a22.1.
bJosh. 14.3,4. 21.2. Hez. 45.1-5. 48.8-14.
cLevi 25.34.
dLevi 25.34.
eLevi 25.34.
fLevi 25.34.
g35.13. Dute. 4.41,42. Josh. 20.2,7,8. 21.3,13,21,27,32,36,38.
hJosh. 21.41.
i26.54; 33.54.
j26.54; 33.54.
k35.12, Dute. 19.2-4. Josh. 20.2-6.
lEks. 21.13.
m35.6.
nDute. 4.41. Josh. 20.8.
o15.16.
pEks. 21.12,14. Levi 24.17. Dute. 19.11,12.
q35.21,24,27. Dute. 19.6,12. Josh.20.3,5.
rEks. 21.14. Dute. 19.11.
s31.20.
tEks. 21.13.
u35.12. Josh. 20.6.
v35.28. Levi 21.10. Josh. 20.6. 2 Kho. 12.10,.
wEks. 29.7. Levi 4.3. 21.10.
x27.11.
yDute. 17.6; 19.15,16. Mat. 18.16. 2 Kor. 13.1. Heb. 10.28. 1 Tim. 5.19.
zHlab. 106.38. Jer. 3.1,2,9. Mika 4.11.
aaHlab. 106.38. Jer. 3.1,2,9. Mika 4.11.
abGen. 9.6.
acLevi 18.25. Dute. 21.23.
adEks. 29.45,46.

Numbers 35

Imizi yamaLevi

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi emagcekeni akoMowabi, eJordani eJeriko a , isithi: Laya abantwana bakoIsrayeli ukuthi banike amaLevi okwelifa lemfuyo yabo imizi yokuhlala b ; futhi linike amaLevi amadlelo emizi c  inhlangothi zonke zawo. Njalo azakuba lemizi yokuhlala, lamadlelo awo d  abe ngawenkomo zawo lawempahla zawo lawezifuyo zawo zonke. Lamadlelo emizi e  elizawanika amaLevi azakuba kusukela emthangaleni womuzi langaphandle izingalo eziyinkulungwane inhlangothi zonke. Njalo lizalinganisa ngaphandle komuzi ingalo ezizinkulungwane ezimbili ehlangothini lwempumalanga, lengalo ezizinkulungwane ezimbili ehlangothini lweningizimu, lengalo ezizinkulungwane ezimbili ehlangothini lwentshonalanga, lengalo ezizinkulungwane ezimbili ehlangothini lwenyakatho, lomuzi ube phakathi. Lokho kuzakuba ngamadlelo awo emizi f . Lemizi elizayinika amaLevi izakuba yimizi eyisithupha yokuphephela elizayinika, ukuze umbulali abalekele khona g ; langaphezu kwayo linike imizi engamatshumi amane lambili. Yonke imizi elizayinika amaLevi izakuba ngamatshumi amane lesificaminwembili h , yile lamadlelo ayo. Lemizi elizayinika emfuyweni yabantwana bakoIsrayeli; koleminengi lithathe eminengi i , lakolemilutshwana lithathe emilutshwana j ; ngulowo lalowo njengokwelifa lakhe azalidla, uzanika okwemizi yakhe kumaLevi.

Imizi yokuphephela

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 10 Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kibo: Lapho lichapha iJordani lingene elizweni leKhanani k , 11 zimiseleni imizi ezakuba yimizi yenu yokuphephela l , ukuze umbulali abalekele khona, otshaye umuntu kungeyisikho ngabomo. 12 Njalo izakuba yimizi yenu yokuphephela kumphindiseli, ukuthi umbulali angafi aze eme phambi kwenhlangano ukuthi ahlulelwe. 13 Lemizi elizayinika izakuba yimizi yenu eyisithupha yokuphephela m . 14 Lizanika imizi emithathu nganeno kweJordani, linike imizi emithathu elizweni leKhanani, ibe yimizi yokuphephela n . 15 Limizi eyisithupha izakuba ngeyokuphephela kwabantwana bakoIsrayeli, lakowemzini lakowezizweni phakathi kwabo o , ukuze loba ngubani otshaya umuntu kungeyisikho ngabomo abalekele khona. 16 Njalo nxa emtshaya ngesikhali sensimbi afe, ungumbulali; umbulali kabulawe lokubulawa p . 17 Njalo nxa emtshaya ngelitshe elisesandleni angafa ngalo, abesesifa, ungumbulali; umbulali kabulawe lokubulawa. 18 Kumbe uba emtshaya ngesikhali sesigodo esisesandleni angafa ngaso, abesesifa, ungumbulali; umbulali kabulawe lokubulawa. 19 Umphindiseli wegazi, yena uzabulala umbulali q ; lapho ehlangana laye, yena uzambulala. 20 Njalo nxa emsunduza ngokuzonda, loba emjikijela ngokucathama, afe r , 21 loba ngobutha emtshaya ngesandla sakhe, afe, lowo otshayayo kabulawe lokubulawa, ungumbulali; umphindiseli wegazi uzabulala umbulali lapho ehlangana laye. 22 Kodwa uba emsunduzile masinyane engelabutha, loba emjikijela loba ngasiphi isikhali s  engacathamanga t , 23 kumbe loba ngaliphi ilitshe, angafa ngalo, engamboni, aliwisele kuye, afe, lanxa engeyisiso isitha sakhe, futhi engadingi ububi bakhe, 24 inhlangano izakwahlulela phakathi komtshayi lomphindiseli wegazi ngokwezahlulelo lezi u . 25 Lenhlangano izamophula umbulali esandleni somphindiseli wegazi; lenhlangano imbuyisele emzini wokuphephela kwakhe, lapho abebalekele khona, ahlale kuwo, aze afe umpristi omkhulu v  owagcotshwa ngamafutha angcwele w . 26 Kodwa uba umbulali ephuma nje umngcele womuzi wokuphephela kwakhe, abebalekele khona, 27 umphindiseli wegazi emfica ngaphandle komngcele womuzi wokuphephela kwakhe, umphindiseli wegazi uzabulala umbulali; kayikuba lecala legazi. 28 Ngoba ngabe uhlale emzini wokuphephela kwakhe, aze afe umpristi omkhulu; kodwa emva kokufa kompristi omkhulu umbulali uzabuyela elizweni lemfuyo yakhe. 29 Njalo lezizinto zizakuba ngumthetho wesahlulelo kini, ezizukulwaneni zenu, kuyo yonke imizi yenu x .

Umlayo omayelana labafakazayo lenhlawulo

30 Loba ngubani otshaya umuntu, ngomlomo wabafakazi y  umbulali uzabulawa; kodwa umfakazi oyedwa kayikufakaza ngomuntu ukuthi afe. 31 Futhi kaliyikuthatha inhlawulo ngempilo yombulali ocaleke ngokufa; ngoba uzabulawa lokubulawa. 32 Njalo kaliyikuthatha inhlawulo ngobalekele emzini wokuphephela kwakhe, ukuze abuyele ukuyahlala elizweni, aze afe umpristi. 33 Ngakho kaliyikungcolisa ilizwe z  elikilo; ngoba ligazi elingcolisa ilizwe aa ; njalo kakuyikwenzelwa ilizwe ukubuyisana ngegazi elichithwe kulo, ngaphandle kwangegazi lolichithileyo ab . 34 Ngakho lingangcolisi ilizwe elihlala kilo, engihlala phakathi kwalo ac ; ngoba mina i Nkosi ngihlala phakathi kwabantwana bakoIsrayeli ad .

Copyright information for Ndebele