a26.3,63; 31.12; 33.48,50; 35.1; 36.13.
b26.3,63; 31.12; 33.48,50; 35.1; 36.13.
cEks. 15.15.
dEks. 1.12.
e22.7; 25.18; 31.8. Josh. 13.21.
fDute. 23.4. Josh. 13.22; 24.9. Hlu. 11.25. Neh. 13.1,2. Mika 6.5. 2 Pet. 2.15. Juda 11. Isam. 2.14.
g23.7. Dute. 23.4.
h23.7.
i23.23. 1 Sam. 9.7,8.
j22.19.
k22.20. Gen. 20.3. Jobe 33.15,16.
l23.20.
m22.11.
n24.13.
o22.38; 23.26; 24.13. 1 Kho. 22.14. 2 Lan. 18.13.
p22.8.
q22.9.
r22.35; 23.12,26; 24.13.
sHlu. 5.10.
tEks. 4.24.
u2 Pet. 2.16.
vEks. 23.14.
wGen. 21.19. 2 Kho. 6.17. Luka 24.16,31.
xEks. 34.8.
yEks. 23.14.
zJobe 16.11.
aaEks. 23.14.
ab1 Sam. 15.24,30; 26.21. 2 Sam. 12.13. Jobe 34.31,32.
ac22.20.
ad21.13.
ae22.17; 24.11.
af22.18.
ag21.20; Dute. 12.2.

Numbers 22

UBalaki loBalami

1 Abantwana bakoIsrayeli basebesuka a  , bamisa inkamba emagcekeni akoMowabi, nganeno kweJordani, eJeriko b  . 2UBalaki indodana kaZipori wasebona konke uIsrayeli ayekwenze kumaAmori. 3UMowabi wasesesaba kakhulu ubuso babantu, ngoba babebanengi c  . UMowabi wasetshaywa luvalo ngenxa yabantwana bakoIsrayeli d  . 4UMowabi wasesithi ebadaleni beMidiyani e  : Khathesi lelibandla lizakhotha konke okusihanqileyo, njengenkabi ikhotha utshani bedlelo. Njalo uBalaki indodana kaZipori wayeyinkosi yakoMowabi ngalesosikhathi. 5Wasethuma izithunywa kuBalami indodana kaBeyori f  ePethori g  eliseduze lomfula welizwe labantwana babantu bakhe, ukumbiza, esithi: Khangela, abantu baphumile eGibhithe. Khangela, basibekele ubuso bomhlaba, futhi sebehlala maqondana lami. 6Khathesi-ke, ake uze, ngiqalekisela lababantu h  , ngoba balamandla kulami; mhlawumbe ngingaba lamandla okuthi sibatshaye, lokuthi ngibaxotshe elizweni, ngoba ngiyazi ukuthi lowo ombusisayo ubusisiwe, lalowo omqalekisayo uqalekisiwe. 7Abadala beMowabi labadala beMidiyani basebehamba belembadalo yokuvumisa esandleni sabo; bafika kuBalami, bakhuluma kuye amazwi kaBalaki i  . 8Wasesithi kubo: Lalani lapha lobubusuku, njalo ngizalilethela ilizwi, njengalokhu i Nkosi ezakutsho kimi j  . Iziphathamandla zakoMowabi zasezihlala loBalami. 9UNkulunkulu wasefika kuBalami, wathi: Ngobani lamadoda alawe? k  10UBalami wasesithi kuNkulunkulu: UBalaki, indodana kaZipori, inkosi yakoMowabi, ungithumele esithi: 11Khangela, abantu baphumile eGibhithe basibekele ubuso bomhlaba; woza khathesi, ungiqalekisele bona; mhlawumbe ngingaba lamandla okulwa labo, ngibaxotshe. 12UNkulunkulu wasesithi kuBalami: Ungahambi labo; ungabaqalekisi labobantu, ngoba babusisiwe l  . 13UBalami wasevuka ekuseni, wathi kuziphathamandla zikaBalaki: Yanini elizweni lakini, ngoba i Nkosi iyala ukungivumela ukuhamba lani. 14Ngakho iziphathamandla zakoMowabi zasukuma, zaya kuBalaki, zathi: UBalami uyala ukuhamba lathi.

