aEks. 40.17,18. Levi 8.10,11. Nani 6.10.
bEks. 40.17,18. Levi 8.10,11. Nani 7.10.
c1.4.
dIsa. 66.20.
e4.25,28.
f4.29,31,33.
g4.15.
h4.4-15; 2 Sam. 6.13.
i7.84,88. Dute. 20.5. 1 Kho. 8.63. 2 Lan. 7.5,9. Ezra 6.16. Neh. 12.27.
j7.84,88. Dute. 20.5. 1 Kho. 8.63. 2 Lan. 7.5,9. Ezra 6.16. Neh. 12.27.
k1.7
lEks. 30.13.
mEks. 30.13.
nLevi 2.1,4; Nani 8.8.
oEks. 30.34.
pLevi 1.2,3.
qLevi 4.23,24.
rLevi 3.1.
s1.8.
t1.9.
u1.5.
v1.6.
w1.14; 2.14.
x1.10.
y1.10.
z1.11.
aa1.12.
ab1.13.
ac1.15.
ad7.11.
ae7.11.
af7.1,10.
ag12.8. Eks. 33.9,11.
ahEks. 25.22.

Numbers 7

Iminikelo enikelelwa ilathi

Kwasekusithi ngosuku uMozisi aqeda ngalo ukumisa ithabhanekele a , waligcoba b , walingcwelisa, lempahla zalo zonke, lelathi lempahla zalo zonke, wakugcoba, wakungcwelisa; iziphathamandla zakoIsrayeli, izinhloko zezindlu zaboyise, ezaziyiziphathamandla zezizwe, ezazisongamela labo ababalwayo c , zanikela, zaletha umnikelo wazo phambi kwe Nkosi, inqola eziyisithupha ezembesiweyo d  lenkabi ezilitshumi lambili; inqola eyodwa ngeziphathamandla ezimbili, lenkabi ngesisodwa; zazisondeza phambi kwethabhanekele. I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Yemukela kuzo, ukuze zibe ngezokusebenza inkonzo yethente lenhlangano, uzinike amaLevi, kulowo lalowo njengomsebenzi wakhe. Ngakho uMozisi wathatha izinqola lezinkabi, wazinika amaLevi. Inqola ezimbili lenkabi ezine wazinika amadodana kaGerishoni, njengomsebenzi wawo e ; lenqola ezine lenkabi eziyisificaminwembili wazinika amadodana kaMerari, njengomsebenzi wawo f , ngesandla sikaIthamari indodana kaAroni umpristi. Kodwa emadodaneni kaKohathi kanikanga lutho, ngoba umsebenzi wezinto ezingcwele wawuphezu kwawo g , awuthwala emahlombe h .

10 Leziphathamandla zanikelela ukwehlukaniselwa kwelathi ngosuku elagcotshwa ngalo i ; iziphathamandla zasondeza umnikelo wazo phambi kwelathi. 11 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Isiphathamandla esisodwa ngosuku, isiphathamandla esisodwa ngosuku, zizanikelela umnikelo wazo wokwehlukaniselwa kwelathi j .

12 Owanikela-ke umnikelo wakhe ngosuku lokuqala wayenguNashoni indodana kaAminadaba, owesizwe sakoJuda k . 13 Lomnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli* alikhulu lamatshumi amathathu l , umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele m ; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla n ; 14 ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha o ; 15 ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa p ; 16 izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono q ; 17 lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa r . Lokhu kwakungumnikelo kaNashoni indodana kaAminadaba.

18 Ngosuku lwesibili uNethaneli indodana kaZuwari, isiphathamandla sakoIsakari, wanikela s . 19 Wanikela umnikelo wakhe: Umganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 20 ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 21 ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 22 izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 23 lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokhu kwakungumnikelo kaNethaneli indodana kaZuwari.

24 Ngosuku lwesithathu uEliyabi indodana kaHeloni, isiphathamandla sabantwana bakoZebuluni t : 25 Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 26 ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 27 ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 28 izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 29 lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaEliyabi indodana kaHeloni.

