aEks. 40.17,18. Levi 8.10,11. Nani 6.10.
bEks. 40.17,18. Levi 8.10,11. Nani 7.10.
c1.4.
dIsa. 66.20.
e4.25,28.
f4.29,31,33.
g4.15.
h4.4-15; 2 Sam. 6.13.
i7.84,88. Dute. 20.5. 1 Kho. 8.63. 2 Lan. 7.5,9. Ezra 6.16. Neh. 12.27.
j7.84,88. Dute. 20.5. 1 Kho. 8.63. 2 Lan. 7.5,9. Ezra 6.16. Neh. 12.27.
k1.7
lEks. 30.13.
mEks. 30.13.
nLevi 2.1,4; Nani 8.8.
oEks. 30.34.
pLevi 1.2,3.
qLevi 4.23,24.
rLevi 3.1.
s1.8.
t1.9.
u1.5.
v1.6.
w1.14; 2.14.
x1.10.
y1.10.
z1.11.
aa1.12.
ab1.13.
ac1.15.
ad7.11.
ae7.11.
af7.1,10.
ag12.8. Eks. 33.9,11.
ahEks. 25.22.

Numbers 7

Iminikelo enikelelwa ilathi

1 Kwasekusithi ngosuku uMozisi aqeda ngalo ukumisa ithabhanekele a  , waligcoba b  , walingcwelisa, lempahla zalo zonke, lelathi lempahla zalo zonke, wakugcoba, wakungcwelisa; 2iziphathamandla zakoIsrayeli, izinhloko zezindlu zaboyise, ezaziyiziphathamandla zezizwe, ezazisongamela labo ababalwayo c  , zanikela, 3zaletha umnikelo wazo phambi kwe Nkosi, inqola eziyisithupha ezembesiweyo d  lenkabi ezilitshumi lambili; inqola eyodwa ngeziphathamandla ezimbili, lenkabi ngesisodwa; zazisondeza phambi kwethabhanekele. 4I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 5Yemukela kuzo, ukuze zibe ngezokusebenza inkonzo yethente lenhlangano, uzinike amaLevi, kulowo lalowo njengomsebenzi wakhe. 6Ngakho uMozisi wathatha izinqola lezinkabi, wazinika amaLevi. 7Inqola ezimbili lenkabi ezine wazinika amadodana kaGerishoni, njengomsebenzi wawo e  ; 8lenqola ezine lenkabi eziyisificaminwembili wazinika amadodana kaMerari, njengomsebenzi wawo f  , ngesandla sikaIthamari indodana kaAroni umpristi. 9Kodwa emadodaneni kaKohathi kanikanga lutho, ngoba umsebenzi wezinto ezingcwele wawuphezu kwawo g  , awuthwala emahlombe h  .

10Leziphathamandla zanikelela ukwehlukaniselwa kwelathi ngosuku elagcotshwa ngalo i  ; iziphathamandla zasondeza umnikelo wazo phambi kwelathi. 11I Nkosi yasisithi kuMozisi: Isiphathamandla esisodwa ngosuku, isiphathamandla esisodwa ngosuku, zizanikelela umnikelo wazo wokwehlukaniselwa kwelathi j  .

12Owanikela-ke umnikelo wakhe ngosuku lokuqala wayenguNashoni indodana kaAminadaba, owesizwe sakoJuda k  . 13Lomnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli* alikhulu lamatshumi amathathu l  , umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele m  ; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla n  ; 14ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha o  ; 15ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa p  ; 16izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono q  ; 17lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa r  . Lokhu kwakungumnikelo kaNashoni indodana kaAminadaba.

18Ngosuku lwesibili uNethaneli indodana kaZuwari, isiphathamandla sakoIsakari, wanikela s  . 19Wanikela umnikelo wakhe: Umganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 20ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 21ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 22izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 23lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokhu kwakungumnikelo kaNethaneli indodana kaZuwari.

24Ngosuku lwesithathu uEliyabi indodana kaHeloni, isiphathamandla sabantwana bakoZebuluni t  : 25Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 26ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 27ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 28izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 29lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaEliyabi indodana kaHeloni.

30Ngosuku lwesine uElizuri indodana kaShedewuri, isiphathamandla sabantwana bakoRubeni u  : 31Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 32ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 33ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 34izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 35lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaElizuri indodana kaShedewuri.

