a33.36.Nani 13.21.
bEks. 15.20. Nani 12.1; 26.59.
cEks. 17.1.
d16.19,42.
eEks. 17.2; Nani 14.2.
f11.1,33; 14.37; 16.32,35,49.
gEks. 17.3.
h14.5; 16.4,22,45.
i14.10.
jEks. 17.5.
kNeh. 9.15. Isa. 43.20; 48.21.
l17.10.
mHlab. 106.32,33.
nDute. 8.15. Eks. 17.6.
o27.14. Dute. 1.37; 3.26; 32.51.
pHez. 20.41; 36.23; 38.16.
qDute. 33.8. Hlab. 81.7; 95.8; 106.32.
rGen. 36.39.
sHlu. 11.16,17.
tDute. 2.4-6; 23.7. Obad. 10,12.
uGen. 46.6. Seb. 7.15.
vEks. 12.40.
wDute. 26.6. Eks. 1.11; Seb. 7.19.
xEks. 2.23; 3.7.
yEks. 3.2; 14.19; 23.20; 33.2.
z21.22. Dute. 2.27.
aa2 Sam. 20.12,13. Isa. 11.16; 19.23.
abDute. 2.6,28.
acDute. 2.29.
ad21.4. Dute. 2.8. Hlu. 11.18.
ae33.37.
af21.4.
ag27.13; 31.2. Dute. 32.50,26. Gen. 25.8.
ah20.12.
ai20.24.
ajEks. 29.29,30.
akDute. 10.6; Dute. 32.50.33.38.
alDute. 34.8. Gen. 50.3.

Numbers 20

Amanzi akhutshwa edwaleni

Khona abantwana bakoIsrayeli, inhlangano yonke, bafika enkangala yeZini ngenyanga yokuqala; labantu bahlala eKadeshi a . UMiriyamu wasefela lapho, wangcwatshwa khona b . Njalo kwakungelamanzi enhlangano c ; ngakho bahlangana bamelana loMozisi bamelana loAroni d . Abantu baphikisana loMozisi bakhuluma besithi: Kungathi ngabe safa e  ekufeni kwabafowethu phambi kwe Nkosi f ! Liletheleni ibandla le Nkosi enkangala le ukuze sifele lapha, thina lezifuyo zethu? g  Lasenyuselani sisuka eGibhithe ukusiletha kulindawo embi? Kakusiyo indawo yenhlanyelo lemikhiwa lamavini lamapomegranati*, futhi kakulamanzi okunatha. UMozisi loAroni basebesuka phambi kwebandla, baya emnyango wethente lenhlangano, bathi mbo ngobuso babo phansi h . Inkazimulo ye Nkosi yasibonakala kubo i .

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Thatha intonga, ubuthanise inhlangano, wena loAroni umnewenu, likhulume kulo idwala phambi kwamehlo abo, njalo lizanika amanzi alo j ; ngalokhu uzabakhuphela amanzi edwaleni, ukuze ulinathise ibandla lezifuyo zabo k . UMozisi wasethatha intonga esuka phambi kwe Nkosi njengokumlaya kwayo l . 10 UMozisi loAroni basebebuthanisa ibandla phambi kwedwala; wasesithi kubo: Zwanini-ke, lina bahlamuki; sizalikhuphela yini amanzi edwaleni leli? m  11 UMozisi wasephakamisa isandla sakhe, watshaya idwala kabili ngentonga yakhe; kwasekumpompoza amanzi amanengi, inhlangano yasinatha, lezifuyo zayo n .

12 I Nkosi yasisithi kuMozisi lakuAroni: Ngoba lingangikholwanga o , ukungingcwelisa emehlweni abantwana bakoIsrayeli, ngakho kaliyikungenisa ibandla leli elizweni engibanike lona p . 13 La ngamanzi eMeriba, lapho abantwana bakoIsrayeli abaphikisana khona le Nkosi, yasingcweliswa kubo q .

Inkosi yeEdoma ivalela abantwana bakoIsrayeli indlela

14 UMozisi wasethuma izithunywa enkosini yeEdoma r  zisuka eKadeshi wathi s : Utsho njalo umfowenu uIsrayeli: Wena uyazazi zonke inkathazo ezisehleleyo t , 15 lokuthi obaba behlela eGibhithe u , sasesihlala eGibhithe insuku ezinengi v ; lamaGibhithe asiphatha kubi labobaba w . 16 Sasesikhala e Nkosini, yasisizwa ilizwi lethu x , yathuma ingilosi, yasikhupha eGibhithe; khangela-ke siseKadeshi, umuzi osekucineni komngcele wakho y . 17 Ake usiyekele sidabule elizweni lakho. Kasiyikudabula ensimini loba esivinini, futhi kasiyikunatha amanzi omthombo. Sizahamba ngomgwaqo wenkosi, kasiyikuphambukela ngakwesokunene langakwesokhohlo, size sedlule umngcele wakho z . 18 Kodwa uEdoma wathi kuye: Kawuyikudabula kimi, hlezi ngiphume ngenkemba ngimelane lawe. 19 Abantwana bakoIsrayeli basebesithi kuye: Sizahamba ngomgwaqo omkhulu. Uba-ke mina lezifuyo zami sinatha okwamanzi akho aa , sizawabhadalela ab ; kuphela ngizadabula ngenyawo zami nje. 20 Kodwa wathi: Kawuyikudabula. UEdoma wasephuma wamelana laye elabantu abanengi, langesandla esilamandla. 21 Ngalokhu uEdoma wala ukuvumela uIsrayeli ukudabula emngceleni wakhe ac . Ngakho uIsrayeli waphambuka wasuka kuye ad .

Ukufa kukaAroni entabeni yeHori

22 Abantwana bakoIsrayeli, inhlangano yonke, basebesuka eKadeshi ae , bafika entabeni yeHori af . 23 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni entabeni yeHori, emngceleni welizwe leEdoma, isithi: 24 UAroni uzabuthelwa ebantwini bakibo, ngoba kayikungena elizweni engilinike abantwana bakoIsrayeli ag , ngoba lahlamukela ilizwi lami emanzini eMeriba ah . 25 Thatha uAroni loEleyazare indodana yakhe, ubenyusele entabeni yeHori, 26 umhlubule uAroni izembatho zakhe, uzifake kuEleyazare indodana yakhe; ngoba uAroni uzabuthelwa kwabakibo, afele lapho ai . 27 UMozisi wenza njengokulaya kwe Nkosi. Basebesenyukela entabeni yeHori phambi kwamehlo enhlangano yonke. 28 UMozisi wasemhlubula uAroni izembatho zakhe, wazifaka kuEleyazare indodana yakhe aj . UAroni wasefela lapho engqongeni yentaba. UMozisi loEleyazare basebesehla entabeni ak . 29 Lapho inhlangano yonke ibona ukuthi uAroni usephelile, balilela uAroni insuku ezingamatshumi amathathu, indlu yonke kaIsrayeli al .

Copyright information for Ndebele