aEks. 25.37.
bEks. 25.37.
cEks. 25.31.
dEks. 25.18; Nani 10.2.
eEks. 25.40.
f19.9,17.
gLevi 14.8,9.
hLevi 2.1; Nani 7.13,14,15.
iEks. 29.4; 40.12.
jLevi 8.3.
kLevi 1.4.
lEks. 29.10.
m8.8.
n3.45; 16.9.
o3.12,45.
pEks. 13.2.
q3.9.
r1.53.
s8.7; 19.12,13,20.
t4.3. 1 Lan. 23.3,24,27.
u1.53.

Numbers 8

UAroni umisa izibane

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Tshono kuAroni uthi kuye: Nxa ulumathisa izibane a , izibane eziyisikhombisa zizakhanyisa phambili phambi koluthi lwesibane. UAroni wasesenza njalo; phambili phambi koluthi lwesibane walumathisa izibane b  zalo, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi. Lalo umsebenzi woluthi lwesibane wawungowegolide elikhandiweyo c , kuze kube sesidindini salo kuze kuye emalubeni alo lwalukhandiwe d ; njengesifanekiso i Nkosi eyamtshengisa sona uMozisi, walwenza njalo uluthi lwesibane e .

Ukwehlukaniswa kwamaLevi

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Khupha amaLevi phakathi kwabantwana bakoIsrayeli, uwahlambulule; wenze ngokunjalo kuwo ukuwahlambulula; ufafaze phezu kwawo amanzi okuhlambulula f , njalo adlulise impuco emzimbeni wawo wonke, awatshe izigqoko zawo, azihlambulule g . Athathe ijongosi ithole lenkomo, lomnikelo walo wokudla, impuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, uthathe lelinye ijongosi ithole lenkomo, libe ngumnikelo wesono h . Njalo uzasondeza amaLevi phambi kwethente lenhlangano i , ubuthanise inhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli j . 10 Usondeze amaLevi phambi kwe Nkosi, njalo abantwana bakoIsrayeli bazabeka izandla zabo phezu kwamaLevi k , 11 loAroni azunguze amaLevi, abe ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi, evela ebantwaneni bakoIsrayeli, ukuze abe ngasebenza umsebenzi we Nkosi. 12 AmaLevi azabeka-ke izandla zawo enhlokweni yamajongosi l ; unikele elinye libe ngumnikelo wesono, lelinye libe ngumnikelo wokutshiswa e Nkosini, ukuwenzela amaLevi inhlawulo yokuthula m . 13 Njalo uzawamisa amaLevi phambi kukaAroni laphambi kwamadodana akhe, uwazunguze abe ngumnikelo wokuzunguzwa e Nkosini. 14 Ngakho uzakwehlukanisa amaLevi uwakhuphe phakathi kwabantwana bakoIsrayeli, ukuthi amaLevi abe ngawami n . 15 Lemva kwalokho amaLevi azangena ukukhonza ethenteni lenhlangano. Njalo uzawahlambulula, uwazunguze abe ngumnikelo wokuzunguzwa. 16 Ngoba wona aphiwe lokuphiwa mina ephuma phakathi kwabantwana bakoIsrayeli. Esikhundleni salokho okuvula sonke isizalo, izibulo laye wonke wabantwana bakoIsrayeli, ngizithathele wona o . 17 Ngoba lonke izibulo phakathi kwabantwana bakoIsrayeli ngelami, phakathi kwabantu laphakathi kwezifuyo p . Ngosuku engatshaya ngalo lonke izibulo elizweni leGibhithe ngazingcwelisela wona; 18 sengithethe amaLevi esikhundleni sawo wonke amazibulo phakathi kwabantwana bakoIsrayeli. 19 Ngiwanikile amaLevi njengabaphiweyo kuAroni lakumadodana akhe, ephuma phakathi kwabantwana bakoIsrayeli q , ukukhonza inkonzo yabantwana bakoIsrayeli ethenteni lenhlangano, lokwenzela abantwana bakoIsrayeli inhlawulo yokuthula, ukuze kungabi lenhlupheko phakathi kwabantwana bakoIsrayeli, nxa abantwana bakoIsrayeli besondela endlini engcwele r . 20 UMozisi loAroni lenhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli basebesenza kumaLevi njengakho konke i Nkosi eyakulaya uMozisi mayelana lamaLevi; benza njalo abantwana bakoIsrayeli kuwo. 21 LamaLevi azihlambulula, awatsha izembatho zawo; uAroni wasewazunguza aba ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi; loAroni wawenzela inhlawulo yokuthula ukuwahlambulula s . 22 Lemva kwalokho amaLevi angena ukwenza inkonzo yawo ethenteni lenhlangano phambi kukaAroni laphambi kwamadodana akhe. Njengalokhu i Nkosi yamlaya uMozisi ngamaLevi, benza njalo kuwo.

Iminyaka yokusebenza kwamaLevi

23 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 24 Yilokhu okuqondene lamaLevi: Kusukela koleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu langaphezulu azangena ukulwa impi, enkonzweni yethente lenhlangano t . 25 Njalo kusukela koleminyaka engamatshumi amahlanu azaphuma empini yenkonzo, angabe esasebenza; 26 kodwa azasiza abazalwane bawo ethenteni lenhlangano ukugcina umlindo, kodwa angasebenzi umsebenzi. Uzakwenza njalo kumaLevi kumfanelo zawo u .

Copyright information for Ndebele