a15.18. Levi 23.10. Dute. 7.1.
bLevi 1.2,3.
cLevi 7.16; 22.18,21.
dLevi 23.8,12,36; Nani 28.19. Dute. 16.10.
eGen. 8.21. Eks. 29.18. Levi 4.31; Nani 28.27; 29.2,8,13.
fLevi 2.1; 6.14.
gEks. 29.40. Levi 23.13.
hLevi 14.10; Nani 28.5.
i28.7,14.
j28.12,14.
kLevi 7.11.
l28.12,14.
mNani 28.
nEks. 12.49. Nani 9.14. 15.29,30.
oLevi 3.17.
p15.2. Dute. 26.1.
qJosh. 5.11,12.
r15.21. Neh. 10.37. Hez. 44.30.
sDute. 26.2,10.
tLevi 2.14; 23.10-17.
u15.21. Neh. 10.37. Hez. 44.30.
vLevi 4.2.
w15.8-10.
xLevi 4.23; Nani 28.15.
yLevi 4.20.
zLevi 4.27,28.
aaLevi 4.35.
ab15.15.
acDute. 17.12. Hlab. 19.13. Heb. 10.26.
adHlab. 44.16.
ae15.31. Eks. 30.33.
af2 Sam. 12.9. 2 Lan. 36.16. Zaga 13.13.
agEks. 35.3; 20.8.
ahLevi 24.12.
aiEks. 31.14,15.
ajLevi 24.14-16. 1 Kho. 21.13. Seb. 7.58.
akDute. 22.12. Mat. 23.5.
alHez. 6.9.
amHlab. 73.27; 106.39.
anLevi 11.44,45.
aoLevi 22.33.

Numbers 15

Imilayo mayelana leminikelo

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kubo a  : Lapho lifika elizweni lokuhlala kwenu, engilinika lona, 3lisenza umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo, umnikelo wokutshiswa kumbe umhlatshelo b  , owokugcwalisa isithembiso, loba emnikelweni wesihle c  , loba emikhosini yenu emisiweyo d  , ukwenza uqhatshi olumnandi e Nkosini, okuvela enkomeni kumbe ezimvini e  , 4lowo-ke onikelayo umnikelo wakhe e Nkosini f  uzasondeza umnikelo wokudla, ube yingxenye yetshumi lempuphu ecolekileyo g  ixubene lengxenye yesine yehini* yamafutha h  ; 5lewayini libe ngumnikelo wokunathwayo, ingxenye yesine yehini*, uzakulungisa lomnikelo wokutshiswa loba umhlatshelo, owewundlu elilodwa i  . 6Kumbe owenqama lizalungisa umnikelo wokudla, ube zingxenye ezimbili etshumini zempuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, ingxenye yesithathu yehini* j  ; 7lewayini libe ngumnikelo wokunathwayo, ingxenye yesithathu yehini*, uzalinikela libe liphunga elimnandi e Nkosini. 8Njalo nxa lilungisa ithole eliduna lenkomo libe ngumnikelo wokutshiswa kumbe umhlatshelo, owokugcwalisa isithembiso, kumbe iminikelo yokuthula e Nkosini k  , 9uzanikelela-ke ithole lenkomo umnikelo wokudla, ube zingxenye ezintathu etshumini lempuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, ingxenye eyodwa kwezimbili yehini* l  . 10Linikele iwayini libe ngumnikelo wokunathwayo, ingxenye eyodwa kwezimbili yehini, kube ngumnikelo owenziwe ngomlilo olephunga elimnandi e Nkosini. 11Kuzakwenziwa njalo ngaleyonkunzi, loba ngaleyonqama, loba ngewundlu, kumbe ngezinyane m  . 12Njengenani elizalilungisa, lizakwenza njalo kuleyo laleyo, ngokwenani lazo. 13Wonke owokuzalwa elizweni uzazenza njalo lezizinto, ekunikeleni umnikelo owenziwe ngomlilo woqhatshi olumnandi e Nkosini. 14Uba-ke owemzini ohlala njengowezizwe lani, kumbe loba ngubani ophakathi kwenu ezizukulwaneni zenu, njalo enikela umnikelo owenziwe ngomlilo woqhatshi olumnandi e Nkosini, njengoba lisenza uzakwenza njalo. 15Kuzakuba lesimiso sinye kini abebandla lakowemzini ohlala njengowezizwe n  , isimiso esilaphakade ezizukulwaneni zenu; njengani uzakuba njalo owemzini phambi kwe Nkosi o  . 16Kuzakuba lomthetho munye lesimiso sinye kini lakowemzini ohlala lani njengowezizwe.

