a1.9. Efe. 3.1.
bSeb. 16.1. Heb. 13.23.
c1.24. 2 Kor. 8.23.
dFil. 2.25.

Philemon 1

Isibingelelo

UPawuli isibotshwa sikaKristu Jesu a  loTimothi umzalwane b , kuFilimoni othandekayo lesisebenzi kanye lathi c, d ,
Copyright information for Ndebele