aEks. 6.16,18,21. Juda 11.
b26.9.
c26.9.
dHlab. 106.16-18.
eEks. 19.6.
fEks. 29.45. Nani 14.14; 35.34.
g14.5; 20.6.
h16.3.
i17.5. 1 Sam. 2.28. Hlab. 105.26. Eks. 28.1.
j3.10. Levi 10.3. Hez. 40.46; 44.15,16.
kLevi 10.1.
l16.13; Isa. 7.13; Hlab. 8.5; Hez. 16.20; 1 Sam.18.23.
m8.14. Dute. 10.8.
nEks. 16.8.
o16.9.
pEks. 3.8.
qEks. 2.14. Seb. 7.27,35.
rEks. 3.8.
sGen. 4.4,5.
t1 Sam. 12.3. Seb. 20.33. 2 Kor. 7.2.
uEks. 16.9. 1 Sam. 12.3,7.
vNani 16.6,7.
w16.42; 14.10.
x16.45. Gen. 19.17,22. Jer. 51.6.
y16.45. Hlab. 73.19. Eks. 33.5.
z16.45; 14.5; 20.6.
aa27.16. Jobe 12.10. Tshu. 12.7. Isa. 57.16. Zek. 12.1. Heb. 12.9.
abGen. 19.12-14. Isa. 52.11. 2 Kor. 6.17. Isam. 18.4.
acGen. 19.15,17. 1 Sam. 12.25.
adEks. 33.8.
aeGen. 19.15,17. 1 Sam. 12.25.
af24.13. Jer. 23.16; Hez. 13.2,17.
agEks. 20.5; 32.34. Jobe 35.15. Hlab. 89.32. Isa. 10.3.
ahGen. 4.11.
ai16.33. Hlab. 55.15.
aj14.11.
ak26.10. Dute. 11.6. Hlab. 106.17.
al16.17,35; 26.11. 1 Lan. 6.22,37.
amLevi 10.2; 11.1. Hlab. 106.18.
an3.32; 4.16; 19.3.
aoZaga 20.2. Hab. 2.10.
apEks. 39.3; Gen. 1.6.
aq17.10; 26.10.
arEks. 39.3; Gen. 1.6.
as3.10; 2 Lan.26.18.
atEks. 40.34.
au16.19; 14.10.
av16.21,24.
aw16.21.
ax16.21.
ayLevi 10.6. Nani 8.19; 11.33. 1 Lan. 27.24.
az16.50; 25.8. 2 Sam. 24.21,25. Hlab. 106.30.
ba27.3.

Numbers 16

Umvukela kaKora loDathani loAbiramu

1 UKora indodana kaIzihari indodana kaKohathi indodana kaLevi a  , loDathani loAbiramu amadodana kaEliyabi, loOni indodana kaPelethi, amadodana kaRubeni, basebethatha amadoda b  . 2Basukuma phambi kukaMozisi, lamadoda abantwana bakoIsrayeli, abangamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, abangabakhokheli benhlangano, abakhethiweyo bomhlangano, amadoda alebizo c  . 3Bahlangana bamelana loMozisi bamelana loAroni d  , bathi kubo: Seledlulise amalawulo! Ngoba inhlangano yonke, bonke bangcwele e  , le Nkosi iphakathi kwabo. Pho, liziphakamiselani phezu kwebandla le Nkosi? f  4Kwathi uMozisi esekuzwile, wathi mbo ngobuso bakhe phansi g  . 5Wasekhuluma kuKora lakuqembu lakhe lonke esithi: Kusisa, khona i Nkosi izatshengisa ukuthi ngubani ongowayo lokuthi ngubani ongcwele, izamsondeza kuyo h  , lalowo emkhethileyo i  izamsondeza kuyo j  . 6Yenzani lokhu: zithatheleni imiganu yokutshisela impepha, uKora, leqembu lakhe lonke k  , 7lifake kiyo umlilo, libeke kiyo impepha phambi kwe Nkosi kusasa. Kuzakuthi indoda i Nkosi eyikhethayo, yiyo engcwele. Seledlulise amalawulo, madodana kaLevi! 8UMozisi wasesithi kuKora: Ake lizwe, madodana kaLevi; 9kuyinto encinyane kini yini l  ukuthi uNkulunkulu kaIsrayeli ulehlukanisile lenhlangano yakoIsrayeli ukuze alisondeze kuye ukuthi lenze inkonzo yethabhanekele le Nkosi, lokuthi lime phambi kwenhlangano ukubakhonza? m  10Ukusondezile, labafowenu bonke, amadodana kaLevi, kanye lawe; selifuna lobupristi yini? 11Ngalokho wena leqembu lakho lonke selihlangene ukumelana le Nkosi. Ngoba uAroni uyini ukuthi limngungunele? n 

