aDute. 21.3. 1 Sam. 6.7.
bLevi 4.12. Heb. 13.11.
cLevi 4.6,17; 16.14,19. Heb. 9.13.
dEks. 29.14. Levi 4.11,12.
eLevi 14.4,6,49.
f19.8,10. Levi 11.25; 15.5.
g19.5.
hHeb. 9.13.
iLevi 4.12; 6.11; 10.14.
j19.13,20,21. Nani 31.23.
k19.16. Levi 21.1. Nani 5.2; 9.6,10. 19.22. Hag. 2.13.
l31.19.
m19.20. Levi 15.31.
nLevi 7.20.
oLevi 7.20.
pLevi 11.32. Nani 31.20.
q19.11.
r19.6,9.
sEks. 12.22.
t19.12.
uLevi 14.9.
vLevi 15.5.
w19.13.
xHag. 2.13.

Numbers 19

Ukuhlanjululwa kwalabo abangahlambulukanga

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni isithi: Lesi yisimiso somlayo i Nkosi esimisileyo isithi: Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli ukuthi balethe kini ithokazi elibomvu elipheleleyo okungelasici kulo, okungazange kufakwe ijogwe kulo a ; njalo lilinike uEleyazare umpristi, alikhuphele-ke ngaphandle kwenkamba, libe selihlatshwa phambi kwakhe b . Njalo uEleyazare uzathatha okwegazi lalo ngomunwe wakhe, afafaze kasikhombisa okwegazi lalo maqondana laphambi kwethente lenhlangano c . Lethokazi litshiswe phambi kwamehlo akhe; kutshiswe isikhumba salo lenyama yalo legazi lalo kanye lomswane walo d . Umpristi uzathatha-ke isigodo somsedari, lehisope*, lokubomvu, akuphose phakathi kokutsha kwethokazi e . Umpristi usezawatsha izembatho zakhe, ageze umzimba wakhe emanzini, emva kwalokho angene enkambeni, njalo umpristi abe ngongcolileyo kuze kuhlwe f . Lolitshisileyo uzawatsha izembatho zakhe emanzini, ageze umzimba wakhe emanzini, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe g . Lendoda ehlambulukileyo izabutha umlotha wethokazi, iwubeke ngaphandle kwenkamba h  endaweni ehlambulukileyo i , ukuze ugcinelwe inhlangano yabantwana bakoIsrayeli, kube ngamanzi okwehlukanisa; kuyikuhlanjululwa kwesono j . 10 Lobutha umlotha wethokazi uzawatsha izembatho zakhe, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe; njalo kuzakuba yisimiso esilaphakade ebantwaneni bakoIsrayeli lowemzini ohlala njengowezizwe phakathi kwabo.

11 Othinta ofileyo, loba yisiphi isidumbu somuntu uzakuba ngongcolileyo insuku eziyisikhombisa k . 12 Uzazihlambulula ngawo ngosuku lwesithathu langosuku lwesikhombisa uzahlambuluka; kodwa uba engazihlambululi ngosuku lwesithathu, khona ngosuku lwesikhombisa kayikuhlambuluka l . 13 Loba ngubani othinta ofileyo, isidumbu somuntu osefile, angazihlambululi, ungcolisa ithabhanekele le Nkosi m ; lowomphefumulo uzaqunywa usuke koIsrayeli, ngoba amanzi okwehlukanisa engafafazwanga phezu kwakhe; uzakuba ngongcolileyo n , lokungcola kwakhe kusekuye o . 14 Lo ngumlayo womuntu nxa efela ethenteni. Konke okungena ethenteni lakho konke okusethenteni kuzakuba ngokungcolileyo insuku eziyisikhombisa. 15 Njalo yonke imbiza evulekileyo engelasisibekelo esibotshelwe phezulu kwayo ingcolile p . 16 Laye wonke othinta umuntu obuleweyo ngenkemba, endle, loba ofileyo, loba ithambo lomuntu, loba ingcwaba, uzakuba ngongcolileyo insuku eziyisikhombisa q . 17 Ngongcolileyo bazathatha okomlotha walokho okwatshiswayo kokuhlanjululwa kwesono, njalo kuzafakwa phezu kwakho amanzi aphilayo esitsheni r . 18 Lendoda ehlambulukileyo izathatha ihisope*, iyigxamuze emanzini, ifafaze phezu kwethente, laphezu kwempahla yonke, laphezu kwabantu ababelapho, laphezu kowathinta ithambo, loba obuleweyo, loba ofileyo, loba ingcwaba s . 19 Lohlambulukileyo uzafafaza ongcolileyo ngosuku lwesithathu langosuku lwesikhombisa t , njalo uzamhlambulula ngosuku lwesikhombisa u ; awatshe izembatho zakhe, ageze emanzini, ahlambuluke kusihlwa v . 20 Kodwa indoda engcolileyo, ingazihlambululi, lowomuntu uzaqunywa asuke phakathi kwebandla, ngoba engcolise indlu engcwele ye Nkosi; amanzi okwehlukanisa kawafafazwanga phezu kwakhe, ungcolile w . 21 Njalo kuzakuba yisimiso esilaphakade kubo, ukuthi lowo ofafaza amanzi okwehlukanisa uzawatsha izembatho zakhe; lalowo othinta amanzi okwehlukanisa uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe. 22 Njalo konke akuthintayo ongcolileyo kuzakuba ngokungcolileyo; lomuntu okuthintayo uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe x .

Copyright information for Ndebele