aEks. 12.37.
bEks. 12.2; 13.4.
cEks. 14.8.
dEks. 12.29.
eEks. 12.12; Isa. 19.1.
fEks. 12.37.
gEks. 13.20.
hEks. 14.2,9.
iEks. 14.2,9.
jEks. 14.2,9.
kEks. 14.22.
lEks. 15.22,23.
mEks. 15.27.
nEks. 16.1.
oEks. 17.1.
pEks. 19.1,2.
q11.34.
r11.35.
s12.16.
tDute. 10.6.
uDute. 10.6.
vDute. 10.6; Gen. 36.27. 1 Lan. 1.42.
wDute. 10.7.
xDute. 10.7.
yDute. 2.8. 1 Kho. 9.26. 22.48.
z20.1; 27.14.
aa20.22,23. 21.4.
ab20.25-28. Dute. 32.50; Dute. 10.6.
acEks.7.7.
ad21.1.
ae21.4.
af21.10.
ag21.11.
ah21.30.
ai21.30.
ajJer. 48.22. Hez. 6.14.
akDute. 32.49.
al22.1.
am25.1.
an22.1.
aoDute. 9.1. Josh. 3.17.
ap32.21. Eks. 15.9.
aqEks. 23.24,33. 34.13. Dute. 7.2,5. 12.3. Josh. 11.12. Hlu. 2.2.
arLevi. 26.1.
asEks. 23.24,33. 34.13. Dute. 7.2,5. 12.3. Josh. 11.12. Hlu. 2.2.
at32.21. Eks. 15.9.
au33.52.
av26.53,54,55.
aw32.21. Eks. 15.9.
axJosh. 23.13. Hlu. 2.3. Hlab. 106.34,36.
ayJosh. 23.13. Hlu. 2.3. Hlab. 106.34,36.

