a17.13.
b18.23. Eks. 28.38.
cGen. 29.34.
d3.7.
e3.10.
f3.25,31,36.
g16.40.
h4.15.
i17.13.
j3.38.
k16.46. Levi 10.6.
l3.12,45.
m3.9; 8.19.
n3.10.
oHeb. 9.3,6.
pLevi 7.32.
qEks. 29.29. Eks. 40.13,15.
r18.11,19,23; 19.10,21; Levi 3.17.
sEks. 40.10.
tLevi 2.2,3; 10.12,13.
uLevi 4.22,24; 6.25,26.
vLevi 7.7; 14.13.
wEks. 40.10.
xLevi 6.16,18,26,29; 7.6.
yEks. 29.27,28. Levi 7.30,34.
zLevi 10.14. Dute. 18.3.
aaLevi 22.2,3,11,12,13.
abDute. 18.4.
acEks. 23.19. Neh. 10.35,36.
adEks. 34.26. Levi 2.14. Dute. 26.2.
ae18.11.
afLevi 27.28.
agEks. 13.2.
ahEks. 13.13; 34.20.
aiLevi 27.2,6; Nani 3.47.
ajLevi 27.2,6. Nani 3.47.
akEks. 30.13.
alDute. 15.19.
amLevi 3.2,5.
anEks. 29.26,28. Levi 7.31,32,34.
ao18.11.
ap2 Lan. 13.5. Levi 2.13.
aq18.23,24. Dute. 10.9; 12.12; 14.27,29; 18.1,2. Josh. 13.14,33; 14.3; 18.7. Hez. 44.28.
ar18.24,26. Levi 27.30,32. Neh. 10.37; 12.44. Heb. 7.5,8,9. Gen. 14.20; 28.22.
as3.7,8.
at17.13.
auLevi 22.9.
av3.7.
aw18.1. Eks. 28.38.
ax18.19,26,29.
ay18.20,21,26.
azNeh. 10.38.
ba18.30.
bb18.27.
bcMat. 10.10. Luka 10.7. 1 Kor. 9.4-14. 1 Tim. 5.17,18.
bdLevi 19.8; 22.16.
beLevi 22.2,15.

Numbers 18

Lokho okunikwa abapristi lamaLevi

I Nkosi yasisithi kuAroni: Wena lamadodana akho lendlu kayihlo kanye lawe a  lizathwala ububi bendlu engcwele; futhi wena lamadodana akho kanye lawe lizathwala ububi bobupristi benu b . Labafowenu, isizwe sakoLevi, isizwe sikayihlo, basondeze-ke lawe ukuze bahlanganiswe lawe c , bakusize d . Kodwa wena lamadodana akho kanye lawe lizakuba phambi kwethente lobufakazi e . Bazagcina umlayo wakho, lemfanelo zethente lonke f ; kodwa kabayikusondela ezitsheni zendlu engcwele lelathini g , ukuze bangafi, labo lani h . Bazahlanganiswa lawe, bagcine imfanelo zethente lenhlangano kuyo yonke inkonzo yethente; kodwa owemzini kayikusondela kini i . Njalo lizagcina imfanelo zendlu engcwele lemfanelo zelathi j , ukuze kungabi kusaba khona ulaka phezu kwabantwana bakoIsrayeli k . Mina-ke, khangelani, ngithethe abafowenu amaLevi bevela phakathi kwabantwana bakoIsrayeli l . Bayisipho kini, baphiwe i Nkosi ukwenza inkonzo yethente lenhlangano m . Ngakho wena lamadodana akho kanye lawe lizagcina ubupristi benu kuzo zonke izinto zelathi n  laphakathi kweveyili, likhonze o . Nginike ubupristi benu bube ngumsebenzi wesipho; kodwa owemzini osondelayo uzabulawa.

