a4. 23,30,35,39,43,47; 8.24. 1 Lan. 23.3,24,27.
b4.19. Eks. 40.10.
cEks. 26.31. Nani 3.31.
dEks. 25.10,16.
eEks. 26.14. Nani 4.8,10,11,12,14.
fEks. 25.13.
gEks. 25.23,29,30; 37.16. Levi 24.6,8.
hEks. 25.28.
iEks. 25.31,37,38.
jEks. 30.1,3,5.
kEks. 30.1,3,5.
lEks. 27.1,3,6.
mEks. 27.1,3,6.
n7.9; 10.21. Dute. 31.9; 2 Sam. 6.13.
o2 Sam. 6.6,7. 1 Lan. 13.9,10.
pEks. 25.6; 27.20. Levi 24.2.
qEks. 25.6; 31.11. Eks. 30.34.
rEks. 29.40,41.
sEks. 30.23; 31.11.
t4.4.
uEks. 19.21. 1 Sam. 6.12.
v1 Kho. 8.8.
w4.25,26; 3.25,26.
xEks. 26.1-6; 36.8.
yEks. 36.14,19.
zEks. 36.14,19.
aa4.31,32; 3.36,37.
abEks. 38.21.
ac4.28.
ad4.2.
ae4.2.
af4.22.
ag4.29.
ah4.15,24,31.
ai4.1,21,29.

Numbers 4

Imisebenzi yamaLevi

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni isithi: 2Thathani inani lonke lamadodana kaKohathi avela phakathi kwamadodana kaLevi, ngensendo zawo, ngezindlu zaboyise, 3kusukela koleminyaka engamatshumi amathathu kusiya koleminyaka engamatshumi amahlanu, wonke ongena empini ukwenza umsebenzi wethente lenhlangano a  . 4Lo ngumsebenzi wamadodana kaKohathi ethenteni lenhlangano: Izinto ezingcwelengcwele b  .

5Ekusukeni-ke kwenkamba uAroni lamadodana akhe bazakuza behlise iveyili lesembeso c  , basibekele umtshokotsho wobufakazi ngalo d  , 6bazabeka phezu kwawo izikhumba zikamantswane e  , bendlale phezu kwawo ilembu eliluhlaza okwesibhakabhaka lonke, bafake imijabo yawo f  . 7Laphezu kwetafula lokubukisa bazakwendlala ilembu eliluhlaza okwesibhakabhaka, babeke phezu kwalo imiganu, lenkezo zempepha, lezitsha, lenkezo zomnikelo wokunathwayo; lesinkwa esihlezi sikhona sizakuba phezu kwalo g  . 8Laphezu kwalezizinto bazakwendlala ilembu elibomvu, balembese ngesembeso sezikhumba zikamantswane, bafake imijabo yalo h  . 9Bazathatha-ke ilembu eliluhlaza okwesibhakabhaka, bembese uluthi lwesibane sesikhanyiso, lezibane zalo i  , lendlawu zalo, lemiganu yalo yomlotha, lezitsha zonke zalo zamafutha abasebenza ngazo kulo. 10Njalo bazalufaka kanye lezinto zalo zonke esembesweni sezikhumba zikamantswane, bakugaxe egodweni. 11Laphezu kwelathi legolide bazakwendlala ilembu eliluhlaza okwesibhakabhaka j  , balembese ngesembeso sezikhumba zikamantswane, bafake imijabo yalo k  . 12Njalo bazathatha yonke impahla yenkonzo, abakhonza ngayo endlini engcwele, bayifake elenjini eliluhlaza okwesibhakabhaka, bayembese ngesembeso sezikhumba zikamantswane, bayigaxe egodweni. 13Njalo bazasusa umlotha elathini l  , bendlale phezu kwalo ilembu eliyibubende, 14babeke phezu kwalo zonke izinto zalo abakhonza ngazo kulo, izitsha zokuthwala umlilo, amafologwe enyama, lamafotsholo, lemiganu yokufafaza, zonke izinto zelathi m  ; bendlale phezu kwalo isembeso sezikhumba zikamantswane, bafake imijabo yalo. 15Lapho uAroni lamadodana akhe sebeqedile ukwembesa indlu engcwele lempahla zonke zendlu engcwele, ekususweni kwenkamba, emva kwalokho amadodana kaKohathi azakuza ukuthwala n  , kodwa kawayikuthinta into engcwele hlezi afe o  . Lezizinto zingumthwalo wamadodana kaKohathi, ethenteni lenhlangano.

16Ubongameli bukaEleyazare indodana kaAroni umpristi buzakuba ngamafutha esibane p  , lempepha elephunga elimnandi q  , lomnikelo wokudla njalonjalo r  , lamafutha okugcoba s  ; ububonisi ngethabhanekele lonke lakho konke okukilo, endlini engcwele lezintweni zayo.

17I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni isithi: 18Lingaqumi insendo zesizwe samaKohathi zisuke phakathi kwamaLevi. 19Kodwa lokho kwenzeni kuwo, ukuze aphile angafi, ekusondeleni kwawo ezintweni ezingcwelengcwele t  ; uAroni lamadodana akhe bazangena, bawamise lowo lalowo emsebenzini wakhe lemthwalweni wakhe; 20kodwa kawayikungena ukubona u  lapho izinto ezingcwele zigoqelwa, hlezi afe v  .

