Proverbs 13

1Indodana ehlakaniphileyo ilalela ukulaya kukayise, kodwa isideleli kasilaleli ukukhuzwa.

2Umuntu uzakudla okuhle okuvela esithelweni somlomo, kodwa umphefumulo weziphambuki ubudlwangudlwangu.

3Olondoloza umlomo wakhe ugcina umphefumulo wakhe, kodwa ovula indebe zakhe zibe banzi uzakuba lencithakalo.

4Umphefumulo wevila uyafisa, kodwa kakulalutho; kodwa umphefumulo wokhutheleyo uyakhuluphaliswa.

5Olungileyo uyalizonda ilizwi lamanga; kodwa omubi uzenza abe levumba, uthelela ihlazo.

6Ukulunga kulinda oqotho endleleni, kodwa inkohlakalo ichitha isoni.

7Kukhona ozitshaya onothileyo, kanti kalalutho; ozitshaya ongumyanga, kanti unothile kakhulu.

8Inhlawulo yempilo yomuntu yinotho yakhe, kodwa umyanga kezwa ukukhuzwa.

9Ukukhanya kwabalungileyo kuyathokoza, kodwa isibane sabakhohlakeleyo sizacitshwa.

10Ukuzigqaja kuveza ingxabano kuphela, kodwa inhlakanipho ikwabalulekiweyo.

11Inotho etholakala ngokuyize izaphunguka, kodwa obuthelela ngesandla uyayandisa.

12Ithemba eliphuzayo ligulisa inhliziyo, kodwa isifiso esizayo siyisihlahla sempilo.

13Odelela ilizwi yena uzachithwa, kodwa owesaba umlayo yena uzavuzwa.

14Imfundiso yohlakaniphileyo ingumthombo wempilo, ukuthi asuke emijibileni yokufa.

15Ukuqedisisa okuhle kunika umusa, kodwa indlela yabaphambukayo ilukhuni.

16Wonke ohlakaniphileyo wenza ngolwazi, kodwa isithutha sichaya ubuthutha.

17Isithunywa esikhohlakeleyo siwela ebubini, kodwa isithunywa esithembekileyo siyikusilisa.

18Ubuyanga lehlazo ngokwalowo oyekela ukufundiswa, kodwa onanzelela ukukhuzwa uzadunyiswa.

19Isifiso esenziweyo simnandi emphefumulweni, kodwa kuyisinengiso ezithutheni ukuphenduka ebubini.

20Ohamba labahlakaniphileyo uzahlakanipha, kodwa umngane wezithutha uzaqamuka.

21Ububi buzazingela izoni, kodwa abalungileyo bazavuzwa ngokuhle.

22Olungileyo uzabenza abantwana babantwana badle ilifa, kodwa inotho yesoni ibekelwa olungileyo.

23Ukudla okunengi kusengqathweni yabayanga, kodwa kukhona okukhukhulwa ngokungabi lokwahlulela.

24Ogodla uswazi lwakhe uzonda indodana yakhe, kodwa oyithandayo uyayidinga ngovivi ngesijeziso.

25Olungileyo uyadla kuze kusuthe umphefumulo wakhe, kodwa isisu sabakhohlakeleyo sizaswela.

Copyright information for Ndebele