Proverbs 12

Othanda ukulaywa uthanda ulwazi; kodwa ozonda ukukhuzwa uyisithutha.

Olungileyo uzuza umusa e Nkosini, kodwa umuntu wamacebo amabi iyamlahla.

Umuntu kayikumiswa yibubi, kodwa impande yabalungileyo kayiyikunyikinywa.

Umfazi okhutheleyo ungumqhele wendoda yakhe, kodwa oyangisayo unjengokubola emathanjeni ayo.

Imicabango yabalungileyo ilungile; izeluleko zababi ziyinkohliso.

Amazwi abakhohlakeleyo ngawokucathamela igazi, kodwa umlomo wabaqotho uzabophula.

Abakhohlakeleyo bayachithwa, bangabe besaba khona; kodwa indlu yabalungileyo izakuma.

Umuntu uzadunyiswa ngokwenhlakanipho yakhe, kodwa ophambeke ngenhliziyo uzakuba ngowokudelelwa.

Odelelekayo elesisebenzi ungcono kulozihloniphayo aswele ukudla.

10 Olungileyo unanzelela impilo yesifuyo sakhe, kodwa izihawu zabakhohlakeleyo ziyilunya.

11 Olima insimu yakhe uzasutha ngokudla, kodwa ozingela izinto eziyize uswela ingqondo.

12 Okhohlakeleyo ufisa imbule yababi, kodwa impande yabalungileyo iyanika.

13 Ekuphambekeni kwendebe kulomjibila womubi, kodwa olungileyo uzaphuma enkathazweni.

14 Umuntu uzasutha ngokulungileyo ngesithelo somlomo, lomvuzo wezandla zomuntu uzabuyiselwa kuye.

15 Indlela yesithutha ilungile emehlweni aso, kodwa olalela iseluleko uhlakaniphile.

16 Isithutha, intukuthelo yaso yaziwa ngosuku; kodwa ohlakaniphileyo ufihla ihlazo.

17 Ophefumula iqiniso wazisa ukulunga, kodwa umfakazi wamanga inkohliso.

18 Kukhona ophahluka njengokuhlaba kwenkemba, kodwa ulimi lwezihlakaniphi luyikusilisa.

19 Indebe yeqiniso izamiswa phakade, kodwa ulimi lwamanga lungolomzuzu nje.

20 Inkohliso isenhliziyweni yabaceba okubi, kodwa abeluleki bokuthula balentokozo.

21 Lokukodwa okubi kakuyikubehlela abalungileyo, kodwa abakhohlakeleyo bagcwele ububi.

22 Indebe zamanga ziyisinengiso e Nkosini, kodwa abenza iqiniso bayintokozo yayo.

23 Umuntu ohlakaniphileyo ufihla ulwazi, kodwa inhliziyo yezithutha imemezela ubuthutha.

24 Isandla sabakhutheleyo sizabusa, kodwa amavila azakuba yizibhalwa.

25 Ukukhathazeka enhliziyweni yomuntu kuyayithobisa, kodwa ilizwi elihle liyayithokozisa.

26 Olungileyo uhlolisisa okwedlula umakhelwane wakhe, kodwa indlela yabakhohlakeleyo iyabaduhisa.

27 Olivila kayikosa inyamazana yakhe ayizingeleyo, kodwa impahla yomuntu okhutheleyo iligugu.

28 Endleleni yokulunga kulempilo, lendleleni yomkhondo kakulakufa.

Copyright information for Ndebele