aEks. 30.12. Nani 1.2. Eks. 38.25,26.
b1.3.
c26.63. 22.1.
d26.2.
e1.1.
fGen. 46.8,9. Eks. 6.14. 1 Lan. 5.1-4.
g1.21.
h1.16; 16.2.
iHlab. 60.1.
jHlab. 60.1.
k16.32,35.
l16.38. 1 Kor. 10.6. 2 Pet. 2.6.
mEks. 6.24. 1 Lan.6.22.
nGen. 46.10. Eks. 6.15. 1 Lan. 4.24.
o1.23; 25.9,14.
pGen. 46.16.
q1.25.
rGen. 38.3-10.46.12. 1 Lan. 2.3-5.
s1.27.
tGen. 46.13. 1 Lan. 7.1.
u1.29.
vGen. 46.14.
w1.31.
xGen. 46.20.Nani 26.37. 1 Lan. 7.14-20.
yJosh. 17.1,2.
z27.1. 36.11. Josh. 17.3.
aa1.35.
ab1.33.
acGen. 46.21. 1 Lan. 7.6. 8.1-4.
ad1.37.
aeGen.46.23.
afGen. 46.17. 1 Lan. 7.30,31.
ag1.41.
ahGen. 46.24. 1 Lan. 7.13.
ai1.43.
aj1.46.
akJosh. 11.23; 14.1.
al33.54. 34.13. Josh. 11.23. 14.2.
amGen. 46.11. Eks. 6.16-19. 1 Lan. 6.1; 6.16-22.
anEks. 2.1,2,4. 6.20.
ao3.2. 1 Lan. 24.1.
apLevi 10.1.
aq3.39.
ar1.49.
as18.20.
at26.3. 22.1.
au1.44. Dute. 2.14,15.
av14.28,29. 1 Kor. 10.5.
aw13.6.

Numbers 26

Abantwana bakoIsrayeli babalwa elizweni lakoMowabi

Kwathi emva kwenhlupheko i Nkosi yakhuluma kuMozisi lakuEleyazare indodana kaAroni umpristi, isithi: Thathani inani lonke lenhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli a , kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, ngezindlu zaboyise, bonke abaphuma ukuya ebuthweni koIsrayeli b . UMozisi loEleyazare umpristi basebekhuluma labo emagcekeni akoMowabi c , eJordani eJeriko, besithi: Babale kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu d , njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi labantwana bakoIsrayeli e  abaphuma elizweni leGibhithe.

URubeni, izibulo likaIsrayeli. Amadodana kaRubeni: UHanoki, okwavela kuye usendo lwabakoHanoki; koPalu, usendo lwabakoPalu; koHezironi, usendo lwabakoHezironi; koKarimi, usendo lwabakoKarimi f . Lezi zinsendo zabakoRubeni; lalabo ababalwayo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lantathu lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amathathu g . Lamadodana kaPalu; uEliyabi. Lamadodana kaEliyabi; oNemuweli loDathani loAbiramu. Yibo oDathani loAbiramu, ababizwa yinhlangano h , abaphikisana loMozisi loAroni i , eqenjini likaKora, lapho bephikisana le Nkosi j . 10 Lomhlaba wavula umlomo wawo, wabaginya loKora ekufeni kwaleloqembu k , lapho umlilo waqothula amadoda angamakhulu amabili lamatshumi amahlanu; asesiba yisibonelo l . 11 Kodwa abantwana bakaKora kabafanga m .

12 Amadodana kaSimeyoni ngensendo zawo n : KoNemuweli, usendo lwabakoNemuweli; koJamini, usendo lwabakoJamini; koJakini, usendo lwabakoJakini; 13 koZera, usendo lwabakoZera; koShawuli, usendo lwabakoShawuli. 14 Lezi zinsendo zabakoSimeyoni; izinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili lamakhulu amabili o .