30 Ngosuku lwesine uElizuri indodana kaShedewuri, isiphathamandla sabantwana bakoRubeni u : 31 Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 32 ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 33 ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 34 izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 35 lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaElizuri indodana kaShedewuri.

36 Ngosuku lwesihlanu uShelumiyeli indodana kaZurishadayi, isiphathamandla sabantwana bakoSimeyoni v : 37 Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 38 ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 39 ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 40 izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 41 lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaShelumiyeli indodana kaZurishadayi.

42 Ngosuku lwesithupha uEliyasafi indodana kaDehuweli, isiphathamandla sabantwana bakoGadi w : 43 Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 44 ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 45 ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 46 izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 47 lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaEliyasafi indodana kaDehuweli.

48 Ngosuku lwesikhombisa uElishama indodana kaAmihudi, isiphathamandla sabantwana bakoEfrayimi x : 49 Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 50 ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 51 ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 52 izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 53 lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaElishama indodana kaAmihudi.

54 Ngosuku lwesificaminwembili uGamaliyeli indodana kaPedazuri, isiphathamandla sabantwana bakoManase y : 55 Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 56 ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 57 ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 58 izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 59 lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaGamaliyeli indodana kaPedazuri.

60 Ngosuku lwesificamunwemunye uAbidani indodana kaGideyoni, isiphathamandla sabantwana bakoBhenjamini z : 61 Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 62 ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 63 ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 64 izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 65 lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaAbidani indodana kaGideyoni.

66 Ngosuku lwetshumi uAhiyezeri indodana kaAmishadayi, isiphathamandla sabantwana bakoDani aa : 67 Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 68 ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 69 ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 70 izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 71 lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaAhiyezeri indodana kaAmishadayi.

72 Ngosuku lwetshumi lanye uPagiyeli indodana kaOkirani, isiphathamandla sabantwana bakoAsheri ab : 73 Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 74 ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 75 ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 76 izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 77 lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaPagiyeli indodana kaOkirani.

78 Ngosuku lwetshumi lambili uAhira indodana kaEnani, isiphathamandla sabantwana bakoNafithali ac : 79 Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 80 ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 81 ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 82 izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 83 lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaAhira indodana kaEnani.

84 Lokhu kwakuyikwehlukaniselwa kwelathi ad  ngosuku lokugcotshwa kwalo kweziphathamandla zakoIsrayeli. Imiganu yesiliva elitshumi lambili, imiganu yokufafaza yesiliva elitshumi lambili, inkezo zegolide ezilitshumi lambili. 85 Lowo lalowo umganu wesiliva wawungamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu; lalowo lalowo umganu wokufafaza wamatshumi ayisikhombisa; sonke isiliva semiganu sasingamashekeli azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane, ngokweshekeli lendlu engcwele. 86 Inkezo zegolide ezilitshumi lambili, zigcwele impepha; yilolo lalolokhezo lwalungamashekeli alitshumi ngokweshekeli lendlu engcwele; igolide lonke lenkezo lalingamashekeli alikhulu lamatshumi amabili. 87 Zonke izifuyo zomnikelo wokutshiswa zazingamajongosi alitshumi lambili, inqama ezilitshumi lambili, amawundlu alomnyaka owodwa alitshumi lambili, lomnikelo wazo wokudla; lamazinyane embuzi alitshumi lambili omnikelo wesono. 88 Lazo zonke izifuyo zomhlatshelo weminikelo yokuthula zazingamajongosi angamatshumi amabili lane, inqama ezingamatshumi ayisithupha, impongo ezingamatshumi ayisithupha, amawundlu angamatshumi ayisithupha alomnyaka owodwa. Lokhu kwakuyikwehlukaniselwa kwelathi ae , emva kokugcotshwa kwalo af .

89 Lapho uMozisi esengena ethenteni lenhlangano ukukhuluma laye, wezwa ilizwi likhuluma kuye ag , livela ngaphezu kwesihlalo somusa esiphezu komtshokotsho wobufakazi, livela phakathi kwamakherubi* amabili; wasekhuluma kuye ah .

Copyright information for Ndebele