aEks. 6.23.
bLevi 8.
cLevi 10.1,2; Nani 26.61; 1 Lan. 24.2.
d1.50; 8.6;18.2.
e3.38; 8.11,15,24,26.
f8.19; 18.6.
g18.7.
h3.38; 1.51.
i8.16; 3.41.
jEks. 13.2. Levi 27.26. Nani 8.16. Luka 2.23.
kEks. 13.12,15; Nani 8.17.
l3.39; 26.62; 1.47.
mGen. 46.11. Eks. 6.16; Nani 26.57. 1 Lan. 6.1,16; 23.6.
nEks. 6.17; 1 Lan. 6.17; 23.7.
oEks. 6.18; 1 Lan. 6.2,18.
pEks. 6.19; 1 Lan. 6.19; 23.21.
q1.53; 3.29,35,38.
r4.24-26.
sEks. 25. 9.
tEks. 26.7; 36.14.
uEks. 26.14.
vEks. 27.9.
wEks. 27.16.
x3.37. Eks. 35.18; 39.40.
y1 Lan. 26.23.
zEks. 40.22,24; Nani 3.35.
aaEks. 6.22. Levi 10.4.
abEks.25.10.
acEks. 25.23.
adEks. 25.31.
aeEks. 27.1; 30.1.
afEks. 35.12; 39.34; 40.21; Eks. 26.31; Nani 4.5.
agEks. 26.15.
ahEks. 26.26.
aiEks. 26.32,37.
ajEks. 26.19.
akEks. 27.10.
alEks. 27.19.
am3.26.
an1.53.
ao3.10.
ap3.22,28,34; Nani 3.46-49.
aq3.12,45.
ar3.12,41.
asEks. 13.13; Nani 18.15.
at3.39,43.
auLevi 27.6. Nani 18.16.
av1.2.
awEks. 30.13.
ax3.46,47.
ay3.48.

Numbers 3

Amadodana kaAroni

Lezi-ke yizizukulwana zikaAroni lezikaMozisi, ngosuku i Nkosi eyakhuluma ngalo loMozisi entabeni yeSinayi. Lala ngamabizo amadodana kaAroni; izibulo uNadabi, loAbihu, uEleyazare, loIthamari a . La ngamabizo amadodana kaAroni, abapristi abagcotshiweyo, owabehlukanisela ukusebenza njengabapristi b . Kodwa uNadabi loAbihu bafa phambi kwe Nkosi, lapho benikela umlilo ongejwayelekanga phambi kwe Nkosi enkangala yeSinayi c . Babengelabantwana. Ngakho uEleyazare loIthamari basebenza njengabapristi phambi kukaAroni uyise.

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Sondeza isizwe sakoLevi, usimise phambi kukaAroni umpristi, ukuthi bamsebenzele d . Bazagcina imfanelo yakhe lemfanelo yenhlangano yonke phambi kwethente lenhlangano ukwenza inkonzo yethabhanekele. Bazalondoloza yonke impahla yethente lenhlangano, lemfanelo yabantwana bakoIsrayeli, ukuthi benze inkonzo yethabhanekele e . Njalo uzanikela amaLevi kuAroni lemadodaneni akhe; aphiwe lokuphiwa kuye bevela kubantwana bakoIsrayeli f . 10 Njalo uAroni lamadodana akhe uzabamisa, bagcine-ke ubupristi babo g . Lowemzini osondelayo uzabulawa h .

11 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 12 Mina-ke, khangela, ngithethe amaLevi ephuma phakathi kwabantwana bakoIsrayeli endaweni yalo lonke izibulo elivula isizalo kubantwana bakoIsrayeli. LamaLevi azakuba ngawami i , 13 ngoba lonke izibulo lingelami j  ngosuku engatshaya ngalo lonke izibulo elizweni leGibhithe. Ngizingcwelisele lonke izibulo koIsrayeli, kusukela emuntwini kusiya enyamazaneni; lizakuba ngelami k ; ngiyi Nkosi.

14 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi enkangala yeSinayi isithi: 15 Bala abantwana bakoLevi ngezindlu zaboyise langensendo zabo; wonke owesilisa kusukela kolenyanga kusiya phezulu, uzababala l . 16 Ngakho uMozisi wababala ngokomlomo we Nkosi njengokulaywa kwakhe. 17 Lala ayengamadodana kaLevi ngamabizo awo: UGerishoni loKohathi loMerari m . 18 Lala ngamabizo amadodana kaGerishoni ngensendo zawo: ULibini loShimeyi n . 19 Lamadodana kaKohathi ngensendo zawo: UAmramu loIzihari, uHebroni loUziyeli o . 20 Lamadodana kaMerari ngensendo zawo: UMahli loMushi p . Lezi zinsendo zamaLevi ngezindlu zaboyise.

21 KuGerishoni kwakulosendo lwamaLibini losendo lwamaShimeyi; lezi zinsendo zamaGerishoni. 22 Ababalwayo babo, ngenani labo bonke abesilisa, kusukela kolenyanga kusiya phezulu, ababalwayo babo babeyizinkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu amahlanu. 23 Insendo zamaGerishoni zizamisa amathente azo ngemva kwethabhanekele ngentshonalanga q . 24 Lesiphathamandla sendlu kayise wamaGerishoni sizakuba nguEliyasafi indodana kaLayeli. 25 Lemfanelo yamadodana kaGerishoni ethenteni lenhlangano izakuba r  lithabhanekele s , lethente t , isifulelo salo u , lesilenge somnyango wethente lenhlangano, 26 lamakhetheni eguma v , lesilenge somnyango weguma elingasethabhanekeleni lelingaselathini inhlangothi zonke w , lentambo zalo, ngokomsebenzi walo wonke x .

