Proverbs 11

Isikali esikhohlisayo siyisinengiso e Nkosini, kodwa ilitshe lokulinganisa elipheleleyo liyintokozo yayo.

Nxa kufika ukuzigqaja, kufika lehlazo; kodwa kwabathobekileyo kukhona inhlakanipho.

Ubuqotho babaqotho buzabaqondisa, kodwa ukuphambeka kwabaphambekayo kuzababhubhisa.

Inotho kayisizi ngosuku lolaka, kodwa ukulunga kophula ekufeni.

Ukulunga kwabaqotho kuzaqondisa indlela yakhe, kodwa okhohlakeleyo uzakuwa ngenkohlakalo yakhe.

Ukulunga kwabaqotho kuzabophula, kodwa abaphambukayo bazathunjwa zinkanuko zabo.

Nxa umuntu okhohlakeleyo esifa, ithemba lakhe lizabhubha, lethemba lamandla akhe liyabhubha.

Olungileyo ukhululwa ekuhluphekeni, kodwa omubi ungena endaweni yakhe.

Ngomlomo umzenzisi uchitha umakhelwane wakhe, kodwa ngolwazi abalungileyo bayakhululwa.

10 Ngempumelelo yabalungileyo umuzi uyathokoza; lekubhubheni kwabakhohlakeleyo kulenjabulo.

11 Ngesibusiso sabaqotho umuzi uyaphakanyiswa, kodwa ngomlomo wabakhohlakeleyo uyachitheka.

12 Oswela ingqondo udelela umakhelwane, kodwa umuntu oqedisisayo uyazithulela.

13 Ohamba enyeya wembula imfihlakalo, kodwa othembekileyo ngomoya ufihla udaba.

14 Lapho kungekho izeluleko abantu bayawa; kodwa ukukhululwa kusebunengini babeluleki.

15 Oba yisibambiso sowezizwe uzahlupheka ngokubi; kodwa ozonda ukuqakeza izandla uvikelekile.

16 Owesifazana olomusa ubamba udumo, labalamandla babamba inotho.

17 Umuntu olomusa wenzela umphefumulo wakhe okuhle, kodwa olesihluku ukhathaza inyama yakhe.

18 Okhohlakeleyo wenza umsebenzi wenkohliso, kodwa ohlanyela ukulunga ulomvuzo weqiniso.

19 Njengoba ukulunga kungokwempilo, kunjalo ozingela okubi kungokokufa kwakhe.

20 Abaphambeneyo ngenhliziyo bayisinengiso e Nkosini, kodwa abaqotho ngendlela bayintokozo yayo.

21 Isandla esandleni omubi kayikuba msulwa, kodwa inzalo yabalungileyo izaphepha.

22 Ulisongo legolide empumulweni yengulube owesifazana obukekayo ophambuka engqondweni.

23 Isifiso sabalungileyo singokuhle kuphela; ithemba labakhohlakeleyo lulaka.

24 Kukhona ohlakazayo, kube kanti okunengi kuyengezwa; logodla okwedlula okufaneleyo, kodwa kungokokuswela.

25 Umphefumulo obusisayo uzakhuluphaliswa, lothelelayo uzathelelwa laye.

26 Ogodla amabele, abantu bazamqalekisa; kodwa isibusiso sizakuba phezu kwekhanda lothengisayo.

27 Odingisisa okuhle, udinga umusa; kodwa odinga okubi, kuzakuza kuye.

28 Othemba inotho yakhe yena uzakuwa, kodwa abalungileyo bazahluma njengamahlamvu.

29 Oletha inkathazo emzini wakhe uzakudla ilifa lomoya, lesithutha sizakuba yinceku yohlakaniphileyo ngenhliziyo.

30 Isithelo solungileyo siyisihlahla sempilo, lozuza imiphefumulo uhlakaniphile.

31 Khangela, olungileyo uzavuzwa emhlabeni; kakhulu kangakanani omubi lesoni!

Copyright information for Ndebele