aLevi 3.11.
bEks. 29.38.
cEks. 16.36. Nani 15.4.
dLevi 2.1.
eEks. 29.40.
fEks. 29.42. Amos 5.25.
gEks. 29.42.
hHez. 46.4,5.
i10.10. 1 Sam. 20.5. 1 Lan. 23.31. 2 Lan. 2.4. Ezra 3.5. Neh. 10.33. Isa. 1.13,14. Hez. 45.17. 46.6. Hos. 2.11. Kol. 2.16.
j15.4-12.
k28.30.15.24. 29.11,16,19,25,22.
lEks. 12.6. Dute. 16.1. Hez. 45.21.
mLevi 23.6. Eks. 12.18.
nEks. 12.16. Levi 23.7.
o28.31. Levi 22.20. Nani 29.8,13. Levi 22.20. Nani 29.2,17,20,23,26,29,32,36. Dute. 15.21. 17.1.
p28.15,30. 29.22,28,31,34,38.
q28.3.
rEks. 12.16. Levi 23.8. Eks. 13.6.
sEks. 23.16. 34.22. Levi 23.10,15. Dute. 16.10. Seb. 2.1.
tLevi 23.18,19.
u28.15. 29.5. 28.22.
v28.19.

Numbers 28

Iminikelo enikelwa insuku ngensuku, lenikelwa izinyanga ngezinyanga, lenikelwa emikhosini

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Laya abantwana bakoIsrayeli uthi kubo: Umnikelo wami, isinkwa sami seminikelo eyenziwe ngomlilo a  , uqhatshi lwami olumnandi, lizakuqaphela ukukunikela kimi ngesikhathi sakho esimisiweyo. 3Uzakuthi kibo: Lo ngumnikelo owenziwe ngomlilo elizawunikela e Nkosini b  ; amawundlu amabili alomnyaka owodwa, angelasici, insuku ngensuku, kube ngumnikelo wokutshiswa njalonjalo. 4Elinye iwundlu uzalinikela ekuseni, lelinye iwundlu ulinikele kusihlwa, 5lengxenye yetshumi ye-efa* lempuphu ecolekileyo c  ibe ngumnikelo wokudla d  , ixubene lengxenye yesine yehini* yamafutha agigiweyo e  . 6Kungumnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke f  owamiswa entabeni yeSinayi, ube luqhatshi olumnandi, umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. 7Lomnikelo wawo wokunathwayo uzakuba yingxenye yesine yehini ngewundlu linye; uzathululela e Nkosini umnikelo wokunathwayo ongowokunathwayo okulamandla endaweni engcwele g  . 8Lelinye iwundlu uzalinikela kusihlwa; njengomnikelo wokudla wekuseni, lanjengomnikelo wawo wokunathwayo uzalinikela, umnikelo owenziwe ngomlilo, oloqhatshi olumnandi e Nkosini.

9Langosuku lwesabatha amawundlu amabili, alomnyaka owodwa, angelasici, lengxenye ezimbili zetshumi lempuphu ecolekileyo, kube ngumnikelo wokudla, ixubene lamafutha, lomnikelo wawo wokunathwayo; 10kungumnikelo wokutshiswa wamasabatha wonke h  , ngaphandle komnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke, lomnikelo wawo wokunathwayo.

11Ekuqaleni kwenyanga zenu lizanikela umnikelo wokutshiswa e Nkosini i  , amajongosi amabili amathole enkomo, lenqama eyodwa, lamawundlu ayisikhombisa alomnyaka owodwa, angelasici, 12lengxenye ezintathu zetshumi lempuphu ecolekileyo kube ngumnikelo wokudla, ixubene lamafutha, ngejongosi elilodwa j  ; lokubili kwetshumi kwempuphu ecolekileyo kube ngumnikelo wokudla, ixubene lamafutha, ngenqama eyodwa, 13njalo ileyo laleyo ingxenye yetshumi yempuphu ecolekileyo ixubene lamafutha kube ngumnikelo wokudla ngewundlu elilodwa; ngumnikelo wokutshiswa oloqhatshi olumnandi, umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. 14Leminikelo yayo yokunathwayo izakuba yingxenye eyodwa kwezimbili yehini lewayini ngejongosi, lengxenye yesithathu yehini ngenqama, lengxenye yesine yehini ngewundlu. Lokhu kungumnikelo wokutshiswa wezinyanga zonke ngezinyanga zomnyaka. 15Futhi kuzanikelwa izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono e Nkosini k  , ngaphandle komnikelo wokutshiswa ngezikhathi zonke, lomnikelo wawo wokunathwayo.

16Futhi ngenyanga yokuqala ngosuku lwetshumi lane lwenyanga kuliphasika le Nkosi l  . 17Langosuku lwetshumi lanhlanu lwenyanga le kuzakuba khona umkhosi m  ; kuzadliwa isinkwa esingelamvubelo insuku eziyisikhombisa. 18Ngosuku lokuqala kuzakuba khona inhlangano ebiziweyo engcwele n  ; lingenzi lamsebenzi wezisebenzi, 19kodwa lizanikela umnikelo owenziwe ngomlilo, umnikelo wokutshiswa e Nkosini, amajongosi amabili amathole enkomo, lenqama eyodwa, lamawundlu ayisikhombisa alomnyaka owodwa; kuzakuba ngokungelasici kini o  . 20Lomnikelo wakho wokudla kuzakuba yimpuphu ecolekileyo ixubene lamafutha; okuthathu kwetshumi lizakunikela ngejongosi, lokubili kwetshumi ngenqama, 21ileyo laleyo ingxenye yetshumi uzayinikelela iwundlu elilodwa, kumawundlu ayisikhombisa; 22lempongo eyodwa ibe ngumnikelo wesono, ukulenzela inhlawulo yokuthula p  . 23Lizanikela lokho ngaphandle komnikelo wokutshiswa wekuseni, ongowomnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke. 24Ngalindlela lizanikela insuku zonke, okwensuku eziyisikhombisa q  , ukudla komnikelo owenziwe ngomlilo, uqhatshi olumnandi e Nkosini; kuzanikelwa ngaphandle komnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke, lomnikelo wawo wokunathwayo. 25Langosuku lwesikhombisa lizakuba lenhlangano ebiziweyo engcwele r  ; lingenzi lamsebenzi wezisebenzi.

26Langosuku lwezithelo zokuqala s  , lapho liletha umnikelo wokudla omutsha e Nkosini, emva kwamaviki enu, lizakuba lenhlangano ebiziweyo engcwele; lingenzi lamsebenzi wezisebenzi. 27Kodwa lizanikela umnikelo wokutshiswa, kube luqhatshi olumnandi e Nkosini; amajongosi amabili amathole enkomo, inqama eyodwa, amawundlu ayisikhombisa alomnyaka owodwa t  . 28Lomnikelo wakho wokudla wempuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, okuthathu kwetshumi ngejongosi elilodwa, lokubili kwetshumi ngenqama eyodwa, 29ileyo laleyo ingxenye yetshumi ngewundlu elilodwa, kumawundlu ayisikhombisa; 30izinyane lembuzi elilodwa, ukulenzela inhlawulo yokuthula u  . 31Lizanikela lokho ngaphandle komnikelo wokutshiswa ngezikhathi zonke, lomnikelo wakho wokudla (kube ngokungelasici kini) leminikelo yakho yokunathwayo v  .

Copyright information for Ndebele