Proverbs 11

1Isikali esikhohlisayo siyisinengiso e Nkosini, kodwa ilitshe lokulinganisa elipheleleyo liyintokozo yayo.

2Nxa kufika ukuzigqaja, kufika lehlazo; kodwa kwabathobekileyo kukhona inhlakanipho.

3Ubuqotho babaqotho buzabaqondisa, kodwa ukuphambeka kwabaphambekayo kuzababhubhisa.

4Inotho kayisizi ngosuku lolaka, kodwa ukulunga kophula ekufeni.

5Ukulunga kwabaqotho kuzaqondisa indlela yakhe, kodwa okhohlakeleyo uzakuwa ngenkohlakalo yakhe.

6Ukulunga kwabaqotho kuzabophula, kodwa abaphambukayo bazathunjwa zinkanuko zabo.

7Nxa umuntu okhohlakeleyo esifa, ithemba lakhe lizabhubha, lethemba lamandla akhe liyabhubha.

8Olungileyo ukhululwa ekuhluphekeni, kodwa omubi ungena endaweni yakhe.

9Ngomlomo umzenzisi uchitha umakhelwane wakhe, kodwa ngolwazi abalungileyo bayakhululwa.

10Ngempumelelo yabalungileyo umuzi uyathokoza; lekubhubheni kwabakhohlakeleyo kulenjabulo.

11Ngesibusiso sabaqotho umuzi uyaphakanyiswa, kodwa ngomlomo wabakhohlakeleyo uyachitheka.

12Oswela ingqondo udelela umakhelwane, kodwa umuntu oqedisisayo uyazithulela.

13Ohamba enyeya wembula imfihlakalo, kodwa othembekileyo ngomoya ufihla udaba.

14Lapho kungekho izeluleko abantu bayawa; kodwa ukukhululwa kusebunengini babeluleki.

15Oba yisibambiso sowezizwe uzahlupheka ngokubi; kodwa ozonda ukuqakeza izandla uvikelekile.

16Owesifazana olomusa ubamba udumo, labalamandla babamba inotho.

17Umuntu olomusa wenzela umphefumulo wakhe okuhle, kodwa olesihluku ukhathaza inyama yakhe.

18Okhohlakeleyo wenza umsebenzi wenkohliso, kodwa ohlanyela ukulunga ulomvuzo weqiniso.

19Njengoba ukulunga kungokwempilo, kunjalo ozingela okubi kungokokufa kwakhe.

20Abaphambeneyo ngenhliziyo bayisinengiso e Nkosini, kodwa abaqotho ngendlela bayintokozo yayo.

21Isandla esandleni omubi kayikuba msulwa, kodwa inzalo yabalungileyo izaphepha.

22Ulisongo legolide empumulweni yengulube owesifazana obukekayo ophambuka engqondweni.

23Isifiso sabalungileyo singokuhle kuphela; ithemba labakhohlakeleyo lulaka.

24Kukhona ohlakazayo, kube kanti okunengi kuyengezwa; logodla okwedlula okufaneleyo, kodwa kungokokuswela.

25Umphefumulo obusisayo uzakhuluphaliswa, lothelelayo uzathelelwa laye.

26Ogodla amabele, abantu bazamqalekisa; kodwa isibusiso sizakuba phezu kwekhanda lothengisayo.

27Odingisisa okuhle, udinga umusa; kodwa odinga okubi, kuzakuza kuye.

28Othemba inotho yakhe yena uzakuwa, kodwa abalungileyo bazahluma njengamahlamvu.

29Oletha inkathazo emzini wakhe uzakudla ilifa lomoya, lesithutha sizakuba yinceku yohlakaniphileyo ngenhliziyo.

30Isithelo solungileyo siyisihlahla sempilo, lozuza imiphefumulo uhlakaniphile.

31Khangela, olungileyo uzavuzwa emhlabeni; kakhulu kangakanani omubi lesoni!

Copyright information for Ndebele