a26.3,63; 31.12; 33.48,50; 35.1; 36.13.
b26.3,63; 31.12; 33.48,50; 35.1; 36.13.
cEks. 15.15.
dEks. 1.12.
e22.7; 25.18; 31.8. Josh. 13.21.
fDute. 23.4. Josh. 13.22; 24.9. Hlu. 11.25. Neh. 13.1,2. Mika 6.5. 2 Pet. 2.15. Juda 11. Isam. 2.14.
g23.7. Dute. 23.4.
h23.7.
i23.23. 1 Sam. 9.7,8.
j22.19.
k22.20. Gen. 20.3. Jobe 33.15,16.
l23.20.
m22.11.
n24.13.
o22.38; 23.26; 24.13. 1 Kho. 22.14. 2 Lan. 18.13.
p22.8.
q22.9.
r22.35; 23.12,26; 24.13.
sHlu. 5.10.
tEks. 4.24.
u2 Pet. 2.16.
vEks. 23.14.
wGen. 21.19. 2 Kho. 6.17. Luka 24.16,31.
xEks. 34.8.
yEks. 23.14.
zJobe 16.11.
aaEks. 23.14.
ab1 Sam. 15.24,30; 26.21. 2 Sam. 12.13. Jobe 34.31,32.
ac22.20.
ad21.13.
ae22.17; 24.11.
af22.18.
ag21.20; Dute. 12.2.

Numbers 22

UBalaki loBalami

Abantwana bakoIsrayeli basebesuka a , bamisa inkamba emagcekeni akoMowabi, nganeno kweJordani, eJeriko b . UBalaki indodana kaZipori wasebona konke uIsrayeli ayekwenze kumaAmori. UMowabi wasesesaba kakhulu ubuso babantu, ngoba babebanengi c . UMowabi wasetshaywa luvalo ngenxa yabantwana bakoIsrayeli d . UMowabi wasesithi ebadaleni beMidiyani e : Khathesi lelibandla lizakhotha konke okusihanqileyo, njengenkabi ikhotha utshani bedlelo. Njalo uBalaki indodana kaZipori wayeyinkosi yakoMowabi ngalesosikhathi. Wasethuma izithunywa kuBalami indodana kaBeyori f  ePethori g  eliseduze lomfula welizwe labantwana babantu bakhe, ukumbiza, esithi: Khangela, abantu baphumile eGibhithe. Khangela, basibekele ubuso bomhlaba, futhi sebehlala maqondana lami. Khathesi-ke, ake uze, ngiqalekisela lababantu h , ngoba balamandla kulami; mhlawumbe ngingaba lamandla okuthi sibatshaye, lokuthi ngibaxotshe elizweni, ngoba ngiyazi ukuthi lowo ombusisayo ubusisiwe, lalowo omqalekisayo uqalekisiwe. Abadala beMowabi labadala beMidiyani basebehamba belembadalo yokuvumisa esandleni sabo; bafika kuBalami, bakhuluma kuye amazwi kaBalaki i . Wasesithi kubo: Lalani lapha lobubusuku, njalo ngizalilethela ilizwi, njengalokhu i Nkosi ezakutsho kimi j . Iziphathamandla zakoMowabi zasezihlala loBalami. UNkulunkulu wasefika kuBalami, wathi: Ngobani lamadoda alawe? k  10 UBalami wasesithi kuNkulunkulu: UBalaki, indodana kaZipori, inkosi yakoMowabi, ungithumele esithi: 11 Khangela, abantu baphumile eGibhithe basibekele ubuso bomhlaba; woza khathesi, ungiqalekisele bona; mhlawumbe ngingaba lamandla okulwa labo, ngibaxotshe. 12 UNkulunkulu wasesithi kuBalami: Ungahambi labo; ungabaqalekisi labobantu, ngoba babusisiwe l . 13 UBalami wasevuka ekuseni, wathi kuziphathamandla zikaBalaki: Yanini elizweni lakini, ngoba i Nkosi iyala ukungivumela ukuhamba lani. 14 Ngakho iziphathamandla zakoMowabi zasukuma, zaya kuBalaki, zathi: UBalami uyala ukuhamba lathi.

15 UBalaki wasebuya wathuma njalo iziphathamandla, ezinengi ezidumileyo kulalezo. 16 Zasezifika kuBalami zathi kuye: Utsho njalo uBalaki indodana kaZipori uthi: Ake ungavinjwa yilutho ukuza kimi. 17 Ngoba ngizakuhlonipha lokukuhlonipha kakhulu, lakho konke ongitshela khona ngizakwenza. Ngakho ake uze, ngiqalekisela lababantu m . 18 Kodwa uBalami waphendula wathi encekwini zikaBalaki: Uba uBalaki ebezangipha indlu yakhe igcwele isiliva legolide n , bengingayikweqa umlayo we Nkosi uNkulunkulu wami ukwenza okukhulu kumbe okuncinyane o . 19 Khathesi-ke, ake lihlale lapha lani lobubusuku, ukuze ngazi ukuthi i Nkosi izakuthini kimi futhi p . 20 UNkulunkulu wasesiza kuBalami ebusuku wathi kuye: Uba amadoda efika ukukubiza, sukuma uhambe lawo q ; kodwa kuphela lelolizwi engizalikhuluma kuwe, lona uzalenza r . 21 UBalami wasesukuma ekuseni, wabophela isihlalo kubabhemi wakhe s , wahamba leziphathamandla zakoMowabi.