Numbers 33

Inhambo zabantwana bakoIsrayeli

1 Lezi zinhambo zabantwana bakoIsrayeli abaphuma elizweni leGibhithe ngamabutho abo, ngesandla sikaMozisi loAroni. 2UMozisi wasebhala ukuphuma kwabo ngezinhambo zabo ngokomlayo we Nkosi. Lalezi zinhambo zabo njengokuphuma kwabo. 3Basebesuka eRamesesi a  ngenyanga yokuqala ngosuku lwetshumi lanhlanu lwenyanga yokuqala b  ; ngakusisa kwephasika abantwana bakoIsrayeli baphuma ngesandla esiphakemeyo phambi kwamehlo awo wonke amaGibhithe c  , 4lapho amaGibhithe engcwaba labo i Nkosi eyabatshayayo phakathi kwawo, wonke amazibulo d  ; laphezu kwabonkulunkulu bawo i Nkosi yenza isigwebo e  . 5Abantwana bakoIsrayeli basebesuka eRamesesi, bamisa inkamba eSukothi f  . 6Basuka eSukothi, bamisa inkamba eEthama g  elisekucineni kwenkangala. 7Basuka eEthama, babuyela ePi-Hahirothi h  ephambi kweBhali-Zefoni i  , bamisa inkamba phambi kweMigidoli j  . 8Basuka ePi-Hahirothi, badabula phakathi kolwandle besiya enkangala k  ; bahamba uhambo lwensuku ezintathu enkangala yeEthama, bamisa inkamba eMara l  . 9Basuka eMara, bayafika eElimi m  ; njalo eElimi kwakukhona imithombo yamanzi elitshumi lambili lezihlahla zelala ezingamatshumi ayisikhombisa; basebemisa inkamba lapho. 10Basuka eElimi, bamisa inkamba eLwandle oluBomvu. 11Basuka eLwandle oluBomvu, bamisa inkamba enkangala yeSini n  . 12Basuka enkangala yeSini, bamisa inkamba eDofika. 13Basuka eDofika, bamisa inkamba eAlushi. 14Basuka eAlushi, bamisa inkamba eRefidimi o  lapho okwakungelamanzi khona okuthi abantu banathe. 15Basebesuka eRefidimi, bamisa inkamba enkangala yeSinayi p  . 16Basuka enkangala yeSinayi, bamisa inkamba eKibirothi-Hathava q  . 17Basuka eKibirothi-Hathava, bamisa inkamba eHazerothi r  . 18Basuka eHazerothi, bamisa inkamba eRithima s  . 19Basuka eRithima, bamisa inkamba eRimoni-Perezi. 20Basuka eRimoni-Perezi, bamisa inkamba eLibhina. 21Basuka eLibhina, bamisa inkamba eRisa. 22Basuka eRisa, bamisa inkamba eKehelatha. 23Basuka eKehelatha, bamisa inkamba entabeni yeSheferi. 24Basuka entabeni yeSheferi, bamisa inkamba eHarada. 25Basuka eHarada, bamisa inkamba eMakelothi. 26Basuka eMakelothi, bamisa inkamba eTahathi. 27Basuka eTahathi, bamisa inkamba eTera. 28Basuka eTera, bamisa inkamba eMithika. 29Basuka eMithika, bamisa inkamba eHashimona. 30Basuka eHashimona, bamisa inkamba eMoserothi t  . 31Basuka eMoserothi, bamisa inkamba eBene-Jakani u  . 32Basuka eBene-Jakani v  , bamisa inkamba eHori-Hagidigadi w  . 33Basuka eHori-Hagidigadi, bamisa inkamba eJotibatha x  . 34Basuka eJotibatha, bamisa inkamba eAbrona. 35Basuka eAbrona, bamisa inkamba eEziyoni-Geberi y  . 36Basuka eEziyoni-Geberi, bamisa inkamba enkangala yeZini z  , eyiKadeshi. 37Basuka eKadeshi aa  , bamisa inkamba entabeni yeHori ekucineni kwelizwe leEdoma. 38UAroni umpristi wasesenyukela entabeni yeHori ngokomlayo we Nkosi ab  , wafela khona, ngomnyaka wamatshumi amane emva kokuphuma kwabantwana bakoIsrayeli elizweni leGibhithe, ngenyanga yesihlanu, ngosuku lokuqala lwenyanga. 39Njalo uAroni wayeleminyaka elikhulu lamatshumi amabili lantathu ekufeni kwakhe entabeni yeHori ac  . 40UmKhanani, inkosi yeAradi ad  , owayehlala eningizimu elizweni leKhanani, wasesizwa ngokuza kwabantwana bakoIsrayeli. 41Basebesuka entabeni yeHori ae  , bamisa inkamba eZalimona. 42Basuka eZalimona, bamisa inkamba ePunoni. 43Basuka ePunoni, bamisa inkamba eObothi af  . 44Basuka eObothi, bamisa inkamba eIye-Abarimi ag  , emngceleni wakoMowabi. 45Basuka eIyimi, bamisa inkamba eDiboni-Gadi ah  . 46Basuka eDiboni-Gadi ai  , bamisa inkamba eAlimoni-Dibilathayimi. 47Basuka eAlimoni-Dibilathayimi aj  , bamisa inkamba entabeni zeAbarimi, phambi kweNebo ak  . 48Basuka entabeni zeAbarimi, bamisa inkamba emagcekeni akoMowabi al  eJordani eJeriko; 49bamisa inkamba eJordani kusukela eBeti-Jeshimothi kusiya eAbeli-Shithimi am  , emagcekeni akoMowabi an  .

Imingcele yeKhanani lezigaba zayo

50I Nkosi yasikhuluma kuMozisi emagcekeni akoMowabi, eJordani eJeriko, isithi: 51Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kubo: Lapho selichaphe iJordani laya elizweni leKhanani ao  , 52lizaxotsha ap  bonke abakhileyo belizwe libakhuphe emfuyweni yabo phambi kwenu aq  , lichithe yonke imifanekiso yabo ar  , lichithe zonke izithombe zabo ezibunjwe ngokuncibilikisa, liqede zonke indawo zabo eziphakemeyo as  , 53lidle at  ilifa lelizwe au  , lihlale kilo, ngoba ngilinike ilizwe ukuthi lidle ilifa lalo. 54Njalo lizakudla ilifa lelizwe ngenkatho ngensendo zenu av  ; kwabanengi lizakwengeza ilifa labo, lakwabalutshwana lizanciphisa ilifa labo. Lapho inkatho ezamphumela khona umuntu, kuzakuba ngokwakhe. Njengezizwe zaboyihlo lizakudla ilifa. 55Kodwa nxa lingabakhuphi abakhileyo elizweni emfuyweni yabo phambi kwenu aw  , khona kuzakuthi elibatshiyayo babo bazakuba zimvava emehlweni enu ax  babe ngameva ezinhlangothini zenu ay  , balihluphe elizweni elihlala kilo. 56Kuzakuthi-ke, ngizakwenza kini njengalokhu ebengicabanga ukukwenza kubo.

Copyright information for Ndebele