aGen. 17.8. Eks. 3.8.
bJosh. 15.1; Gen. 15.18-21. Hez. 47.13-21.
cGen. 14.3. Josh. 15.2.
dJosh. 15.3.
e32.8. 13.26.
fJosh. 15.3,4.
gJosh. 15.4,47. 1 Kho. 8.65. Isa. 27.12. Gen. 15.18.
h33.37.
i13.21. 2 Kho. 14.25. Hez. 48.1.
jHez. 47.15.
kHez. 47.17.
l2 Kho. 23.33. Jer. 39.5,6.
mDute. 3.17. Josh. 19.35. Josh. 11.2. 12.3.
n34.3.
o34.2. Josh. 14.1,2.
p32.33. Josh. 14.2,3.
qJosh. 14.1. 19.51.
r1.4,16.

Numbers 34

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Laya abantwana bakoIsrayeli uthi kubo: Lapho lingena elizweni leKhanani a , leli lizakuba yilizwe elizawela kini libe yilifa, ilizwe leKhanani, ngokwemingcele yalo. Legumbi lenu leningizimu lizakuba kusukela enkangala yeZini, enhlangothini zeEdoma b . Njalo uzakuba ngumngcele wenu weningizimu kusukela ekucineni kolwandle lwetswayi empumalanga c . Umngcele wenu uzajika uvela eningizimu usiya emqansweni weAkirabimi, wedlulele eZini d ; lokuphuma kwawo kuzavela eningizimu kuye eKadeshi-Bhaneya e ; uzaphuma uye eHazari-Adari, wedlulele eAzimoni f . Lomngcele uzajika uvela eAzimoni uye esifuleni seGibhithe g ; lokuphuma kwawo kuzakuba selwandle. Mayelana lomngcele wentshonalanga, ulwandle olukhulu luzakuba ngumngcele wenu; lona luzakuba ngumngcele wenu ngentshonalanga. Lalokhu kuzakuba ngumngcele wenu wenyakatho: Kusukela elwandle olukhulu lizazidwebela intaba yeHori; kusukela entabeni yeHori h  lizadweba umngcele oya ekungeneni kweHamathi i , lokuphuma komngcele kuye eZedadi j . Lomngcele uzaphuma uye eZifroni, lokuphuma kwawo kuzakuba eHazari-Enani k . Lo uzakuba ngumngcele wenu wenyakatho. 10 Njalo lizazidwebela umngcele wenu wempumalanga kusukela eHazari-Enani kusiya eShefamu; 11 lomngcele uzakwehla uvela eShefamu uye eRibila empumalanga kweAyini l , lomngcele wehle ufike eceleni kolwandle lweKinerethi ngempumalanga m . 12 Umngcele uzakwehlela-ke eJordani, lokuphuma kwawo kuzakuba solwandle lwetswayi n . Leli lizakuba yilizwe lenu ngemingcele yalo inhlangothi zonke. 13 UMozisi waselaya abantwana bakoIsrayeli esithi: Leli yilizwe elizakudla ilifa lalo ngenkatho o , i Nkosi elaye ngalo ukulinika izizwe eziyisificamunwemunye lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe. 14 Ngoba isizwe sabantwana bakoRubeni ngezindlu zaboyise p , lesizwe sabantwana bakoGadi ngezindlu zaboyise zemukele, lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase yemukele ilifa layo. 15 Izizwe ezimbili lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe zemukele ilifa lazo nganeno kweJordani, eJeriko, empumalanga, lapho okuphuma khona ilanga.

16 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 17 La ngamabizo amadoda azalabela ilizwe libe yilifa: UEleyazare umpristi loJoshuwa indodana kaNuni q . 18 Njalo lizathatha isiphathamandla kuleso lalesosizwe r  ukwehlukanisa ilizwe libe yilifa. 19 Lala ngamabizo amadoda: Esizweni sakoJuda, uKalebi indodana kaJefune. 20 Lesizweni sabantwana bakoSimeyoni, uShemuweli indodana kaAmihudi. 21 Esizweni sakoBhenjamini, uElidadi indodana kaKisiloni. 22 Lesizweni sabantwana bakoDani, isiphathamandla uBuki indodana kaJogili. 23 Ebantwaneni bakoJosefa, esizweni sabantwana bakoManase, isiphathamandla uHaniyeli indodana kaEfodi. 24 Lesizweni sabantwana bakoEfrayimi, isiphathamandla uKemuweli indodana kaShifitani. 25 Lesizweni sabantwana bakoZebuluni, isiphathamandla uElizafani indodana kaParinaki. 26 Lesizweni sabantwana bakoIsakari, isiphathamandla uPalitiyeli indodana kaAzani. 27 Lesizweni sabantwana bakoAsheri, isiphathamandla uAhiyudi indodana kaShelomi. 28 Lesizweni sabantwana bakoNafithali, isiphathamandla uPedaheli indodana kaAmihudi. 29 Yibo labo i Nkosi eyabalaya ukwehlukanisela abantwana bakoIsrayeli ilifa elizweni leKhanani.

Copyright information for Ndebele