Proverbs 10

Izaga zikaSolomoni

Izaga zikaSolomoni.

Indodana ehlakaniphileyo ithokozisa uyise, kodwa indodana eyisithutha ilusizi kunina.

Inotho yenkohlakalo kayisizi lutho, kodwa ukulunga kophula ekufeni.

I Nkosi kayiyekeli umphefumulo wolungileyo ulambe, kodwa isunduza isifiso sababi.

Osebenza ngesandla esixegayo uba ngumyanga, kodwa isandla sabakhutheleyo siyanothisa.

Ovuna ehlobo uyindodana ehlakaniphileyo; olala ubuthongo obukhulu ngesikhathi sokuvuna uyindodana ethelela ihlazo.

Izibusiso zisekhanda lolungileyo, kodwa ubudlwangudlwangu busibekela umlomo wabakhohlakeleyo.

Ukukhunjulwa kolungileyo kungokwesibusiso, kodwa ibizo labakhohlakeleyo lizabola.

Ohlakaniphileyo ngenhliziyo uyemukela imilayo, kodwa isithutha ngendebe sizawiselwa phansi.

Ohamba ngobuqotho uhamba evikelekile, kodwa ophambula indlela zakhe uzakwaziwa.

10 Ociyoza ilihlo ubanga inkathazo, njalo isithutha ngendebe sizawiselwa phansi.

11 Umlomo wolungileyo ungumthombo wempilo, kodwa ubudlwangudlwangu busibekela umlomo wabakhohlakeleyo.

12 Inzondo ibanga ingxabano, kodwa uthando lusibekela iziphambeko zonke.

13 Endebeni zoqedisisayo kutholakala inhlakanipho, kodwa intonga emhlane woswela ingqondo.

14 Abahlakaniphileyo babekelela ulwazi, kodwa umlomo wesithutha useduze lencithakalo.

15 Inotho yonothileyo ingumuzi wamandla akhe; ubuyanga babayanga buyincithakalo yabo.

16 Umsebenzi wolungileyo ngowempilo; inzuzo yokhohlakeleyo ngeyesono.

17 Ogcina ukulaywa usendleleni yempilo, kodwa odelela ukukhuzwa ubanga ukuduha.

18 Osibekela inzondo ungowendebe zamanga, lohlebayo uyisithutha.

19 Ebunengini bamazwi ukuphambeka kakusileli, kodwa othiba indebe zakhe uhlakaniphile.

20 Ulimi lolungileyo luyisiliva esikhethekileyo; inhliziyo yokhohlakeleyo injengento encinyane.

21 Indebe zolungileyo zondla abanengi, kodwa izithutha ziyafa ngokuswela ingqondo.

22 Isibusiso se Nkosi sona siyanothisa; njalo kayengezi usizi kuso.

23 Kunjengenhlekisa koyisithutha ukwenza okubi; kunjalo inhlakanipho kumuntu wokuqedisisa.

24 Lokho okhohlakeleyo akwesabayo kuzamfikela, kodwa isiloyiso solungileyo sizanikwa.

25 Njengokwedlula kwesivunguzane, unjalo okhohlakeleyo kasekho; kodwa olungileyo uyisisekelo saphakade.

26 Njengeviniga emazinyweni, lanjengentuthu emehlweni, unjalo olivila kwabamthumileyo.

27 Ukuyesaba i Nkosi kwandisa insuku, kodwa iminyaka yabakhohlakeleyo izafinyezwa.

28 Ithemba labalungileyo liyintokozo, kodwa okulindelwayo kwabakhohlakeleyo kuzabhubha.

29 Indlela ye Nkosi iyinqaba koqotho, kodwa iyincithakalo kubenzi bobubi.

30 Olungileyo kayikunyikinywa laphakade, kodwa abakhohlakeleyo kabayikuhlala elizweni.

31 Umlomo wolungileyo ukhupha inhlakanipho, kodwa ulimi oluphambeneyo luzaqunywa.

32 Indebe zolungileyo ziyazi okuthokozisayo, kodwa umlomo wabakhohlakeleyo iziphambeko.

Copyright information for Ndebele