aEks. 25.22.
b16.5.
c16.11.
d16.8. Eks. 38.21. Nani 18.2. 2 Lan. 24.6. Seb. 7.44.
eHeb. 9.4.
f3.7; 18.3,4,5; 19.9.
g16.38.
h17.5.
i1.51; 3.10,38; 18.4,7,22.

Numbers 17

Induku kaAroni

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Tshono kubantwana bakoIsrayeli, njalo uthathe induku kulowo lalowo wabo, ngokwendlu kayise, kuzo zonke iziphathamandla zabo, ngokwezindlu zaboyise, induku ezilitshumi lambili. Bhala ibizo laleyo laleyondoda endukwini yayo, ubhale ibizo likaAroni endukwini kaLevi. Ngoba induku eyodwa izakuba ngeyenhloko yendlu yaboyise. Njalo uzazibeka ethenteni lenhlangano phambi kobufakazi, lapho engizahlangana lawe khona a . Kuzakuthi-ke induku yendoda engizayikhetha izahluma b ; njalo ngizathulisa kusuke kimi ukusola kwabantwana bakoIsrayeli, abalisola ngakho c .

UMozisi wasekhuluma ebantwaneni bakoIsrayeli; zonke-ke iziphathamandla zabo zamnika izinduku, yabanye kuleso lalesosiphathamandla, njengezindlu zaboyise, induku ezilitshumi lambili; lenduku kaAroni yayiphakathi kwenduku zazo. UMozisi wasezibeka induku phambi kwe Nkosi ethenteni lobufakazi d . Kwasekusithi kusisa uMozisi wangena ethenteni lobufakazi, khangela-ke, induku kaAroni eyendlu kaLevi yayihlumile, yakhupha amahlumela, yakhahlela impoko, yathela ama-alimondi*. UMozisi wasezikhuphela phandle zonke induku zivela phambi kwe Nkosi, kubo bonke abantwana bakoIsrayeli; basebekhangela, bathatha ngulowo lalowo induku yakhe.

10 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Buyisela induku kaAroni phambi kobufakazi e , igcinwe f , ibe yisibonakaliso kwabahlamukayo g , ukuze ususe ukusola kwabo kimi, ukuze bangafi h . 11 UMozisi wasesenza; njengalokho i Nkosi yamlaya, wenza njalo. 12 Abantwana bakoIsrayeli basebekhuluma kuMozisi besithi: Khangela, siyafa, siyabhubha, sonke siyabhubha! 13 Wonke osondela lokusondela ethabhanekeleni le Nkosi uzakufa. Sizaphela ngokufa yini? i 

Copyright information for Ndebele