aLevi 3.11.
bEks. 29.38.
cEks. 16.36. Nani 15.4.
dLevi 2.1.
eEks. 29.40.
fEks. 29.42. Amos 5.25.
gEks. 29.42.
hHez. 46.4,5.
i10.10. 1 Sam. 20.5. 1 Lan. 23.31. 2 Lan. 2.4. Ezra 3.5. Neh. 10.33. Isa. 1.13,14. Hez. 45.17. 46.6. Hos. 2.11. Kol. 2.16.
j15.4-12.
k28.30.15.24. 29.11,16,19,25,22.
lEks. 12.6. Dute. 16.1. Hez. 45.21.
mLevi 23.6. Eks. 12.18.
nEks. 12.16. Levi 23.7.
o28.31. Levi 22.20. Nani 29.8,13. Levi 22.20. Nani 29.2,17,20,23,26,29,32,36. Dute. 15.21. 17.1.
p28.15,30. 29.22,28,31,34,38.
q28.3.
rEks. 12.16. Levi 23.8. Eks. 13.6.
sEks. 23.16. 34.22. Levi 23.10,15. Dute. 16.10. Seb. 2.1.
tLevi 23.18,19.
u28.15. 29.5. 28.22.
v28.19.

Numbers 28

Iminikelo enikelwa insuku ngensuku, lenikelwa izinyanga ngezinyanga, lenikelwa emikhosini

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Laya abantwana bakoIsrayeli uthi kubo: Umnikelo wami, isinkwa sami seminikelo eyenziwe ngomlilo a , uqhatshi lwami olumnandi, lizakuqaphela ukukunikela kimi ngesikhathi sakho esimisiweyo. Uzakuthi kibo: Lo ngumnikelo owenziwe ngomlilo elizawunikela e Nkosini b ; amawundlu amabili alomnyaka owodwa, angelasici, insuku ngensuku, kube ngumnikelo wokutshiswa njalonjalo. Elinye iwundlu uzalinikela ekuseni, lelinye iwundlu ulinikele kusihlwa, lengxenye yetshumi ye-efa* lempuphu ecolekileyo c  ibe ngumnikelo wokudla d , ixubene lengxenye yesine yehini* yamafutha agigiweyo e . Kungumnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke f  owamiswa entabeni yeSinayi, ube luqhatshi olumnandi, umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. Lomnikelo wawo wokunathwayo uzakuba yingxenye yesine yehini ngewundlu linye; uzathululela e Nkosini umnikelo wokunathwayo ongowokunathwayo okulamandla endaweni engcwele g . Lelinye iwundlu uzalinikela kusihlwa; njengomnikelo wokudla wekuseni, lanjengomnikelo wawo wokunathwayo uzalinikela, umnikelo owenziwe ngomlilo, oloqhatshi olumnandi e Nkosini.

Langosuku lwesabatha amawundlu amabili, alomnyaka owodwa, angelasici, lengxenye ezimbili zetshumi lempuphu ecolekileyo, kube ngumnikelo wokudla, ixubene lamafutha, lomnikelo wawo wokunathwayo; 10 kungumnikelo wokutshiswa wamasabatha wonke h , ngaphandle komnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke, lomnikelo wawo wokunathwayo.

11 Ekuqaleni kwenyanga zenu lizanikela umnikelo wokutshiswa e Nkosini i , amajongosi amabili amathole enkomo, lenqama eyodwa, lamawundlu ayisikhombisa alomnyaka owodwa, angelasici, 12 lengxenye ezintathu zetshumi lempuphu ecolekileyo kube ngumnikelo wokudla, ixubene lamafutha, ngejongosi elilodwa j ; lokubili kwetshumi kwempuphu ecolekileyo kube ngumnikelo wokudla, ixubene lamafutha, ngenqama eyodwa, 13 njalo ileyo laleyo ingxenye yetshumi yempuphu ecolekileyo ixubene lamafutha kube ngumnikelo wokudla ngewundlu elilodwa; ngumnikelo wokutshiswa oloqhatshi olumnandi, umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. 14 Leminikelo yayo yokunathwayo izakuba yingxenye eyodwa kwezimbili yehini lewayini ngejongosi, lengxenye yesithathu yehini ngenqama, lengxenye yesine yehini ngewundlu. Lokhu kungumnikelo wokutshiswa wezinyanga zonke ngezinyanga zomnyaka. 15 Futhi kuzanikelwa izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono e Nkosini k , ngaphandle komnikelo wokutshiswa ngezikhathi zonke, lomnikelo wawo wokunathwayo.

16 Futhi ngenyanga yokuqala ngosuku lwetshumi lane lwenyanga kuliphasika le Nkosi l . 17 Langosuku lwetshumi lanhlanu lwenyanga le kuzakuba khona umkhosi m ; kuzadliwa isinkwa esingelamvubelo insuku eziyisikhombisa. 18 Ngosuku lokuqala kuzakuba khona inhlangano ebiziweyo engcwele n ; lingenzi lamsebenzi wezisebenzi, 19 kodwa lizanikela umnikelo owenziwe ngomlilo, umnikelo wokutshiswa e Nkosini, amajongosi amabili amathole enkomo, lenqama eyodwa, lamawundlu ayisikhombisa alomnyaka owodwa; kuzakuba ngokungelasici kini o . 20 Lomnikelo wakho wokudla kuzakuba yimpuphu ecolekileyo ixubene lamafutha; okuthathu kwetshumi lizakunikela ngejongosi, lokubili kwetshumi ngenqama, 21 ileyo laleyo ingxenye yetshumi uzayinikelela iwundlu elilodwa, kumawundlu ayisikhombisa; 22 lempongo eyodwa ibe ngumnikelo wesono, ukulenzela inhlawulo yokuthula p . 23 Lizanikela lokho ngaphandle komnikelo wokutshiswa wekuseni, ongowomnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke. 24 Ngalindlela lizanikela insuku zonke, okwensuku eziyisikhombisa q , ukudla komnikelo owenziwe ngomlilo, uqhatshi olumnandi e Nkosini; kuzanikelwa ngaphandle komnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke, lomnikelo wawo wokunathwayo. 25 Langosuku lwesikhombisa lizakuba lenhlangano ebiziweyo engcwele r ; lingenzi lamsebenzi wezisebenzi.

26 Langosuku lwezithelo zokuqala s , lapho liletha umnikelo wokudla omutsha e Nkosini, emva kwamaviki enu, lizakuba lenhlangano ebiziweyo engcwele; lingenzi lamsebenzi wezisebenzi. 27 Kodwa lizanikela umnikelo wokutshiswa, kube luqhatshi olumnandi e Nkosini; amajongosi amabili amathole enkomo, inqama eyodwa, amawundlu ayisikhombisa alomnyaka owodwa t . 28 Lomnikelo wakho wokudla wempuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, okuthathu kwetshumi ngejongosi elilodwa, lokubili kwetshumi ngenqama eyodwa, 29 ileyo laleyo ingxenye yetshumi ngewundlu elilodwa, kumawundlu ayisikhombisa; 30 izinyane lembuzi elilodwa, ukulenzela inhlawulo yokuthula u . 31 Lizanikela lokho ngaphandle komnikelo wokutshiswa ngezikhathi zonke, lomnikelo wakho wokudla (kube ngokungelasici kini) leminikelo yakho yokunathwayo v .

Copyright information for Ndebele