nkosi

1 Lenhlangano yonke yasiziphakamisa, yazwakalisa ilizwi layo a  ; abantu basebekhala inyembezi ngalobobusuku b  . 2Bonke abantwana bakoIsrayeli basebengunguna bemelene loMozisi loAroni c  ; lenhlangano yonke yathi kubo: Kungathi ngabe safela elizweni leGibhithe, kumbe kungathi ngabe safela kule inkangala d  ! 3Njalo kungani i Nkosi isilethe kulelilizwe ukuthi siwe ngenkemba? Omkethu labantwanyana bethu bazakuba yimpango. Bekungebe ngcono kithi ukubuyela eGibhithe yini? 4Basebesithi omunye komunye: Asimiseni inhloko e  , sibuyele eGibhithe f  . 5UMozisi loAroni basebesithi mbo ngobuso babo phambi kwebandla lonke lenhlangano yabantwana bakoIsrayeli g  .

6UJoshuwa indodana kaNuni loKalebi indodana kaJefune ababengabalabo abahlola ilizwe, basebedabula izembatho zabo, 7bakhuluma kunhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli besithi: Ilizwe esadabula kulo ukuze silihlole yilizwe elihle kakhulukazi h  . 8Uba i Nkosi ithokoza ngathi, izasingenisa kulelilizwe i  , isinike lona, ilizwe eligeleza uchago loluju j  . 9Kuphela lingayivukeli i Nkosi k  ; futhi lina lingesabi abantu belizwe l  , ngoba bayikudla kwethu m  . Umthunzi wabo usukile kubo; le Nkosi ilathi; lingabesabi n  . 10Kodwa inhlangano yonke yathi kabakhandwe ngamatshe o  . Inkazimulo ye Nkosi yasibonakala ethenteni lenhlangano kubo bonke abantwana bakoIsrayeli p  .

11I Nkosi yasisithi kuMozisi: Koze kube nini lababantu bengidelela q  ? Koze kube nini bengangikholwa, ngazo zonke izibonakaliso engizenze phakathi kwabo? r  12Ngizabatshaya ngomatshayabhuqe wesifo, ngibathathele ilifa s  , ngikwenze ube yisizwe esikhulu lesilamandla kulabo t  .

13UMozisi wasesithi e Nkosini: Khona amaGibhithe azakuzwa; ngoba wenyuse lababantu phakathi kwawo ngamandla akho u  . 14Njalo azatshela abahlali balelilizwe. Bazwile ukuthi wena  Nkosi uphakathi kwalababantu, ukuthi wena  Nkosi ubonwa ubuso ngobuso v  , lokuthi iyezi lakho lima phezu kwabo, uhamba phambi kwabo usensikeni yeyezi emini lensikeni yomlilo ebusuku w  . 15Uba ubulala lababantu njengomuntu oyedwa, izizwe ezizwe ngendumela yakho zizakhuluma zisithi: 16Ngoba i Nkosi yayingelakho ukungenisa lababantu elizweni eyabafungela lona, ngakho ibabulele enkangala x  . 17Khathesi-ke, ngiyancenga, kawabe makhulu amandla eNkosi yami, njengokutsho kwakho usithi: 18I Nkosi iyaphuza ukuthukuthela, njalo inkulu emuseni, ithethelela ububi leziphambeko, kodwa engayikumyekela lokumyekela olecala y  , iphindisela ububi baboyise phezu kwabantwana kwesesithathu lesesine isizukulwana z  . 19Thethelela, ngiyancenga, ububi balababantu aa  njengobukhulu bomusa wakho ab  , lanjengalokho ubathethelele lababantu kusukela eGibhithe kuze kube khathesi ac  .