15UBalaki wasebuya wathuma njalo iziphathamandla, ezinengi ezidumileyo kulalezo. 16Zasezifika kuBalami zathi kuye: Utsho njalo uBalaki indodana kaZipori uthi: Ake ungavinjwa yilutho ukuza kimi. 17Ngoba ngizakuhlonipha lokukuhlonipha kakhulu, lakho konke ongitshela khona ngizakwenza. Ngakho ake uze, ngiqalekisela lababantu m  . 18Kodwa uBalami waphendula wathi encekwini zikaBalaki: Uba uBalaki ebezangipha indlu yakhe igcwele isiliva legolide n  , bengingayikweqa umlayo we Nkosi uNkulunkulu wami ukwenza okukhulu kumbe okuncinyane o  . 19Khathesi-ke, ake lihlale lapha lani lobubusuku, ukuze ngazi ukuthi i Nkosi izakuthini kimi futhi p  . 20UNkulunkulu wasesiza kuBalami ebusuku wathi kuye: Uba amadoda efika ukukubiza, sukuma uhambe lawo q  ; kodwa kuphela lelolizwi engizalikhuluma kuwe, lona uzalenza r  . 21UBalami wasesukuma ekuseni, wabophela isihlalo kubabhemi wakhe s  , wahamba leziphathamandla zakoMowabi.

22Ulaka lukaNkulunkulu lwavutha ngoba wahamba; ingilosi ye Nkosi yayakuma endleleni ukuba yisitha esimelane laye t  . Njalo wayegade ubabhemi wakhe, lenceku zakhe ezimbili zilaye. 23Ubabhemi waseyibona ingilosi ye Nkosi imi endleleni, lenkemba ehwatshiweyo isesandleni sayo; lobabhemi waphambuka endleleni, wangena ensimini. UBalami wasemtshaya ubabhemi ukumphendulela endleleni. 24Ingilosi ye Nkosi yasisima endleleni eminyeneyo yezivini, umduli ngapha lomduli ngapha. 25Lapho ubabhemi ebona ingilosi ye Nkosi wazibandezela emdulini, wabandezela unyawo lukaBalami emdulini; wasemtshaya futhi. 26Ingilosi ye Nkosi yasiqhubeka, yema endaweni eminyeneyo, lapho okwakungelandlela yokuphendukela ngakwesokunene kumbe ngakwesokhohlo. 27Lapho ubabhemi ebona ingilosi ye Nkosi, walala ngaphansi kukaBalami. Ulaka lukaBalami lwaseluvutha, wasemtshaya ubabhemi ngenduku. 28I Nkosi yasivula umlomo kababhemi u  , wasesithi kuBalami: Ngenzeni kuwe ukuthi ungitshaye okwalezizikhathi ezintathu? v  29UBalami wasesithi kubabhemi: Ngoba ungenze inhlekisa. Kungathi ngabe kulenkemba esandleni sami, ngoba bengizakubulala khathesi. 30Ubabhemi wasesithi kuBalami: Angisuye yini ubabhemi wakho omgade kusukela ngisengowakho kuze kube lamuhla? Ngake ngejwayela ukwenza kanje kuwe yini? Wasesithi: Hatshi. 31I Nkosi yasivula amehlo kaBalami w  , wasebona ingilosi ye Nkosi imi endleleni, lenkemba yayo ihwatshiwe isesandleni sayo; wakhothama wathi mbo ngobuso bakhe phansi x  . 32Ingilosi ye Nkosi yasisithi kuye: Umtshayeleni ubabhemi wakho okwalezizikhathi ezintathu? y  Khangela, mina ngiphumile ukumelana lawe, ngoba indlela yakho iphambukile kimi z  ; 33njalo ubabhemi wangibona, waphambuka phambi kwami lezizikhathi ezintathu aa  . Ngaphandle kokuthi ephambukile phambi kwami, ngeqiniso khathesi ngabe ngikubulele lawe, ngamgcina yena ephila. 34UBalami wasesithi engilosini ye Nkosi: Ngonile ab  , ngoba bengingazi ukuthi umi endleleni ukumelana lami. Ngakho-ke uba kukubi emehlweni akho, ngizabuyela futhi. 35Ingilosi ye Nkosi yasisithi kuBalami: Hamba lalawomadoda; kodwa kuphela ilizwi engizalikhuluma kuwe, yilo ozalikhuluma ac  . UBalami wasehamba leziphathamandla zikaBalaki.

36UBalaki esezwile ukuthi uBalami uyeza, waphuma ukuyamhlangabeza emzini wakoMowabi, osemngceleni weArinoni ad  , osekucineni komngcele. 37UBalaki wasesithi kuBalami: Kangithumanga yini lokuthuma kuwe ukukubiza? Kungani ungafikanga kimi? Isibili kangilamandla okukunika udumo yini? ae  38UBalami wasesithi kuBalaki: Khangela, ngifikile kuwe. Khathesi ngilamandla isibili okukhuluma loba yini na? Ilizwi uNkulunkulu alifaka emlonyeni wami, yilo engizalikhuluma af  . 39UBalami wasehamba loBalaki, basebefika eKiriyathi-Huzothi. 40UBalaki wasehlaba izinkabi lezimvu, wathumela kuBalami lakuziphathamandla ezazilaye. 41Kwasekusithi ekuseni uBalaki wamthatha uBalami, wamenyusela endaweni eziphakemeyo zikaBhali ag  , ukuthi abone elapho ukucina kwabantu.

Copyright information for Ndebele