Proverbs 16

Umuntu ulamacebo enhliziyo, kodwa impendulo yolimi ivela e Nkosini.

Zonke indlela zomuntu zihlanzekile emehlweni akhe, kodwa i Nkosi ilinganisa imimoya.

Giqela e Nkosini imisebenzi yakho, lamacebo akho azaqiniswa.

I Nkosi izenzele konke, lomubi laye usuku lobubi.

Wonke ozigqajayo ngenhliziyo uyisinengiso e Nkosini; isandla esandleni, kayikuba msulwa.

Ngomusa leqiniso isono siyahlawulelwa, langokuyesaba i Nkosi umuntu uyasuka ebubini.

Nxa indlela zomuntu zithokozisa i Nkosi, iyenza lezitha zakhe zibe lokuthula laye.

Okulutshwana kanye lokulunga kungcono kulobunengi benzuzo engelakulunga.

Inhliziyo yomuntu iceba indlela yakhe, kodwa i Nkosi iqondisa inyathelo lakhe.

10 Ilizwi likaNkulunkulu lisendebeni zenkosi; umlomo wayo kawuyikuphambeka kusahlulelo.

11 Isikali lesilinganiso esilungileyo kungokwe Nkosi; wonke amatshe okulinganisa omgodla angumsebenzi wayo.

12 Kuyisinengiso emakhosini ukwenza okubi, ngoba isihlalo sobukhosi simiswa ngokulunga.

13 Indebe zokulunga ziyintokozo yamakhosi; iyathanda okhuluma izinto eziqondileyo.

14 Ulaka lombusi luyizithunywa zokufa, kodwa umuntu ohlakaniphileyo uzaluthulisa.

15 Ekukhanyeni kobuso benkosi kulempilo, lomusa wayo unjengeyezi lezulu lamuva.

16 Kungcono kangakanani ukuzuza inhlakanipho kulegolide; lokuzuza ukuqedisisa kukhethwa kulesiliva.

17 Umgwaqo omkhulu wabaqotho yikusuka ebubini; olondoloza umphefumulo wakhe unanzelela indlela yakhe.

18 Ukuzigqaja kuqalela ukubhujiswa, lokuziphakamisa komoya kuqalela ukuwa.

19 Kungcono ukuthobeka ngomoya kanye labamnene, kulokwabelana impango labazigqajayo.

20 Ophatha udaba ngenhlakanipho uzathola okuhle; lothemba e Nkosini uyathaba.

21 Ohlakaniphileyo ngenhliziyo kuthiwa ngoqedisisayo; lobumnandi bendebe bandisa imfundiso.

22 Ukuqedisisa kwabalakho kungumthombo wempilo, kodwa ukulaya kwezithutha kuyibuthutha.

23 Ingqondo yohlakaniphileyo yenza umlomo wakhe uhlakaniphe, izakwandisa imfundiso endebeni zakhe.

24 Amazwi amnandi aluhlanga loluju, amnandi emphefumulweni, ayimpiliso emathanjeni.

25 Kukhona indlela ebonakala iqondile emuntwini, kodwa ukuphela kwayo zindlela zokufa.

26 Umphefumulo womtshikatshiki uyazitshikatshikela, ngoba umlomo wakhe uyamkhuthaza.

27 Umuntu omubi ugebha ububi; lendebeni zakhe kulokunjengomlilo otshisayo.

28 Umuntu ophambeneyo ungenisa ingxabano, lonyeyayo wehlukanisa umngane oseduze.

29 Umuntu wobudlwangudlwangu uhuga umakhelwane wakhe, amhambise ngendlela engalunganga.

30 Uvala amehlo akhe ukuceba izinto eziphambeneyo, eluma indebe zakhe aqede ububi.

31 Izimvu zekhanda zingumqhele wodumo; zitholakala endleleni yokulunga.

32 Ophuza ukuthukuthela ungcono kuleqhawe, lobusa umoya wakhe kulothumba umuzi.

33 Inkatho iphoselwa ethanganzini, kodwa isinqumo sayo sonke sivela e Nkosini.

Copyright information for Ndebele