a25.17.
b20.24.
c32.27. Josh. 4.13.
d10.6,9. Levi 23.24.
eDute. 20.13. Hlu. 21.11. 1 Sam. 27.9. 1 Kho. 11.15,16.
fJosh. 13.21.
g25.15.
hJosh. 13.22.
iGen. 34.29.
jDute. 20.14.
k22.1.
l31.19. Levi 4.12.
m31.48. Gen. 41.34.
n1 Sam. 15.3.
o25.2.
p24.14. 2 Pet. 2.15. Isam. 2.14.
q23.28.
r25.9.
sHlu. 21.11,12.
t5.2.
u19.12,13,20.
v19.12,13,20.
w19.12,13,20.
x19.9.
yLevi 11.25.
zJosh. 22.8. 1 Sam. 30.24.
aa31.30-41,47. 18.26.
ab31.42-47.
ac31.47. 1.53.
ad31.28.
ae31.28.
af31.28.
ag18.8,19.
ah31.30.
ai31.14.
aj2 Sam. 1.10.
akGen. 24.22.
alHez. 16.12.
amEks. 35.22.
anEks. 30.15,16. Eks. 30.12.
aoDute. 20.14.
apEks. 30.16.

Numbers 31

Impindiselo yabantwana bakoIsrayeli kumaMidiyani

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Phindisela impindiselo yabantwana bakoIsrayeli kumaMidiyani a ; emva kwalokho ubuthelwe ebantwini bakini b . UMozisi wakhuluma ebantwini esithi: Abanye benu kabahlomele impi ukuze bamelane lamaMidiyani, benze impindiselo ye Nkosi kumaMidiyani. Thumelani empini abayinkulungwane kuleso lalesosizwe, kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli. Kwasekunikelwa kuvela ezinkulungwaneni zakoIsrayeli inkulungwane ngesizwe, inkulungwane ezilitshumi lambili zihlomele impi c . UMozisi wasezithumela empini, inkulungwane ngesizwe, zona loPhinehasi indodana kaEleyazare umpristi, ukuya empini, belempahla ezingcwele lempondo zokuhlaba umkhosi esandleni sakhe d . Basebesilwa bemelene lamaMidiyani, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi, babulala bonke abesilisa e . Babulala njalo amakhosi eMidiyani, ngaphandle kwababuleweyo, oEvi loRekemi f  loZuri loHuri loReba, amakhosi amahlanu eMidiyani g ; loBalami indodana kaBeyori bambulala ngenkemba h . Abantwana bakoIsrayeli basebethumba abesifazana bamaMidiyani labantwanyana babo, baphanga inkomo zawo zonke, lezimvu zawo zonke, layo yonke inotho yawo i . 10 Batshisa ngomlilo yonke imizi ayehlala kiyo, lazo zonke izinqaba zawo. 11 Bathatha yonke impango lakho konke okuthunjiweyo, kwabantu lokwezifuyo j , 12 baletha abathunjiweyo lempango lokuthunjiweyo kuMozisi lakuEleyazare umpristi, lakunhlangano yabantwana bakoIsrayeli, enkambeni emagcekeni akoMowabi k , aseJordani eJeriko.

13 UMozisi loEleyazare umpristi leziphathamandla zonke zenhlangano basebephuma ukubahlangabeza ngaphandle kwenkamba l . 14 UMozisi wasethukuthelela induna zebutho m , induna zezinkulungwane lenduna zamakhulu ezazivela ebuthweni lempi. 15 UMozisi wasesithi kuzo: Liyekele yini abesifazana bonke ukuthi baphile n ? 16 Khangelani, yilaba abenza abantwana bakoIsrayeli o , ngeseluleko sikaBalami p , ukuthi benze isiphambeko e Nkosini endabeni yePeyori q , kwaze kwaba lenhlupheko phakathi kwenhlangano ye Nkosi r . 17 Ngakho-ke bulalani wonke owesilisa ebantwanyaneni, libulale wonke owesifazana owazi indoda ngokulala lendoda s ; 18 kodwa bonke abantwanyana abesifazana abangazanga indoda ngokulala layo, libayekele baphile, babe ngabenu. 19 Lina-ke, misani inkamba ngaphandle kwenkamba insuku eziyisikhombisa, loba ngubani obulele umuntu t , laloba ngubani othinte obuleweyo, lizihlambulule lina labathunjiweyo benu ngosuku lwesithathu langosuku lwesikhombisa u , 20 lihlambulule sonke isembatho, layo yonke into eyenziweyo ngesikhumba, lakho konke okwenziweyo ngoboya bembuzi, layo yonke into eyenziweyo ngesihlahla v .

21 UEleyazare umpristi wasesithi kumadoda empi ayephume impi: Lesi yisimiso somlayo i Nkosi emlaye ngaso uMozisi: 22 Kuphela igolide, lesiliva, ithusi, insimbi, ithini, lomnuso, 23 yonke into engahlala emlilweni lizayidlulisa emlilweni, ihlambuluke; loba kunjalo izahlanjululwa w  ngamanzi okwehlukanisa x . Lakho konke okungahlali emlilweni lizakudlulisa emanzini. 24 Njalo lizawatsha izembatho zenu ngosuku lwesikhombisa y , lihlambuluke, lemva kwalokho lingene enkambeni.

