aLevi 23.24.
b28.11.
c28.3
dLevi 16.29.
e30.13. Hlab.35.13. Isa. 58.5.
f29.13,17,20,23. 28.19.
g28.15.
hLevi 16.3,5.
iLevi 23.34.
jEzra 3.4.
k29.21,24,27,30,37. 29.6,33. 29.3,4,9,10. 15.12. 28.7,14.
l29.18.
mLevi 23.36.
nLevi 23.2,4. 1 Lan. 23.31. 2 Lan. 31.3. Ezra 3.5. Neh. 10.33. Isa. 1.14.
oLevi 7.11,16. 22.21,23.

Numbers 29

Ngenyanga yesikhombisa, ngosuku lokuqala lwenyanga, lizakuba-ke lenhlangano ebiziweyo engcwele; lingenzi lamsebenzi wezisebenzi. Kuzakuba lusuku lokutshaywa kwempondo kini a . Njalo lizanikela umnikelo wokutshiswa, kube luqhatshi olumnandi e Nkosini, ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, amawundlu ayisikhombisa alomnyaka owodwa, angelasici. Lomnikelo wakho wokudla wempuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, okuthathu kwetshumi ngejongosi, okubili kwetshumi ngenqama, lengxenye yetshumi eyodwa kumawundlu ayisikhombisa; lezinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono, ukulenzela inhlawulo yokuthula; ngaphandle komnikelo wokutshiswa wenyanga b , lomnikelo wawo wokudla, lomnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke c , lomnikelo wawo wokudla, leminikelo yayo yokunathwayo, ngokwesimiso sayo, kube luqhatshi olumnandi, umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. d Ngosuku lwetshumi lwale inyanga yesikhombisa lizakuba lenhlangano ebiziweyo engcwele, njalo lizathobisa imiphefumulo yenu; lingenzi lamsebenzi e , kodwa linikele umnikelo wokutshiswa e Nkosini, kube luqhatshi olumnandi, ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, amawundlu ayisikhombisa alomnyaka owodwa; azakuba ngangelasici kini f . Lomnikelo wakho wokudla wempuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, okuthathu kwetshumi ngejongosi, okubili kwetshumi ngenqama eyodwa, 10 ileyo laleyo ingxenye yetshumi ngewundlu elilodwa, kumawundlu ayisikhombisa; 11 izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono g , ngaphandle komnikelo wesono wenhlawulo yokuthula, lomnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke, lomnikelo wawo wokudla, leminikelo yayo yokunathwayo h .

12 Langosuku lwetshumi lanhlanu lwenyanga yesikhombisa lizakuba lenhlangano ebiziweyo engcwele i ; lingenzi lamsebenzi wezisebenzi, liyigcinele i Nkosi umkhosi insuku eziyisikhombisa, 13 linikele umnikelo wokutshiswa, umnikelo owenziwe ngomlilo, ube luqhatshi olumnandi e Nkosini j , amajongosi alitshumi lantathu amathole enkomo, inqama ezimbili, amawundlu alitshumi lane alomnyaka owodwa, azakuba ngangelasici. 14 Lomnikelo wakho wokudla wempuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, okuthathu kwetshumi ngejongosi elilodwa, kumajongosi alitshumi lantathu, okubili kwetshumi ngenqama eyodwa, kunqama ezimbili, 15 njalo yileyo laleyo ingxenye yetshumi ngewundlu elilodwa, kumawundlu alitshumi lane; 16 lezinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono, ngaphandle komnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke, umnikelo wawo wokudla, lomnikelo wawo wokunathwayo.

17 Langosuku lwesibili: Amajongosi alitshumi lambili amathole enkomo, inqama ezimbili, amawundlu alitshumi lane alomnyaka owodwa, angelasici, 18 lomnikelo wakho wokudla leminikelo yakho yokunathwayo ngamajongosi, ngezinqama, langamawundlu, ngokwenani lakho, ngokwesimiso k , 19 lezinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono, ngaphandle komnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke, lomnikelo wawo wokudla, leminikelo yayo yokunathwayo.

