a1.4,16. 7.2.
bLevi 27.2. Dute. 23.21. Tshu. 5.4,5.
cLevi 5.4.
dJobe 22.27. Hlab. 22.25. 50.14. 66.13,14. 116.14,18. Nah. 1.15.
eLevi 5.1.

Numbers 30

Umlayo mayelana lezifungo zabesifazana

UMozisi wasekhuluma kunhloko zezizwe zabantwana bakoIsrayeli a  esithi: Yile into i Nkosi elaye ngayo: Nxa indoda ithembisa isithembiso e Nkosini b , loba ifunga isifungo, ukubopha umphefumulo wayo ngesibopho c , kayingephuli ilizwi layo; izakwenza njengakho konke okuphuma emlonyeni wayo d . Futhi nxa owesifazana ethembisa isithembiso e Nkosini, azibophe ngesibopho, esesemzini kayise ebutsheni bakhe, loyise esizwa isithembiso sakhe lesibopho sakhe abophe ngaso umphefumulo wakhe, loyise athule kuye, khona zonke izithembiso zakhe zizakuma, laso sonke isibopho abopha ngaso umphefumulo wakhe sizakuma. Kodwa uba uyise emenqabela, ngosuku ezwa ngalo, kakuyikuma lesisodwa sezithembiso zakhe lezibopho zakhe abophe ngazo umphefumulo wakhe; le Nkosi izamthethelela, ngoba uyise emnqabele. Uba-ke elendoda sibili, lezithembiso zakhe ziphezu kwakhe, kumbe ilizwi lokungananzeleli lomlomo wakhe, abophe ngalo umphefumulo wakhe, lendoda yakhe ikuzwa, yathula kuye ngosuku ezwa ngalo, khona izithembiso zakhe zizakuma, lezibopho abophe ngazo umphefumulo wakhe zizakuma. Kodwa uba indoda yakhe imenqabela ngosuku ekuzwa ngalo, iyasenza ize isithembiso esiphezu kwakhe, lelizwi lokungananzeleli lomlomo wakhe, abophe ngalo umphefumulo wakhe; le Nkosi izamthethelela. Kodwa isithembiso somfelokazi loba esolahliweyo, konke abophe ngakho umphefumulo wakhe, kuzakuma phezu kwakhe. 10 Uba-ke ethembisile endlini yendoda yakhe, loba ebophe umphefumulo wakhe ngesibopho ngesifungo, 11 lendoda yakhe izwile, yathula kuye, ingamenqabelanga, khona zonke izithembiso zakhe zizakuma, laso sonke isibopho abophe ngaso umphefumulo wakhe sizakuma. 12 Kodwa uba indoda yakhe izenza ize sibili ngosuku izizwa, konke okuphuma endebeni zakhe mayelana lezithembiso zakhe lamayelana lesibopho somphefumulo wakhe kakuyikuma; indoda yakhe izenze ize; le Nkosi izamthethelela. 13 Sonke isithembiso laso sonke isifungo sesibopho ukuthobisa umphefumulo, indoda yakhe ingasiqinisa loba indoda yakhe isenze ize. 14 Kodwa uba indoda yakhe ithula lokumthulela insuku ngensuku, abeseqinisa zonke izithembiso zakhe kumbe zonke izibopho zakhe eziphezu kwakhe; iyaziqinisa, ngoba yathula kuye ngosuku lokuzwa kwayo. 15 Kodwa uba izenza ize sibili emva kokuzwa kwayo, izathwala ububi bakhe e . 16 Lezi yizimiso i Nkosi eyamlaya zona uMozisi, phakathi kwendoda lomkayo, phakathi kukayise lendodakazi yakhe ebutsheni bayo emzini kayise.

Copyright information for Ndebele