22 Ulaka lukaNkulunkulu lwavutha ngoba wahamba; ingilosi ye Nkosi yayakuma endleleni ukuba yisitha esimelane laye t . Njalo wayegade ubabhemi wakhe, lenceku zakhe ezimbili zilaye. 23 Ubabhemi waseyibona ingilosi ye Nkosi imi endleleni, lenkemba ehwatshiweyo isesandleni sayo; lobabhemi waphambuka endleleni, wangena ensimini. UBalami wasemtshaya ubabhemi ukumphendulela endleleni. 24 Ingilosi ye Nkosi yasisima endleleni eminyeneyo yezivini, umduli ngapha lomduli ngapha. 25 Lapho ubabhemi ebona ingilosi ye Nkosi wazibandezela emdulini, wabandezela unyawo lukaBalami emdulini; wasemtshaya futhi. 26 Ingilosi ye Nkosi yasiqhubeka, yema endaweni eminyeneyo, lapho okwakungelandlela yokuphendukela ngakwesokunene kumbe ngakwesokhohlo. 27 Lapho ubabhemi ebona ingilosi ye Nkosi, walala ngaphansi kukaBalami. Ulaka lukaBalami lwaseluvutha, wasemtshaya ubabhemi ngenduku. 28 I Nkosi yasivula umlomo kababhemi u , wasesithi kuBalami: Ngenzeni kuwe ukuthi ungitshaye okwalezizikhathi ezintathu? v  29 UBalami wasesithi kubabhemi: Ngoba ungenze inhlekisa. Kungathi ngabe kulenkemba esandleni sami, ngoba bengizakubulala khathesi. 30 Ubabhemi wasesithi kuBalami: Angisuye yini ubabhemi wakho omgade kusukela ngisengowakho kuze kube lamuhla? Ngake ngejwayela ukwenza kanje kuwe yini? Wasesithi: Hatshi. 31 I Nkosi yasivula amehlo kaBalami w , wasebona ingilosi ye Nkosi imi endleleni, lenkemba yayo ihwatshiwe isesandleni sayo; wakhothama wathi mbo ngobuso bakhe phansi x . 32 Ingilosi ye Nkosi yasisithi kuye: Umtshayeleni ubabhemi wakho okwalezizikhathi ezintathu? y  Khangela, mina ngiphumile ukumelana lawe, ngoba indlela yakho iphambukile kimi z ; 33 njalo ubabhemi wangibona, waphambuka phambi kwami lezizikhathi ezintathu aa . Ngaphandle kokuthi ephambukile phambi kwami, ngeqiniso khathesi ngabe ngikubulele lawe, ngamgcina yena ephila. 34 UBalami wasesithi engilosini ye Nkosi: Ngonile ab , ngoba bengingazi ukuthi umi endleleni ukumelana lami. Ngakho-ke uba kukubi emehlweni akho, ngizabuyela futhi. 35 Ingilosi ye Nkosi yasisithi kuBalami: Hamba lalawomadoda; kodwa kuphela ilizwi engizalikhuluma kuwe, yilo ozalikhuluma ac . UBalami wasehamba leziphathamandla zikaBalaki.

36 UBalaki esezwile ukuthi uBalami uyeza, waphuma ukuyamhlangabeza emzini wakoMowabi, osemngceleni weArinoni ad , osekucineni komngcele. 37 UBalaki wasesithi kuBalami: Kangithumanga yini lokuthuma kuwe ukukubiza? Kungani ungafikanga kimi? Isibili kangilamandla okukunika udumo yini? ae  38 UBalami wasesithi kuBalaki: Khangela, ngifikile kuwe. Khathesi ngilamandla isibili okukhuluma loba yini na? Ilizwi uNkulunkulu alifaka emlonyeni wami, yilo engizalikhuluma af . 39 UBalami wasehamba loBalaki, basebefika eKiriyathi-Huzothi. 40 UBalaki wasehlaba izinkabi lezimvu, wathumela kuBalami lakuziphathamandla ezazilaye. 41 Kwasekusithi ekuseni uBalaki wamthatha uBalami, wamenyusela endaweni eziphakemeyo zikaBhali ag , ukuthi abone elapho ukucina kwabantu.

Copyright information for Ndebele