Proverbs 15

1Impendulo ethambileyo ibuyisela emuva ulaka, kodwa ilizwi elilukhuni livusa intukuthelo.

2Ulimi lwabahlakaniphileyo lwenza ulwazi lube luhle, kodwa umlomo wezithutha uthulula ubuthutha.

3Amehlo e Nkosi akuyo yonke indawo, eqaphela ababi labalungileyo.

4Ukusilisa kolimi kuyisihlahla sempilo, kodwa ukuphambeka kulo kuyikwephuka emoyeni.

5Isithutha sidelela ukulaya kukayise, kodwa onanza ukukhuzwa uhlakaniphile.

6Endlini yolungileyo kulenotho enengi, kodwa enzuzweni yomubi kulenkathazo.

7Indebe zabahlakaniphileyo ziyahlakaza ulwazi, kodwa inhliziyo yezithutha kayinjalo.

8Umhlatshelo wabakhohlakeleyo uyisinengiso e Nkosini, kodwa umkhuleko wabaqotho uyintokozo yayo.

9Indlela yokhohlakeleyo iyisinengiso e Nkosini, kodwa ithanda ozingela ukulunga.

10Ukujezisa kubi kotshiya indlela; ozonda ukukhuzwa uzakufa.

11Isihogo lentshabalalo kuphambi kwe Nkosi; kakhulu kangakanani inhliziyo zabantwana babantu!

12Isideleli kasithandi osikhuzayo, kasiyi kwabahlakaniphileyo.

13Inhliziyo ethokozayo yenza ubuso bujabule, kodwa ngosizi lwenhliziyo umoya uyadabuka.

14Inhliziyo yoqedisisayo idinga ulwazi, kodwa umlomo wezithutha udla ubuthutha.

15Zonke insuku zohluphekayo zimbi, kodwa inhliziyo ethokozayo ilidili njalonjalo.

16Kungcono okuncinyane kanye lokwesaba i Nkosi kulenotho enengi lenkathazo kanye layo.

17Kungcono isidlo semibhida lapho okulothando khona kulenkabi enonileyo lenzondo kanye layo.

18Umuntu ololaka udungula ingxabano, kodwa ophuza ukuthukuthela uzathulisa ingxabano.

19Indlela yevila injengothango lwameva, kodwa indlela yabaqotho ibuthelelwe.

20Indodana ehlakaniphileyo ithokozisa uyise, kodwa umuntu oyisithutha weyisa unina.

21Ubuthutha buyintokozo koswela ingqondo, kodwa umuntu oqedisisayo uyaqondisa ukuhamba kwakhe.

22Amaqhinga angelaseluleko ayachitheka, kodwa ngabeluleki abanengi ayakuma.

23Umuntu ulentokozo ngempendulo yomlomo wakhe; lelizwi ngesikhathi salo, lihle kangakanani.

24Indlela yempilo kohlakaniphileyo iya phezulu, ukuze asuke esihogweni phansi.

25I Nkosi izadiliza indlu yozigqajayo, kodwa izamisa umngcele womfelokazi.

26Imicabango yomubi iyisinengiso e Nkosini, kodwa amazwi amnandi ahlambulukile.

27Ophanga inzuzo ukhathaza indlu yakhe, kodwa ozonda izipho uzaphila.

28Inhliziyo yolungileyo inakana ukuphendula, kodwa umlomo wababi uthulula izinto ezimbi.

29I Nkosi ikhatshana labakhohlakeleyo, kodwa iyezwa umkhuleko wabalungileyo.

30Ukukhanya kwamehlo kuthokozisa inhliziyo, lodaba oluhle lwenza amathambo akhuluphale.

31Indlebe elalela ukukhuzwa kwempilo izahlala phakathi kwabahlakaniphileyo.

32Owala ukulaywa weyisa umphefumulo wakhe, kodwa olalela ukukhuzwa uzuza ukuqedisisa.

33Ukuyesaba i Nkosi kuyikufundiswa kwenhlakanipho, lokuthobeka kwandulela udumo.

Copyright information for Ndebele