aSeb. 16.1.
bJak. 1.1.
c1 Kor. 1.2. 2 Kor. 1.1. Kol. 1.2.
d1 Kor. 1.2. 2 Kor. 1.1. Kol. 1.2.
eSeb. 16.12.
fSeb. 20.28. 1 Tim. 3.2. Tit. 1.7.
g1 Tim. 3.8,12.
hRoma 1.7.
iRoma 1.7.
jRoma 1.8.
lRoma 1.8.
mEfe. 6.18.
nEfe. 6.18.
oRoma 12.13.
p2.12. 4.15. Seb. 16.12,40.
qGal. 3.3.
rJoha. 6.29. 1 Thes. 1.3.
sHlab. 138.8.
t1.10. 2 Kor. 1.14.
u2 Kor. 3.2; 7.3.
wEfe. 6.20.
xEfe. 6.20.
y1.13,14,16. Seb. 20.23; 26.29. 2 Tim. 2.9. Filim. 1.10,13. Heb. 10.34.
z1.17.
aaHeb. 6.16.
ab4.14.
ac4.14.
aeRoma 1.9. 9.1.
af2.26. 4.1. 1 Thes. 3.6. 2 Tim. 1.4. Roma 1.11.
ag4.1. 2.26. Roma 1.11. 1 Thes. 3.6. 2 Tim. 1.4.
ah2 Kor. 7.15. Kol. 3.12. Filim. 7.
ai1 Thes. 3.12. Efe. 1.8.
aj1 Thes. 3.12. Efe. 1.8.
akKol. 1.9; 3.10. Filim. 1.6.
alKol. 1.9. 3.10. Filim. 6.
amRoma 12.2. Efe. 5.10.
ap1 Kor. 5.8.
aqSeb. 24.16; 2 Pet. 3.14.
ar1.6.
asJak. 3.18. Joha. 15.5.
atEfe. 2.10.
auEfe. 1.12,14. Mat. 5.16.
av1.25. 1 Tim. 4.15.
aw1.7.
axKol. 4.4. Efe. 3.13.
az1.7.
ba3.18. 2 Kor. 11.13.
bb2.3. Gal. 5.20. Roma 2.8.
bc1 Kor. 9.17.
bdLuka 2.34. 1 Tim. 2.7. 2 Tim. 1.11.
be1.7.
bf2 Kor. 1.11.
bgRoma 8.9.
bhRoma 8.19.
biRoma 5.5.
bjEfe. 6.19.
bkGal. 2.20.
blLuka 12.50.
bm2 Kor. 5.8.
bn2 Tim. 4.6.
bo2.24. Seb. 20.25.
bpJoha. 21.22.
bq1.12.
br2 Kor. 1.14.
bs3.20. Seb. 23.1.
btEfe. 4.1.
bu4.1. 1 Kor. 16.13.
bv2.2. Seb. 4.32. 1 Kor. 1.10.
bwJuda 1.3.
bx2 Thes. 1.5,6. Luka 21.13.
by2 Thes. 1.5,6. Luka 21.13.
bz3.10. 2 Tim. 2.11,12. 1 Pet. 4.13. Roma 8.17.
caMat. 5.12. & Seb. 5.41.
cb3.10. 2 Tim. 2.11,12. 1 Pet. 4.13. Roma 8.17.
ccKol. 2.1.
cdSeb. 16.19,24. 1 Thes. 2.2.
ce1.7,13.

Philippians 1

Isibingelelo

UPawuli loTimothi a , izinceku zikaJesu Kristu b , kubo bonke abangcwele c  kuKristu Jesu d  abaseFiliphi e , kanye lababonisi f  labadikoni g : Umusa h  kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu i .

