a1.8.
b2 Kor. 1.14.
c1 Thes. 2.19.
d1 Thes. 2.19.
eZaga 16.31; 17.6.
f1.27. 1 Kor. 16.13. 1 Thes. 3.8.
g2.2.
h2.20. 1 Tim. 1.2. Tit. 1.4.
i1.27. Roma 16.2,3,6,12.
j2.25. 2 Kor. 8.23.
kEks. 32.32. Hlab. 69.28. Dan. 12.1. Luka 10.20. Isam. 3.5.
l3.1.
mJak. 3.17. 1 Tim. 3.3. Tit. 3.2. 1 Pet. 2.18.
nRoma 13.11. 1 Kor. 16.22. 2 Thes. 2.2.
oMat. 6.25. Zaga 16.3.
p1 Tim. 2.1. Efe. 1.16.
q1 Tim. 2.1. Efe. 1.16.
r1 Tim. 2.1. Efe. 1.16.
sRoma 5.1. Kol. 3.15. Joha. 14.27. Roma 1.7; 14.17. Gal. 5.22.
t2 Kor. 2.11.
uRoma 5.1. Kol. 3.15. Joha. 14.27. Roma 1.7; 14.17. Gal. 5.22.
v3.1.
w1 Tim. 2.2.
x2 Kor. 6.6.
y1 Thes. 5.22.
z3.17.
aaKol. 2.6. 1 Thes. 4.1.
abRoma 15.33.
ac2 Kor. 11.9.
ad3.12.
ae2.30.
afMark. 12.44.
ag1 Tim. 6.6.
ah1 Kor. 4.11. 2 Kor. 6.10; 11.27.
aiJoha. 15.5. 2 Kor. 12.9.
aj1 Tim. 1.12. 2 Tim. 4.17. Heb. 11.34. Kol. 1.11.
ak1.7. Isam. 1.9.
al1.5.
amSeb. 16.12.
an2 Kor. 11.8,9.
aoJak. 1.17.
apSeb. 17.1.
aq4.19. Seb. 6.3; 20.34. Roma 12.13. Efe. 4.29. Tit. 3.14.
ar2 Kor. 9.5.
asRoma 1.13; 15.28. Tit. 3.14.
atMat. 6.2.
au2.25.
avEfe. 5.2.
awHeb. 13.16.
axRoma 14.18. 1 Pet. 2.5. 2 Kor. 9.12.
ayHlab. 23.1. 2 Kor. 9.8.
azEfe. 3.16.
ba2 Kor. 8.19.
bbGal. 1.4.
bcRoma 16.27. Roma 11.36.
bdGal. 1.2.
be2 Kor. 13.13. Heb. 13.24.
bf1.13.
bgRoma 16.20.

Philippians 4

UPawuli ubeluleka ngokuqina langokuzwana ekholweni

Ngakho, bazalwane bami abathandekayo labalangathwayo a , intokozo b, c  lomqhele d, e  wami, manini liqine f  ngokunjalo eNkosini, bathandekayo.

Ngiyamncenga uYuwodiya, njalo ngiyamncenga uSintike, ukuthi babe lomqondo munye g  eNkosini. Ngiyakucela-ke lawe, mnakwethu oqotho h , siza labo abesifazana, abasebenza kakhulu i  kanye lami evangelini, kanye loKlementi, lezinye izisebenzi kanye lami j , amabizo azo asencwadini yempilo k .

Thokozani eNkosini njalonjalo l ; ngiyaphinda ngithi: Thokozani. Ukubekezela kwenu m  kakwaziwe yibo bonke abantu. INkosi iseduze n . Lingakhathazeki ngalutho o , kodwa ezintweni zonke, izicelo zenu kazaziwe kuNkulunkulu ngomkhuleko p  langonxuso q  kanye lokubonga r , lokuthula kukaNkulunkulu s , okudlula ukuqedisisa konke, kuzalondoloza inhliziyo zenu lemicabango yenu t  kuKristu Jesu u .

Elokucina v , bazalwane, konke okuliqiniso, konke okuhloniphekayo w , konke okulungileyo, konke okuhlambulukileyo x , konke okuhle, konke okulodumo oluhle y , uba kukhona okuhle njalo uba kukhona okudumisekayo, nakanani ngakho lokhu; lelakufundayo z  njalo lakwemukela aa  futhi lakuzwa laselikubona kimi, zenzeni lezizinto; loNkulunkulu wokuthula ab  uzakuba lani.

UPawuli ubonga isipho abasithumezela kuye eRoma

10 Kodwa ngiyathokoza kakhulu eNkosini, ukuthi khathesi selize lavuselela ukunginanzelela ac , ebelinanzelela kambe ad , kodwa laswela ithuba ae . 11 Kakusikho ukuthi ngitsho mayelana lenswelo af ; ngoba mina sengifundile ukuthi ngeneliswe ag  ezintweni engikuzo. 12 Ngiyakwazi konke ukuthotshiswa, futhi ngiyakwazi ukuba lokunengi kakhulu; kukho konke lezintweni zonke sengifundisiwe futhi ukusutha lokulamba ah , lokuba lokunengi kakhulu lokuswela. 13 Ngingakwenza konke ngoKristu ai engiqinisa aj . 14 Kodwa lenze kuhle ngokuhlanganyela ekuhluphekeni kwami ak . 15 Liyazi futhi lani, beFiliphi, ukuthi ekuqaleni kwevangeli al , ekusukeni kwami eMakedoniya am , kwakungekho bandla an  elahlanganyela lami endabeni yokupha lokwemukela ao , ngaphandle kwenu lodwa; 16 ngoba laseThesalonika ap  lathumela ekusweleni kwami aq  kanye njalo laphinda. 17 Kungesikuthi ngidinga isipho ar , kodwa ngidinga isithelo as  esengeza isikhwama senu. 18 Kodwa ngemukele konke njalo ngengezelelwe at ; ngigcwele, ngengikwemukele kuEpafrodithu au  izinto ezivela kini, uqhatshi olumnandi av , umnikelo owemukelekayo aw , othabisayo kuNkulunkulu ax . 19 Kodwa uNkulunkulu wami uzagcwalisa ay  yonke inswelo yenu njengokwenotho yakhe az  ebukhosini ba , kuKristu Jesu. 20 Akube-ke kuNkulunkulu loBaba wethu bb  udumo kuze kube nini lanini bc . Ameni.

Isicino

21 Bingelelani wonke ongcwele okuKristu Jesu. Abazalwane bd  abalami bayalibingelela. 22 Bonke abangcwele bayalibingelela be , kodwa ikakhulu labo abendlu kaKesari bf .

23 Umusa bg  weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke. Ameni.

Copyright information for Ndebele