36Ngosuku lwesihlanu uShelumiyeli indodana kaZurishadayi, isiphathamandla sabantwana bakoSimeyoni v  : 37Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 38ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 39ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 40izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 41lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaShelumiyeli indodana kaZurishadayi.

42Ngosuku lwesithupha uEliyasafi indodana kaDehuweli, isiphathamandla sabantwana bakoGadi w  : 43Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 44ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 45ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 46izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 47lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaEliyasafi indodana kaDehuweli.

48Ngosuku lwesikhombisa uElishama indodana kaAmihudi, isiphathamandla sabantwana bakoEfrayimi x  : 49Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 50ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 51ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 52izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 53lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaElishama indodana kaAmihudi.

54Ngosuku lwesificaminwembili uGamaliyeli indodana kaPedazuri, isiphathamandla sabantwana bakoManase y  : 55Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 56ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 57ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 58izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 59lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaGamaliyeli indodana kaPedazuri.

60Ngosuku lwesificamunwemunye uAbidani indodana kaGideyoni, isiphathamandla sabantwana bakoBhenjamini z  : 61Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 62ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 63ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 64izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 65lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaAbidani indodana kaGideyoni.

66Ngosuku lwetshumi uAhiyezeri indodana kaAmishadayi, isiphathamandla sabantwana bakoDani aa  : 67Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 68ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 69ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 70izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 71lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaAhiyezeri indodana kaAmishadayi.

72Ngosuku lwetshumi lanye uPagiyeli indodana kaOkirani, isiphathamandla sabantwana bakoAsheri ab  : 73Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 74ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 75ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 76izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 77lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaPagiyeli indodana kaOkirani.

78Ngosuku lwetshumi lambili uAhira indodana kaEnani, isiphathamandla sabantwana bakoNafithali ac  : 79Umnikelo wakhe wawungumganu owodwa wesiliva, osisindo sawo sasingamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu, umganu wokufafaza owodwa wesiliva wamashekeli angamatshumi ayisikhombisa, ngokweshekeli lendlu engcwele; yomibili yayigcwele impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, kube ngumnikelo wokudla; 80ukhezo olulodwa olungamashekeli alitshumi egolide, lugcwele impepha; 81ijongosi elilodwa ithole lenkomo, inqama eyodwa, iwundlu elilodwa elilomnyaka owodwa, kube ngumnikelo wokutshiswa; 82izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono; 83lokomhlatshelo weminikelo yokuthula, izinkabi ezimbili, inqama ezinhlanu, impongo ezinhlanu, amawundlu amahlanu alomnyaka owodwa. Lokho kwakungumnikelo kaAhira indodana kaEnani.

84Lokhu kwakuyikwehlukaniselwa kwelathi ad  ngosuku lokugcotshwa kwalo kweziphathamandla zakoIsrayeli. Imiganu yesiliva elitshumi lambili, imiganu yokufafaza yesiliva elitshumi lambili, inkezo zegolide ezilitshumi lambili. 85Lowo lalowo umganu wesiliva wawungamashekeli alikhulu lamatshumi amathathu; lalowo lalowo umganu wokufafaza wamatshumi ayisikhombisa; sonke isiliva semiganu sasingamashekeli azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane, ngokweshekeli lendlu engcwele. 86Inkezo zegolide ezilitshumi lambili, zigcwele impepha; yilolo lalolokhezo lwalungamashekeli alitshumi ngokweshekeli lendlu engcwele; igolide lonke lenkezo lalingamashekeli alikhulu lamatshumi amabili. 87Zonke izifuyo zomnikelo wokutshiswa zazingamajongosi alitshumi lambili, inqama ezilitshumi lambili, amawundlu alomnyaka owodwa alitshumi lambili, lomnikelo wazo wokudla; lamazinyane embuzi alitshumi lambili omnikelo wesono. 88Lazo zonke izifuyo zomhlatshelo weminikelo yokuthula zazingamajongosi angamatshumi amabili lane, inqama ezingamatshumi ayisithupha, impongo ezingamatshumi ayisithupha, amawundlu angamatshumi ayisithupha alomnyaka owodwa. Lokhu kwakuyikwehlukaniselwa kwelathi ae  , emva kokugcotshwa kwalo af  .

89Lapho uMozisi esengena ethenteni lenhlangano ukukhuluma laye, wezwa ilizwi likhuluma kuye ag  , livela ngaphezu kwesihlalo somusa esiphezu komtshokotsho wobufakazi, livela phakathi kwamakherubi* amabili; wasekhuluma kuye ah  .

Copyright information for Ndebele