UPawuli ubonga uNkulunkulu ngabo; uyabakhulekela

Ngiyambonga j  uNkulunkulu wami ekulikhumbuleni
 ukulikhumbula: kumbe,  ukukhuluma ngani.
konke l ,
ngezikhathi zonke kuwo wonke umkhuleko wami ngani lonke m  ngenza umkhuleko ngentokozo n , ngokuhlanganyela kwenu evangelini o , kusukela esukwini lokuqala kuze kube khathesi p ; ngithemba khona lokhu, ukuthi owaqalisa q  umsebenzi omuhle kini r  uzawuphelelisa s  kuze kube sesukwini lukaJesu Kristu t ; njengoba kulungile kimi ukuthi ngikhumbule lokhu ngani lonke, ngoba ngilani enhliziyweni u,
 ngilani enhliziyweni: kumbe,  lilami enhliziyweni.
, ukuthi w  lekubotshweni kwami x, y , lekuvikeleni z  lekuqiniseleni aa  ivangeli, lina lonke lingabahlanganyeli ab  bomusa wami ac,
 lingabahlanganyeli bomusa wami: kumbe,  lingabahlanganyeli lami bomusa.
.
Ngoba uNkulunkulu ungumfakazi wami ae , wokuthi ngililangatha af  kangakanani lonke ag  emibilini kaJesu Kristu ah . Njalo ngikhuleka lokhu, ukuthi uthando lwenu ai  luvame-ke lusanda aj  ngokwanda elwazini ak  lekuqedisiseni konke al , 10 ukuze lizivume am,
 lizivume: kumbe,  lihlole.
izinto ezinhle
 ezinhle: kumbe,  ezehlukileyo.
kakhulu, ukuze lihlambuluke ap  lingasoleki aq  kuze kube sesukwini lukaKristu ar ,
11 ligcwaliswe ngezithelo zokulunga as  ezingoJesu Kristu at , ebukhosini lodumo au  lukaNkulunkulu.

UPawuli ulandisa ngokuhlala kwakhe eyisibotshwa eRoma

12 Kodwa ngithanda ukuthi lazi, bazalwane, ukuthi izinto ezangehlelayo zenza kakhulu ukuqhutshelwa phambili av  kwevangeli; 13 zize izibopho aw  zami kuKristu zibonakale ax  esigodlweni
 esigodlweni: kumbe,  enkundleni kaKesari.
sonke lakwabanye bonke,
14 labazalwane abanengi eNkosini, beqiniswe ngezibopho zami az , sebelesibindi esikhulu sokukhuluma ilizwi ngokungesabi. 15 Abanye kambe batshumayela uKristu ngomona langombango ba , kodwa abanye kambe ngenhliziyo enhle; 16 laba batshumayela uKristu ngokuphikisana bb , bengelaqiniso, bekhumbula ukuthi baletha ukuhlupheka ekubotshweni kwami; 17 kodwa labo ngothando, besazi bc  ukuthi ngimiselwe bd  ukuvikela ivangeli be . 18 Kuyini pho? Loba kunjalo kuyo yonke indlela, loba ekuzenziseni, kumbe eqinisweni, uKristu uyatshunyayelwa; kulokhu-ke ngiyathokoza, yebo ngizathokoza futhi. 19 Ngoba ngiyazi ukuthi lokhu kuzaphendukela kimi esindisweni ngomkhuleko wenu bf , langokwelekelela kukaMoya kaJesu Kristu bg , 20 njengokulindela okukhulu bh  lethemba lami, ukuthi kangiyikuyangiswa ngalutho bi , kodwa ngesibindi sonke bj , njengesikhathi sonke, lakhathesi uKristu uzakhuliswa emzimbeni wami, loba ngempilo, kumbe ngokufa. 21 Ngoba kimi ukuphila kunguKristu bk , lokufa yinzuzo. 22 Kodwa uba ukuphila enyameni kuyisithelo somsebenzi kimi, lengizakukhetha kangikwazi. 23 Ngoba ngiminyezelwe ngokubili bl ; ngilesifiso bm  sokusuka bn  lokuba loKristu, okungcono kakhulukazi; 24 kodwa ukuhlala enyameni kuyasweleka kakhulu ngenxa yenu. 25 Lalokhu ngithemba bo  ngiyazi ukuthi ngizakuba khona bp , ngihlale lani lonke, ekuqhubekeni kwenu bq  lentokozweni yokholo, 26 ukuze ukuzincoma kwenu br  ngami kwengezwe kuKristu Jesu kimi, ngobukhona bami kini futhi.

UPawuli ubalaya ukuze bahambe ngokwevangeli

27 Kuphela hambani bs  ngokufanele bt  ivangeli likaKristu, kuze kuthi, loba ngifika ngilibona, loba ngingekho, ngizwe indaba zenu, zokuthi limi bu  emoyeni munye, ngengqondonye bv  lilwela ukholo lwevangeli ndawonye bw , 28 njalo lingethuswa ngalutho ngabaphikisayo; okuyisibonakaliso bx  kibo sokubhubha, kodwa kini sosindiso by, bz , njalo lokhu kuvela kuNkulunkulu; 29 ngoba lanikwa ca  ngesihle esikhundleni sikaKristu, kungeyisikho ukukholwa kuye kuphela, kodwa lokumhluphekela cb ; 30 lilokulwa cc  okufananayo njengalokho elakubona kimi cd , lelikuzwa kimi khathesi ce .

Copyright information for Ndebele