aLuka 6.24.
b2 Kor. 13.14.
c1 Kor. 3.16.
dKol. 3.12.
eJoha. 3.29.
f1.27. 3.16; 4.2. Roma 12.16.
g1.16.
hGal. 5.26.
iEfe. 4.2.
jRoma 12.10.
kRoma 15.2.
lMat. 11.29. Roma 15.3.
mJoha. 1.1,2; 17.5.
n2 Kor. 4.4.
oHlab. 62.10.
pJoha. 5.18; 10.33. Joha. 14.28.
qHlab. 22.6. Isa. 53.3. Dan. 9.26. Mark. 9.12. 2 Kor. 8.9; 13.4.
rIsa. 42.1. & Mat. 20.28.
sGal. 4.4.
t1 Kor. 7.31.
uHlab. 22.6. Isa. 53.3. Dan. 9.26. Mark. 9.12. 2 Kor. 8.9; 13.4.
vHeb. 5.8. Mat. 26.39,42. Joha. 10.18.
wHeb. 12.2.
xJoha. 10.17.
yMat. 28.18; 1 Kor. 11.3.
zSeb. 2.33. Isa. 53.12. Joha. 17.1. Heb. 2.9.
aaEfe. 1.21.
abEfe. 3.14.
acIsam. 5.3,13.
adEfe. 1.10.
aeIsam. 5.3,13.
afEfe. 1.10.
agIsam. 5.3,13.
ahEks. 20.4. Isam. 20.13,14.
aiJoha. 13.13.
ajLuka 2.11.
akRoma 14.9.
al1.5.
am2.8. 2 Kor. 2.9.
anEfe. 6.13.
aoEfe. 6.5.
ap1 Kor. 15.10. Heb. 13.21. Jak. 1.17,18.
aqLuka 2.14.
ar1 Pet. 4.9. 1 Kor. 10.10. Juda 1.16.
asRoma 14.1.
at3.6. Luka 1.6.
avMat. 5.45. Efe. 5.1.
aw2 Pet. 3.14.
ax1 Pet. 2.12.
aySeb. 2.40. 1 Pet. 2.18. Dute. 32.5.
azMat. 17.17.
baMat. 5.14,16. Efe. 5.8. Zaga 4.18. Isam. 1.20.
bbHeb. 4.12.
bc2 Kor. 1.14.
bdGal. 2.2. 1 Kor. 9.24.
be1 Thes. 3.5. Gal. 4.11.
bf2 Tim. 4.6. 1 Thes. 2.8. 1 Joha. 3.16.
bgLuka 1.23. Roma 15.16.
bh2 Kor. 7.4. Kol. 1.24.
biSeb. 16.1. 1 Thes. 3.2.
bjHlab. 55.13. 1 Kor. 16.10.
bk4.3.
bl2 Tim. 3.2. 2 Tim. 1.15; 4.10,16.
bm1 Kor. 10.24.
bn2 Kor. 2.9. 2 Tim. 3.10.
bo1 Kor. 4.17. 1 Tim. 1.2. 2 Tim. 1.2.
bp1.25. Filim. 1.22.
bq4.18. Kol. 1.7; 4.12. Filim. 1.23.
br4.3.
bs2 Kor. 8.23.
btFilim. 1.2.
bu2 Kor. 8.23.
bv4.18. 2 Kor. 11.9.
bw1.8.
bxMat. 26.37. Mark. 14.33.
by2 Tim. 1.17.
bzRoma 16.2.
caLuka 7.2. 1 Tim. 5.17. Seb. 28.10.
cb1 Kor. 16.16.
cc4.10. 1 Kor. 16.17.

Philippians 2

Ukuzithoba kukaKristu lokuphakanyiswa kwakhe

Ngakho uba kukhona inkuthazo a  kuKristu, uba kukhona induduzo yothando, uba kukhona ukuhlanganyela b  kukaMoya c , uba kukhona imihelo lesihawu d , gcwalisani intokozo yami e , ukuze libe ngqondonye f , libe lothando olufananayo, libe lenhliziyonye, ukuqonda kunye; lingenzi lutho ngokubangisana g  kumbe ngokuziqhenya h , kodwa ngokuthobeka i  liphakamise omunye komunye ngcono kulani j ; ngulowo lalowo angakhathaleli okwakhe, kodwa ngulowo lalowo k  lokwabanye.

