aLevi 27.2.
bGen. 49.26. Hlu. 13.5. Seb. 21.23. Roma 1.1.
cAmos 2.12. Luka 1.15.
dHlu. 13.5; 16.17; 1 Sam. 1.11.
eHez. 44.20.
fLevi 21.11; Nani 19.11,16.
gLevi 21.1,2,11.
hIsa. 29.5; 30.13.
i6.18.
jLevi 5.7; 14.22; 15.14,29.
kLevi 5.2,6.
lSeb. 21.26.
mLevi 4.32.
nLevi 3.6.
oLevi 2.4.
pEks. 29.2.
q15.5,7,10.
r6.14.
s6.14.
t6.14.
u6.15.
vSeb. 21.24.
w1 Sam. 2.15.
xEks. 29.23,24.
yEks. 29.24.
z5.25. Eks. 29.27,28.
aaLevi 25.26.
abLevi 9.22. Dute. 21.5. 1 Lan. 23.13.
acHlab. 121.7.
adHlab. 31.16; 67.1; 80.3,7,19; 119.135. Dan. 9.17.
aeGen. 43.29. Hlab. 67.1.
afDute. 28.10. 2 Lan. 7.14. Isa. 43.7. Dan. 9.18,19.

Numbers 6

Umlayo omayelana lomNaziri

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kubo: Owesilisa loba owesifazana, uba ezehlukanisela ukuthembisa isithembiso a  somNaziri b , ukuze azehlukanisele i Nkosi, uzazehlukanisa lewayini lokunathwayo okulamandla, anganathi iviniga lewayini, leviniga lokunathwayo okulamandla, anganathi lamhluzi wezithelo zevini, angadli izithelo zevini ezimanzi lezomileyo c . Zonke insuku zokuzehlukanisela kwakhe kayikudla okolutho olwenziwe ngevini lewayini, kusukela enhlamvini kusiya emakhasini. Zonke insuku zesithembiso sokuzehlukanisela kwakhe impuco kayiyikudlula phezu kwekhanda lakhe d ; kuze kugcwaliseke insuku zokuzehlukanisela kwakhe i Nkosi uzakuba ngcwele, ayekele izihluthu zenwele zekhanda lakhe zikhule e . Zonke insuku azehlukanisele i Nkosi ngazo kayikuya esidunjini f . Kayikuzingcolisa ngoyise, langonina, ngomfowabo, langodadewabo, uba befile, ngoba ukwehlukaniselwa uNkulunkulu wakhe kuphezu kwekhanda lakhe g . Zonke insuku zokuzehlukanisela kwakhe ungcwele e Nkosini. Uba-ke ofayo ejunywa masinyane yikufa phansi kwakhe, usengcolise ikhanda lokuzehlukanisela kwakhe h , uzaphuca ikhanda lakhe ngosuku lokuhlanjululwa kwakhe, uzaliphuca ngosuku lwesikhombisa i . 10 Langosuku lwesificaminwembili uzaletha amajuba amabili loba amaphuphu amabili enkwilimba kumpristi emnyango wethente lenhlangano j . 11 Lompristi uzanikela enye ibe ngumnikelo wesono, lenye ibe ngumnikelo wokutshiswa, amenzele inhlawulo yokuthula, ngoba wonile ngesidumbu. Njalo uzangcwelisa ikhanda lakhe ngalona lolosuku, 12 azehlukanisele i Nkosi insuku zokuzehlukanisela kwakhe, alethe iwundlu elilomnyaka owodwa libe ngumnikelo wecala k ; kodwa insuku zakuqala zizakuwa, ngoba ukuzehlukanisela kwakhe kungcolisiwe.

13 Lalo ngumlayo womNaziri ngosuku lapho insuku zokuzehlukanisela kwakhe sezigcwalisekile. Uzaletha lokhu emnyango wethente lenhlangano l , 14 anikele umnikelo wakhe e Nkosini, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa elingelasici libe ngumnikelo wokutshiswa, lewundlukazi elilodwa elilomnyaka owodwa elingelasici libe ngumnikelo wesono m , lenqama ibenye engelasici ibe yiminikelo yokuthula n , 15 lesitsha sezinkwa ezingelamvubelo, amaqebelengwana empuphu ecolekileyo ehlanganiswe lamafutha o , lezinkwana eziyizipatalala ezingelamvubelo ezinindwe ngamafutha p , lomnikelo wazo wokudla leminikelo yazo yokunathwayo q . 16 Njalo umpristi uzakusondeza phambi kwe Nkosi, anikele umnikelo wakhe wesono r  lomnikelo wakhe wokutshiswa s . 17 Lenqama uzayinikela ibe ngumhlatshelo weminikelo yokuthula t  e Nkosini kanye lesitsha sezinkwa ezingelamvubelo; lompristi uzanikela umnikelo wakhe wokudla lomnikelo wakhe wokunathwayo u . 18 UmNaziri uzaphuca-ke ikhanda lokuzehlukanisela kwakhe emnyango wethente lenhlangano, athathe inwele zekhanda lokuzehlukanisela kwakhe, azifake emlilweni ongaphansi komhlatshelo weminikelo yokuthula v . 19 Lompristi uzathatha umkhono ophekiweyo wenqama, leqebelengwana elilodwa elingelamvubelo esitsheni, lesinkwana esisodwa esiyisipatalala esingelamvubelo w , akubeke ezandleni zomNaziri esephucile ukuzehlukanisela kwakhe x , 20 umpristi akuzunguze-ke kube ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi y ; kungcwele kumpristi, kanye lesifuba esizunguziweyo kanye lomlenze wokuphakanyiswa z . Emva kwalokhu umNaziri usenganatha iwayini. 21 Lo ngumlayo womNaziri othembise umnikelo wakhe wokuzehlukanisela kwakhe e Nkosini, ngaphandle kwalokho isandla sakhe singafinyelela kukho aa ; njengesithembiso sakhe asithembisileyo uzakwenza njalo, njengomlayo wobuNaziri bakhe.

Ukubusiswa kwabantu ngabapristi

22 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 23 Tshono kuAroni lakumadodana akhe uthi: Lizabusisa kanje abantwana bakoIsrayeli, lisithi kubo ab : 24 I Nkosi kayikubusise, ikulondoloze ac . 25 I Nkosi kayikhanyise ubuso bayo kuwe ad , ibe lomusa kuwe ae . 26 I Nkosi kayiphakamise ubuso bayo kuwe, ikunike ukuthula. 27 Ngokunjalo bazabeka ibizo lami phezu kwabantwana bakoIsrayeli, mina-ke ngizababusisa af .

Copyright information for Ndebele