Proverbs 10

Izaga zikaSolomoni

1 Izaga zikaSolomoni.

Indodana ehlakaniphileyo ithokozisa uyise, kodwa indodana eyisithutha ilusizi kunina.

2Inotho yenkohlakalo kayisizi lutho, kodwa ukulunga kophula ekufeni.

3I Nkosi kayiyekeli umphefumulo wolungileyo ulambe, kodwa isunduza isifiso sababi.

4Osebenza ngesandla esixegayo uba ngumyanga, kodwa isandla sabakhutheleyo siyanothisa.

5Ovuna ehlobo uyindodana ehlakaniphileyo; olala ubuthongo obukhulu ngesikhathi sokuvuna uyindodana ethelela ihlazo.

6Izibusiso zisekhanda lolungileyo, kodwa ubudlwangudlwangu busibekela umlomo wabakhohlakeleyo.

7Ukukhunjulwa kolungileyo kungokwesibusiso, kodwa ibizo labakhohlakeleyo lizabola.

8Ohlakaniphileyo ngenhliziyo uyemukela imilayo, kodwa isithutha ngendebe sizawiselwa phansi.

9Ohamba ngobuqotho uhamba evikelekile, kodwa ophambula indlela zakhe uzakwaziwa.

10Ociyoza ilihlo ubanga inkathazo, njalo isithutha ngendebe sizawiselwa phansi.

11Umlomo wolungileyo ungumthombo wempilo, kodwa ubudlwangudlwangu busibekela umlomo wabakhohlakeleyo.

12Inzondo ibanga ingxabano, kodwa uthando lusibekela iziphambeko zonke.

13Endebeni zoqedisisayo kutholakala inhlakanipho, kodwa intonga emhlane woswela ingqondo.

14Abahlakaniphileyo babekelela ulwazi, kodwa umlomo wesithutha useduze lencithakalo.

15Inotho yonothileyo ingumuzi wamandla akhe; ubuyanga babayanga buyincithakalo yabo.

16Umsebenzi wolungileyo ngowempilo; inzuzo yokhohlakeleyo ngeyesono.

17Ogcina ukulaywa usendleleni yempilo, kodwa odelela ukukhuzwa ubanga ukuduha.

18Osibekela inzondo ungowendebe zamanga, lohlebayo uyisithutha.

19Ebunengini bamazwi ukuphambeka kakusileli, kodwa othiba indebe zakhe uhlakaniphile.

20Ulimi lolungileyo luyisiliva esikhethekileyo; inhliziyo yokhohlakeleyo injengento encinyane.

21Indebe zolungileyo zondla abanengi, kodwa izithutha ziyafa ngokuswela ingqondo.

22Isibusiso se Nkosi sona siyanothisa; njalo kayengezi usizi kuso.

23Kunjengenhlekisa koyisithutha ukwenza okubi; kunjalo inhlakanipho kumuntu wokuqedisisa.

24Lokho okhohlakeleyo akwesabayo kuzamfikela, kodwa isiloyiso solungileyo sizanikwa.

25Njengokwedlula kwesivunguzane, unjalo okhohlakeleyo kasekho; kodwa olungileyo uyisisekelo saphakade.

26Njengeviniga emazinyweni, lanjengentuthu emehlweni, unjalo olivila kwabamthumileyo.

27Ukuyesaba i Nkosi kwandisa insuku, kodwa iminyaka yabakhohlakeleyo izafinyezwa.

28Ithemba labalungileyo liyintokozo, kodwa okulindelwayo kwabakhohlakeleyo kuzabhubha.

29Indlela ye Nkosi iyinqaba koqotho, kodwa iyincithakalo kubenzi bobubi.

30Olungileyo kayikunyikinywa laphakade, kodwa abakhohlakeleyo kabayikuhlala elizweni.

31Umlomo wolungileyo ukhupha inhlakanipho, kodwa ulimi oluphambeneyo luzaqunywa.

32Indebe zolungileyo ziyazi okuthokozisayo, kodwa umlomo wabakhohlakeleyo iziphambeko.

Copyright information for Ndebele