27 LakuKohathi kwakulosendo lwamaAmramu, losendo lwamaIzihari, losendo lwamaHebroni, losendo lwamaUziyeli. Lezi zinsendo zamaKohathi y . 28 Kunani labo bonke abesilisa, kusukela kolenyanga kusiya phezulu, babeyizinkulungwane eziyisificaminwembili lamakhulu ayisithupha, begcina imfanelo yendlu engcwele. 29 Insendo zamadodana kaKohathi zizamisa amathente azo eceleni kwethabhanekele ngeningizimu z . 30 Lesiphathamandla sendlu kayise wensendo zamaKohathi sizakuba nguElizafani indodana kaUziyeli aa . 31 Lemfanelo yawo izakuba ngumtshokotsho ab , letafula ac , loluthi lwesibane ad , lamalathi ae , lezitsha zendlu engcwele abakhonza ngazo, lesilenge af , layo yonke inkonzo yalo. 32 Njalo umphathi weziphathamandla zamaLevi uzakuba nguEleyazare, indodana kaAroni umpristi; ubuphathi bakhe babukwabagcina ukulindwa kwendlu engcwele.

33 KoMerari kwakulusendo lwamaMahli losendo lwamaMushi; lezi zinsendo zamaMerari. 34 Lababalwayo babo, ngenani labo bonke abesilisa, kusukela kolenyanga kusiya phezulu, babeyizinkulungwane eziyisithupha lamakhulu amabili. 35 Lesiphathamandla sendlu kayise wensendo zakoMerari sizakuba nguZuriyeli indodana kaAbihayili. Bazamisa amathente abo eceleni kwethabhanekele ngenyakatho. 36 Lobuphathi bokulinda bamadodana kaMerari buzakuba ngamapulanka ethabhanekele ag , lemithando yalo ah , lensika zalo ai , lezisekelo zalo aj , lezitsha zalo zonke, lawo wonke umsebenzi walo, 37 lensika zeguma inhlangothi zonke, lezisekelo zazo ak , lezikhonkwane zazo al , lentambo zazo am .

38 Lalabo ababemise amathente abo phambi kwethabhanekele ngempumalanga, phambi kwethente lenhlangano, kwakungoMozisi loAroni lamadodana akhe, belondoloza ukulindwa kwendlu engcwele, kusenzelwa umlindo wabantwana bakoIsrayeli an . Lowemzini osondelayo uzabulawa ao .

39 Bonke ababalwayo bamaLevi, oMozisi loAroni abababalayo, ngokomlayo we Nkosi, ngezinsapho zabo, bonke abesilisa kusukela kolenyanga kusiya phezulu, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili ap .

Uhlengo lwamazibulo

40 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Bala wonke amazibulo esilisa abantwana bakoIsrayeli, kusukela kolenyanga kusiya phezulu, uthathe inani lamabizo abo. 41 Uzangithathela amaLevi (ngiyi Nkosi) endaweni yawo wonke amazibulo phakathi kwabantwana bakoIsrayeli; lezifuyo zamaLevi endaweni yamazibulo wonke phakathi kwezifuyo zabantwana bakoIsrayeli aq . 42 Ngakho uMozisi wabala wonke amazibulo phakathi kwabantwana bakoIsrayeli, njengokulaya kwe Nkosi kuye. 43 Lawo wonke amazibulo esilisa, ngenani lamabizo, kusukela kolenyanga kusiya phezulu, kwababaliweyo babo, ayezinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili lamakhulu amabili lamatshumi ayisikhombisa lantathu.

44 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 45 Thatha amaLevi endaweni yamazibulo wonke phakathi kwabantwana bakoIsrayeli, lezifuyo zamaLevi endaweni yezifuyo zabo; lamaLevi azakuba ngawami ar ; ngiyi Nkosi. 46 Mayelana labazahlengwa, abangamakhulu amabili lamatshumi ayisikhombisa lantathu bamazibulo abantwana bakoIsrayeli as , abaphezu kwenani lamaLevi at ; 47 uzathatha lamashekeli* nganhlanu nganhlanu ngekhanda au , ngokweshekeli lendlu engcwele uzawathatha av ; ishekeli lingamagera* angamatshumi amabili aw . 48 Unike kuAroni lakumadodana akhe imali yabahlengiweyo abasele phakathi kwabo. 49 UMozisi wasethatha imali yohlengo kulabo ababesele phezu kwabahlengwa ngamaLevi. 50 Wayithatha imali kumazibulo abantwana bakoIsrayeli, amashekeli ayinkulungwane lamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha lanhlanu, ngokweshekeli lendlu engcwele ax . 51 UMozisi wasenika uAroni lamadodana akhe imali yabahlengiweyo, ngokomlomo we Nkosi, njengalokhu i Nkosi imlayile uMozisi ay .

Copyright information for Ndebele