aGen. 45.2.
b11.4.
c14.27,29,36. Eks. 15.24; 16.2; 17.3. Nani 16.41. Josh. 9.18. Hlab. 106.25.
d14.27,28,29.
eNeh. 9.17.
fDute. 17.16. Seb. 7.39.
g16.4,22.
h13.27. Dute. 1.25.
i2 Sam. 15.26; 22.20. 1 Kho. 10.9. Hlab. 18.19; 22.8. Isa. 62.4.
j13.27. Eks. 3.8.
kJosh. 22.16,18,19,29.
lDute. 7.18; 20.3.
m24.8.
nGen. 48.21. Dute. 20.1,4; 31. 6.
oEks. 17.4.
pEks. 16.7,10. Levi 9.23. Nani 16.19,42; 20.6.
q14.23; 16.30.
rDute. 1.32; 9.23. Hlab. 78.22,32; 106.24. Joha. 12.37. Heb. 3.18.
sEks. 15.9,24.
tEks. 32.10.
uEks. 32.12. Dute. 9.26,27,28; 32.27. Hez. 20.9,14. Hlab. 106.23.
vEks. 15.14; Josh. 2.9,10; 5.1.
wEks. 13.21.
xDute. 9.28. Josh. 7.9.
yEks. 34.6,7. Hlab. 103.8; 145.8. Jona 4.2.
zEks. 20.5.
aaEks. 34.9.
abHlab. 106.45.
acHlab. 78.38.
adHlab. 106.23. Jak. 5.16. 1 Joha. 5.16.
aeHlab. 72.19.
afDute. 1.35. Hlab. 95.11; 106.26. Heb. 3.17,18.
agGen.
ah32.11. Hez. 20.15.
ai13.6.
aj32.11,12. Dute. 1.36. Josh. 14.9.
ak14.43,45;13.29.
al14.43,45;13.29.
amDute. 1.40.
anEks. 16.7,12.
ao14.21,23; 26.65.
ap14.2.
aq1.45; 26.64. Dute. 1.35.
ar14.6,38; 13.6.
as14.3. Dute. 1.39.
atHlab. 106.24.
au14.29,33. Heb. 3.17.
av32.13; Hlab. 107.40.
awHlab. 95.10; Dute. 2.14.
axHez. 23.35.
ay13.25.
azHez. 4.6.
baLevi 5.1.
bb23.19.
bc14.27; 26.65. 1 Kor. 10.5.
bd13.32.
be1 Kor. 10.10. Heb. 3.10,17. Juda 5.
bf13.8,16.
bgEks. 33.4.
bhDute. 1.41.
bi2 Lan. 24.20. Nani 14.25.
bjDute. 1.42.
bk14.25,45; 13.29.
blDute. 1.43.
bm1 Sam. 4.3.
bn14.43. Dute. 1.44.
bo21.3; Hlu. 1.17.

Numbers 14

Abantu bavukela i Nkosi

Lenhlangano yonke yasiziphakamisa, yazwakalisa ilizwi layo a ; abantu basebekhala inyembezi ngalobobusuku b . Bonke abantwana bakoIsrayeli basebengunguna bemelene loMozisi loAroni c ; lenhlangano yonke yathi kubo: Kungathi ngabe safela elizweni leGibhithe, kumbe kungathi ngabe safela kule inkangala d ! Njalo kungani i Nkosi isilethe kulelilizwe ukuthi siwe ngenkemba? Omkethu labantwanyana bethu bazakuba yimpango. Bekungebe ngcono kithi ukubuyela eGibhithe yini? Basebesithi omunye komunye: Asimiseni inhloko e , sibuyele eGibhithe f . UMozisi loAroni basebesithi mbo ngobuso babo phambi kwebandla lonke lenhlangano yabantwana bakoIsrayeli g .

UJoshuwa indodana kaNuni loKalebi indodana kaJefune ababengabalabo abahlola ilizwe, basebedabula izembatho zabo, bakhuluma kunhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli besithi: Ilizwe esadabula kulo ukuze silihlole yilizwe elihle kakhulukazi h . Uba i Nkosi ithokoza ngathi, izasingenisa kulelilizwe i , isinike lona, ilizwe eligeleza uchago loluju j . Kuphela lingayivukeli i Nkosi k ; futhi lina lingesabi abantu belizwe l , ngoba bayikudla kwethu m . Umthunzi wabo usukile kubo; le Nkosi ilathi; lingabesabi n . 10 Kodwa inhlangano yonke yathi kabakhandwe ngamatshe o . Inkazimulo ye Nkosi yasibonakala ethenteni lenhlangano kubo bonke abantwana bakoIsrayeli p .

11 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Koze kube nini lababantu bengidelela q ? Koze kube nini bengangikholwa, ngazo zonke izibonakaliso engizenze phakathi kwabo? r  12 Ngizabatshaya ngomatshayabhuqe wesifo, ngibathathele ilifa s , ngikwenze ube yisizwe esikhulu lesilamandla kulabo t .

