a33.36.Nani 13.21.
bEks. 15.20. Nani 12.1; 26.59.
cEks. 17.1.
d16.19,42.
eEks. 17.2; Nani 14.2.
f11.1,33; 14.37; 16.32,35,49.
gEks. 17.3.
h14.5; 16.4,22,45.
i14.10.
jEks. 17.5.
kNeh. 9.15. Isa. 43.20; 48.21.
l17.10.
mHlab. 106.32,33.
nDute. 8.15. Eks. 17.6.
o27.14. Dute. 1.37; 3.26; 32.51.
pHez. 20.41; 36.23; 38.16.
qDute. 33.8. Hlab. 81.7; 95.8; 106.32.
rGen. 36.39.
sHlu. 11.16,17.
tDute. 2.4-6; 23.7. Obad. 10,12.
uGen. 46.6. Seb. 7.15.
vEks. 12.40.
wDute. 26.6. Eks. 1.11; Seb. 7.19.
xEks. 2.23; 3.7.
yEks. 3.2; 14.19; 23.20; 33.2.
z21.22. Dute. 2.27.
aa2 Sam. 20.12,13. Isa. 11.16; 19.23.
abDute. 2.6,28.
acDute. 2.29.
ad21.4. Dute. 2.8. Hlu. 11.18.
ae33.37.
af21.4.
ag27.13; 31.2. Dute. 32.50,26. Gen. 25.8.
ah20.12.
ai20.24.
ajEks. 29.29,30.
akDute. 10.6; Dute. 32.50.33.38.
alDute. 34.8. Gen. 50.3.

Numbers 20

Amanzi akhutshwa edwaleni

1 Khona abantwana bakoIsrayeli, inhlangano yonke, bafika enkangala yeZini ngenyanga yokuqala; labantu bahlala eKadeshi a  . UMiriyamu wasefela lapho, wangcwatshwa khona b  . 2Njalo kwakungelamanzi enhlangano c  ; ngakho bahlangana bamelana loMozisi bamelana loAroni d  . 3Abantu baphikisana loMozisi bakhuluma besithi: Kungathi ngabe safa e  ekufeni kwabafowethu phambi kwe Nkosi f  ! 4Liletheleni ibandla le Nkosi enkangala le ukuze sifele lapha, thina lezifuyo zethu? g  5Lasenyuselani sisuka eGibhithe ukusiletha kulindawo embi? Kakusiyo indawo yenhlanyelo lemikhiwa lamavini lamapomegranati*, futhi kakulamanzi okunatha. 6UMozisi loAroni basebesuka phambi kwebandla, baya emnyango wethente lenhlangano, bathi mbo ngobuso babo phansi h  . Inkazimulo ye Nkosi yasibonakala kubo i  .

7I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 8Thatha intonga, ubuthanise inhlangano, wena loAroni umnewenu, likhulume kulo idwala phambi kwamehlo abo, njalo lizanika amanzi alo j  ; ngalokhu uzabakhuphela amanzi edwaleni, ukuze ulinathise ibandla lezifuyo zabo k  . 9UMozisi wasethatha intonga esuka phambi kwe Nkosi njengokumlaya kwayo l  . 10UMozisi loAroni basebebuthanisa ibandla phambi kwedwala; wasesithi kubo: Zwanini-ke, lina bahlamuki; sizalikhuphela yini amanzi edwaleni leli? m  11UMozisi wasephakamisa isandla sakhe, watshaya idwala kabili ngentonga yakhe; kwasekumpompoza amanzi amanengi, inhlangano yasinatha, lezifuyo zayo n  .

12I Nkosi yasisithi kuMozisi lakuAroni: Ngoba lingangikholwanga o  , ukungingcwelisa emehlweni abantwana bakoIsrayeli, ngakho kaliyikungenisa ibandla leli elizweni engibanike lona p  . 13La ngamanzi eMeriba, lapho abantwana bakoIsrayeli abaphikisana khona le Nkosi, yasingcweliswa kubo q  .

Inkosi yeEdoma ivalela abantwana bakoIsrayeli indlela

14UMozisi wasethuma izithunywa enkosini yeEdoma r  zisuka eKadeshi wathi s  : Utsho njalo umfowenu uIsrayeli: Wena uyazazi zonke inkathazo ezisehleleyo t  , 15lokuthi obaba behlela eGibhithe u  , sasesihlala eGibhithe insuku ezinengi v  ; lamaGibhithe asiphatha kubi labobaba w  . 16Sasesikhala e Nkosini, yasisizwa ilizwi lethu x  , yathuma ingilosi, yasikhupha eGibhithe; khangela-ke siseKadeshi, umuzi osekucineni komngcele wakho y  . 17Ake usiyekele sidabule elizweni lakho. Kasiyikudabula ensimini loba esivinini, futhi kasiyikunatha amanzi omthombo. Sizahamba ngomgwaqo wenkosi, kasiyikuphambukela ngakwesokunene langakwesokhohlo, size sedlule umngcele wakho z  . 18Kodwa uEdoma wathi kuye: Kawuyikudabula kimi, hlezi ngiphume ngenkemba ngimelane lawe. 19Abantwana bakoIsrayeli basebesithi kuye: Sizahamba ngomgwaqo omkhulu. Uba-ke mina lezifuyo zami sinatha okwamanzi akho aa  , sizawabhadalela ab  ; kuphela ngizadabula ngenyawo zami nje. 20Kodwa wathi: Kawuyikudabula. UEdoma wasephuma wamelana laye elabantu abanengi, langesandla esilamandla. 21Ngalokhu uEdoma wala ukuvumela uIsrayeli ukudabula emngceleni wakhe ac  . Ngakho uIsrayeli waphambuka wasuka kuye ad  .

Ukufa kukaAroni entabeni yeHori

22Abantwana bakoIsrayeli, inhlangano yonke, basebesuka eKadeshi ae  , bafika entabeni yeHori af  . 23I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni entabeni yeHori, emngceleni welizwe leEdoma, isithi: 24UAroni uzabuthelwa ebantwini bakibo, ngoba kayikungena elizweni engilinike abantwana bakoIsrayeli ag  , ngoba lahlamukela ilizwi lami emanzini eMeriba ah  . 25Thatha uAroni loEleyazare indodana yakhe, ubenyusele entabeni yeHori, 26umhlubule uAroni izembatho zakhe, uzifake kuEleyazare indodana yakhe; ngoba uAroni uzabuthelwa kwabakibo, afele lapho ai  . 27UMozisi wenza njengokulaya kwe Nkosi. Basebesenyukela entabeni yeHori phambi kwamehlo enhlangano yonke. 28UMozisi wasemhlubula uAroni izembatho zakhe, wazifaka kuEleyazare indodana yakhe aj  . UAroni wasefela lapho engqongeni yentaba. UMozisi loEleyazare basebesehla entabeni ak  . 29Lapho inhlangano yonke ibona ukuthi uAroni usephelile, balilela uAroni insuku ezingamatshumi amathathu, indlu yonke kaIsrayeli al  .

Copyright information for Ndebele