12UMozisi wasethuma ukubiza uDathani loAbiramu, amadodana kaEliyabi. Kodwa bathi: Kasiyikwenyuka; 13kuyinto encinyane yini ukuthi wasenyusa o  sivela elizweni eligeleza uchago loluju ukusibulala enkangala p  , kanti lawe usuzenza umbusi phezu kwethu? q  14Futhi kawusingenisanga elizweni eligeleza uchago loluju r  , loba ukusinika ilifa lamasimu lezivini. Amehlo ala amadoda ungawakopola yini? Asiyikwenyuka. 15UMozisi wasethukuthela kakhulu, wathi e Nkosini: Unganaki umnikelo wabo s  . Kangithathanga ubabhemi oyedwa wabo, futhi kangenzanga okubi komunye wabo t  . 16UMozisi wasesithi kuKora: Wena leqembu lakho lonke banini phambi kwe Nkosi, wena, labo, loAroni, kusasa u  ; 17Thathani, omunye lomunye umganu wakhe wokutshisela impepha, lifake kuyo impepha, liyisondeze phambi kwe Nkosi, kube ngulowo lalowo umganu wakhe wokutshisela impepha, imiganu yokutshisela impepha engamakhulu amabili lamatshumi amahlanu; lawe loAroni, ngulowo lalowo umganu wakhe wokutshisela impepha v  . 18Basebethatha, ngulowo lalowo umganu wakhe wokutshisela impepha, bafaka umlilo kuyo, babeka impepha kuyo, bema emnyango wethente lenhlangano, loMozisi loAroni. 19UKora wasebuthanisa inhlangano yonke ukumelana labo emnyango wethente lenhlangano. Inkazimulo ye Nkosi yasibonakala ebandleni lonke w  .

20I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni isithi: 21Zehlukaniseni liphume phakathi kwalinhlangano x  ukuze ngibaqede ngokucwayiza kwelihlo y  . 22Basebesithi mbo ngobuso babo phansi bathi z  : Nkulunkulu, Nkulunkulu wemimoya yayo yonke inyama, kona umuntu oyedwa, ubusuthukuthelela inhlangano yonke yini? aa  23I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 24Tshono enhlanganweni uthi: Yenyukani lisuke kunhlangothi zonke zomuzi kaKora, uDathani, loAbiramu. 25UMozisi wasesukuma, waya kuDathani loAbiramu, labadala bakoIsrayeli bamlandela. 26Wasekhuluma enhlanganweni esithi: Ake lisuke emathenteni alamadoda amabi, lingathinti lutho olungolwabo ab  , hlezi liphetshulwe ezonweni zabo zonke ac  . 27Basebesenyuka besuka emzini yaboKora, uDathani loAbiramu enhlangothini zonke; oDathani loAbiramu basebephuma, bema emnyango wamathente abo labomkabo lamadodana abo labantwanyana babo ad  . 28UMozisi wasesithi: Ngalokhu lizakwazi ukuthi i Nkosi ingithumile ukwenza yonke limisebenzi ae  , lokuthi kakusikho okwengqondo yami af  . 29Uba laba besifa njengokufa kwabantu bonke, kumbe behlelwe njengokwehlelwa kwabantu bonke, i Nkosi kayingithumanga ag  . 30Kodwa uba i Nkosi idala into entsha, ukuthi umhlaba uvule umlomo wawo, ubaginye lakho konke okwabo ah  , behlele esihogweni bephila ai  , lizaqedisisa ukuthi lamadoda ayidelele i Nkosi aj  .