Ukwehlukaniswa kwempango

25 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 26 Thatha inani lonke lempango lokuthunjiweyo, okwabantu lokwezifuyo, wena, loEleyazare umpristi, lenhloko zaboyise zenhlangano; 27 yehlukanisa impango ibe zingxenye ezimbili z , phakathi kwabahlanganyela empini baphuma impi lenhlangano yonke. 28 Njalo thelisela i Nkosi umthelo emadodeni empi ayephumele impi, umphefumulo owodwa phakathi kwamakhulu amahlanu, owabantu, lowenkomo, lowabobabhemi, lowezimvu aa , 29 likuthathe kungxenye yawo eyodwa kwezimbili, njalo ukunike uEleyazare umpristi kube ngumnikelo wokuphakanyiswa we Nkosi. 30 Lengxenyeni eyodwa kwezimbili yabantwana bakoIsrayeli thatha isabelo esisodwa kwezingamatshumi amahlanu, esabantu, esezinkomo, esabobabhemi, lesezimvu, kuso sonke isifuyo ab , ukunike amaLevi alondoloza imfanelo yethabhanekele le Nkosi ac . 31 UMozisi loEleyazare umpristi basebesenza njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi. 32 Lempango eyayisele lokuthunjiweyo abantu bempi abakuthumbayo yayiyizimvu ezizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lamatshumi ayisikhombisa lanhlanu, 33 lenkomo ezizinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa lambili, 34 labobabhemi abazinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lanye, 35 lemiphefumulo yabantu besifazana abangazanga ukulala lendoda, bonke abantu babeyizinkulungwane ezingamatshumi amathathu lambili. 36 Lengxenye eyodwa kwezimbili, isabelo sababephumele impi, ngenani, yayiyizimvu ezizinkulungwane ezingamakhulu amathathu lamatshumi amathathu lesikhombisa lamakhulu amahlanu; 37 lomthelo e Nkosini wezimvu wawungamakhulu ayisithupha lamatshumi ayisikhombisa lanhlanu ad . 38 Lenkomo zazizinkulungwane ezingamatshumi amathathu lesithupha; lomthelo wazo e Nkosini wawungamatshumi ayisikhombisa lambili ae . 39 Labobabhemi babeyizinkulungwane ezingamatshumi amathathu lamakhulu amahlanu; lomthelo wabo e Nkosini wawungamatshumi ayisithupha lanye af . 40 Lemiphefumulo yabantu yayizinkulungwane ezilitshumi lesithupha; lomthelo wayo e Nkosini wawungabantu abangamatshumi amathathu lambili. 41 UMozisi wasenika umthelo, umnikelo wokuphakanyiswa we Nkosi, kuEleyazare umpristi, njengalokho i Nkosi yamlaya uMozisi ag . 42 Lokwengxenye eyodwa kwezimbili yabantwana bakoIsrayeli, uMozisi ayehlukanise ivela emadodeni ayelwe impi. 43 Lengxenye eyodwa kwezimbili engeyenhlangano, eyezimvu, yayizinkulungwane ezingamakhulu amathathu lamatshumi amathathu lesikhombisa lamakhulu amahlanu, 44 lenkomo ezizinkulungwane ezingamatshumi amathathu lesithupha, 45 labobabhemi abazinkulungwane ezingamatshumi amathathu lamakhulu amahlanu, 46 lemiphefumulo yabantu abayizinkulungwane ezilitshumi lesithupha. 47 Lakuyo ingxenye eyodwa kwezimbili yabantwana bakoIsrayeli uMozisi wathatha isabelo esisodwa kwezingatshumini amahlanu ah , esabantu lesezifuyo, wakunika amaLevi ayelondoloza imfanelo yethabhanekele le Nkosi, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

48 Iziphathamandla ezaziphezu kwezinkulungwane zebutho, izinduna zezinkulungwane lezinduna zamakhulu, zasezisondela kuMozisi ai , 49 zathi kuMozisi: Izinceku zakho sezithethe inani lonke lamadoda empi ayengaphansi kwesandla sethu; njalo kakulamuntu ongekho kithi. 50 Ngakho silethile umnikelo we Nkosi, ngulowo lalowo awutholileyo, izinto zegolide, izigqizo aj , lamasongo, izindandatho ak , amacici al , lezigqizo zentanyeni am , ukwenzela imiphefumulo yethu inhlawulo yokuthula phambi kwe Nkosi an . 51 UMozisi loEleyazare umpristi basebesemukela igolide kuzo, zonke izinto ezenziwe ngobungcitshi. 52 Lalo lonke igolide lomnikelo abalinikela e Nkosini, livela ezinduneni zezinkulungwane lenduneni zamakhulu lalingamashekeli* azinkulungwane ezilitshumi lesithupha lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amahlanu. 53 Amadoda empi ayethethe impango, yileyo laleyo engeyayo ao . 54 UMozisi loEleyazare umpristi basebesemukela igolide enduneni zezinkulungwane lezamakhulu, baliletha ethenteni lenhlangano, kube yisikhumbuzo kubantwana bakoIsrayeli phambi kwe Nkosi ap .

Copyright information for Ndebele