aGen. 17.8. Eks. 3.8.
bJosh. 15.1; Gen. 15.18-21. Hez. 47.13-21.
cGen. 14.3. Josh. 15.2.
dJosh. 15.3.
e32.8. 13.26.
fJosh. 15.3,4.
gJosh. 15.4,47. 1 Kho. 8.65. Isa. 27.12. Gen. 15.18.
h33.37.
i13.21. 2 Kho. 14.25. Hez. 48.1.
jHez. 47.15.
kHez. 47.17.
l2 Kho. 23.33. Jer. 39.5,6.
mDute. 3.17. Josh. 19.35. Josh. 11.2. 12.3.
n34.3.
o34.2. Josh. 14.1,2.
p32.33. Josh. 14.2,3.
qJosh. 14.1. 19.51.
r1.4,16.

Numbers 34

1I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Laya abantwana bakoIsrayeli uthi kubo: Lapho lingena elizweni leKhanani a  , leli lizakuba yilizwe elizawela kini libe yilifa, ilizwe leKhanani, ngokwemingcele yalo. 3Legumbi lenu leningizimu lizakuba kusukela enkangala yeZini, enhlangothini zeEdoma b  . Njalo uzakuba ngumngcele wenu weningizimu kusukela ekucineni kolwandle lwetswayi empumalanga c  . 4Umngcele wenu uzajika uvela eningizimu usiya emqansweni weAkirabimi, wedlulele eZini d  ; lokuphuma kwawo kuzavela eningizimu kuye eKadeshi-Bhaneya e  ; uzaphuma uye eHazari-Adari, wedlulele eAzimoni f  . 5Lomngcele uzajika uvela eAzimoni uye esifuleni seGibhithe g  ; lokuphuma kwawo kuzakuba selwandle. 6Mayelana lomngcele wentshonalanga, ulwandle olukhulu luzakuba ngumngcele wenu; lona luzakuba ngumngcele wenu ngentshonalanga. 7Lalokhu kuzakuba ngumngcele wenu wenyakatho: Kusukela elwandle olukhulu lizazidwebela intaba yeHori; 8kusukela entabeni yeHori h  lizadweba umngcele oya ekungeneni kweHamathi i  , lokuphuma komngcele kuye eZedadi j  . 9Lomngcele uzaphuma uye eZifroni, lokuphuma kwawo kuzakuba eHazari-Enani k  . Lo uzakuba ngumngcele wenu wenyakatho. 10Njalo lizazidwebela umngcele wenu wempumalanga kusukela eHazari-Enani kusiya eShefamu; 11lomngcele uzakwehla uvela eShefamu uye eRibila empumalanga kweAyini l  , lomngcele wehle ufike eceleni kolwandle lweKinerethi ngempumalanga m  . 12Umngcele uzakwehlela-ke eJordani, lokuphuma kwawo kuzakuba solwandle lwetswayi n  . Leli lizakuba yilizwe lenu ngemingcele yalo inhlangothi zonke. 13UMozisi waselaya abantwana bakoIsrayeli esithi: Leli yilizwe elizakudla ilifa lalo ngenkatho o  , i Nkosi elaye ngalo ukulinika izizwe eziyisificamunwemunye lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe. 14Ngoba isizwe sabantwana bakoRubeni ngezindlu zaboyise p  , lesizwe sabantwana bakoGadi ngezindlu zaboyise zemukele, lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase yemukele ilifa layo. 15Izizwe ezimbili lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe zemukele ilifa lazo nganeno kweJordani, eJeriko, empumalanga, lapho okuphuma khona ilanga.

16I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 17La ngamabizo amadoda azalabela ilizwe libe yilifa: UEleyazare umpristi loJoshuwa indodana kaNuni q  . 18Njalo lizathatha isiphathamandla kuleso lalesosizwe r  ukwehlukanisa ilizwe libe yilifa. 19Lala ngamabizo amadoda: Esizweni sakoJuda, uKalebi indodana kaJefune. 20Lesizweni sabantwana bakoSimeyoni, uShemuweli indodana kaAmihudi. 21Esizweni sakoBhenjamini, uElidadi indodana kaKisiloni. 22Lesizweni sabantwana bakoDani, isiphathamandla uBuki indodana kaJogili. 23Ebantwaneni bakoJosefa, esizweni sabantwana bakoManase, isiphathamandla uHaniyeli indodana kaEfodi. 24Lesizweni sabantwana bakoEfrayimi, isiphathamandla uKemuweli indodana kaShifitani. 25Lesizweni sabantwana bakoZebuluni, isiphathamandla uElizafani indodana kaParinaki. 26Lesizweni sabantwana bakoIsakari, isiphathamandla uPalitiyeli indodana kaAzani. 27Lesizweni sabantwana bakoAsheri, isiphathamandla uAhiyudi indodana kaShelomi. 28Lesizweni sabantwana bakoNafithali, isiphathamandla uPedaheli indodana kaAmihudi. 29Yibo labo i Nkosi eyabalaya ukwehlukanisela abantwana bakoIsrayeli ilifa elizweni leKhanani.

Copyright information for Ndebele