17I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 18Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kubo: Ekungeneni kwenu elizweni engilisa kulo p  , 19kuzakuthi nxa lisidla okokudla kwelizwe, linikele umnikelo wokuphakanyiswa e Nkosini q  . 20Ngokokuqala kwenhlama yenu r  lizanikela iqebelengwana s  , kube ngumnikelo wokuphakanyiswa t  ; njengomnikelo wokuphakanyiswa webala lokubhulela, ngokunjalo lizawuphakamisa. 21Ngokokuqala kwenhlama yenu u  lizanika e Nkosini umnikelo wokuphakanyiswa ezizukulwaneni zenu.

22Uba-ke liduha, lingenzanga yonke imilayo le i Nkosi eyikhulume kuMozisi v  , 23konke i Nkosi elilaye khona ngesandla sikaMozisi kusukela ngosuku i Nkosi eyalaya ngalo kusiya phambili ezizukulwaneni zenu, 24kuzakuthi-ke uba kwenziwe ngokungazi, kungekho emehlweni enhlangano, inhlangano yonke izanikela ijongosi elilodwa ithole lenkomo, libe ngumnikelo wokutshiswa, kube luqhatshi olumnandi e Nkosini, lomnikelo walo wokudla, lomnikelo walo wokunathwayo njengomthetho w  , lezinyane lembuzi elilodwa, libe ngumnikelo wesono x  . 25Umpristi uzakwenzela-ke inhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli inhlawulo yokuthula, bakuthethelelwe, ngoba kuyikungazi, futhi bona bazaletha umnikelo wabo, umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo, lomnikelo wabo wesono phambi kwe Nkosi, ngenxa yesiphambeko sokungazi kwabo y  . 26Lenhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli izakuthethelelwa, lowemzini ohlala njengowezizwe phakathi kwabo, ngoba kubo bonke abantu kwakusekungazini.

27Uba-ke umuntu oyedwa esona ngokungazi, uzasondeza isibhuzikazi esilomnyaka owodwa, sibe ngumnikelo wesono z  . 28Lompristi uzawenzela lowomphefumulo owone ngokungazi inhlawulo yokuthula, lapho one ngokungazi phambi kwe Nkosi, ukumenzela inhlawulo yokuthula; uzakuthethelelwa-ke aa  . 29Lizakuba lomlayo munye kwalowo owona ngokungazi, owokuzalwa elizweni phakathi kwabantwana bakoIsrayeli, lowemzini ohlala njengowezizwe phakathi kwabo ab  .

30Kodwa umuntu okwenza ngabomo, engowokuzalwa elizweni loba engowemzini ac  , ethuka i Nkosi ad  ; njalo lowomuntu uzaqunywa asuke phakathi kwabantu bakibo ae  . 31Ngoba edelele ilizwi le Nkosi, wephula umlayo wayo, lowomuntu uzaqunywa lokuqunywa; ububi bakhe buzakuba phezu kwakhe af  .

Ukubulawa komuntu othile owatheza inkuni ngesabatha

32Kwathi abantwana bakoIsrayeli besenkangala, bafica umuntu etheza inkuni ngosuku lwesabatha ag  . 33Labo abamficayo etheza inkuni bamletha kuMozisi lakuAroni lakunhlangano yonke. 34Bamfaka esitokisini, ngoba kwakungakatshiwo ukuthi kuzakwenziwani kuye ah  . 35 ai  I Nkosi yasisithi kuMozisi: Lowomuntu kabulawe lokubulawa; inhlangano yonke izamkhanda ngamatshe ngaphandle kwenkamba aj  . 36Lenhlangano yonke yamkhuphela ngaphandle kwenkamba, yamkhanda ngamatshe waze wafa, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

Mayelana lentshaka zezembatho zabantu

37I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 38Khuluma ebantwaneni bakoIsrayeli, ubatshele ukuthi bazenzele izintshaka emiphethweni yezembatho zabo, ezizukulwaneni zabo, lokuthi bafake entshakeni yomphetho intambo eluhlaza okwesibhakabhaka ak  . 39Njalo kuzakuba kini yintshaka ukuze likukhangele, likhumbule yonke imilayo ye Nkosi, liyenze, lingadingi lilandele inhliziyo yenu lilandele amehlo enu al  , eliphinga ngokukulandela am  . 40Ukuze likhumbule lenze yonke imilayo yami, libe ngcwele kuNkulunkulu wenu an  . 41Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu eyalikhupha elizweni leGibhithe ukuba nguNkulunkulu wenu; ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu ao  .

Copyright information for Ndebele