a33.49. Josh. 2.1. Mika 6.5.
b31.16.
cJosh. 22.17. Hlab. 106.28. Hos. 9.10.
dEks. 34.15,16; 1 Kor. 10.20.
e24.5. Hlab. 106.28.
f23.28.
gDute. 4.3. Josh. 22.17.
hDute. 13.17,11.
iEks. 18.21,25. Nani 11.16.
jEks. 32.27.
k23.28.
lJow. 2.17.
mHlab. 106.30.
nEks. 6.25.
o16.48.
p1 Kor. 10.8.
q25.4.
rDute. 32.16,21. 1 Kho. 14.22. Hlab. 78.58. Zef. 1.18. 3.8. 1 Kor. 10.22. Eks. 20.5.
sMal. 2.4,5.
t1 Lan. 6.4.
uEks. 40.15.
v31.8; Josh. 13.21.
w31.2,7.
x31.16. Isam. 2.14.
y23.28.
z23.28.

Numbers 25

Abantwana bakoIsrayeli badumisa uBhali-Peyori

UIsrayeli wasehlala eShithimi a . Abantu basebeqala ukuphinga lamadodakazi akoMowabi b . Asebabizela c  abantu emihlatshelweni yabonkulunkulu bawo d , labantu badla, bakhothamela onkulunkulu bawo. UIsrayeli wasezihlanganisa e  loBhali-Peyori f ; lolaka lwe Nkosi lwamvuthela uIsrayeli. I Nkosi yasisithi kuMozisi: Thatha zonke inhloko zabantu g , uziphanyeke phambi kwe Nkosi maqondana lelanga, ukuze ulaka lwe Nkosi oluvuthayo lubuye lusuke koIsrayeli h . UMozisi wasesithi kubahluleli bakoIsrayeli i : Bulalani, kube ngulowo lalowo amadoda akhe j  ababezihlanganise loBhali-Peyori k .

Khangela-ke, umuntu wabantwana bakoIsrayeli weza waletha kubafowabo umMidiyanikazi phambi kwamehlo kaMozisi laphambi kwamehlo enhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli, besakhala inyembezi emnyango wethente lenhlangano l . Kwathi uPhinehasi m , indodana kaEleyazare n , indodana kaAroni umpristi, ekubona, wasukuma ephuma phakathi kwenhlangano, wathatha umkhonto esandleni sakhe, waseyilandela indoda yakoIsrayeli ethenteni, wabagwaza bobabili, indoda yakoIsrayeli lowesifazana esiswini sakhe. Yasimiswa inhlupheko kubantwana bakoIsrayeli o . Lalabo abafayo ngenhlupheko babeyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lane p .

10 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 11 UPhinehasi, indodana kaEleyazare indodana kaAroni umpristi, uphendule ulaka lwami lusuka ebantwaneni bakoIsrayeli q , ngoba wayelobukhwele ngobukhwele bami phakathi kwabo; ngakho kangibaqothulanga abantwana bakoIsrayeli ngobukhwele bami r . 12 Ngakho utsho: Khangela, ngiyamnika isivumelwano sami sokuthula s . 13 Njalo uzakuba laso, lenzalo yakhe emva kwakhe t , isivumelwano sobupristi obulaphakade u , ngenxa yokuthi elobukhwele ngoNkulunkulu wakhe, wabenzela abantwana bakoIsrayeli inhlawulo yokuthula. 14 Lebizo lendoda yakoIsrayeli eyatshaywayo, eyatshaywa kanye lomMidiyanikazi, lalinguZimri indodana kaSalu, isiphathamandla sendlu kayise phakathi kwabakoSimeyoni. 15 Ibizo lowesifazana owatshaywayo, umMidiyanikazi, lalinguKozibi indodakazi kaZuri v , owayeyinhloko yesizwe sendlu kayise eMidiyani.

16 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 17 Phathani amaMidiyani njengezitha, liwatshaye w ; 18 ngoba aliphethe njengezitha ngobuqili bawo x , alikhohlisa ngodaba lukaPeyori y  langodaba lukaKozibi, indodakazi yesiphathamandla seMidiyani, udadewabo, owatshaywa ngosuku lwenhlupheko ngenxa yodaba lukaPeyori z .

Copyright information for Ndebele