a32.3,35. 21.32.
b32.34. 21.30.
c32.38. 33.47. Dute. 32.49. 1 Lan. 5.8. Isa. 15.2; 46.1. Jer. 48.1,22.
d21.24,34,35. 32.33.
e13.3,21-33. Dute. 1.22-28.
f14.11. Dute. 1.34.
g14.23. Dute. 1.35.
h14.29.
iGen. 50.24.
jJosh. 14.6. 15.17.
k14.24. Dute. 1.36. Josh. 14.8,9.
l14.33,34,35.
m26.64,65.
nDute. 30.17. Josh. 22.16,18. 2 Lan. 7.19. 15.2.
oJosh. 4.12,13.
p32.20. 31.3.
qJosh. 22.4.
r32.33. Josh. 12.1. 13.8.
sDute. 3.18. Josh. 1.13,14.
t32.27,29,30,32. 31.5. Dute. 3.18. Josh. 4.13.
u32.39; 33.52; Eks. 15.9.
vGen. 44.16. Isa. 59.12.
w32.16,34-38.
x31.5.
y27.18.
zDute. 3.12-17. 29.8. Josh. 12.6. 13.8. 22.4. Nani 32.39.
aa32.4.
ab32.3. 21.30.
ac32.3. 21.30.
adDute. 2.36.
ae32.17.
af32.3; 21.25; Dute. 2.24; 3.6. Josh. 13.10. Hlu. 11.26. Neh. 9.22. Ngoma 7.4. Isa. 15.4;16.8,9. Jer. 48.2,34,45.
ag32.3.
ah32.3.
aiIsa. 15.4; 16.9; Jer. 48.34.
ajEks. 23.13. Josh. 23.7.
akGen. 50.23.
alDute. 3.14. 1 Lan. 2.21,22,23.
amJosh. 13.30; Hlu. 10.4. 1 Kho. 4.13.
an21.25.

Numbers 32

Ukuhlaliswa kwabakoRubeni labakoGadi labanye abakoManase

Mayelana labantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi, babelenkomo ezinengi, ezinengi kakhulu. Sebebone ilizwe leJazeri a  lelizwe leGileyadi, khangela-ke, indawo yayiyindawo yenkomo. Ngakho abantwana bakoGadi labantwana bakoRubeni beza bakhuluma kuMozisi lakuEleyazare umpristi lakuziphathamandla zenhlangano, besithi: IAtarothi leDiboni b  leJazeri leNimra leHeshiboni leEleyale leSebamu leNebo c  leBeyoni, ilizwe i Nkosi eyalitshayayo phambi kwenhlangano yakoIsrayeli, liyilizwe lezinkomo; futhi izinceku zenu zilezinkomo d . Basebesithi: Nxa sithole umusa emehlweni akho, ilizwe leli kaliphiwe inceku zakho libe yimfuyo; ungasichaphisi iJordani.

UMozisi wasesithi ebantwaneni bakoGadi lebantwaneni bakoRubeni: Abafowenu bazakuya empini, lina-ke lihlale lapha yini? Njalo lizadaniselani inhliziyo yabantwana bakoIsrayeli ukuze bangachaphi ukuya elizweni i Nkosi ebanike lona? Benza njalo oyihlo mhla ngibathuma besuka eKadeshi-Bhaneya ukubona ilizwe e . Ekuhambeni kwabo ukuya esihotsheni seEshikoli, balibona ilizwe, badanisa inhliziyo yabantwana bakoIsrayeli ukuze bangangeni elizweni i Nkosi eyayibanike lona. 10 Ulaka lwe Nkosi lwaseluvutha f  ngalolusuku, yasifunga isithi: 11 Isibili kakho kumadoda enyuka esuka eGibhithe g , kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu h  ozalibona ilizwe engalifungela uAbrahama, uIsaka loJakobe i , ngoba kabangilandelanga ngokupheleleyo; 12 ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune umKenizi j , loJoshuwa indodana kaNuni, ngoba balandele i Nkosi ngokupheleleyo k . 13 Lolaka lwe Nkosi lwamvuthela uIsrayeli, yasibazulisa enkangala iminyaka engamatshumi amane l , kwaze kwaphela isizukulwana sonke esasenze okubi emehlweni e Nkosi m . 14 Khangelani-ke, selivukile esikhundleni saboyihlo, inzalo yabantu abonayo, ukwandisa futhi intukuthelo ye Nkosi evuthela uIsrayeli. 15 Uba liphenduka ekuyilandeleni n , izaphinda njalo ibatshiye enkangala; njalo lizabhubhisa bonke lababantu.