Ngoba kawube kini lowomqondo l  owawukhona lakuKristu Jesu; owathi esesimeni m, n  sikaNkulunkulu, kanakananga ukuthi kuyikuphanga o  ukulingana loNkulunkulu p , kodwa wazidela q , ethatha isimo senceku r , enziwe esimeni sabantu s ; njalo eficwe elesimo t  njengomuntu, wazithoba u , waba ngolalelayo v  kwaze kwaba sekufeni, yebo ukufa kwesiphambano w . Ngakho x  laye uNkulunkulu y  wamphakamisa kakhulu z , wamnika ibizo aa  eliphezu kwalo lonke ibizo; 10 ukuze kuthi ebizweni likaJesu lonke idolo liguqe ab , elabezulwini ac, ad , lelabemhlabeni ae, af , lelabangaphansi komhlaba ag, ah , 11 lenlimi zonke ai  zivume ukuthi uJesu Kristu aj  uyiNkosi ak , kube ludumo kuNkulunkulu uYise.

Ukupheleliswa komsebenzi wosindiso

12 Ngakho, bathandiweyo bami, njengalokho lilalela ngezikhathi zonke al, am , kungenjengebukhoneni bami kuphela, kodwa khathesi ikakhulukazi ngingekho, phelelisani an  usindiso lwenu ngokwesaba langokuthuthumela ao ; 13 ngoba kunguNkulunkulu ap  osebenza kini kokubili ukuthanda lokwenza njengentando yakhe enhle aq . 14 Yenzani zonke izinto kungelakusola ar  lokuphikisana as , 15 ukuze lingasoleki at  libe msulwa
 msulwa: kumbe,  qotho.
, abantwana bakaNkulunkulu av  abangelasici aw  phakathi ax  kwesizukulwana esigobileyo ay  lesiphambeneyo az , elikhanya phakathi kwaso njengokukhanya ba  emhlabeni,
16 libonakalise ilizwi lempilo bb , ekuzincomeni kwami bc  esukwini lukaKristu, ukuthi kangigijimelanga ize bd , njalo kangitshikatshikelanga ize be . 17 Yebo, uba lami ngithululwa njengomnikelo bf  wokunathwayo phezu komhlatshelo lenkonzo yokholo lwenu bg , ngiyathokoza bh  njalo ngithokoza kanye lani lonke; 18 ngenxa yalokho-ke thokozani lani njalo lithokoze kanye lami.

UPawuli uzathuma uTimothi loEpafrodithu

19 Ngiyathemba-ke eNkosini uJesu ukuthuma uTimothi bi  kini masinyane, ukuze lami ngithokoze ngokwazi indaba zenu. 20 Ngoba kangilaye olengqondo enjengeyakhe bj , ozananzelela indaba zenu ngobuqotho bk , 21 ngoba bonke bl  bazidingela okwabo bm , kungeyisikho okukaKristu Jesu. 22 Kodwa liyazi ukuqinisa kwakhe bn , ukuthi njengomntwana kuyise bo , usebenzile lami evangelini. 23 Ngiyathemba-ke ukuhle ngimthume yena, nxa sengibonisisile okuqondene lami; 24 kodwa ngiyathemba bp  eNkosini, ukuthi lami ngizakuza kini masinyane.

25 Kodwa ngibone kufanele ukuthi ngithume kini uEpafrodithu bq , umzalwane lesisebenzi br, bs  lolibutho bt  kanye lami, kodwa isithunywa bu  senu, lesisebenzi sokuswela kwami bv ; 26 njengoba wayelilangatha bw  lonke, njalo ekhathazekile kakhulu bx , ngoba lezwa ukuthi wayegula; 27 ngoba njalo wagula waphosa wafa, kodwa uNkulunkulu wamhawukela, njalo kungeyisuye yena yedwa, kodwa lami, ukuze ngingabi losizi phezu kosizi. 28 Ngakho ngitshisekela kakhulu by  ukumthuma, ukuze kuthi, nxa limbona, lithokoze futhi, losizi lwami lunciphe. 29 Memukeleni-ke bz  eNkosini ngentokozo yonke, libahloniphe ca  abanjalo-ke cb ; 30 ngoba ngenxa yomsebenzi kaKristu waphose wafa, edela impilo, ukuze aphelelise cc  okusileleyo komsebenzi wenu kimi.

Copyright information for Ndebele