a1.52.
bJosh. 3.4.
cEks. 6.23.
d10.14-16.
e10.18-20.
f10.17,21.
gDute. 23.12. Isa. 56.5.
h10.22-24.
i10.25-27.
j1.46.
k1.47-49.
l24.2,5,6.

Numbers 2

Inkamba leziphathamandla zezizwe

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni isithi: 2Abantwana bakoIsrayeli bazamisa amathente abo, kube ngulowo lalowo ngophawu lwakhe, ngokwezibonakaliso zezindlu zaboyise a  ; bazamisa amathente abo bucwadlana lethente lenhlangano inhlangothi zonke b  . 3Labo abamisa amathente abo ngempumalanga lapho okuphuma khona ilanga, bangabophawu lwenkamba yakoJuda ngokwamabutho abo, lesiphathamandla sabantwana bakoJuda sizakuba nguNashoni indodana kaAminadaba c  ; 4lebutho lakhe lababalwayo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa lane lamakhulu ayisithupha. 5Lalabo abamisa amathente abo eceleni kwakhe ngabesizwe sakoIsakari, lesiphathamandla sabantwana bakoIsakari sizakuba nguNethaneli indodana kaZuwari; 6lebutho lakhe lababalwayo balo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lane lamakhulu amane. 7Isizwe sakoZebuluni: Isiphathamandla sabantwana bakoZebuluni sizakuba-ke nguEliyabi indodana kaHeloni; 8lebutho lakhe lababalwayo balo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lesikhombisa lamakhulu amane. 9Bonke ababalwayo benkamba yakoJuda babeyizinkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisificaminwembili lamakhulu amane, ngamabutho abo; bazasuka kuqala d  .

10Uphawu lwenkamba yakoRubeni luzakuba ngeningizimu, ngamabutho abo, lesiphathamandla sabantwana bakoRubeni sizakuba nguElizuri indodana kaShedewuri; 11lebutho lakhe lababalwayo balo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lesithupha lamakhulu amahlanu. 12Lalabo abamisa amathente abo eceleni kwakhe ngabesizwe sakoSimeyoni, lesiphathamandla sabantwana bakoSimeyoni sizakuba nguShelumiyeli indodana kaZurishadayi; 13lebutho lakhe lababalwayo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lesificamunwemunye lamakhulu amathathu. 14Lesizwe sakoGadi: Isiphathamandla sabantwana bakoGadi sizakuba-ke nguEliyasafi indodana kaRehuweli; 15lebutho lakhe lababalwayo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu lamakhulu ayisithupha lamatshumi amahlanu. 16Bonke ababalwayo benkamba yakoRubeni babeyizinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amahlanu lanye lamakhulu amane lamatshumi amahlanu, ngamabutho abo. Njalo bazakuba ngabesibili ekusukeni e  .

17Emva kwalokhu kuzasuka ithente lenhlangano, lenkamba yamaLevi phakathi kwenkamba; njengokumisa kwabo inkamba ngokunjalo bazasuka f  , kube ngulowo lalowo endaweni yakhe, ngokwempawu zabo g  .

18Uphawu lwenkamba yakoEfrayimi ngamabutho abo luzakuba sentshonalanga, lesiphathamandla sabantwana bakoEfrayimi sizakuba nguElishama indodana kaAmihudi; 19lebutho lakhe lababalwayo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lamakhulu amahlanu. 20Leceleni kwakhe isizwe sakoManase, lesiphathamandla sabantwana bakoManase sizakuba nguGamaliyeli indodana kaPedazuri; 21lebutho lakhe lababalwayo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amathathu lambili lamakhulu amabili. 22Lesizwe sakoBhenjamini; isiphathamandla sabantwana bakoBhenjamini sizakuba-ke nguAbidani indodana kaGideyoni; 23lebutho lakhe lababalwayo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amathathu lanhlanu lamakhulu amane. 24Bonke ababalwayo benkamba yakoEfrayimi babeyizinkulungwane ezilikhulu lesificaminwembili lekhulu, ngamabutho abo. Njalo bazakuba ngabesithathu ekusukeni h  .

25Uphawu lwenkamba yakoDani luzakuba ngenyakatho, ngamabutho abo, lesiphathamandla sabantwana bakoDani sizakuba nguAhiyezeri indodana kaAmishadayi; 26lebutho lakhe lababalwayo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lambili lamakhulu ayisikhombisa. 27Labamisa amathente abo eceleni kwakhe kuzakuba yisizwe sakoAsheri, lesiphathamandla sabantwana bakoAsheri sizakuba nguPagiyeli indodana kaOkirani; 28lebutho lakhe lababalwayo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lanye lamakhulu amahlanu.

29Lesizwe sakoNafithali; isiphathamandla sabantwana bakoNafithali sizakuba-ke nguAhira indodana kaEnani; 30lebutho lakhe lababalwayo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lantathu lamakhulu amane. 31Bonke ababalwayo benkamba yakoDani babeyizinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amahlanu lesikhombisa lamakhulu ayisithupha. Bazakuba ngabokucina ekusukeni ngokwempawu zabo i  .

32Yibo labo ababalwayo babantwana bakoIsrayeli ngezindlu zaboyise. Bonke ababalwayo bezinkamba ngokwamabutho abo babeyizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lantathu lamakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu j  . 33Kodwa amaLevi kawabalwanga phakathi kwabantwana bakoIsrayeli, njengalokho i Nkosi yayimlayile uMozisi k  . 34Njalo abantwana bakoIsrayeli benza njengalokho konke i Nkosi eyayimlaye khona uMozisi; ngokunjalo bamisa amathente abo ngokwempawu zabo futhi basuka ngokunjalo, ngulowo lalowo ngosendo lwakhe ngokwendlu kayise l  .

Copyright information for Ndebele