a1.1.
bLevi 23.5.
c5.2; 19.11,16. Joha. 18.28.
dEks. 18.15,19,26; 27.2.
e27.5.
fEks. 12.6.
gEks. 12.8.
hEks. 12.10.
iEks. 12.46. Joha. 19.36.
jGen. 17.14. Eks. 12.15.
kEks. 12.43.
l9.7.
m5.31.
nEks. 12.49.
oEks. 40.17,34.
pEks. 13.21.
qEks. 40.36; Nani 10.11,33,34.
r1 Kor. 10.1.
s1.53.
tJobe 16.22; Gen. 34.30.
uGen. 24.55.
vEks. 40.36,37.
w9.19.

Numbers 9

Ukugcina iphasika

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi enkangala yeSinayi, ngomnyaka wesibili emva kokuphuma kwabo elizweni leGibhithe ngenyanga yokuqala a  , isithi: 2Futhi abantwana bakoIsrayeli kabagcine iphasika ngesikhathi salo esimisiweyo b  . 3Ngosuku lwetshumi lane lwenyanga le, kusihlwa, lizaligcina ngesikhathi salo esimisiweyo; ngokwezimiso zalo zonke langokwemithetho yalo yonke liligcine. 4Ngakho uMozisi wakhuluma kubantwana bakoIsrayeli, ukuthi bagcine iphasika. 5Basebegcina iphasika ngosuku lwetshumi lane lwenyanga yakuqala, kusihlwa, enkangala yeSinayi; njengakho konke i Nkosi eyamlaya ngakho uMozisi, benza njalo abantwana bakoIsrayeli.

6Kwakukhona-ke amadoda ayengcolile ngenxa yesidumbu, ukuthi ayengelakugcina iphasika ngalolosuku c  . Asondela phambi kukaMozisi laphambi kukaAroni ngalolosuku d  . 7Lalawomadoda asesithi kubo: Thina singcolile ngenxa yesidumbu; sivinjelelwani ukuze singanikeli umnikelo we Nkosi ngesikhathi sawo esimisiweyo, phakathi kwabantwana bakoIsrayeli? 8UMozisi wasesithi kuwo: Manini, ukuze ngizwe ukuthi i Nkosi izalilayani e  .

9I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 10Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi: Uba ngulowo lalowo phakathi kwenu loba owezizukulwana zenu ezangcola ngenxa yesidumbu, loba esekuhambeni khatshana, uzagcina iphasika e Nkosini. 11Ngenyanga yesibili, ngosuku lwetshumi lane, kusihlwa, bazaligcina f  ; bazalidla lesinkwa esingelamvubelo lemibhida ebabayo g  . 12Kabayikutshiya lutho lwalo kuze kube sekuseni h  , bangephuli thambo lalo i  ; bazaligcina j  ngokwezimiso zonke zephasika k  . 13Kodwa umuntu ohlambulukileyo, ongekho ekuhambeni, oyekela ukugcina iphasika, lowomphefumulo uzaqunywa usuke ebantwini bawo, ngoba kanikelanga umnikelo we Nkosi ngesikhathi sawo esimisiweyo l  ; lowomuntu uzathwala isono sakhe m  . 14Uba-ke owemzini ehlala njengowezizwe kini agcine iphasika e Nkosini, ngokwesimiso sephasika langokomthetho walo, uzakwenza njalo. Kuzakuba lesimiso esisodwa kini lakowemzini lakowokuzalwa elizweni n  .

Iyezi elaliphezu kwethabhanekele

15Langosuku ithabhanekele elamiswa ngalo, iyezi lasibekela ithabhanekele, ithente lobufakazi o  ; lakusihlwa kwakukhona phezu kwethabhanekele njengokubonakala komlilo kwaze kwaba sekuseni p  . 16Kwakunjalo isikhathi sonke: Iyezi lalisibekela, njalo kwaba lokubonakala komlilo ebusuku. 17Kwakusithi lapho iyezi liphakanyiswa lisuka phezu kwethente, langemva kwalokho abantwana bakoIsrayeli basuke; lendaweni lapho iyezi elima khona, abantwana bakoIsrayeli bamisa khona amathente abo q  . 18Ngokomlayo we Nkosi abantwana bakoIsrayeli basuka, langokomlayo we Nkosi bamisa amathente abo: Bahlala enkambeni insuku zonke iyezi elalihlala ngazo phezu kwethabhanekele r  . 19Lalapho iyezi lihlala isikhathi eside phezu kwethabhanekele insuku ezinengi, abantwana bakoIsrayeli bagcina imfanelo ye Nkosi, kabasukanga s  . 20Kwasekusithi lapho iyezi liphezu kwethabhanekele insuku ezinlutshwana; ngokomlayo we Nkosi bahlala enkambeni, futhi ngokomlayo we Nkosi basuka t  . 21Kwasekusithi lapho iyezi likhona kusukela kusihlwa kuze kube sekuseni, lapho iyezi liphakanyiswa ekuseni, basuka. Loba kusemini kumbe ebusuku, lapho iyezi liphakanyiswa basuka. 22Kumbe uba iyezi lalihlala isikhathi eside phezu kwethabhanekele okwensuku ezimbili, loba inyanga, loba umnyaka, lihlezi phezu kwalo u  , abantwana bakoIsrayeli bahlala enkambeni, kabasukanga. Kodwa lapho liphakanyiswa, basuka v  . 23Ngokomlayo we Nkosi bamisa inkamba, langokomlayo we Nkosi basuka. Bagcina imfanelo ye Nkosi ngokomlayo we Nkosi ngesandla sikaMozisi w  .

Copyright information for Ndebele