aEks. 12.37.
bEks. 12.2; 13.4.
cEks. 14.8.
dEks. 12.29.
eEks. 12.12; Isa. 19.1.
fEks. 12.37.
gEks. 13.20.
hEks. 14.2,9.
iEks. 14.2,9.
jEks. 14.2,9.
kEks. 14.22.
lEks. 15.22,23.
mEks. 15.27.
nEks. 16.1.
oEks. 17.1.
pEks. 19.1,2.
q11.34.
r11.35.
s12.16.
tDute. 10.6.
uDute. 10.6.
vDute. 10.6; Gen. 36.27. 1 Lan. 1.42.
wDute. 10.7.
xDute. 10.7.
yDute. 2.8. 1 Kho. 9.26. 22.48.
z20.1; 27.14.
aa20.22,23. 21.4.
ab20.25-28. Dute. 32.50; Dute. 10.6.
acEks.7.7.
ad21.1.
ae21.4.
af21.10.
ag21.11.
ah21.30.
ai21.30.
ajJer. 48.22. Hez. 6.14.
akDute. 32.49.
al22.1.
am25.1.
an22.1.
aoDute. 9.1. Josh. 3.17.
ap32.21. Eks. 15.9.
aqEks. 23.24,33. 34.13. Dute. 7.2,5. 12.3. Josh. 11.12. Hlu. 2.2.
arLevi. 26.1.
asEks. 23.24,33. 34.13. Dute. 7.2,5. 12.3. Josh. 11.12. Hlu. 2.2.
at32.21. Eks. 15.9.
au33.52.
av26.53,54,55.
aw32.21. Eks. 15.9.
axJosh. 23.13. Hlu. 2.3. Hlab. 106.34,36.
ayJosh. 23.13. Hlu. 2.3. Hlab. 106.34,36.

