a25.17.
b20.24.
c32.27. Josh. 4.13.
d10.6,9. Levi 23.24.
eDute. 20.13. Hlu. 21.11. 1 Sam. 27.9. 1 Kho. 11.15,16.
fJosh. 13.21.
g25.15.
hJosh. 13.22.
iGen. 34.29.
jDute. 20.14.
k22.1.
l31.19. Levi 4.12.
m31.48. Gen. 41.34.
n1 Sam. 15.3.
o25.2.
p24.14. 2 Pet. 2.15. Isam. 2.14.
q23.28.
r25.9.
sHlu. 21.11,12.
t5.2.
u19.12,13,20.
v19.12,13,20.
w19.12,13,20.
x19.9.
yLevi 11.25.
zJosh. 22.8. 1 Sam. 30.24.
aa31.30-41,47. 18.26.
ab31.42-47.
ac31.47. 1.53.
ad31.28.
ae31.28.
af31.28.
ag18.8,19.
ah31.30.
ai31.14.
aj2 Sam. 1.10.
akGen. 24.22.
alHez. 16.12.
amEks. 35.22.
anEks. 30.15,16. Eks. 30.12.
aoDute. 20.14.
apEks. 30.16.

Numbers 31

Impindiselo yabantwana bakoIsrayeli kumaMidiyani

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Phindisela impindiselo yabantwana bakoIsrayeli kumaMidiyani a  ; emva kwalokho ubuthelwe ebantwini bakini b  . 3UMozisi wakhuluma ebantwini esithi: Abanye benu kabahlomele impi ukuze bamelane lamaMidiyani, benze impindiselo ye Nkosi kumaMidiyani. 4Thumelani empini abayinkulungwane kuleso lalesosizwe, kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli. 5Kwasekunikelwa kuvela ezinkulungwaneni zakoIsrayeli inkulungwane ngesizwe, inkulungwane ezilitshumi lambili zihlomele impi c  . 6UMozisi wasezithumela empini, inkulungwane ngesizwe, zona loPhinehasi indodana kaEleyazare umpristi, ukuya empini, belempahla ezingcwele lempondo zokuhlaba umkhosi esandleni sakhe d  . 7Basebesilwa bemelene lamaMidiyani, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi, babulala bonke abesilisa e  . 8Babulala njalo amakhosi eMidiyani, ngaphandle kwababuleweyo, oEvi loRekemi f  loZuri loHuri loReba, amakhosi amahlanu eMidiyani g  ; loBalami indodana kaBeyori bambulala ngenkemba h  . 9Abantwana bakoIsrayeli basebethumba abesifazana bamaMidiyani labantwanyana babo, baphanga inkomo zawo zonke, lezimvu zawo zonke, layo yonke inotho yawo i  . 10Batshisa ngomlilo yonke imizi ayehlala kiyo, lazo zonke izinqaba zawo. 11Bathatha yonke impango lakho konke okuthunjiweyo, kwabantu lokwezifuyo j  , 12baletha abathunjiweyo lempango lokuthunjiweyo kuMozisi lakuEleyazare umpristi, lakunhlangano yabantwana bakoIsrayeli, enkambeni emagcekeni akoMowabi k  , aseJordani eJeriko.

13UMozisi loEleyazare umpristi leziphathamandla zonke zenhlangano basebephuma ukubahlangabeza ngaphandle kwenkamba l  . 14UMozisi wasethukuthelela induna zebutho m  , induna zezinkulungwane lenduna zamakhulu ezazivela ebuthweni lempi. 15UMozisi wasesithi kuzo: Liyekele yini abesifazana bonke ukuthi baphile n  ? 16Khangelani, yilaba abenza abantwana bakoIsrayeli o  , ngeseluleko sikaBalami p  , ukuthi benze isiphambeko e Nkosini endabeni yePeyori q  , kwaze kwaba lenhlupheko phakathi kwenhlangano ye Nkosi r  . 17Ngakho-ke bulalani wonke owesilisa ebantwanyaneni, libulale wonke owesifazana owazi indoda ngokulala lendoda s  ; 18kodwa bonke abantwanyana abesifazana abangazanga indoda ngokulala layo, libayekele baphile, babe ngabenu. 19Lina-ke, misani inkamba ngaphandle kwenkamba insuku eziyisikhombisa, loba ngubani obulele umuntu t  , laloba ngubani othinte obuleweyo, lizihlambulule lina labathunjiweyo benu ngosuku lwesithathu langosuku lwesikhombisa u  , 20lihlambulule sonke isembatho, layo yonke into eyenziweyo ngesikhumba, lakho konke okwenziweyo ngoboya bembuzi, layo yonke into eyenziweyo ngesihlahla v  .

21UEleyazare umpristi wasesithi kumadoda empi ayephume impi: Lesi yisimiso somlayo i Nkosi emlaye ngaso uMozisi: 22Kuphela igolide, lesiliva, ithusi, insimbi, ithini, lomnuso, 23yonke into engahlala emlilweni lizayidlulisa emlilweni, ihlambuluke; loba kunjalo izahlanjululwa w  ngamanzi okwehlukanisa x  . Lakho konke okungahlali emlilweni lizakudlulisa emanzini. 24Njalo lizawatsha izembatho zenu ngosuku lwesikhombisa y  , lihlambuluke, lemva kwalokho lingene enkambeni.

