a33.40. Hlu. 1.16.
b13.21.
cGen. 28.20. Hlu. 11.30.
dLevi 27.28,29.
e20.22; 33.41.
fHlu. 11.18.
gHlab. 78.19.
hEks. 16.3; 17.3.
i11.6.
jDute. 8.15; 1 Kor. 10.9. Isa. 14.29; 30.6.
kJer. 8.17.
lHlab. 78.34.
m21.5.
n1 Sam. 12.19. 1 Kho. 13.6. Eks. 8.8,28. Seb. 8.24.
o1 Sam. 12.19. 1 Kho. 13.6. Eks. 8.8,28. Seb. 8.24.
p2 Kho. 18.4. Joha. 3.14,15.
q33.43.
r33.44.
sDute. 2.13.
t22.36. Hlu. 11.18.
u21.28. Dute. 2.9,18.29. Isa. 15.1.
vJosh. 18.25. Hlu. 9.21. 2 Sam. 20.14.
wEks. 15.1.
xGen. 49.10. Isa. 33.22.
y23.28.
zDute. 2.26,27. Hlu. 11.19.
aa20.17.
abDute. 29.7.
acDute. 2.32. Hlu. 11.20.
adDute. 2.33. Josh. 12.1,2; 24.8. Neh. 9.22. Hlab. 135.11; 136.19. Amos 2.9.
aeGen. 32.22.
afJobe 27.1; 29.1. Hlab. 49.4; 78.2. Isa. 14.4. Mika 2.4; 23.7.
agJer. 48.45,46.
ahJer. 48.45,46.
aiHlu. 11.24. 1 Kho. 11.7,33. 2 Kho. 23.13. Jer. 48.7,13.
aj32.3,34; 33.45,46. Josh. 13.17. Neh. 11.25? Isa. 15.2. Jer. 48.18,22.
akIsa. 15.2.
al32.1,3. Josh. 13.25. 2 Sam. 24.5. Jer. 48.32.
am21.25.
anDute. 1.4; 3.1. Josh. 13.12.
aoDute. 3.2.
ap21.24. Dute 29.7. Hlab. 135.11; 136.20.
aqJosh. 10.28.

Numbers 21

Abantwana bakoIsrayeli bahlaselwa ngamaKhanani

1 Kwathi inkosi yeAradi, umKhanani, eyayihlala eningizimu a  , isizwa ukuthi uIsrayeli uyeza ngendlela yeAtharimi, yalwa imelene loIsrayeli yathumba abanye kubo b  . 2UIsrayeli wathembisa isithembiso e Nkosini wathi c  : Uba unikela lokunikela lababantu esandleni sami, ngizatshabalalisa imizi yabo d  . 3I Nkosi yasisizwa ilizwi likaIsrayeli, yanikela amaKhanani, wawatshabalalisa lemizi yawo; ngakho wabiza ibizo laleyondawo ngokuthi yiHorma.

Inyoka ezilokutshisa

4Basebesuka entabeni yeHori, ngendlela yoLwandle oluBomvu e  ukuze baceze ilizwe leEdoma; lomphefumulo wabantu wadinwa endleleni f  . 5Abantu basebekhuluma bemelene loNkulunkulu njalo bemelene loMozisi g  bathi: Lasenyuselani lisikhupha eGibhithe ukuze sifele enkangala? Ngoba kakulasinkwa njalo kakulamanzi h  , futhi umphefumulo wethu unengwa yilesisinkwa esilula i  . 6I Nkosi yasithuma inyoka ezilokutshisa phakathi kwabantu j  , zasezibaluma abantu, njalo kwafa abantu abanengi koIsrayeli k  . 7Ngakho abantu beza kuMozisi bathi l  : Sonile, ngoba sikhulume simelene le Nkosi njalo simelene lawe m  ; khuleka e Nkosini n  ukuze isuse izinyoka kithi. UMozisi wasebakhulekela abantu o  . 8I Nkosi yasisithi kuMozisi: Zenzele inyoka elomlilo, uyibeke esigodweni; njalo kuzakuthi wonke olunyiweyo, nxa eyikhangela, uzaphila. 9UMozisi wasesenza inyoka yethusi, wayibeka esigodweni; kwasekusithi lapho inyoka ilume loba nguwuphi umuntu, uba ekhangele inyoka yethusi, waphila p  .