I Nkosi yasisithi kuAroni: Mina-ke, khangela, ngikunike ukuphathwa kweminikelo yami yokuphakanyiswa yazo zonke izinto ezingcwele zabantwana bakoIsrayeli p ; ngiziphe wena, ngenxa yokugcotshwa, lamadodana akho q , ngesimiso esilaphakade r . Lokhu kuzakuba ngokwakho okuvela ezintweni ezingcwelengcwele, zivela emlilweni s ; yonke iminikelo yabo, yonke iminikelo yabo yokudla t , layo yonke iminikelo yabo yesono u , layo yonke iminikelo yabo yecala, abazayibuyisela kimi v ; izakuba ngengcwelengcwele ibe ngeyakho leyamadodana akho w . 10 Lizakudlela engcweleni yezingcwele; wonke owesilisa uzakudla; kuzakuba ngcwele kuwe x . 11 Lalokhu ngokwakho: Umnikelo wokuphakanyiswa wesipho sabo, layo yonke iminikelo yokuzunguzwa yabantwana bakoIsrayeli y ; ngikuphe wena lamadodana akho lamadodakazi akho, ngesimiso esilaphakade z . Wonke ohlambulukileyo endlini yakho uzakudla aa . 12 Ikhethelo lonke lamafutha, lekhethelo lonke lewayini elitsha, lelamabele ab , lengqabutho yalezo abazazinikela e Nkosini, ngiziphe wena ac . 13 Izithelo zokuqala zakho konke okuselizweni labo abazakuletha e Nkosini kuzakuba ngokwakho ad . Wonke ohlambulukileyo endlini yakho uzakudla ae . 14 Konke okwehlukanisiweyo koIsrayeli kuzakuba ngokwakho af . 15 Konke okuvula isizalo, kwayo yonke inyama abakuletha e Nkosini, phakathi kwabantu laphakathi kwezifuyo, kuzakuba ngokwakho ag ; kodwa izibulo lomuntu uzalihlenga lokulihlenga, lezibulo lenyamazana engcolileyo uzalihlenga ah . 16 Lalezo ezizahlengwa uzazihlenga kusukela sezilenyanga, njengesilinganiso sakho ai , ngemali yamashekeli* amahlanu, ngokweshekeli lendlu engcwele aj , elingamagera* angamatshumi amabili ak . 17 Kodwa izibulo lenkomo, kumbe izibulo lemvu, kumbe izibulo lembuzi, awuyikuwahlenga, angcwele al . Uzafafaza igazi lawo phezu kwelathi, utshise amahwahwa awo, abe ngumnikelo owenziwe ngomlilo, kube luqhatshi olumnandi e Nkosini am . 18 Lenyama yawo izakuba ngeyakho, njengesifuba esizunguziweyo lanjengomlenze wokunene, kuzakuba ngokwakho an . 19 Yonke iminikelo yokuphakanyiswa yezinto ezingcwele abantwana bakoIsrayeli abayinikela e Nkosini ngiyinike wena lamadodana akho lamadodakazi akho kanye lawe, ngesimiso esilaphakade ao . Kuyisivumelwano setswayi esilaphakade phambi kwe Nkosi kuwe lakunzalo yakho kanye lawe ap .

20 I Nkosi yasisithi kuAroni: Kawuyikudla ilifa elizweni labo, kawuyikuba lesabelo phakathi kwabo; ngiyisabelo sakho lelifa lakho phakathi kwabantwana bakoIsrayeli aq . 21 Khangela-ke, nginike abantwana bakoLevi yonke ingxenye yetshumi koIsrayeli ibe yilifa, ngomsebenzi wabo abawenzayo ar , inkonzo yethente lenhlangano as . 22 Njalo abantwana bakoIsrayeli bangabe besasondela ethenteni lenhlangano at  ukuthwala isono lokufa au . 23 Kodwa amaLevi azakwenza inkonzo yethente lenhlangano av , wona athwale ububi bawo. Kuzakuba yisimiso esilaphakade ezizukulwaneni zenu; laphakathi kwabantwana bakoIsrayeli kawayikuzuza ilifa aw . 24 Ngoba ingxenye yetshumi yabantwana bakoIsrayeli abayinikela e Nkosini ibe ngumnikelo wokuphakanyiswa, ngiyinike amaLevi ibe yilifa ax . Ngakho ngitshilo kiwo ukuthi phakathi kwabantwana bakoIsrayeli kawayikuzuza ilifa ay .

25 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 26 Futhi uzakhuluma kumaLevi uthi kuwo: Nxa lithatha ebantwaneni bakoIsrayeli ingxenye yetshumi engilinike yona, ivela kubo ibe yilifa lenu, lizanikela kokwayo umnikelo wokuphakanyiswa we Nkosi, ibe yingxenye yetshumi yaleyongxenye yetshumi az . 27 Lomnikelo wenu wokuphakanyiswa uzabalelwa lina, njengamabele ebala lokubhulela lanjengokugcwala kwesikhamelo sewayini ba . 28 Ngalokhu lani lizanikela umnikelo wokuphakanyiswa we Nkosi kuyo yonke ingxenye yetshumi yenu eliyemukelayo ebantwaneni bakoIsrayeli; lizanika kokwayo umnikelo wokuphakanyiswa we Nkosi, kuAroni umpristi. 29 Kuzo zonke izipho zenu lizanikela wonke umnikelo wokuphakanyiswa we Nkosi; ekhethelweni lonke lazo, ingxenye yayo engcwelisiweyo evela kuyo. 30 Futhi uzakuthi kuwo: Lapho linikela ikhethelo lazo elivela kuzo, kuzabalelwa amaLevi njengesivuno sebala lokubhulela lanjengesivuno sesikhamelo sewayini bb . 31 Lizakudla lokho endaweni zonke, lina lendlu yenu, ngoba kungumvuzo wenu ngomsebenzi wenu ethenteni lenhlangano bc . 32 Njalo kaliyikuthwala isono ngenxa yakho, lapho seliphakamisile ikhethelo lakho kukho bd ; kaliyikungcolisa izinto ezingcwele zabantwana bakoIsrayeli, ukuze lingafi be .

Copyright information for Ndebele