a22.1.
bJosh. 14.3,4. 21.2. Hez. 45.1-5. 48.8-14.
cLevi 25.34.
dLevi 25.34.
eLevi 25.34.
fLevi 25.34.
g35.13. Dute. 4.41,42. Josh. 20.2,7,8. 21.3,13,21,27,32,36,38.
hJosh. 21.41.
i26.54; 33.54.
j26.54; 33.54.
k35.12, Dute. 19.2-4. Josh. 20.2-6.
lEks. 21.13.
m35.6.
nDute. 4.41. Josh. 20.8.
o15.16.
pEks. 21.12,14. Levi 24.17. Dute. 19.11,12.
q35.21,24,27. Dute. 19.6,12. Josh.20.3,5.
rEks. 21.14. Dute. 19.11.
s31.20.
tEks. 21.13.
u35.12. Josh. 20.6.
v35.28. Levi 21.10. Josh. 20.6. 2 Kho. 12.10,.
wEks. 29.7. Levi 4.3. 21.10.
x27.11.
yDute. 17.6; 19.15,16. Mat. 18.16. 2 Kor. 13.1. Heb. 10.28. 1 Tim. 5.19.
zHlab. 106.38. Jer. 3.1,2,9. Mika 4.11.
aaHlab. 106.38. Jer. 3.1,2,9. Mika 4.11.
abGen. 9.6.
acLevi 18.25. Dute. 21.23.
adEks. 29.45,46.

Numbers 35

Imizi yamaLevi

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi emagcekeni akoMowabi, eJordani eJeriko a  , isithi: 2Laya abantwana bakoIsrayeli ukuthi banike amaLevi okwelifa lemfuyo yabo imizi yokuhlala b  ; futhi linike amaLevi amadlelo emizi c  inhlangothi zonke zawo. 3Njalo azakuba lemizi yokuhlala, lamadlelo awo d  abe ngawenkomo zawo lawempahla zawo lawezifuyo zawo zonke. 4Lamadlelo emizi e  elizawanika amaLevi azakuba kusukela emthangaleni womuzi langaphandle izingalo eziyinkulungwane inhlangothi zonke. 5Njalo lizalinganisa ngaphandle komuzi ingalo ezizinkulungwane ezimbili ehlangothini lwempumalanga, lengalo ezizinkulungwane ezimbili ehlangothini lweningizimu, lengalo ezizinkulungwane ezimbili ehlangothini lwentshonalanga, lengalo ezizinkulungwane ezimbili ehlangothini lwenyakatho, lomuzi ube phakathi. Lokho kuzakuba ngamadlelo awo emizi f  . 6Lemizi elizayinika amaLevi izakuba yimizi eyisithupha yokuphephela elizayinika, ukuze umbulali abalekele khona g  ; langaphezu kwayo linike imizi engamatshumi amane lambili. 7Yonke imizi elizayinika amaLevi izakuba ngamatshumi amane lesificaminwembili h  , yile lamadlelo ayo. 8Lemizi elizayinika emfuyweni yabantwana bakoIsrayeli; koleminengi lithathe eminengi i  , lakolemilutshwana lithathe emilutshwana j  ; ngulowo lalowo njengokwelifa lakhe azalidla, uzanika okwemizi yakhe kumaLevi.

Imizi yokuphephela

9I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 10Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kibo: Lapho lichapha iJordani lingene elizweni leKhanani k  , 11zimiseleni imizi ezakuba yimizi yenu yokuphephela l  , ukuze umbulali abalekele khona, otshaye umuntu kungeyisikho ngabomo. 12Njalo izakuba yimizi yenu yokuphephela kumphindiseli, ukuthi umbulali angafi aze eme phambi kwenhlangano ukuthi ahlulelwe. 13Lemizi elizayinika izakuba yimizi yenu eyisithupha yokuphephela m  . 14Lizanika imizi emithathu nganeno kweJordani, linike imizi emithathu elizweni leKhanani, ibe yimizi yokuphephela n  . 15Limizi eyisithupha izakuba ngeyokuphephela kwabantwana bakoIsrayeli, lakowemzini lakowezizweni phakathi kwabo o  , ukuze loba ngubani otshaya umuntu kungeyisikho ngabomo abalekele khona. 16Njalo nxa emtshaya ngesikhali sensimbi afe, ungumbulali; umbulali kabulawe lokubulawa p  . 17Njalo nxa emtshaya ngelitshe elisesandleni angafa ngalo, abesesifa, ungumbulali; umbulali kabulawe lokubulawa. 18Kumbe uba emtshaya ngesikhali sesigodo esisesandleni angafa ngaso, abesesifa, ungumbulali; umbulali kabulawe lokubulawa. 19Umphindiseli wegazi, yena uzabulala umbulali q  ; lapho ehlangana laye, yena uzambulala. 20Njalo nxa emsunduza ngokuzonda, loba emjikijela ngokucathama, afe r  , 21loba ngobutha emtshaya ngesandla sakhe, afe, lowo otshayayo kabulawe lokubulawa, ungumbulali; umphindiseli wegazi uzabulala umbulali lapho ehlangana laye. 22Kodwa uba emsunduzile masinyane engelabutha, loba emjikijela loba ngasiphi isikhali s  engacathamanga t  , 23kumbe loba ngaliphi ilitshe, angafa ngalo, engamboni, aliwisele kuye, afe, lanxa engeyisiso isitha sakhe, futhi engadingi ububi bakhe, 24inhlangano izakwahlulela phakathi komtshayi lomphindiseli wegazi ngokwezahlulelo lezi u  . 25Lenhlangano izamophula umbulali esandleni somphindiseli wegazi; lenhlangano imbuyisele emzini wokuphephela kwakhe, lapho abebalekele khona, ahlale kuwo, aze afe umpristi omkhulu v  owagcotshwa ngamafutha angcwele w  . 26Kodwa uba umbulali ephuma nje umngcele womuzi wokuphephela kwakhe, abebalekele khona, 27umphindiseli wegazi emfica ngaphandle komngcele womuzi wokuphephela kwakhe, umphindiseli wegazi uzabulala umbulali; kayikuba lecala legazi. 28Ngoba ngabe uhlale emzini wokuphephela kwakhe, aze afe umpristi omkhulu; kodwa emva kokufa kompristi omkhulu umbulali uzabuyela elizweni lemfuyo yakhe. 29Njalo lezizinto zizakuba ngumthetho wesahlulelo kini, ezizukulwaneni zenu, kuyo yonke imizi yenu x  .

Umlayo omayelana labafakazayo lenhlawulo

30Loba ngubani otshaya umuntu, ngomlomo wabafakazi y  umbulali uzabulawa; kodwa umfakazi oyedwa kayikufakaza ngomuntu ukuthi afe. 31Futhi kaliyikuthatha inhlawulo ngempilo yombulali ocaleke ngokufa; ngoba uzabulawa lokubulawa. 32Njalo kaliyikuthatha inhlawulo ngobalekele emzini wokuphephela kwakhe, ukuze abuyele ukuyahlala elizweni, aze afe umpristi. 33Ngakho kaliyikungcolisa ilizwe z  elikilo; ngoba ligazi elingcolisa ilizwe aa  ; njalo kakuyikwenzelwa ilizwe ukubuyisana ngegazi elichithwe kulo, ngaphandle kwangegazi lolichithileyo ab  . 34Ngakho lingangcolisi ilizwe elihlala kilo, engihlala phakathi kwalo ac  ; ngoba mina i Nkosi ngihlala phakathi kwabantwana bakoIsrayeli ad  .

Copyright information for Ndebele