13 UMozisi wasesithi e Nkosini: Khona amaGibhithe azakuzwa; ngoba wenyuse lababantu phakathi kwawo ngamandla akho u . 14 Njalo azatshela abahlali balelilizwe. Bazwile ukuthi wena  Nkosi uphakathi kwalababantu, ukuthi wena  Nkosi ubonwa ubuso ngobuso v , lokuthi iyezi lakho lima phezu kwabo, uhamba phambi kwabo usensikeni yeyezi emini lensikeni yomlilo ebusuku w . 15 Uba ubulala lababantu njengomuntu oyedwa, izizwe ezizwe ngendumela yakho zizakhuluma zisithi: 16 Ngoba i Nkosi yayingelakho ukungenisa lababantu elizweni eyabafungela lona, ngakho ibabulele enkangala x . 17 Khathesi-ke, ngiyancenga, kawabe makhulu amandla eNkosi yami, njengokutsho kwakho usithi: 18 I Nkosi iyaphuza ukuthukuthela, njalo inkulu emuseni, ithethelela ububi leziphambeko, kodwa engayikumyekela lokumyekela olecala y , iphindisela ububi baboyise phezu kwabantwana kwesesithathu lesesine isizukulwana z . 19 Thethelela, ngiyancenga, ububi balababantu aa  njengobukhulu bomusa wakho ab , lanjengalokho ubathethelele lababantu kusukela eGibhithe kuze kube khathesi ac .

UNkulunkulu uthi uzatshaya abantwana bakoIsrayeli

20 I Nkosi yasisithi: Sengibathethelele njengokwelizwi lakho ad . 21 Kodwa isibili, njengalokhu ngiphila, umhlaba wonke uzagcwala ngenkazimulo ye Nkosi ae . 22 ngoba wonke amadoda abone inkazimulo yami lezibonakaliso zami engazenza eGibhithe lenkangala, langilingileyo af  lezizikhathi ezilitshumi, kawezwanga ilizwi lami ag , 23 isibili kabayikubona ilizwe engalifungela oyise; futhi kakho owalabo abangideleleyo ozalibona ah . 24 Kodwa inceku yami uKalebi ai , ngoba omunye umoya ubulaye, wangilandela ngokupheleleyo; ngakho ngizamngenisa elizweni ayengene kilo; lenzalo yakhe izakudla ilifa lalo aj . 25 (AmaAmaleki ak  lamaKhanani al  ahlala-ke esigodini.) Kusasa phendukani, lisuke liziyele enkangala ngendlela yoLwandle oluBomvu am .

26 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni isithi: 27 Koze kube nini ngilalinhlangano embi, engingungunelayo? Ngizwile ukungunguna kwabantwana bakoIsrayeli abangunguna ngakho bemelene lami an . 28 Tshono kibo uthi: Sibili njengoba ngiphila ao , kutsho i Nkosi, njengalokhu likhulume endlebeni zami, ngizakwenza njalo kini ap . 29 Izidumbu zenu zizawela enkangala le, labo bonke ababaliweyo benu, njengokwenani lonke lenu, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, lina abangingunguneleyo aq ; 30 sibili lina kaliyikungena elizweni engiliphakamisele isandla sami ukulihlalisa kulo, ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune loJoshuwa indodana kaNuni ar . 31 Kodwa abantwanyana benu elathi ngabo bazakuba yimpango, ngizabangenisa as , bazalazi ilizwe elalilahlayo at . 32 Lina-ke, izidumbu zenu zizawela kulinkangala au . 33 Labantwana benu bazakuba zinzulane enkangala av  iminyaka engamatshumi amane aw , bathwale ukuphinga kwenu, izidumbu zenu zize ziphele enkangala ax . 34 Njengokwenani lezinsuku elahlola ngazo ilizwe ay , insuku ezingamatshumi amane, usuku ngomnyaka az , usuku ngomnyaka, lizathwala ububi benu, iminyaka engamatshumi amane ba , lazi ukumelana kwami lani. 35 Mina  Nkosi ngikhulumile. Isibili ngizakwenza lokhu bb  kulinhlangano yonke embi ebuthene imelene lami; kulinkangala bazaphela, bafele khona bc . 36 Njalo amadoda uMozisi awathumayo ukuhlola ilizwe, esephenduka, enza inhlangano yonke yamngungunela ngokuletha umbiko omubi mayelana lelizwe bd , 37 lamadoda aletha umbiko omubi ngelizwe afa ngenhlupheko phambi kwe Nkosi be . 38 Kodwa uJoshuwa indodana kaNuni loKalebi indodana kaJefune, kulawomadoda ayeyehlola ilizwe, asala ephila bf . 39 Njalo uMozisi wakhuluma lamazwi kubo bonke abantwana bakoIsrayeli; abantu basebelila kakhulu bg .

Abantwana bakoIsrayeli banqotshwa eHorma

40 Basebevuka ekuseni kakhulu, benyukela engqongeni yentaba, besithi: Khangelani silapha, sizakwenyukela endaweni i Nkosi eyithembisileyo; ngoba sonile bh . 41 Kodwa uMozisi wathi: Kungani-ke liseqa umlayo we Nkosi? Ngoba kakuyikuphumelela bi . 42 Lingenyuki, ngoba i Nkosi kayikho phakathi kwenu, ukuze lingatshaywa phambi kwezitha zenu bj . 43 Ngoba amaAmaleki lamaKhanani alapho phambi kwenu; njalo lizakuwa ngenkemba, ngoba njengoba liphendukile ekulandeleni i Nkosi, i Nkosi kayiyikuba lani bk . 44 Kodwa ngokuziqhenya benyukela engqongeni yentaba bl , kodwa umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi loMozisi kawuphumanga phakathi kwenkamba bm . 45 AmaAmaleki asesehla, lamaKhanani ahlala kulezozintaba, abatshaya bn , abahlakaza kwaze kwaba seHorma bo .

Copyright information for Ndebele