20 Langosuku lwesithathu: Amajongosi alitshumi lanye, inqama ezimbili, amawundlu alitshumi lane alomnyaka owodwa, angelasici, 21 lomnikelo wakho wokudla leminikelo yakho yokunathwayo ngamajongosi, ngezinqama, langamawundlu, ngokwenani lakho, ngokwesimiso l , 22 lempongo eyodwa ibe ngumnikelo wesono, ngaphandle komnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke, lomnikelo wawo wokudla, lomnikelo wawo wokunathwayo.

23 Langosuku lwesine: Amajongosi alitshumi, inqama ezimbili, amawundlu alitshumi lane alomnyaka owodwa, angelasici, 24 umnikelo wakho wokudla leminikelo yakho yokunathwayo ngamajongosi, ngezinqama, langamawundlu, ngokwenani lakho, ngokwesimiso, 25 lezinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono, ngaphandle komnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke, umnikelo wawo wokudla, lomnikelo wawo wokunathwayo.

26 Langosuku lwesihlanu: Amajongosi ayisificamunwemunye, inqama ezimbili, amawundlu alitshumi lane alomnyaka owodwa, angelasici, 27 lomnikelo wakho wokudla leminikelo yakho yokunathwayo ngamajongosi, ngezinqama, langamawundlu, ngokwenani lakho, ngokwesimiso, 28 lempongo eyodwa ibe ngumnikelo wesono, ngaphandle komnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke, lomnikelo wawo wokudla, lomnikelo wawo wokunathwayo.

29 Langosuku lwesithupha: Amajongosi ayisificaminwembili, inqama ezimbili, amawundlu alitshumi lane alomnyaka owodwa, angelasici, 30 lomnikelo wakho wokudla leminikelo yakho yokunathwayo, ngamajongosi, ngezinqama, langamawundlu, ngokwenani lakho, ngokwesimiso, 31 lempongo eyodwa ibe ngumnikelo wesono, ngaphandle komnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke, umnikelo wawo wokudla, lomnikelo wawo wokunathwayo.

32 Langosuku lwesikhombisa: Amajongosi ayisikhombisa, inqama ezimbili, amawundlu alitshumi lane alomnyaka owodwa, angelasici, 33 lomnikelo wakho wokudla leminikelo yakho yokunathwayo, ngamajongosi, ngezinqama, langamawundlu, ngokwenani lakho, ngokwesimiso, 34 lempongo eyodwa ibe ngumnikelo wesono, ngaphandle komnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke, umnikelo wawo wokudla, lomnikelo wawo wokunathwayo.

35 Ngosuku lwesificaminwembili lizakuba lomhlangano onzulu; lingenzi lamsebenzi wezisebenzi m , 36 kodwa linikele umnikelo wokutshiswa, umnikelo owenziwe ngomlilo, uqhatshi olumnandi e Nkosini: Ijongosi elilodwa, inqama eyodwa, amawundlu ayisikhombisa alomnyaka owodwa, angelasici, 37 umnikelo wakho wokudla, leminikelo yakho yokunathwayo, ngejongosi, ngenqama, langamawundlu, ngokwenani lakho, ngokwesimiso, 38 lempongo eyodwa ibe ngumnikelo wesono, ngaphandle komnikelo wokutshiswa wezikhathi zonke, lomnikelo wawo wokudla, lomnikelo wawo wokunathwayo. 39 Lezizinto lizazenzela i Nkosi emikhosini yenu emisiweyo n , ngaphandle kwezithembiso zenu, leminikelo yenu yesihle, leminikelo yenu yokutshiswa, leminikelo yenu yokudla, leminikelo yenu yokunathwayo, leminikelo yenu yokuthula o . 40 UMozisi wasekhuluma ebantwaneni bakoIsrayeli njengakho konke i Nkosi emlaye ngakho uMozisi.

Copyright information for Ndebele