16 Basebesondela kuye bathi: Sizakwakha lapha izibaya zezifuyo zethu, lemizi yabantwanyana bethu; 17 kodwa thina sizahloma o  siphangise phambi kwabantwana bakoIsrayeli p , size sibafikise endaweni yabo, labantwanyana bethu bazahlala emizini evikelekileyo, ngenxa yabahlali belizwe. 18 Kasiyikubuyela emizini yethu, abantwana bakoIsrayeli baze badle, ngulowo lalowo ilifa lakhe q . 19 Ngoba kasiyikudla ilifa kanye labo ngaphetsheya kweJordani langaphambili, ngoba ilifa lethu selehlele kithi nganeno kweJordani empumalanga r .

20 UMozisi wasesithi kubo: Nxa lisenza linto, nxa lizahamba lihlomele impi phambi kwe Nkosi s , 21 beselichapha iJordani, wonke ohlomileyo kini, phambi kwe Nkosi t , ize ixotshe izitha zayo phambi kwayo u , 22 lelizwe lehliselwe phansi phambi kwe Nkosi, khona emva kwalokho lizabuya, lingabi lacala e Nkosini lakuIsrayeli; lalelilizwe lizakuba yilifa lenu phambi kwe Nkosi. 23 Kodwa nxa lingenzi njalo, khangelani lizabe lonile e Nkosini; ngakho yazini ukuthi isono senu sizalithola v . 24 Zakheleni imizi yabantwanyana benu lezibaya zezimvu zenu w , njalo yenzani lokho okuphume emlonyeni wenu. 25 Abantwana bakoGadi labantwana bakoRubeni basebekhuluma kuMozisi besithi: Izinceku zakho zizakwenza njengalokho inkosi yami ilaya. 26 Abantwanyana bethu, omkethu, izimvu zethu, lazo zonke izifuyo zethu kuzakuba lapho emizini yeGileyadi; 27 kodwa inceku zakho zizachapha, ngulowo lalowo ehlomele impi x , phambi kukaJehova empini, njengokutsho kwenkosi yami. 28 UMozisi waselayezela ngabo kuEleyazare umpristi, loJoshuwa indodana kaNuni y , lenhloko zaboyise zezizwe zabantwana bakoIsrayeli. 29 UMozisi wasesithi kubo: Nxa abantwana bakoGadi labantwana bakoRubeni bechapha lani iJordani, wonke ehlomele impi, phambi kwe Nkosi, lelizwe lisehliselwa phansi phambi kwenu, khona lizabanika ilizwe leGileyadi libe yimfuyo. 30 Kodwa uba bengachaphi lani behlomile, bazakuba lemfuyo phakathi kwenu elizweni leKhanani. 31 Abantwana bakoGadi labantwana bakoRubeni basebephendula besithi: Lokhu i Nkosi esikutshilo kunceku zakho - sizakwenza njalo. 32 Thina sizachapha sihlomile phambi kwe Nkosi siye elizweni leKhanani, ukuze imfuyo yelifa lethu ibe ngeyethu nganeno kweJordani. 33 Njalo uMozisi wabanika, kubantwana bakoGadi lakubantwana bakoRubeni lakungxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase, indodana kaJosefa z , umbuso kaSihoni inkosi yamaAmori, lombuso kaOgi inkosi yeBashani, ilizwe lemizi yalo emingceleni, imizi yelizwe inhlangothi zonke aa .

34 Labantwana bakoGadi bakha iDiboni ab  leAtarothi ac  leAroweri ad  35 leAtirothi-Shofani leJazeri leJogibeha, 36 leBeti-Nimra leBeti-Harani, imizi evikelweyo, lezibaya zezimvu ae . 37 Labantwana bakoRubeni bakha iHeshiboni af  leEleyale leKiriyathayimi ag  38 leNebo ah  leBhali-Meyoni ai  (sekuguqulwe amabizo) leSibima aj ; basebebiza amabizo emizi abayakhayo ngamanye amabizo. 39 Labantwana bakoMakiri indodana kaManase ak  baya eGileyadi, bayithumba, bawakhupha amaAmori emfuyweni yawo ayekuyo. 40 UMozisi wasenika uMakiri indodana kaManase iGileyadi, wasehlala kiyo. 41 LoJayiri indodana kaManase wayathumba imizana yayo al , wayibiza ngokuthi yiHavothi-Jayiri am . 42 LoNoba wayathumba iKenathi, lemizana yayo, wayibiza ngokuthi yiNoba ngebizo lakhe an .

Copyright information for Ndebele