a4.8. 2 Kor. 13.11. Efe. 6.10. 1 Thes. 4.1. 2 Thes. 3.1.
b4.4. 1 Thes. 5.16. Roma 12.12. 2 Kor. 6.10. Jak. 1.2. 1 Pet. 4.13.
c2 Pet. 1.12.
dHlab. 22.16,20. Isa. 56.10. Mat. 15.26. Gal. 5.15.
e2 Kor. 11.13.
fGal. 5.2.
gRoma 2.29. Kol. 2.11.
hSeb. 27.23.
iJoha. 4.23,24. Roma 1.9. Roma 7.6.
jGal. 6.14.
k2 Kor. 11.18,21.
lGen. 17.12.
m2 Kor. 11.22.
nRoma 11.1.
o2 Kor. 11.22.
pRoma 11.1.
qSeb. 22.3. Gal. 1.13,14.
rSeb. 8.3.
sRoma 10.5.
t2.15.
uMat. 13.44.
vRoma 9.20.
wIsa. 53.11. Jer. 9.23,24. Joha. 17.3. 1 Kor. 2.2. Kol. 2.3. 2 Pet. 1.3. 2 Kor. 5.16.
xLuka 9.25.
yRoma 10.3,5.
zRoma 10.3,5.
aaRoma 1.17; 3.21,22; 9.30; 10.6. Gal. 2.16. 1 Kor. 1.30.
abMark. 11.22.
acRoma 10.3,5.
adRoma 1.4. Roma 6.4.
ae1.28. 2 Kor. 1.5.
af3.21.
agSeb. 26.7.
ah1 Tim. 6.12,19. 1 Kor. 13.12.
aiHeb. 11.40; 12.23. Heb. 5.9.
ajRoma 9.30. 1 Kor. 9.24.
ak4.10. Roma 5.12.
alRoma 9.30. 1 Kor. 9.24.
amRoma 9.30. 1 Kor. 9.24.
anHlab. 45.10. Luka 9.62. Heb. 6.1.
ao1 Kor. 9.24,26.
ap1 Kor. 9.24,26.
aq1 Kor. 9.24.
arHeb. 3.1. Kol. 3.1,2.
as1 Kor. 2.6. Mat. 5.48. 1 Kor. 14.20. Heb. 5.14.
atGal. 5.10.
au1 Kor. 14.6.
avMat. 12.28.
awGal. 6.16. 2 Kor. 10.13.
axGal. 6.16. 2 Kor. 10.13.
ay2.2.
az4.9. 1 Kor. 4.16.
ba1 Pet. 5.3. 1 Kor. 10.6.
bb1.15,16. 2 Kor. 11.13.
bc2 Kor. 11.15. 2 Pet. 2.3. 2 Thes. 1.9. 2 Pet. 2.1.
bdRoma 16.18. 1 Tim. 6.5. Tit. 1.11,12.
be2 Kor. 11.12. Gal. 6.13.
bf2 Kor. 4.2.
bgKol. 3.2. Roma 8.5.
bh1.27.
biEfe. 2.6. Kol. 3.1. Heb. 11.16; 13.14. Zaga 15.24.
bjSeb. 1.11.
bk1 Kor. 1.7.
bl2 Kor. 11.13,14,15. 1 Kor. 4.6. 1 Kor. 15.51.
bm1 Kor. 15.43,48,49,53. Kol. 3.4.
bn3.10. Roma 8.29.
boEfe. 1.19. Kol. 1.29.
bp1 Kor. 15.28.

Philippians 3

UPawuli ubaxwayisa ngokulunga okungokwabantu

Elokucina a , bazalwane bami, thokozani b  eNkosini. Ukulibhalela c  izinto ezifananayo, mina kakungidinisi, kodwa lina kuyaliqinisa.

Nanzelelani izinja d , linanzelele izisebenzi ezimbi e , linanzelele ukusika f ; ngoba thina siyikusoka g , esikhonza uNkulunkulu h  ngoMoya i , siziqhenya j  kuKristu Jesu, njalo singathembeli enyameni; lanxa mina ngilethemba futhi enyameni k ; uba omunye ecabanga ukuthemba enyameni, mina kakhulu; ngasokwa l  ngosuku lwesificaminwembili, ngingowohlanga lukaIsrayeli m , owesizwe sakoBhenjamini n , umHebheru wamaHebheru o , ngokomlayo umFarisi p , ngokokukhuthala q  ngazingela ibandla r , ngokokulunga s  okusemlayweni ngingasoleki t .

Ukulunga okukuKristu kuyinzuzo

Kodwa izinto ezaziyinzuzo kimi u , lezo ngazibala njengencithakalo ngenxa kaKristu. Yebo isibili v , futhi ngikubala konke njengencithakalo ngenxa yobuhlekazi bolwazi w  lukaKristu Jesu iNkosi yami; okungenxa yakhe ngilahlekelwe x  yikho konke, njalo ngakuthatha njengezibi, ukuze ngizuze uKristu, njalo ngificwe kuye, ngingelakho okwami ukulunga y  okuvela emlayweni z , kodwa lokho aa  okungokholo lukaKristu ab , ukulunga ac  okuvela kuNkulunkulu ngokholo; 10 ukuze ngimazi yena lamandla okuvuka kwakhe ad , lokuhlanganyela kwenhlupheko ae  zakhe, ngenziwe ngifuze af  ukufa kwakhe, 11 uba kungenzeka ngifinyelele ag  ekuvukeni kwabafileyo.

12 Kangitsho ukuthi sengikubambile ah , kumbe ukuthi sengiphelelisiwe ai ; kodwa ngiyakuxotsha, ukuthi futhi ngingakubambisisa aj  lokho ak  engabanjisiselwa al  khona nguKristu Jesu. 13 Bazalwane, mina kangibali ukuthi mina uqobo sengikubambisisile am ; kodwa kunye engikwenzayo, ngikhohlwa okungemuva an , ngizelulela kokungaphambili ao , 14 ngigijimela ap  umudwa ngokunxwanela, emvuzweni aq  wobizo lwaphezulu ar  lukaNkulunkulu kuKristu Jesu. 15 Ngakho ngobunengi bethu esesiphelele as , kasikhumbule lokhu; njalo uba licabanga ulutho olwehlukeneyo at , lalokhu uNkulunkulu uzalembulela khona au ; 16 kodwa kulokhu esesifike kukho av , kasihambeni aw  ngesimiso ax  esifananayo, sikhumbule intonye ay .

UPawuli ubeluleka ngokumlandela

17 Banini ngabahlanganyeli abangabalingiseli bami az , bazalwane, njalo baqaphelisiseni abahamba ngokunjalo, njengoba lilathi njengesibonelo ba . 18 Ngoba abanengi bahamba, engalitshela kanengi ngabo, lakhathesi ngitsho ngezinyembezi ngithi, bayizitha bb  zesiphambano sikaKristu; 19 abakuphela kwabo kuyikubhujiswa bc , abankulunkulu wabo uyisisu bd , lodumo lwabo be  lusehlazweni bf  labo, abacabanga izinto zomhlaba bg . 20 Ngoba ikithi bh  lisemazulwini bi , lalapho bj  esilindele ukuthi uMsindisi avele khona, iNkosi uJesu Kristu bk ; 21 ozaphendula bl  umzimba wethu wobuphansi bm , ukuze ufanane bn  lomzimba wakhe wenkazimulo, njengokusebenza elamandla bo  ngitsho okwehlisela ngaphansi bp  kwakhe zonke izinto.

Copyright information for Ndebele