15 Amadodana kaGadi ngensendo zawo p : KoZefoni, usendo lwabakoZefoni; koHagi, usendo lwabakoHagi; koShuni, usendo lwabakoShuni; 16 koOzini, usendo lwabakoOzini; koEri, usendo lwabakoEri; 17 koArodi, usendo lwabakoArodi; koAreli, usendo lwabakoAreli. 18 Lezi zinsendo zamadodana kaGadi, njengababaliweyo babo, inkulungwane ezingamatshumi amane lamakhulu amahlanu q .

19 Amadodana kaJuda r  ayengoEri loOnani; oEri loOnani basebefela elizweni leKhanani. 20 Njalo amadodana kaJuda ngensendo zawo yila: KoShela, usendo lwabakoShela; koPerezi, usendo lwabakoPerezi; koZera, usendo lwabakoZera. 21 Lamadodana kaPerezi yila: KoHezironi, usendo lwabakoHezironi; koHamuli, usendo lwabakoHamuli. 22 Lezi zinsendo zikaJuda, njengababaliweyo babo, inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa lesithupha lamakhulu amahlanu s .

23 Amadodana kaIsakari ngensendo zawo t : KoThola, usendo lwabakoThola; koPhuwa, usendo lwabakoPhuwa; 24 koJashubi, usendo lwabakoJashubi; koShimroni, usendo lwabakoShimroni. 25 Lezi zinsendo zikaIsakari, njengababaliweyo babo, inkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lane lamakhulu amathathu u .

26 Amadodana kaZebuluni ngensendo zawo v : KoSeredi, usendo lwabakoSeredi; koEloni, usendo lwabakoEloni; koJaleli, usendo lwabakoJaleli. 27 Lezi zinsendo zabakoZebuloni, njengababaliweyo babo, inkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lamakhulu amahlanu w .

28 Amadodana kaJosefa x  ngensendo zawo ayengoManase loEfrayimi. 29 Amadodana kaManase: KoMakiri, usendo lwabakoMakiri y ; uMakiri wasezala uGileyadi; koGileyadi, usendo lwabakoGileyadi. 30 La ngamadodana kaGileyadi: KoIyezeri, usendo lwabakoIyezeri; koHeleki, usendo lwabakoHeleki; 31 lakoAsiriyeli, usendo lwabakoAsiriyeli; lakoShekema, usendo lwabakoShekema; 32 lakoShemida, usendo lwabakoShemida; lakoHeferi, usendo lwabakoHeferi.

33 Njalo uZelofehadi indodana kaHeferi z  wayengelamadodana, kodwa amadodakazi. Lamabizo amadodakazi kaZelofehadi ayengoMahla, loNowa, uHogila, uMilka, loTiriza. 34 Lezi zinsendo zikaManase, lababaliweyo babo, inkulungwane ezingamatshumi amahlanu lambili lamakhulu ayisikhombisa aa .

35 La ngamadodana kaEfrayimi ngensendo zawo: KoShuthela, usendo lwabakoShuthela; koBekeri, usendo lwabakoBekeri; koTahani, usendo lwabakoTahani. 36 Lala ngamadodana kaShuthela: KoErani, usendo lwabakoErani. 37 Lezi zinsendo zamadodana kaEfrayimi, njengababaliweyo babo, inkulungwane ezingamatshumi amathathu lambili lamakhulu amahlanu ab . La ngamadodana kaJosefa ngensendo zawo.

38 Amadodana kaBhenjamini ngensendo zawo ac : KoBhela, usendo lwabakoBhela; koAshibeli, usendo lwabakoAshibeli; koAhiramu, usendo lwabakoAhiramu; 39 koShefufamu, usendo lwabakoShefufamu; koHufamu, usendo lwabakoHufamu. 40 Lamadodana kaBhela ayenguAridi loNamani: KoAridi, usendo lwabakoAridi; koNamani, usendo lwabakoNamani. 41 La ngamadodana kaBhenjamini ngensendo zawo; lababaliweyo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu lamakhulu ayisithupha ad .