31Kwasekusithi eseqedile ukukhuluma wonke lamazwi, umhlaba owawungaphansi kwabo waqhekezeka ak  , 32lomhlaba wavula umlomo wawo, wabaginya lezindlu zabo, labo bonke abantu ababengabakaKora, lempahla yabo yonke al  . 33Basebetshona esihogweni bephila bona lakho konke okwabo; umhlaba wabagqibela, babhubha besuka phakathi kwebandla. 34UIsrayeli wonke owayebazingelezele wasebaleka ekukhaleni kwabo, ngoba bathi: Hlezi umhlaba usiginye. 35Kwasekuphuma umlilo e Nkosini, waqothula amadoda angamakhulu amabili lamatshumi amahlanu ayenikele impepha am  .

36I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 37Tshono kuEleyazare, indodana kaAroni umpristi, ukuthi athathe imiganu yokutshisela impepha phakathi kokutsha; uwuchithachithele umlilo laphayana, ngoba ingcwele an  . 38Imiganu yokutshisela impepha yalezizoni imelene lemiphefumulo yazo ao  , kabayenze ibe yizicecedu ezibanzi zibe yisisibekelo selathi ap  ; ngoba bayinikele phambi kwe Nkosi, ngakho ingcwele; njalo izakuba yisibonakaliso ebantwaneni bakoIsrayeli aq  . 39UEleyazare umpristi wasethatha imiganu yethusi yokutshisela impepha ababenikele ngayo abatshisiweyo, basebeyikhanda yaba yizicecedu zokusibekela ilathi ar  , 40kube yisikhumbuzo ebantwaneni bakoIsrayeli ukuze kungabi lowemzini, ongesuye owenzalo kaAroni, osondela ukutshisa impepha phambi kwe Nkosi as  , ukuze angabi njengoKora lanjengexuku lakhe, njengoba i Nkosi yakhuluma kuye ngesandla sikaMozisi.

41Kodwa kusisa inhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli yabasola oMozisi loAroni, isithi: Lina libabulele abantu be Nkosi. 42Kwasekusithi inhlangano isihlangene imelene loMozisi njalo imelene loAroni, bakhangela ethenteni lenhlangano, khangela-ke iyezi lalilisibekele at  lenkazimulo ye Nkosi yabonakala au  . 43UMozisi loAroni basebesiza ngaphambi kwethente lenhlangano. 44I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 45Yenyukani lisuke phakathi kwalinhlangano av  , ukuze ngibaqede aw  njengokucwayiza kwelihlo ax  . Basebesithi mbo ngobuso babo phansi. 46UMozisi wasesithi kuAroni: Thatha umganu wokutshisela impepha, ufake kuwo umlilo ovela elathini, ubeke kuwo impepha, uye ngokuphangisa enhlanganweni, ubenzele inhlawulo yokuthula; ngoba ulaka seluphumile lusuka phambi kwe Nkosi, inhlupheko isiqalisile ay  . 47UAroni wasekuthatha njengokutsho kukaMozisi, wagijimela phakathi kwebandla, khangela-ke, inhlupheko yayisiqalisile phakathi kwabantu. Wafaka impepha, wabenzela abantu inhlawulo yokuthula. 48Wasesima phakathi kwabafileyo labaphilayo. Inhlupheko yasimiswa az  . 49Labafayo enhluphekweni babeyizinkulungwane ezilitshumi lane lamakhulu ayisikhombisa, ngaphandle kwalabo abafa ngendaba kaKora ba  . 50UAroni wasebuyela kuMozisi emnyango wethente lenhlangano; lenhlupheko yayisimisiwe.

Copyright information for Ndebele