Abantwana bakoIsrayeli babhoda ilizwe lakoMowabi

10Njalo abantwana bakoIsrayeli basuka bamisa inkamba eObothi q  . 11Basuka eObothi, bamisa inkamba eIye-Abarimi enkangala emaqondana lakoMowabi lapho okuphuma khona ilanga r  . 12Basuka lapho, bamisa inkamba esigodini seZeredi s  . 13Basuka lapho, bamisa inkamba ngale kweArinoni esenkangala ephuma emingceleni yamaAmori; ngoba iArinoni lingumngcele wakoMowabi, phakathi kweMowabi lamaAmori t  . 14Ngakho kuthiwa egwalweni lwezimpi ze Nkosi: IWahebi eliseSufa, lezifula zeArinoni, 15leliwa lezifula elehlela endaweni yeAri, lisekele umngcele wakoMowabi u  . 16Basebesuka lapho baya eBeri; lo ngumthombo i Nkosi eyakhuluma ngawo kuMozisi yathi: Buthanisa abantu, ngizabanika-ke amanzi v  .

17Khona uIsrayeli wahlabela lingoma ethi:

Mpompoza, mthombo! Hlabelelani kuwo w  ,
18umthombo ezawugebhayo iziphathamandla, ezawugebhayo izikhulu zabantu, ngomnikumthetho, ngendondolo zazo x  .

Basebesuka enkangala baya eMathana.
19Besuka eMathana baya eNahaliyeli; besuka eNahaliyeli baya eBamothi; 20besuka eBamothi esigodini esisemhlabeni wakoMowabi, engqongeni yePisiga ekhangele inkangala y  .

Abantwana bakoIsrayeli banqoba uSihoni loOgi

21UIsrayeli wasethuma izithunywa kuSihoni inkosi yamaAmori, esithi z  : 22Ake ngidabule elizweni lakho; kasiyikuphambukela emasimini loba ezivinini; kasiyikunatha amanzi omthombo; sizahamba ngomgwaqo wenkosi, size sedlule imingcele yakho aa  . 23Kodwa uSihoni kamvumelanga uIsrayeli ukudabula umngcele wakhe, kodwa uSihoni wabuthanisa bonke abantu bakhe, waphuma ukumelana loIsrayeli enkangala ab  , wafika eJahazi, walwa emelene loIsrayeli ac  . 24UIsrayeli wamtshaya ngobukhali benkemba, waba ngumnikazi welizwe lakhe kusukela eArinoni kuze kube seJaboki, kuze kube sebantwaneni bakoAmoni ad  , ngoba umngcele wabantwana bakoAmoni wawuqinile ae  . 25UIsrayeli wasethatha yonke le imizi; uIsrayeli wasehlala emizini yonke yamaAmori, eHeshiboni layo yonke imizana yalo. 26Ngoba iHeshiboni yayingumuzi kaSihoni inkosi yamaAmori, owayelwe emelene lenkosi yamandulo yakoMowabi, wayethethe ilizwe lonke layo esandleni sayo, kwaze kwafika eArinoni. 27Ngakho abasebenzisa izaga bathi:

Wozani eHeshiboni! Umuzi kaSihoni kawakhiwe, umiswe af  .
28Ngoba umlilo waphuma eHeshiboni, ilangabi emzini kaSihoni, laqothula iAri loMowabi, amakhosi endawo eziphakemeyo zeArinoni ag  . 29Maye kuwe, Mowabi ah  ! Selibhujisiwe, bantu bakaKemoshi ai  ! Unikele amadodana akhe aba ngababaleki, lamadodakazi akhe ekuthunjweni kuSihoni, inkosi yamaAmori. 30Sesibatshokile; iHeshiboni ibhubhile kuze kube seDiboni aj  ; sesibachithile kuze kube seNofa, efika eMedeba ak  .

31UIsrayeli wasehlala elizweni lamaAmori. 32UMozisi wathuma ukuyahlola iJazeri al  ; basebethumba imizana yalo, baxotsha amaAmori ayehlala khona am  .

33Basebephenduka, benyuka ngendlela yeBashani. UOgi inkosi yeBashani wasephuma ukumelana labo, yena labantu bakhe bonke, empini eEdreyi an  . 34I Nkosi yasisithi kuMozisi: Ungamesabi; ngoba ngimnikele esandleni sakho, labantu bakhe bonke, lelizwe lakhe ao  ; njalo uzakwenza kuye njengokwenza kwakho kuSihoni inkosi yamaAmori owayehlala eHeshiboni ap  . 35Basebemtshaya, lamadodana akhe, labantu bakhe bonke, akwaze kwasala ophilayo kuye. Badla ilifa lelizwe lakhe aq  .

Copyright information for Ndebele