42 La ngamadodana kaDani ngensendo zawo ae : KoShuhamu, usendo lwabakoShuhamu. Lezi zinsendo zikaDani ngensendo zazo. 43 Zonke insendo zabakoShuhamu, njengababaliweyo babo, babeyizinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lane lamakhulu amane.

44 Amadodana kaAsheri ngensendo zawo af : KoJimna, usendo lwabakoJimna; koIshivi, usendo lwabakoIshivi; koBeriya, usendo lwabakoBeriya. 45 Kumadodana kaBeriya: KoHeberi, usendo lwabakoHeberi; koMalikiyeli, usendo lwabakoMalikiyeli. 46 Lebizo lendodakazi kaAsheri lalinguSera. 47 Lezi zinsendo zamadodana kaAsheri, njengababaliweyo babo; inkulungwane ezingamatshumi amahlanu lantathu lamakhulu amane ag .

48 Amadodana kaNafithali ngensendo zawo ah : KoJazeli, usendo lwabakoJazeli; koGuni, usendo lwabakoGuni; 49 koJezeri, usendo lwabakoJezeri; koShilema, usendo lwabakoShilema. 50 Lezi zinsendo zikaNafithali ngensendo zazo; lababaliweyo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu lamakhulu amane ai .

51 Laba ngababaliweyo babantwana bakoIsrayeli, inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lanye lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amathathu aj .

Ilizwe lehlukaniswa ngenkatho

52 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 53 Kulaba ilizwe lizakwehlukaniswa libe yilifa njengenani lamabizo ak . 54 Kwabanengi uzakwengeza ilifa labo, lakwabalutshwana uzanciphisa ilifa labo; ngulowo lalowo uzanikwa ilifa lakhe njengababaliweyo bakhe. 55 Loba kunjalo ilizwe lizakwehlukaniswa ngenkatho; ngokwamabizo ezizwe zaboyise bazalidla ilifa al . 56 Ngokwenkatho ilifa lalo lizakwehlukaniswa phakathi kwabanengi labalutshwana.

Isizwe sakoLevi

57 Lalaba ngababalwayo bamaLevi ngensendo zawo am ; koGerishoni, usendo lwabakoGerishoni; koKohathi, usendo lwabakoKohathi; koMerari, usendo lwabakoMerari. 58 Laba zinsendo zabakoLevi; usendo lwabakoLibini, usendo lwabakoHebroni, usendo lwabakoMahli, usendo lwabakoMushi, usendo lwabakoKora. UKohathi wasezala uAmramu. 59 Lebizo lomkaAmramu lalinguJokebedi, indodakazi kaLevi an , unina owamzalela uLevi eGibhithe; njalo wamzalela uAmramu oAroni loMozisi loMiriyamu udadewabo. 60 UAroni wazalelwa uNadabi loAbihu, uEleyazare loIthamari ao . 61 Kodwa uNadabi loAbihu bafa lapho banikela umlilo ongejwayelekanga phambi kwe Nkosi ap . 62 Lababalwayo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lantathu, bonke abesilisa kusukela kolenyanga kusiya phezulu aq ; ngoba babengabalelwanga phakathi kwabantwana bakoIsrayeli ar , ngoba babenganikwanga ilifa phakathi kwabantwana bakoIsrayeli as .

63 Laba ngababalwa nguMozisi loEleyazare umpristi, ababala abantwana bakoIsrayeli emagcekeni akoMowabi eJordani eJeriko at . 64 Kodwa phakathi kwalabo kwakungekho muntu wababalwayo nguMozisi loAroni umpristi, lapho bebala abantwana bakoIsrayeli enkangala yeSinayi au ; 65 ngoba i Nkosi yayithe ngabo: Bazakufa lokufa enkangala av . Njalo kakusalanga muntu kubo ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune, loJoshuwa indodana kaNuni aw .

Copyright information for Ndebele