Proverbs 14

1Wonke owesifazana ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe, kodwa oyisithutha uyayidiliza ngezandla zakhe.

2Ohamba ngobuqotho bakhe wesaba i Nkosi, kodwa ophambene ngendlela zakhe uyayidelela.

3Emlonyeni wesithutha kulentonga yokuzigqaja, kodwa indebe zabahlakaniphileyo ziyabagcina.

4Lapho okungekho izinkabi khona umkolo uhlanzekile, kodwa kulesivuno esinengi ngamandla enkabi.

5Umfakazi othembekileyo kaqambi amanga, kodwa umfakazi wamanga uphafuza amanga.

6Odelelayo udinga inhlakanipho, kodwa kayikho; kodwa ulwazi lulula koqedisisayo.

7Suka phambi komuntu oyisithutha, nxa ungayikunanzelela kuye indebe zolwazi.

8Inhlakanipho yokhaliphileyo yikuqedisisa indlela yakhe, kodwa ubuthutha bezithutha buyinkohliso.

9Izithutha ziyakloloda ngesono, kodwa phakathi kwabaqotho kulomusa.

10Inhliziyo iyazi ukubaba kwayo ngokwayo, lowemzini kahlanganyeli lentokozo yayo.

11Indlu yabakhohlakeleyo izachithwa, kodwa ithente labaqotho lizahluma.

12Kukhona indlela ebonakala ilungile emuntwini, kodwa ukuphela kwayo zindlela zokufa.

13Lekuhlekeni inhliziyo isebuhlungwini, lokuphela kwaleyontokozo lusizi.

14Ohlehlela nyovane ngenhliziyo uzasutha ngezindlela zakhe, kodwa umuntu olungileyo uzasutha ngaye ngokwakhe.

15Ongelalwazi ukholwa lonke ilizwi, kodwa olengqondo unanzelela ukuhamba kwakhe.

16Ohlakaniphileyo uyesaba, asuke ebubini, kodwa isithutha siyathukuthela, silitshapha.

17Ophangisa ukuthukuthela wenza ubuthutha, lomuntu wamacebo amabi uzazondwa.

18Abangelalwazi badla ilifa lobuthutha, kodwa abakhaliphileyo bazathwala umqhele wolwazi.

19Ababi bakhothama phambi kwabalungileyo, labakhohlakeleyo emasangweni abalungileyo.

20Umyanga uzondwa langumakhelwane wakhe, kodwa abathanda onothileyo banengi.

21Odelela umakhelwane wakhe uyona, kodwa olomusa kubayanga ubusisiwe.

22Kabaduhi yini abaceba okubi? Kodwa umusa leqiniso ngokwalabo abaceba okuhle.

23Kumtshikatshika wonke kulenzuzo, kodwa inkulumo yendebe ibanga inswelo kuphela.

24Umqhele wabahlakaniphileyo uyinotho yabo; ubuthutha bezithutha buyibuthutha.

25Umfakazi oqinisileyo uyophula imiphefumulo, kodwa ophafuza amanga ungumkhohlisi.

26Ekuyesabeni i Nkosi kulethemba eliqinileyo, labantwana bakhe bazakuba lesiphephelo.

27Ukuyesaba i Nkosi kungumthombo wempilo, ukusuka emijibileni yokufa.

28Lusebunengini babantu udumo lwenkosi, kodwa kusekuswelekeni kwabantu ukuchitheka kombusi.

29Ophuza ukuthukuthela ulokuqedisisa okukhulu, kodwa ophangisa ukuzonda ukhulisa ubuthutha.

30Inhliziyo ephilileyo iyimpilo yenyama, kodwa umhawu uyikubola kwamathambo.

31Ocindezela umyanga uthuka uMenzi wakhe, kodwa olomusa koswelayo uyamdumisa.

32Okhohlakeleyo uwiswa ebubini bakhe, kodwa olungileyo ulethemba ekufeni kwakhe.

33Inhlakanipho ihlala enhliziyweni yoqedisisayo, kodwa okuphakathi kwezithutha kuyaziwa.

34Ukulunga kuphakamisa isizwe, kodwa isono silihlazo ebantwini.

35Umusa wenkosi usencekwini ehlakaniphileyo, kodwa intukuthelo yayo izakuba kwethela ihlazo.

Copyright information for Ndebele