a23.3,15.
b2.2-31.
cHlu. 3.10; 1 Sam. 19.20,23. 2 Lan. 15.1; 20.14.
d2 Sam. 23.1.
e1 Sam. 19.24. Hez. 1.28; 3.23? Isam. 1.10,17.
fHlab. 1.3. Jer. 17.8.
gHlab. 104.16.
hJer. 51.13. Isam. 17.1.
i24.20. 1 Sam. 15.8.
j2 Sam. 5.12. 1 Lan. 14.2.
k23.22.
l14.9; 23.24.
mHez. 23.34; Isa. 38.13. Jer. 50.17.
n24.17. Hlab. 45.5. Jer. 50.9.
oGen. 49.9. Nani 23.24.
pGen. 12.3; 27.29.
qHez. 21.12. Jobe 27.23. Lilo 2.15.
r23.11.
s22.17,37.
t22.18.
u16.28.
vMika 6.5
wGen. 49.1. Dan. 10.14.
x24.3,20,23; 21.27; 23.7.
y24.3,4.
z24.3,4.
aa23.9.
ab23.9.
acJobe 9.8. Mika 1.3.
adMat. 2.2. Isam. 22.16.
aeGen. 49.10.
af2 Sam. 8.14. Hlab. 60.8,9,12.
agGen. 32.3.
ahGen.15.19.
aiDan. 11.30. Gen. 10.4.
ajGen. 10.21,25.
ak24.20.
al31.8.

Numbers 24

UBalami esebonile ukuthi kuhle emehlweni e Nkosi ukubusisa uIsrayeli, kahambanga njengezinye izikhathi ukuyadinga imilingo a ; kodwa wakhangelisa ubuso bakhe enkangala. Kwathi uBalami ephakamisa amehlo akhe, wabona uIsrayeli ehlezi ngokwezizwe zakhe b , loMoya kaNkulunkulu wayephezu kwakhe c . Wasephakamisa umfanekiso wakhe wathi: UBalami indodana kaBeyori d  uthi, lendoda elamehlo avulekileyo ithi, uthi ozwayo amazwi kaNkulunkulu, obonayo umbono kaSomandla, esiwa, njalo kuvuleke amehlo e . Mahle kangakanani amathente akho, Jakobe, amakhaya akho, Israyeli! Njengezigodi zisabalele, njengezivande ngasemfuleni, njengezinhlaba f  i Nkosi ezihlanyeleyo, njengezihlahla zomsedari ngasemanzini g ! Amanzi azageleza evela embizeni zakhe, lenhlanyelo yakhe izakuba semanzini amanengi h , lenkosi yakhe izakuba nkulu kuloAgagi i , lombuso wakhe uzaphakama j . UNkulunkulu wamkhupha eGibhithe, ulokunjengamandla enyathi k , uzakudla izizwe, izitha zakhe l , njalo uzakwephula amathambo azo m , njalo azitshoke ngemitshoko yakhe n . Waqutha, walala phansi njengesilwane, lanjengesilwane esisikazi; ngubani ozamvusa? o  Okubusisayo abusiswe, lokuqalekisayo aqalekiswe! p 

10 Njalo ulaka lukaBalaki lwavuthela uBalami, waqakeza izandla zakhe q , uBalaki wasesithi kuBalami: Ngikubize ukuze uqalekise izitha zami, kodwa khangela, uzibusisile lokuzibusisa r  okwalezizikhathi ezintathu. 11 Khathesi-ke zibalekele uye endaweni yakho. Bengithe ngizakuhlonipha ngodumo, kodwa khangela, i Nkosi ikuvimbile kudumo s . 12 UBalami wasesithi kuBalaki: Kangikhulumanga yini lakuzithunywa obuzithume kimi ngisithi: 13 Uba uBalaki ebezangipha indlu yakhe igcwele isiliva legolide, bengingayikweqa umlayo we Nkosi t , ukwenza okuhle kumbe okubi okwenhliziyo yami; lokho i Nkosi ekutshoyo yilokho engizakukhuluma? u  14 Khathesi-ke, khangela, ngiya ebantwini bakithi; woza ngikutshele ukuthi lababantu bazakwenzani ebantwini bakini v  ensukwini zokucina w .

15 Wasephakamisa umfanekiso wakhe wathi x :

UBalami indodana kaBeyori y  uthi, lendoda elamehlo avulekileyo ithi,
16 uthi ozwayo amazwi kaNkulunkulu z , lowazi ulwazi loPhezukonke, obonayo umbono kaSomandla, esiwa, njalo kuvuleke amehlo. 17 Ngizambona, kodwa hatshi khathesi aa , ngizamkhangela, kodwa kungeseduze ab ; kuzavela ac  inkanyezi kuJakobe ad , lentonga yobukhosi izavuka koIsrayeli ae , itshaye amagumbi akoMowabi, njalo ichithe bonke abantwana bakaShethi. 18 Njalo uEdoma uzakuba yimfuyo af , loSeyiri abe yimfuyo yezitha zakhe ag , kodwa uIsrayeli uzakwenza ngobuqhawe ah , 19 kuzavela-ke koJakobe umbusi, njalo uzabhubhisa oseleyo emzini.

20 Esebone uAmaleki, waphakamisa umfanekiso wakhe wathi:

UAmaleki wayengowokuqala wezizwe, kodwa ukucina kwakhe kuyikubhubha okwesikhathi sonke.

21 Esebone amaKeni, waphakamisa umfanekiso wakhe wathi:

Iqinile indlu yakho, isidleke sakho usimise edwaleni.
22 Kanti-ke uKhayini uzachithwa, aze akuthumbe uAshuri.

23 Wasephakamisa umfanekiso wakhe wathi: Maye, ngubani ozaphila nxa uNkulunkulu esenza lokhu? 24 Imikhumbi izavela ekhunjini lweKitimi ai , ihluphe uAshuri, ihluphe uEberi aj ; njalo laye uzabhubha okwesikhathi sonke ak .

25 UBalami wasesukuma wahamba wabuyela endaweni yakhe; loBalaki laye wahamba ngendlela yakhe al .

Copyright information for Ndebele