Proverbs 1

Izaga zilosizo

1 Izaga zikaSolomoni, indodana kaDavida, inkosi yakoIsrayeli; 2ukwazi inhlakanipho lokulaywa, ukuqedisisa amazwi okuqedisisa, 3ukwemukela ukulaya kwenhlakanipho, ukulunga, lesahlulelo, lokuqonda; 4ukunika abangelalwazi inhlakanipho, ijaha ulwazi lengqondo. 5Ohlakaniphileyo uzakuzwa, andise ukufunda, loqedisisayo uzazuza izeluleko, 6ukuqedisisa isaga lomzekeliso, amazwi abahlakaniphileyo, lamalibho abo.

Izeluleko kumajaha

7Ukwesaba i Nkosi kuyikuqala kolwazi; izithutha ziyadelela inhlakanipho lokulaywa. 8Ndodana yami, zwana ukulaya kukayihlo, ungawudeli umlayo kanyoko; 9ngoba kuzakuba ngumqhele womusa ekhanda lakho, lemigaxo entanyeni yakho.

10Ndodana yami, uba izoni zikuhuga, ungavumi. 11Uba zisithi: Hamba lathi, siyecathamela igazi, sicatshele ongelacala kungelasizatho; 12sibaginye bephila njengengcwaba, yebo, ngokupheleleyo, njengabehlela egodini. 13Sizathola yonke impahla eligugu, sigcwalise izindlu zethu ngempango. 14Phosela inkatho yakho phakathi kwethu; sonke sibe lesikhwama semali sinye. 15Ndodana yami, ungahambi lazo endleleni; unqande unyawo lwakho emkhondweni wazo. 16Ngoba inyawo zazo zigijimela ebubini, ziphangisa ukuchitha igazi. 17Isibili, imbule lendlalelwa ize phambi kwamehlo aloba yiyiphi inyoni. 18Lalaba bacathamela igazi labo, bacatshele imiphefumulo yabo. 19Zinjalo indlela zakhe wonke ozuza inzuzo ngokuphanga; ithatha impilo yabaniniyo.

Inhlakanipho iyamemeza

20Inhlakanipho enkulu iyamemeza ngaphandle, ikhupha ilizwi layo emidangeni. 21Iyamemeza endaweni eqakathekileyo yokuxokozela, ekungeneni kwamasango; emzini itsho amazwi ayo 22isithi: Koze kube nini, lina elingelalwazi, lithanda ukungabi lalwazi, labaklolodayo bezifisela ukukloloda, leziphukuphuku zizonda ulwazi? 23Phendukelani ekukhuzeni kwami; khangelani, ngizathululela umoya wami kini, ngilazise amazwi ami.

24Ngoba ngibizile, kodwa lala; ngelulile isandla sami, kodwa kakho onanzayo; 25ladelela sonke iseluleko sami, kalivumanga ukukhuza kwami; 26mina-ke ngizahleka ukuchitheka kwenu, ngiklolode ekufikeni kokwesaba kwenu, 27ekufikeni kokwesaba kwenu njengesiphepho, lokuchitheka kwenu kufika njengesivunguzane, lapho ubuhlungu losizi kulehlela. 28Khona bazangibiza, kodwa kangiyikusabela; bazangidingisisa, kodwa kabayikungithola. 29Ngenxa yokuthi babezonda ulwazi, bengakhethanga ukwesaba i Nkosi. 30Kabavumanga iseluleko sami, bedelela konke ukukhuza kwami. 31Ngakho bazakudla okwesithelo sendlela yabo, basuthiswe ngamacebo abo. 32Ngoba ukuhlehla kwabangelalwazi kuzababulala, lokwenwaba kweziphukuphuku kuzababhubhisa. 33Kodwa ongilalelayo uzahlala evikelekile, onwabe ekwesabeni okubi.

Copyright information for Ndebele