a26.33.
b14.35; 26.64,65.
c16.49.
dEks. 18.15,19. Levi 24.12. Nani 9.8; 15.34.
eEks. 18.15,19. Levi 24.12; Nani 9.8; 15.34.
f36.2.
gLevi 18.6.
h35.29.
i21.11. 33.44,47. Dute. 32.49; Dute. 3.27.34.1.
j20.24.
k20.12,24.
l20.13. Dute. 32.51. Eks. 17.7.
m16.22.
nDute. 31.2. 1 Sam. 18.13. 1 Kho. 3.7. 2 Lan. 1.10.
o1 Kho. 22.17. Zek. 10.2. Mat. 9.36. Mark. 6.34.
pGen. 41.38. Hlu. 3.10.
qDute. 34.9.
rDute. 3.28. 31.7,8.
sJosh. 1.16,17.
tJosh. 9.14. Hlu. 1.1. 20.18,23,27. 1 Sam. 22.10. 23.2,4. 30.8; 2 Sam. 2.1. 5.19,23,.

Numbers 27

Isicelo samadodakazi kaZelofehadi

1 Kwasekusondela amadodakazi kaZelofehadi a  indodana kaHeferi indodana kaGileyadi indodana kaMakiri indodana kaManase owensendo zikaManase indodana kaJosefa; njalo la ngamabizo amadodakazi akhe: UMahla, uNowa, loHogila, loMilka, loTiriza. 2Asesima phambi kukaMozisi, laphambi kukaEleyazare umpristi, laphambi kweziphathamandla, lenhlangano yonke, emnyango wethente lenhlangano, esithi: 3Ubaba wafela enkangala b  ; kodwa yena wayengekho phakathi kweqembu lalabo ababuthana ukumelana le Nkosi, eqenjini likaKora, kodwa wafa esonweni sakhe c  , wayengelamadodana. 4Kungani ibizo likababa likhutshwe phakathi kosendo lwakhe ngoba engelandodana? Siphe ilifa phakathi kwabafowabo bakababa d  . 5UMozisi waseluletha udaba lwawo phambi kwe Nkosi e  .

6I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 7Amadodakazi kaZelofehadi akhulume iqiniso; uzawanika lokuwanika isabelo selifa phakathi kwabafowabo bakayise f  ; uzadlulisela kuwo ilifa likayise. 8Njalo uzakhuluma ebantwaneni bakoIsrayeli usithi: Uba indoda isifa, ingelandodana, lizadlulisela ilifa layo kundodakazi yayo. 9Njalo uba ingelandodakazi, lizanika abafowabo ilifa layo. 10Uba-ke ingelabafowabo, lizanika ilifa layo kubafowabo bakayise. 11Njalo uba uyise engelabafowabo, lizanika ilifa layo esihlotsheni sayo esiseduze layo sosendo lwayo g  , silidle. Njalo kuzakuba yisimiso sesahlulelo ebantwaneni bakoIsrayeli, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi h  .

UMozisi ukhetha uJoshuwa ukuba ngumkhokheli

12I Nkosi yasisithi kuMozisi: Yenyukela kule intaba yeAbarimi i  , ubone ilizwe engilinike abantwana bakoIsrayeli. 13Lapho usulibonile, lawe uzabuthelwa ebantwini bakini j  , njengoAroni umnewenu wabuthwa; 14njengokuba lavukela umlayo wami enkangala yeZini, ekuphikisaneni kwenhlangano k  , ukungingcwelisa phambi kwamehlo abo. La ngamanzi eMeriba l  eKadeshi enkangala yeZini.

15UMozisi wasekhuluma e Nkosini esithi: 16I Nkosi, uNkulunkulu wemimoya yenyama yonke, kayimise indoda enhlanganweni m  , 17engaphuma phambi kwabo, lengangena phambi kwabo, lengabakhokhela baphume, lengabangenisa n  , ukuze inhlangano ye Nkosi ingabi njengezimvu ezingelamelusi o  .

18I Nkosi yasisithi kuMozisi: Zithathele uJoshuwa indodana kaNuni, indoda okukuyo umoya p  , ubeke isandla sakho phezu kwayo q  , 19uyimise phambi kukaEleyazare umpristi laphambi kwenhlangano yonke, uyilaye phambi kwamehlo abo r  , 20ubusubeka okodumo lwakho phezu kwayo, ukuze inhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli ilalele s  . 21Njalo izakuma phambi kukaEleyazare umpristi ozayibuzela t  njengokwesahlulelo sikaUrimi phambi kwe Nkosi; ngomlomo wayo bazaphuma, langomlomo wayo bazangena, yona labantwana bonke bakoIsrayeli kanye layo, ngitsho inhlangano yonke. 22UMozisi wasesenza njengokulaya kwe Nkosi kuye. Wathatha uJoshuwa, wammisa phambi kukaEleyazare umpristi laphambi kwenhlangano yonke, 23wabeka izandla zakhe phezu kwakhe, wamlaya, njengokukhuluma kwe Nkosi ngesandla sikaMozisi.

Copyright information for Ndebele