Numbers 33

Inhambo zabantwana bakoIsrayeli

Lezi zinhambo zabantwana bakoIsrayeli abaphuma elizweni leGibhithe ngamabutho abo, ngesandla sikaMozisi loAroni. UMozisi wasebhala ukuphuma kwabo ngezinhambo zabo ngokomlayo we Nkosi. Lalezi zinhambo zabo njengokuphuma kwabo. Basebesuka eRamesesi a  ngenyanga yokuqala ngosuku lwetshumi lanhlanu lwenyanga yokuqala b ; ngakusisa kwephasika abantwana bakoIsrayeli baphuma ngesandla esiphakemeyo phambi kwamehlo awo wonke amaGibhithe c , lapho amaGibhithe engcwaba labo i Nkosi eyabatshayayo phakathi kwawo, wonke amazibulo d ; laphezu kwabonkulunkulu bawo i Nkosi yenza isigwebo e . Abantwana bakoIsrayeli basebesuka eRamesesi, bamisa inkamba eSukothi f . Basuka eSukothi, bamisa inkamba eEthama g  elisekucineni kwenkangala. Basuka eEthama, babuyela ePi-Hahirothi h  ephambi kweBhali-Zefoni i , bamisa inkamba phambi kweMigidoli j . Basuka ePi-Hahirothi, badabula phakathi kolwandle besiya enkangala k ; bahamba uhambo lwensuku ezintathu enkangala yeEthama, bamisa inkamba eMara l . Basuka eMara, bayafika eElimi m ; njalo eElimi kwakukhona imithombo yamanzi elitshumi lambili lezihlahla zelala ezingamatshumi ayisikhombisa; basebemisa inkamba lapho. 10 Basuka eElimi, bamisa inkamba eLwandle oluBomvu. 11 Basuka eLwandle oluBomvu, bamisa inkamba enkangala yeSini n . 12 Basuka enkangala yeSini, bamisa inkamba eDofika. 13 Basuka eDofika, bamisa inkamba eAlushi. 14 Basuka eAlushi, bamisa inkamba eRefidimi o  lapho okwakungelamanzi khona okuthi abantu banathe. 15 Basebesuka eRefidimi, bamisa inkamba enkangala yeSinayi p . 16 Basuka enkangala yeSinayi, bamisa inkamba eKibirothi-Hathava q . 17 Basuka eKibirothi-Hathava, bamisa inkamba eHazerothi r . 18 Basuka eHazerothi, bamisa inkamba eRithima s . 19 Basuka eRithima, bamisa inkamba eRimoni-Perezi. 20 Basuka eRimoni-Perezi, bamisa inkamba eLibhina. 21 Basuka eLibhina, bamisa inkamba eRisa. 22 Basuka eRisa, bamisa inkamba eKehelatha. 23 Basuka eKehelatha, bamisa inkamba entabeni yeSheferi. 24 Basuka entabeni yeSheferi, bamisa inkamba eHarada. 25 Basuka eHarada, bamisa inkamba eMakelothi. 26 Basuka eMakelothi, bamisa inkamba eTahathi. 27 Basuka eTahathi, bamisa inkamba eTera. 28 Basuka eTera, bamisa inkamba eMithika. 29 Basuka eMithika, bamisa inkamba eHashimona. 30 Basuka eHashimona, bamisa inkamba eMoserothi t . 31 Basuka eMoserothi, bamisa inkamba eBene-Jakani u . 32 Basuka eBene-Jakani v , bamisa inkamba eHori-Hagidigadi w . 33 Basuka eHori-Hagidigadi, bamisa inkamba eJotibatha x . 34 Basuka eJotibatha, bamisa inkamba eAbrona. 35 Basuka eAbrona, bamisa inkamba eEziyoni-Geberi y . 36 Basuka eEziyoni-Geberi, bamisa inkamba enkangala yeZini z , eyiKadeshi. 37 Basuka eKadeshi aa , bamisa inkamba entabeni yeHori ekucineni kwelizwe leEdoma. 38 UAroni umpristi wasesenyukela entabeni yeHori ngokomlayo we Nkosi ab , wafela khona, ngomnyaka wamatshumi amane emva kokuphuma kwabantwana bakoIsrayeli elizweni leGibhithe, ngenyanga yesihlanu, ngosuku lokuqala lwenyanga. 39 Njalo uAroni wayeleminyaka elikhulu lamatshumi amabili lantathu ekufeni kwakhe entabeni yeHori ac . 40 UmKhanani, inkosi yeAradi ad , owayehlala eningizimu elizweni leKhanani, wasesizwa ngokuza kwabantwana bakoIsrayeli. 41 Basebesuka entabeni yeHori ae , bamisa inkamba eZalimona. 42 Basuka eZalimona, bamisa inkamba ePunoni. 43 Basuka ePunoni, bamisa inkamba eObothi af . 44 Basuka eObothi, bamisa inkamba eIye-Abarimi ag , emngceleni wakoMowabi. 45 Basuka eIyimi, bamisa inkamba eDiboni-Gadi ah . 46 Basuka eDiboni-Gadi ai , bamisa inkamba eAlimoni-Dibilathayimi. 47 Basuka eAlimoni-Dibilathayimi aj , bamisa inkamba entabeni zeAbarimi, phambi kweNebo ak . 48 Basuka entabeni zeAbarimi, bamisa inkamba emagcekeni akoMowabi al  eJordani eJeriko; 49 bamisa inkamba eJordani kusukela eBeti-Jeshimothi kusiya eAbeli-Shithimi am , emagcekeni akoMowabi an .

Imingcele yeKhanani lezigaba zayo

50 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi emagcekeni akoMowabi, eJordani eJeriko, isithi: 51 Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kubo: Lapho selichaphe iJordani laya elizweni leKhanani ao , 52 lizaxotsha ap  bonke abakhileyo belizwe libakhuphe emfuyweni yabo phambi kwenu aq , lichithe yonke imifanekiso yabo ar , lichithe zonke izithombe zabo ezibunjwe ngokuncibilikisa, liqede zonke indawo zabo eziphakemeyo as , 53 lidle at  ilifa lelizwe au , lihlale kilo, ngoba ngilinike ilizwe ukuthi lidle ilifa lalo. 54 Njalo lizakudla ilifa lelizwe ngenkatho ngensendo zenu av ; kwabanengi lizakwengeza ilifa labo, lakwabalutshwana lizanciphisa ilifa labo. Lapho inkatho ezamphumela khona umuntu, kuzakuba ngokwakhe. Njengezizwe zaboyihlo lizakudla ilifa. 55 Kodwa nxa lingabakhuphi abakhileyo elizweni emfuyweni yabo phambi kwenu aw , khona kuzakuthi elibatshiyayo babo bazakuba zimvava emehlweni enu ax  babe ngameva ezinhlangothini zenu ay , balihluphe elizweni elihlala kilo. 56 Kuzakuthi-ke, ngizakwenza kini njengalokhu ebengicabanga ukukwenza kubo.

Copyright information for Ndebele