UNkulunkulu uthi uzatshaya abantwana bakoIsrayeli

20I Nkosi yasisithi: Sengibathethelele njengokwelizwi lakho ad  . 21Kodwa isibili, njengalokhu ngiphila, umhlaba wonke uzagcwala ngenkazimulo ye Nkosi ae  . 22ngoba wonke amadoda abone inkazimulo yami lezibonakaliso zami engazenza eGibhithe lenkangala, langilingileyo af  lezizikhathi ezilitshumi, kawezwanga ilizwi lami ag  , 23isibili kabayikubona ilizwe engalifungela oyise; futhi kakho owalabo abangideleleyo ozalibona ah  . 24Kodwa inceku yami uKalebi ai  , ngoba omunye umoya ubulaye, wangilandela ngokupheleleyo; ngakho ngizamngenisa elizweni ayengene kilo; lenzalo yakhe izakudla ilifa lalo aj  . 25(AmaAmaleki ak  lamaKhanani al  ahlala-ke esigodini.) Kusasa phendukani, lisuke liziyele enkangala ngendlela yoLwandle oluBomvu am  .

26I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni isithi: 27Koze kube nini ngilalinhlangano embi, engingungunelayo? Ngizwile ukungunguna kwabantwana bakoIsrayeli abangunguna ngakho bemelene lami an  . 28Tshono kibo uthi: Sibili njengoba ngiphila ao  , kutsho i Nkosi, njengalokhu likhulume endlebeni zami, ngizakwenza njalo kini ap  . 29Izidumbu zenu zizawela enkangala le, labo bonke ababaliweyo benu, njengokwenani lonke lenu, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, lina abangingunguneleyo aq  ; 30sibili lina kaliyikungena elizweni engiliphakamisele isandla sami ukulihlalisa kulo, ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune loJoshuwa indodana kaNuni ar  . 31Kodwa abantwanyana benu elathi ngabo bazakuba yimpango, ngizabangenisa as  , bazalazi ilizwe elalilahlayo at  . 32Lina-ke, izidumbu zenu zizawela kulinkangala au  . 33Labantwana benu bazakuba zinzulane enkangala av  iminyaka engamatshumi amane aw  , bathwale ukuphinga kwenu, izidumbu zenu zize ziphele enkangala ax  . 34Njengokwenani lezinsuku elahlola ngazo ilizwe ay  , insuku ezingamatshumi amane, usuku ngomnyaka az  , usuku ngomnyaka, lizathwala ububi benu, iminyaka engamatshumi amane ba  , lazi ukumelana kwami lani. 35Mina  Nkosi ngikhulumile. Isibili ngizakwenza lokhu bb  kulinhlangano yonke embi ebuthene imelene lami; kulinkangala bazaphela, bafele khona bc  . 36Njalo amadoda uMozisi awathumayo ukuhlola ilizwe, esephenduka, enza inhlangano yonke yamngungunela ngokuletha umbiko omubi mayelana lelizwe bd  , 37lamadoda aletha umbiko omubi ngelizwe afa ngenhlupheko phambi kwe Nkosi be  . 38Kodwa uJoshuwa indodana kaNuni loKalebi indodana kaJefune, kulawomadoda ayeyehlola ilizwe, asala ephila bf  . 39Njalo uMozisi wakhuluma lamazwi kubo bonke abantwana bakoIsrayeli; abantu basebelila kakhulu bg  .

Abantwana bakoIsrayeli banqotshwa eHorma

40Basebevuka ekuseni kakhulu, benyukela engqongeni yentaba, besithi: Khangelani silapha, sizakwenyukela endaweni i Nkosi eyithembisileyo; ngoba sonile bh  . 41Kodwa uMozisi wathi: Kungani-ke liseqa umlayo we Nkosi? Ngoba kakuyikuphumelela bi  . 42Lingenyuki, ngoba i Nkosi kayikho phakathi kwenu, ukuze lingatshaywa phambi kwezitha zenu bj  . 43Ngoba amaAmaleki lamaKhanani alapho phambi kwenu; njalo lizakuwa ngenkemba, ngoba njengoba liphendukile ekulandeleni i Nkosi, i Nkosi kayiyikuba lani bk  . 44Kodwa ngokuziqhenya benyukela engqongeni yentaba bl  , kodwa umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi loMozisi kawuphumanga phakathi kwenkamba bm  . 45AmaAmaleki asesehla, lamaKhanani ahlala kulezozintaba, abatshaya bn  , abahlakaza kwaze kwaba seHorma bo  .

Copyright information for Ndebele