Proverbs 12

1Othanda ukulaywa uthanda ulwazi; kodwa ozonda ukukhuzwa uyisithutha.

2Olungileyo uzuza umusa e Nkosini, kodwa umuntu wamacebo amabi iyamlahla.

3Umuntu kayikumiswa yibubi, kodwa impande yabalungileyo kayiyikunyikinywa.

4Umfazi okhutheleyo ungumqhele wendoda yakhe, kodwa oyangisayo unjengokubola emathanjeni ayo.

5Imicabango yabalungileyo ilungile; izeluleko zababi ziyinkohliso.

6Amazwi abakhohlakeleyo ngawokucathamela igazi, kodwa umlomo wabaqotho uzabophula.

7Abakhohlakeleyo bayachithwa, bangabe besaba khona; kodwa indlu yabalungileyo izakuma.

8Umuntu uzadunyiswa ngokwenhlakanipho yakhe, kodwa ophambeke ngenhliziyo uzakuba ngowokudelelwa.

9Odelelekayo elesisebenzi ungcono kulozihloniphayo aswele ukudla.

10Olungileyo unanzelela impilo yesifuyo sakhe, kodwa izihawu zabakhohlakeleyo ziyilunya.

11Olima insimu yakhe uzasutha ngokudla, kodwa ozingela izinto eziyize uswela ingqondo.

12Okhohlakeleyo ufisa imbule yababi, kodwa impande yabalungileyo iyanika.

13Ekuphambekeni kwendebe kulomjibila womubi, kodwa olungileyo uzaphuma enkathazweni.

14Umuntu uzasutha ngokulungileyo ngesithelo somlomo, lomvuzo wezandla zomuntu uzabuyiselwa kuye.

15Indlela yesithutha ilungile emehlweni aso, kodwa olalela iseluleko uhlakaniphile.

16Isithutha, intukuthelo yaso yaziwa ngosuku; kodwa ohlakaniphileyo ufihla ihlazo.

17Ophefumula iqiniso wazisa ukulunga, kodwa umfakazi wamanga inkohliso.

18Kukhona ophahluka njengokuhlaba kwenkemba, kodwa ulimi lwezihlakaniphi luyikusilisa.

19Indebe yeqiniso izamiswa phakade, kodwa ulimi lwamanga lungolomzuzu nje.

20Inkohliso isenhliziyweni yabaceba okubi, kodwa abeluleki bokuthula balentokozo.

21Lokukodwa okubi kakuyikubehlela abalungileyo, kodwa abakhohlakeleyo bagcwele ububi.

22Indebe zamanga ziyisinengiso e Nkosini, kodwa abenza iqiniso bayintokozo yayo.

23Umuntu ohlakaniphileyo ufihla ulwazi, kodwa inhliziyo yezithutha imemezela ubuthutha.

24Isandla sabakhutheleyo sizabusa, kodwa amavila azakuba yizibhalwa.

25Ukukhathazeka enhliziyweni yomuntu kuyayithobisa, kodwa ilizwi elihle liyayithokozisa.

26Olungileyo uhlolisisa okwedlula umakhelwane wakhe, kodwa indlela yabakhohlakeleyo iyabaduhisa.

27Olivila kayikosa inyamazana yakhe ayizingeleyo, kodwa impahla yomuntu okhutheleyo iligugu.

28Endleleni yokulunga kulempilo, lendleleni yomkhondo kakulakufa.

Copyright information for Ndebele