Ukwehlukaniswa kwempango

25I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 26Thatha inani lonke lempango lokuthunjiweyo, okwabantu lokwezifuyo, wena, loEleyazare umpristi, lenhloko zaboyise zenhlangano; 27yehlukanisa impango ibe zingxenye ezimbili z  , phakathi kwabahlanganyela empini baphuma impi lenhlangano yonke. 28Njalo thelisela i Nkosi umthelo emadodeni empi ayephumele impi, umphefumulo owodwa phakathi kwamakhulu amahlanu, owabantu, lowenkomo, lowabobabhemi, lowezimvu aa  , 29likuthathe kungxenye yawo eyodwa kwezimbili, njalo ukunike uEleyazare umpristi kube ngumnikelo wokuphakanyiswa we Nkosi. 30Lengxenyeni eyodwa kwezimbili yabantwana bakoIsrayeli thatha isabelo esisodwa kwezingamatshumi amahlanu, esabantu, esezinkomo, esabobabhemi, lesezimvu, kuso sonke isifuyo ab  , ukunike amaLevi alondoloza imfanelo yethabhanekele le Nkosi ac  . 31UMozisi loEleyazare umpristi basebesenza njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi. 32Lempango eyayisele lokuthunjiweyo abantu bempi abakuthumbayo yayiyizimvu ezizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lamatshumi ayisikhombisa lanhlanu, 33lenkomo ezizinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa lambili, 34labobabhemi abazinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lanye, 35lemiphefumulo yabantu besifazana abangazanga ukulala lendoda, bonke abantu babeyizinkulungwane ezingamatshumi amathathu lambili. 36Lengxenye eyodwa kwezimbili, isabelo sababephumele impi, ngenani, yayiyizimvu ezizinkulungwane ezingamakhulu amathathu lamatshumi amathathu lesikhombisa lamakhulu amahlanu; 37lomthelo e Nkosini wezimvu wawungamakhulu ayisithupha lamatshumi ayisikhombisa lanhlanu ad  . 38Lenkomo zazizinkulungwane ezingamatshumi amathathu lesithupha; lomthelo wazo e Nkosini wawungamatshumi ayisikhombisa lambili ae  . 39Labobabhemi babeyizinkulungwane ezingamatshumi amathathu lamakhulu amahlanu; lomthelo wabo e Nkosini wawungamatshumi ayisithupha lanye af  . 40Lemiphefumulo yabantu yayizinkulungwane ezilitshumi lesithupha; lomthelo wayo e Nkosini wawungabantu abangamatshumi amathathu lambili. 41UMozisi wasenika umthelo, umnikelo wokuphakanyiswa we Nkosi, kuEleyazare umpristi, njengalokho i Nkosi yamlaya uMozisi ag  . 42Lokwengxenye eyodwa kwezimbili yabantwana bakoIsrayeli, uMozisi ayehlukanise ivela emadodeni ayelwe impi. 43Lengxenye eyodwa kwezimbili engeyenhlangano, eyezimvu, yayizinkulungwane ezingamakhulu amathathu lamatshumi amathathu lesikhombisa lamakhulu amahlanu, 44lenkomo ezizinkulungwane ezingamatshumi amathathu lesithupha, 45labobabhemi abazinkulungwane ezingamatshumi amathathu lamakhulu amahlanu, 46lemiphefumulo yabantu abayizinkulungwane ezilitshumi lesithupha. 47Lakuyo ingxenye eyodwa kwezimbili yabantwana bakoIsrayeli uMozisi wathatha isabelo esisodwa kwezingatshumini amahlanu ah  , esabantu lesezifuyo, wakunika amaLevi ayelondoloza imfanelo yethabhanekele le Nkosi, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

48Iziphathamandla ezaziphezu kwezinkulungwane zebutho, izinduna zezinkulungwane lezinduna zamakhulu, zasezisondela kuMozisi ai  , 49zathi kuMozisi: Izinceku zakho sezithethe inani lonke lamadoda empi ayengaphansi kwesandla sethu; njalo kakulamuntu ongekho kithi. 50Ngakho silethile umnikelo we Nkosi, ngulowo lalowo awutholileyo, izinto zegolide, izigqizo aj  , lamasongo, izindandatho ak  , amacici al  , lezigqizo zentanyeni am  , ukwenzela imiphefumulo yethu inhlawulo yokuthula phambi kwe Nkosi an  . 51UMozisi loEleyazare umpristi basebesemukela igolide kuzo, zonke izinto ezenziwe ngobungcitshi. 52Lalo lonke igolide lomnikelo abalinikela e Nkosini, livela ezinduneni zezinkulungwane lenduneni zamakhulu lalingamashekeli* azinkulungwane ezilitshumi lesithupha lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amahlanu. 53Amadoda empi ayethethe impango, yileyo laleyo engeyayo ao  . 54UMozisi loEleyazare umpristi basebesemukela igolide enduneni zezinkulungwane lezamakhulu, baliletha ethenteni lenhlangano, kube yisikhumbuzo kubantwana bakoIsrayeli phambi kwe Nkosi ap  .

Copyright information for Ndebele