21I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 22Thatha inani lonke lamadodana kaGerishoni lawo, ngezindlu zaboyise, ngensendo zawo, 23kusukela koleminyaka engamatshumi amathathu langaphezulu kusiya koleminyaka engamatshumi amahlanu uzababala; wonke ongena ukulwa impi, ukuthi enze umsebenzi ethenteni lenhlangano. 24Lo ngumsebenzi wensendo zamaGerishoni ukukhonza lemthwalweni; 25bazathwala-ke w  amakhetheni ethabhanekele, lethente lenhlangano x  , isembeso salo y  , lesembeso sezikhumba zikamantswane eziphezu kwalo phezulu z  , lesilenge somnyango wethente lenhlangano, 26lamakhetheni eguma, lesilenge somnyango wesango leguma eliseduze lethabhanekele njalo eduze lelathi inhlangothi zonke, lentambo zazo, lempahla yonke yenkonzo yabo, lakho konke okwenzelwe bona; basebenze-ke. 27Njengokulaya kukaAroni lamadodana akhe uzakuba njalo umsebenzi wonke wamadodana amaGerishoni emthwalweni wabo wonke lenkonzweni yabo yonke. Uzawamisa ukugcina wonke umthwalo wabo. 28Lo ngumsebenzi wensendo zamadodana amaGerishoni ethenteni lenhlangano; ukugcinwa kwawo kuzakuba ngaphansi kwesandla sikaIthamari indodana kaAroni umpristi.

29Amadodana kaMerari uzawabala ngensendo zawo ngezindlu zaboyise, 30kusukela koleminyaka engamatshumi amathathu langaphezulu kusiya koleminyaka engamatshumi amahlanu uzababala, wonke ongena empini, ukusebenza umsebenzi wethente lenhlangano. 31Lalokhu yikugcinwa komthwalo wabo, njengokomsebenzi wabo wonke ethenteni lenhlangano aa  : Amapulanka ethabhanekele, lemithando yalo, lensika zalo, lezisekelo zalo, 32lensika zeguma inhlangothi zonke, lezisekelo zazo, lezikhonkwane zazo, lezintambo zazo, lempahla yazo yonke, lomsebenzi wazo wonke. Njalo lizaziqamba ngamabizo impahla abafanele ukuzithwala ab  . 33Lo ngumsebenzi wensendo zamadodana kaMerari, ngokomsebenzi wonke wawo ethenteni lenhlangano, ngaphansi kwesandla sikaIthamari indodana kaAroni umpristi ac  .

34UMozisi loAroni leziphathamandla zenhlangano basebebala amadodana amaKohathi ngensendo zawo langezindlu zaboyise ad  , 35kusukela koleminyaka engamatshumi amathathu langaphezulu kusiya koleminyaka engamatshumi amahlanu, wonke ongena empini, emsebenzini wethente lenhlangano; 36Lalabo ababalwayo kuwo ngensendo zabo babeyizinkulungwane ezimbili lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amahlanu. 37Laba ngababalwayo bensendo zamaKohathi ae  , wonke owasebenza ethenteni lenhlangano, oMozisi loAroni abababalayo, ngokomlayo we Nkosi ngesandla sikaMozisi. 38Lalabo ababalwayo bamadodana kaGerishoni, ngensendo zawo, langezindlu zaboyise, 39kusukela koleminyaka engamatshumi amathathu langaphezulu kusiya koleminyaka engamatshumi amahlanu, wonke ongena empini, emsebenzini ethenteni lenhlangano. 40Lalabo ababalwayo kuwo ngensendo zabo ngezindlu zaboyise babeyizinkulungwane ezimbili lamakhulu ayisithupha lamatshumi amathathu. 41Laba ngababalwayo bensendo zamadodana kaGerishoni af  , wonke owasebenza ethenteni lenhlangano, oMozisi loAroni abababalayo ngokomlayo we Nkosi.

42Lalabo ababalwayo bensendo zamadodana kaMerari, ngensendo zawo, ngezindlu zaboyise, 43kusukela koleminyaka engamatshumi amathathu langaphezulu kusiya koleminyaka engamatshumi amahlanu, wonke ongena empini, emsebenzini wethente lenhlangano. 44Lalabo ababalwayo kuwo ngensendo zabo babeyizinkulungwane ezintathu lamakhulu amabili. 45Laba ngababalwayo bensendo zamadodana kaMerari ag  , oMozisi loAroni abababalayo, ngokomlayo we Nkosi ngesandla sikaMozisi.

46Bonke ababalwayo, oMozisi loAroni leziphathamandla zakoIsrayeli abababalayo, bamaLevi, ngensendo zabo langezindlu zaboyise, 47kusukela koleminyaka engamatshumi amathathu langaphezulu kusiya koleminyaka engamatshumi amahlanu, wonke owangena ukusebenza umsebenzi wenkonzo lomsebenzi womthwalo ethenteni lenhlangano, 48lalabo ababalwayo kubo babeyizinkulungwane eziyisificaminwembili lamakhulu amahlanu lamatshumi ayisificaminwembili. 49Ngokomlayo we Nkosi bababala, ngesandla sikaMozisi, ngulowo lalowo ngokomsebenzi wakhe langokomthwalo wakhe ah  ; ngakho babalwa nguye, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi ai  .

Copyright information for Ndebele