Proverbs 15

Impendulo ethambileyo ibuyisela emuva ulaka, kodwa ilizwi elilukhuni livusa intukuthelo.

Ulimi lwabahlakaniphileyo lwenza ulwazi lube luhle, kodwa umlomo wezithutha uthulula ubuthutha.

Amehlo e Nkosi akuyo yonke indawo, eqaphela ababi labalungileyo.

Ukusilisa kolimi kuyisihlahla sempilo, kodwa ukuphambeka kulo kuyikwephuka emoyeni.

Isithutha sidelela ukulaya kukayise, kodwa onanza ukukhuzwa uhlakaniphile.

Endlini yolungileyo kulenotho enengi, kodwa enzuzweni yomubi kulenkathazo.

Indebe zabahlakaniphileyo ziyahlakaza ulwazi, kodwa inhliziyo yezithutha kayinjalo.

Umhlatshelo wabakhohlakeleyo uyisinengiso e Nkosini, kodwa umkhuleko wabaqotho uyintokozo yayo.

Indlela yokhohlakeleyo iyisinengiso e Nkosini, kodwa ithanda ozingela ukulunga.

10 Ukujezisa kubi kotshiya indlela; ozonda ukukhuzwa uzakufa.

11 Isihogo lentshabalalo kuphambi kwe Nkosi; kakhulu kangakanani inhliziyo zabantwana babantu!

12 Isideleli kasithandi osikhuzayo, kasiyi kwabahlakaniphileyo.

13 Inhliziyo ethokozayo yenza ubuso bujabule, kodwa ngosizi lwenhliziyo umoya uyadabuka.

14 Inhliziyo yoqedisisayo idinga ulwazi, kodwa umlomo wezithutha udla ubuthutha.

15 Zonke insuku zohluphekayo zimbi, kodwa inhliziyo ethokozayo ilidili njalonjalo.

16 Kungcono okuncinyane kanye lokwesaba i Nkosi kulenotho enengi lenkathazo kanye layo.

17 Kungcono isidlo semibhida lapho okulothando khona kulenkabi enonileyo lenzondo kanye layo.

18 Umuntu ololaka udungula ingxabano, kodwa ophuza ukuthukuthela uzathulisa ingxabano.

19 Indlela yevila injengothango lwameva, kodwa indlela yabaqotho ibuthelelwe.

20 Indodana ehlakaniphileyo ithokozisa uyise, kodwa umuntu oyisithutha weyisa unina.

21 Ubuthutha buyintokozo koswela ingqondo, kodwa umuntu oqedisisayo uyaqondisa ukuhamba kwakhe.

22 Amaqhinga angelaseluleko ayachitheka, kodwa ngabeluleki abanengi ayakuma.

23 Umuntu ulentokozo ngempendulo yomlomo wakhe; lelizwi ngesikhathi salo, lihle kangakanani.

24 Indlela yempilo kohlakaniphileyo iya phezulu, ukuze asuke esihogweni phansi.

25 I Nkosi izadiliza indlu yozigqajayo, kodwa izamisa umngcele womfelokazi.

26 Imicabango yomubi iyisinengiso e Nkosini, kodwa amazwi amnandi ahlambulukile.

27 Ophanga inzuzo ukhathaza indlu yakhe, kodwa ozonda izipho uzaphila.

28 Inhliziyo yolungileyo inakana ukuphendula, kodwa umlomo wababi uthulula izinto ezimbi.

29 I Nkosi ikhatshana labakhohlakeleyo, kodwa iyezwa umkhuleko wabalungileyo.

30 Ukukhanya kwamehlo kuthokozisa inhliziyo, lodaba oluhle lwenza amathambo akhuluphale.

31 Indlebe elalela ukukhuzwa kwempilo izahlala phakathi kwabahlakaniphileyo.

32 Owala ukulaywa weyisa umphefumulo wakhe, kodwa olalela ukukhuzwa uzuza ukuqedisisa.

33 Ukuyesaba i Nkosi kuyikufundiswa kwenhlakanipho, lokuthobeka kwandulela udumo.

Copyright information for Ndebele