Proverbs 1

Izaga zilosizo

Izaga zikaSolomoni, indodana kaDavida, inkosi yakoIsrayeli; ukwazi inhlakanipho lokulaywa, ukuqedisisa amazwi okuqedisisa, ukwemukela ukulaya kwenhlakanipho, ukulunga, lesahlulelo, lokuqonda; ukunika abangelalwazi inhlakanipho, ijaha ulwazi lengqondo. Ohlakaniphileyo uzakuzwa, andise ukufunda, loqedisisayo uzazuza izeluleko, ukuqedisisa isaga lomzekeliso, amazwi abahlakaniphileyo, lamalibho abo.

Izeluleko kumajaha

Ukwesaba i Nkosi kuyikuqala kolwazi; izithutha ziyadelela inhlakanipho lokulaywa. Ndodana yami, zwana ukulaya kukayihlo, ungawudeli umlayo kanyoko; ngoba kuzakuba ngumqhele womusa ekhanda lakho, lemigaxo entanyeni yakho.

10 Ndodana yami, uba izoni zikuhuga, ungavumi. 11 Uba zisithi: Hamba lathi, siyecathamela igazi, sicatshele ongelacala kungelasizatho; 12 sibaginye bephila njengengcwaba, yebo, ngokupheleleyo, njengabehlela egodini. 13 Sizathola yonke impahla eligugu, sigcwalise izindlu zethu ngempango. 14 Phosela inkatho yakho phakathi kwethu; sonke sibe lesikhwama semali sinye. 15 Ndodana yami, ungahambi lazo endleleni; unqande unyawo lwakho emkhondweni wazo. 16 Ngoba inyawo zazo zigijimela ebubini, ziphangisa ukuchitha igazi. 17 Isibili, imbule lendlalelwa ize phambi kwamehlo aloba yiyiphi inyoni. 18 Lalaba bacathamela igazi labo, bacatshele imiphefumulo yabo. 19 Zinjalo indlela zakhe wonke ozuza inzuzo ngokuphanga; ithatha impilo yabaniniyo.

Inhlakanipho iyamemeza

20 Inhlakanipho enkulu iyamemeza ngaphandle, ikhupha ilizwi layo emidangeni. 21 Iyamemeza endaweni eqakathekileyo yokuxokozela, ekungeneni kwamasango; emzini itsho amazwi ayo 22 isithi: Koze kube nini, lina elingelalwazi, lithanda ukungabi lalwazi, labaklolodayo bezifisela ukukloloda, leziphukuphuku zizonda ulwazi? 23 Phendukelani ekukhuzeni kwami; khangelani, ngizathululela umoya wami kini, ngilazise amazwi ami.

24 Ngoba ngibizile, kodwa lala; ngelulile isandla sami, kodwa kakho onanzayo; 25 ladelela sonke iseluleko sami, kalivumanga ukukhuza kwami; 26 mina-ke ngizahleka ukuchitheka kwenu, ngiklolode ekufikeni kokwesaba kwenu, 27 ekufikeni kokwesaba kwenu njengesiphepho, lokuchitheka kwenu kufika njengesivunguzane, lapho ubuhlungu losizi kulehlela. 28 Khona bazangibiza, kodwa kangiyikusabela; bazangidingisisa, kodwa kabayikungithola. 29 Ngenxa yokuthi babezonda ulwazi, bengakhethanga ukwesaba i Nkosi. 30 Kabavumanga iseluleko sami, bedelela konke ukukhuza kwami. 31 Ngakho bazakudla okwesithelo sendlela yabo, basuthiswe ngamacebo abo. 32 Ngoba ukuhlehla kwabangelalwazi kuzababulala, lokwenwaba kweziphukuphuku kuzababhubhisa. 33 Kodwa ongilalelayo uzahlala evikelekile, onwabe ekwesabeni okubi.

Copyright information for Ndebele