Proverbs 16

1Umuntu ulamacebo enhliziyo, kodwa impendulo yolimi ivela e Nkosini.

2Zonke indlela zomuntu zihlanzekile emehlweni akhe, kodwa i Nkosi ilinganisa imimoya.

3Giqela e Nkosini imisebenzi yakho, lamacebo akho azaqiniswa.

4I Nkosi izenzele konke, lomubi laye usuku lobubi.

5Wonke ozigqajayo ngenhliziyo uyisinengiso e Nkosini; isandla esandleni, kayikuba msulwa.

6Ngomusa leqiniso isono siyahlawulelwa, langokuyesaba i Nkosi umuntu uyasuka ebubini.

7Nxa indlela zomuntu zithokozisa i Nkosi, iyenza lezitha zakhe zibe lokuthula laye.

8Okulutshwana kanye lokulunga kungcono kulobunengi benzuzo engelakulunga.

9Inhliziyo yomuntu iceba indlela yakhe, kodwa i Nkosi iqondisa inyathelo lakhe.

10Ilizwi likaNkulunkulu lisendebeni zenkosi; umlomo wayo kawuyikuphambeka kusahlulelo.

11Isikali lesilinganiso esilungileyo kungokwe Nkosi; wonke amatshe okulinganisa omgodla angumsebenzi wayo.

12Kuyisinengiso emakhosini ukwenza okubi, ngoba isihlalo sobukhosi simiswa ngokulunga.

13Indebe zokulunga ziyintokozo yamakhosi; iyathanda okhuluma izinto eziqondileyo.

14Ulaka lombusi luyizithunywa zokufa, kodwa umuntu ohlakaniphileyo uzaluthulisa.

15Ekukhanyeni kobuso benkosi kulempilo, lomusa wayo unjengeyezi lezulu lamuva.

16Kungcono kangakanani ukuzuza inhlakanipho kulegolide; lokuzuza ukuqedisisa kukhethwa kulesiliva.

17Umgwaqo omkhulu wabaqotho yikusuka ebubini; olondoloza umphefumulo wakhe unanzelela indlela yakhe.

18Ukuzigqaja kuqalela ukubhujiswa, lokuziphakamisa komoya kuqalela ukuwa.

19Kungcono ukuthobeka ngomoya kanye labamnene, kulokwabelana impango labazigqajayo.

20Ophatha udaba ngenhlakanipho uzathola okuhle; lothemba e Nkosini uyathaba.

21Ohlakaniphileyo ngenhliziyo kuthiwa ngoqedisisayo; lobumnandi bendebe bandisa imfundiso.

22Ukuqedisisa kwabalakho kungumthombo wempilo, kodwa ukulaya kwezithutha kuyibuthutha.

23Ingqondo yohlakaniphileyo yenza umlomo wakhe uhlakaniphe, izakwandisa imfundiso endebeni zakhe.

24Amazwi amnandi aluhlanga loluju, amnandi emphefumulweni, ayimpiliso emathanjeni.

25Kukhona indlela ebonakala iqondile emuntwini, kodwa ukuphela kwayo zindlela zokufa.

26Umphefumulo womtshikatshiki uyazitshikatshikela, ngoba umlomo wakhe uyamkhuthaza.

27Umuntu omubi ugebha ububi; lendebeni zakhe kulokunjengomlilo otshisayo.

28Umuntu ophambeneyo ungenisa ingxabano, lonyeyayo wehlukanisa umngane oseduze.

29Umuntu wobudlwangudlwangu uhuga umakhelwane wakhe, amhambise ngendlela engalunganga.

30Uvala amehlo akhe ukuceba izinto eziphambeneyo, eluma indebe zakhe aqede ububi.

31Izimvu zekhanda zingumqhele wodumo; zitholakala endleleni yokulunga.

32Ophuza ukuthukuthela ungcono kuleqhawe, lobusa umoya wakhe kulothumba umuzi.

33Inkatho iphoselwa ethanganzini, kodwa isinqumo sayo sonke sivela e Nkosini.

Copyright information for Ndebele