aLevi 13.3,46; Nani 12.14.
bLevi 15.2.
cLevi 21.1. Nani 9.6,10; 19.11,13; 31.19.
dLevi 4.12.
eLevi 26.11,12.
fLevi 4.12.
gLevi 6.2,3.
hLevi 5.5; 16.21; 26.40. Josh. 7.19.
iLevi 6.5.
jLevi 6.6,7.
kLevi 6.17,18,26; 7.6,7,9,10,14. Dute. 18.3,4. Hez. 44.29,30.
lLevi 10.12,13.
mJoha. 8.4.
nLevi 2.1,15; 5.11.
o1 Kho. 17.18. Hez. 29.16.
pJosh. 6.26; 1 Sam. 14.24. Neh. 10.29.
qJer. 29.22.
rHlab. 109.18.
sDute.27.15-26.
tEks. 29.24.
uLevi 2.2,9; 5.12.
vDute. 28.37. Jer. 24.9; 29.18,22; 42.18; 44.12. Zek. 8.13.
w5.19,20.
xLevi 20.17,19; 9.13.

Numbers 5

Abangcolileyo bayakhutshwa enkambeni

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Laya abantwana bakoIsrayeli ukuthi bakhuphe enkambeni wonke umlephero a  , laye wonke olokugobhoza b  , laye wonke ongcolileyo ngofileyo c  . 3Kusukela kowesilisa kusiya kowesifazana lizabakhupha, kuze kube ngaphandle kwenkamba lizabakhupha d  , ukuze bangangcolisi izinkamba zabo, engihlala phakathi kwazo e  . 4Abantwana bakoIsrayeli basebesenza njalo, babakhupha baze baba ngaphandle kwenkamba f  ; njengokutsho kwe Nkosi kuMozisi, benza njalo abantwana bakoIsrayeli.

Umlayo omayelana lokuhlawula komuntu olecala

5I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 6Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi: Indoda kumbe umfazi, uba besenza loba yisiphi isono somuntu besenza ngokungathembeki, isenzo sokungathembeki e Nkosini, lowomuntu ulecala g  . 7Njalo bazavuma isono sabo abasenzileyo h  , abesehlawula icala lakhe ngokupheleleyo kwalo, engezelele phezu kwalo ingxenye yesihlanu yalo, anike lowo alecala kuye i  . 8Kodwa uba lowomuntu engelamhlengi oyisihlobo okungahlawulwa kuso icala, icala lizahlawulwa e Nkosini kube ngokompristi, ngaphandle kwenqama yenhlawulo yokuthula, azamenzela inhlawulo yokuthula ngayo j  . 9Lawo wonke umnikelo wazo zonke izinto ezingcwele zabantwana bakoIsrayeli, abaziletha kumpristi, uzakuba ngowakhe k  . 10Lezinto ezingcwele zawo wonke umuntu zizakuba ngezakhe; lokhu loba ngubani akunika umpristi kuzakuba ngokwakhe l  .

Umlayo omayelana lobukhwele

11I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 12Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kubo: Loba yiyiphi indoda, uba umkayo eduha, ngokungathembeki kuyo enze isenzo sokungathembeki, 13lendoda ilala laye ngobudoda bokuhlangana, njalo kufihlakale emehlweni endoda yakhe, angabonwa, yena ungcolisiwe, njalo kungelamfakazi omelana laye, futhi yena engabanjwanga m  , 14lomoya wobukhwele ufike phezu kwayo, futhi ibe lobukhwele ngomkayo, njalo yena engcolisiwe, loba umoya wobukhwele ufike phezu kwayo, futhi ibe lobukhwele ngomkayo, lanxa yena engangcolanga, 15indoda izaletha umkayo kumpristi, imlethele umnikelo wakhe, ingxenye yetshumi ye-efa* lempuphu yebhali*; kayiyikuthela amafutha kuyo, ingabeki inhlaka phezu kwayo, ngoba kungumnikelo wokudla wobukhwele, umnikelo wokudla wesikhumbuzo n  , ukukhumbuza ububi o  . 16Umpristi uzasondeza-ke owesifazana, ammise phambi kwe Nkosi. 17Umpristi athathe amanzi angcwele embizeni yebumba, lompristi athathe okothuli oluphansi ethabhanekeleni, akufake emanzini. 18Umpristi uzamisa owesifazana phambi kwe Nkosi, athukulule inwele zekhanda lowesifazana, abeke ezandleni zakhe umnikelo wokudla wokukhumbuza, ongumnikelo wokudla wobukhwele. Lesandleni sompristi kuzakuba lamanzi ababayo aletha isiqalekiso. 19Umpristi uzamfungisa-ke, athi kowesifazana: Uba kungelandoda elele lawe, njalo uba ungaduhelanga ekungcoleni, uphansi kwendoda yakho, khululeka emanzini la ababayo aletha isiqalekiso. 20Kodwa wena, uba uduhile, uphansi kwendoda yakho, futhi uba ungcolisiwe, lendoda yahlangana lawe, ngaphandle kwendoda yakho, 21umpristi amfungise owesifazana ngesifungo sesiqalekiso p  , umpristi athi kuye: I Nkosi kayikwenze ube yisiqalekiso lesifungo phakathi kwabantu bakini, lapho i Nkosi isenza ithangazi lakho liwe, lesisu sakho sikhukhumale q  . 22Lamanzi la aletha isiqalekiso kawangene emibilini yakho, akwenze isisu sikhukhumale lokwenza ithangazi liwe r  . Owesifazana abesesithi: Ameni, Ameni s  . 23Umpristi uzabhala-ke iziqalekiso lezi egwalweni, azesule ngamanzi ababayo, 24anathise owesifazana amanzi ababayo aletha isiqalekiso, lamanzi aletha isiqalekiso azangena kuye, abe ngokubabayo. 25Umpristi uzathatha-ke esandleni sowesifazana umnikelo wokudla wobukhwele, awuzunguze umnikelo wokudla phambi kwe Nkosi, awusondeze elathini t  , 26umpristi acuphe isandla esigcweleyo somnikelo wokudla, sibe yisikhumbuzo sawo, asitshise elathini, lemva kwalokho amnathise owesifazana amanzi u  . 27Esemnathisile amanzi, kuzakuthi uba engcolile, esenze ngokungathembeki isenzo sokungathembeki endodeni yakhe, amanzi aletha isiqalekiso esengenile kuye abe ngokubabayo, isisu sakhe sizakhukhumala lethangazi lakhe liwe, lowesifazana uzakuba yisiqalekiso phakathi kwabantu bakibo v  . 28Kodwa uba owesifazana engangcolanga, kodwa ehlambulukile, uzakhululeka, uzakwemukela inhlanyelo.

29Lo ngumlayo wobukhwele, lapho umfazi eduha ephansi kwendoda yakhe, abesengcoliswa w  , 30kumbe indoda, uba umoya wobukhwele ufika phezu kwayo ibe lobukhwele ngomkayo; immise owesifazana phambi kwe Nkosi, lompristi enze kuye umlayo lo wonke. 31Indoda izakhululeka-ke ecaleni, kodwa lowo owesifazana uzathwala icala lakhe x  .

Copyright information for Ndebele