a23.29. 1 Lan. 15.26. Jobe 42.8.
b23.4,14,30.
c23.15.
d24.1.
e23.16.
f22.38; 23.12,16. Isa. 51.16; 59.21. Dute. 18.18. Jer. 1.9.
h23.18; 24.3,15,20,23; 21.27.
i22.6.
jIsa. 66.14. Mal. 1.4.
k22.11,17.
l22.11,17.
mDute. 33.28.
nEks. 33.16. Ezra 9.2. Efe. 2.14.
oGen. 13.16.
pHlab. 116.15.
q22.11,17; 24.10. Dute. 23.5.
r22.38. 23.5.
s23.1,2.
t23.3,4,16.
u22.35. 23.5.
v1 Sam. 15.29. Mal. 3.6. Roma 11.29. Tit. 1.2. Jak. 1.17.
w22.12. Gen. 12.3; 22.17.
xJobe 4.8; 15.35. Hlab. 7.14; 10.7,14,.
yHlab. 89.15.
z24.8.
aaJobe 22.25. Hlab. 95.4.
abDute. 33.17. Hlab. 29.6; 92.10. Isa. 34.7. Jobe 39.10,11. Hlab. 22.21.
acDute. 18.10. 22.7.
adHlab. 44.1.
aeGen. 49.9.
afGen. 49.9.
agGen. 49.27.
ah22.18.
ai23.13.
aj25.18; 31.16. Josh. 22.17. 25.3,5. Dute. 4.3. Hlab. 106.28. Hos. 9.10.
ak21.20.
al23.1,2.
am23.1,2.

Numbers 23

1UBalami wasesithi kuBalaki: Ngakhela lapha amalathi ayisikhombisa, ungilungisele lapha amajongosi ayisikhombisa lenqama eziyisikhombisa a  . 2UBalaki wenza njengokutsho kukaBalami; uBalaki loBalami basebenikela kulelo lalelo ilathi ijongosi lenqama b  . 3UBalami wasesithi kuBalaki: Mana emnikelweni wakho wokutshiswa c  , ngizahamba mina; mhlawumbe i Nkosi izafika ukungihlangabeza; lento ezangitshengisa yona ngizakutshela d  . Wasesiya endaweni ephakemeyo. 4UNkulunkulu wasehlangana loBalami e  ; wasesithi kuye: Sengilungise amalathi ayisikhombisa, nganikela kulelo lalelo ilathi ijongosi lenqama. 5I Nkosi yasifaka ilizwi emlonyeni kaBalami, yathi: Buyela kuBalaki, ukhulume kanje f  . 6Wasebuyela kuye, khangela-ke, wayemi emnikelweni wakhe wokutshiswa, yena lazo zonke iziphathamandla zakoMowabi. 7Wasephakamisa umzekeliso wakhe, wathi: UBalaki, inkosi yakoMowabi, ungilandile eSiriya
 eSiriya: Heb. eAramu
, ezintabeni zempumalanga wathi h  : Woza, ungiqalekisele uJakobe i  , woza, umthuke uIsrayeli j  .
8Ngingamqalekisa njani k  uNkulunkulu angamqalekisiyo? l  Kumbe ngingamthuka njani i Nkosi engamthukanga? 9Ngoba ngisengqongeni yamadwala ngiyambona, ngisemaqaqeni ngiyamkhangela. Khangela, abantu bazahlala bodwa m  , kabayikubalelwa phakathi kwezizwe n  . 10Ngubani ongabala uthuli lukaJakobe o  , lenani lengxenye yesine kaIsrayeli? Umphefumulo wami kawufe ukufa kwabalungileyo p  , lokuphela kwami kube njengokwakhe!

11UBalaki wasesithi kuBalami: Wenzeni kimi? Ngikuthethe ukuze uqalekise izitha zami, kodwa khangela, uzibusisile lokuzibusisa q  . 12Wasephendula wathi: Lokho i Nkosi ekufaka emlonyeni wami, kakumelanga ngiqaphele yini ukukukhuluma? r  13UBalaki wasesithi kuye: Ake uze lami siye kwenye indawo lapho ozababona khona; uzabona ukucina kwabo kuphela, ungaboni bonke; njalo ungiqalekisele bona ulapho.

14Njalo wamthatha wamusa ensimini yeZofimu, engqongeni yePisiga; wakha amalathi ayisikhombisa, wanikela ijongosi lenqama phezu kwalelo lalelo ilathi s  . 15Wasesithi kuBalaki: Mana lapha emnikelweni wakho wokutshiswa, njalo mina ngizahlangana layo laphayana t  . 16I Nkosi yasihlangana loBalami, yafaka ilizwi emlonyeni wakhe u  , yathi: Buyela kuBalaki, ukhulume kanje. 17Esefikile kuye, khangela-ke wema emnikelweni wakhe wokutshiswa leziphathamandla zakoMowabi zilaye. UBalaki wasesithi kuye: I Nkosi itheni? 18Wasephakamisa umfanekiso wakhe wathi:

Sukuma, Balaki, uzwe, ubeke indlebe, ndodana kaZipori.
19UNkulunkulu kasumuntu ukuthi aqambe amanga v  , loba indodana yomuntu ukuthi azisole. Utshilo, kanti kayikukwenza? Kumbe ukhulumile, kanti kayikukumisa? 20Khangela, ngemukele ukuthi ngibusise; yebo, ubusisile, njalo ngingeke ngikuguqule w  . 21Kakhangelanga ububi kuJakobe, kabonanga isiphambeko kuIsrayeli x  . I Nkosi uNkulunkulu wakhe ilaye, lesimemezelo senkosi siphakathi kwakhe y  . 22UNkulunkulu wabakhupha eGibhithe z  , ulokunjengamandla aa  enyathi ab  . 23Isibili kakulamlingo ongamelana loJakobe, loba ukuvumisa okungamelana loIsrayeli ac  . Ngalesisikhathi kuzatshiwo ngoJakobe langoIsrayeli ukuthi uNkulunkulu akwenzileyo ad  ! 24Khangela, abantu bazasukuma njengesilwane esisikazi ae  , bazisukumise njengesilwane af  ; kabalali baze badle impango, njalo banathe igazi lababuleweyo ag  .

25UBalaki wasesithi kuBalami: Futhi ungabaqalekisi lokubaqalekisa, njalo ungababusisi lokubabusisa. 26Kodwa uBalami waphendula wathi kuBalaki: Kangikutshelanga yini ngisithi: Konke i Nkosi ekutshoyo, lokhu ngizakwenza? ah 

27UBalaki wasesithi kuBalami: Ake uze, ngizakusa kwenye indawo ai  ; mhlawumbe kungaqonda emehlweni kaNkulunkulu ukuthi ungiqalekisele bona ulapho. 28UBalaki wamthatha wamusa uBalami engqongeni yePeyori aj  ekhangele ngasenkangala ak  . 29UBalami wasesithi kuBalaki: Ngakhela lapha amalathi ayisikhombisa, ungilungisele lapha amajongosi ayisikhombisa lenqama eziyisikhombisa al  . 30UBalaki wasesenza njengokutsho kukaBalami, wanikela ijongosi lenqama kulelo lalelo ilathi am  .

Copyright information for Ndebele