a23.3,15.
b2.2-31.
cHlu. 3.10; 1 Sam. 19.20,23. 2 Lan. 15.1; 20.14.
d2 Sam. 23.1.
e1 Sam. 19.24. Hez. 1.28; 3.23? Isam. 1.10,17.
fHlab. 1.3. Jer. 17.8.
gHlab. 104.16.
hJer. 51.13. Isam. 17.1.
i24.20. 1 Sam. 15.8.
j2 Sam. 5.12. 1 Lan. 14.2.
k23.22.
l14.9; 23.24.
mHez. 23.34; Isa. 38.13. Jer. 50.17.
n24.17. Hlab. 45.5. Jer. 50.9.
oGen. 49.9. Nani 23.24.
pGen. 12.3; 27.29.
qHez. 21.12. Jobe 27.23. Lilo 2.15.
r23.11.
s22.17,37.
t22.18.
u16.28.
vMika 6.5
wGen. 49.1. Dan. 10.14.
x24.3,20,23; 21.27; 23.7.
y24.3,4.
z24.3,4.
aa23.9.
ab23.9.
acJobe 9.8. Mika 1.3.
adMat. 2.2. Isam. 22.16.
aeGen. 49.10.
af2 Sam. 8.14. Hlab. 60.8,9,12.
agGen. 32.3.
ahGen.15.19.
aiDan. 11.30. Gen. 10.4.
ajGen. 10.21,25.
ak24.20.
al31.8.

Numbers 24

1UBalami esebonile ukuthi kuhle emehlweni e Nkosi ukubusisa uIsrayeli, kahambanga njengezinye izikhathi ukuyadinga imilingo a  ; kodwa wakhangelisa ubuso bakhe enkangala. 2Kwathi uBalami ephakamisa amehlo akhe, wabona uIsrayeli ehlezi ngokwezizwe zakhe b  , loMoya kaNkulunkulu wayephezu kwakhe c  . 3Wasephakamisa umfanekiso wakhe wathi: UBalami indodana kaBeyori d  uthi, lendoda elamehlo avulekileyo ithi, 4uthi ozwayo amazwi kaNkulunkulu, obonayo umbono kaSomandla, esiwa, njalo kuvuleke amehlo e  . 5Mahle kangakanani amathente akho, Jakobe, amakhaya akho, Israyeli! 6Njengezigodi zisabalele, njengezivande ngasemfuleni, njengezinhlaba f  i Nkosi ezihlanyeleyo, njengezihlahla zomsedari ngasemanzini g  ! 7Amanzi azageleza evela embizeni zakhe, lenhlanyelo yakhe izakuba semanzini amanengi h  , lenkosi yakhe izakuba nkulu kuloAgagi i  , lombuso wakhe uzaphakama j  . 8UNkulunkulu wamkhupha eGibhithe, ulokunjengamandla enyathi k  , uzakudla izizwe, izitha zakhe l  , njalo uzakwephula amathambo azo m  , njalo azitshoke ngemitshoko yakhe n  . 9Waqutha, walala phansi njengesilwane, lanjengesilwane esisikazi; ngubani ozamvusa? o  Okubusisayo abusiswe, lokuqalekisayo aqalekiswe! p 

10Njalo ulaka lukaBalaki lwavuthela uBalami, waqakeza izandla zakhe q  , uBalaki wasesithi kuBalami: Ngikubize ukuze uqalekise izitha zami, kodwa khangela, uzibusisile lokuzibusisa r  okwalezizikhathi ezintathu. 11Khathesi-ke zibalekele uye endaweni yakho. Bengithe ngizakuhlonipha ngodumo, kodwa khangela, i Nkosi ikuvimbile kudumo s  . 12UBalami wasesithi kuBalaki: Kangikhulumanga yini lakuzithunywa obuzithume kimi ngisithi: 13Uba uBalaki ebezangipha indlu yakhe igcwele isiliva legolide, bengingayikweqa umlayo we Nkosi t  , ukwenza okuhle kumbe okubi okwenhliziyo yami; lokho i Nkosi ekutshoyo yilokho engizakukhuluma? u  14Khathesi-ke, khangela, ngiya ebantwini bakithi; woza ngikutshele ukuthi lababantu bazakwenzani ebantwini bakini v  ensukwini zokucina w  .

15Wasephakamisa umfanekiso wakhe wathi x  :

UBalami indodana kaBeyori y  uthi, lendoda elamehlo avulekileyo ithi,
16uthi ozwayo amazwi kaNkulunkulu z  , lowazi ulwazi loPhezukonke, obonayo umbono kaSomandla, esiwa, njalo kuvuleke amehlo. 17Ngizambona, kodwa hatshi khathesi aa  , ngizamkhangela, kodwa kungeseduze ab  ; kuzavela ac  inkanyezi kuJakobe ad  , lentonga yobukhosi izavuka koIsrayeli ae  , itshaye amagumbi akoMowabi, njalo ichithe bonke abantwana bakaShethi. 18Njalo uEdoma uzakuba yimfuyo af  , loSeyiri abe yimfuyo yezitha zakhe ag  , kodwa uIsrayeli uzakwenza ngobuqhawe ah  , 19kuzavela-ke koJakobe umbusi, njalo uzabhubhisa oseleyo emzini.

20Esebone uAmaleki, waphakamisa umfanekiso wakhe wathi:

UAmaleki wayengowokuqala wezizwe, kodwa ukucina kwakhe kuyikubhubha okwesikhathi sonke.

21Esebone amaKeni, waphakamisa umfanekiso wakhe wathi:

Iqinile indlu yakho, isidleke sakho usimise edwaleni.
22Kanti-ke uKhayini uzachithwa, aze akuthumbe uAshuri.

23Wasephakamisa umfanekiso wakhe wathi: Maye, ngubani ozaphila nxa uNkulunkulu esenza lokhu? 24Imikhumbi izavela ekhunjini lweKitimi ai  , ihluphe uAshuri, ihluphe uEberi aj  ; njalo laye uzabhubha okwesikhathi sonke ak  .

25UBalami wasesukuma wahamba wabuyela endaweni yakhe; loBalaki laye wahamba ngendlela yakhe al  .

Copyright information for Ndebele