Proverbs 17

Ucezu olomileyo lokuthula kanye lalo lungcono kulendlu egcwele imihlatshelo lengxabano.

Inceku ehlakaniphileyo izabusa phezu kwendodana eyangisayo, yehlukanise ilifa phakathi kwezelamani.

Imbiza yokuncibilikisa ngeyesiliva, lesithando somlilo ngesegolide, kodwa i Nkosi ihlola izinhliziyo.

Umenzi wobubi ulalela indebe ekhohlakeleyo; umqambimanga ubeka indlebe olimini oluchithayo.

Oklolodela umyanga uthuka uMenzi wakhe; othokoza encithakalweni kayikuba msulwa.

Abantwana babantwana bangumqhele wabadala, lodumo lwabantwana ngoyise.

Indebe elobungcwethi kayisifanelanga isithutha; kakhulu kangakanani indebe yamanga isiphathamandla.

Isipho siyilitshe eliligugu emehlweni abaniniso; loba ngaphi esiphendukela khona sizaphumelela.

Osibekela isiphambeko udinga uthando, kodwa ophindaphinda udaba wehlukanisa umngane oseduze.

10 Ukukhuza kuyajula koqedisisayo kulokutshaya isithutha ngokulikhulu.

11 Omubi udinga ububi kuphela, kodwa isithunywa esilesihluku sizathunyelwa kuye.

12 Kakuthi ibhere elifelwe yimidlwane lihlangane lomuntu, kodwa hatshi isithutha ebuthutheni baso.

13 Ophindisela okubi esikhundleni sokuhle, ububi kabuyikusuka endlini yakhe.

14 Ukuqala kwenkani kunjengokuvulela amanzi; ngakho yekela ingxabano ingakazivezi.

15 Olungisisa omubi lolahla olungileyo bayisinengiso e Nkosini, ngitsho bobabili.

16 Kungani kulemali yokuthenga inhlakanipho esandleni sesithutha, lokhu singelangqondo?

17 Umngane uyathanda ngaso sonke isikhathi, lomzalwane uzalelwa inhlupheko.

18 Umuntu oswela ingqondo uyabambana ngezandla ukuba yisibambiso phambi kukamakhelwane wakhe.

19 Othanda isiphambeko uthanda inkani; ophakamisa umnyango wakhe udinga ukubhujiswa.

20 Olenhliziyo ephambeneyo katholi okuhle, lophambene ngolimi uwela ebubini.

21 Ozala isithutha, sizakuba lusizi kuye; loyise wesithutha kathokozi.

22 Inhliziyo ethokozayo yenza kuhle njengomuthi, kodwa umoya owephukileyo womisa amathambo.

23 Omubi uthatha isipho esifubeni ukuphambula izindlela zesahlulelo.

24 Inhlakanipho iphambi koqedisisayo, kodwa amehlo esithutha asekucineni komhlaba.

25 Indodana eyisiwula ilusizi kuyise, iyikubaba kowayizalayo.

26 Ukuhlawulisa olungileyo lakho kakulunganga, lokutshaya iziphathamandla ngenxa yobuqotho.

27 Owazi ulwazi ugodla amazwi akhe; umuntu oqedisisayo ulomoya opholileyo.

28 Isithutha esithuleyo laso sithiwa sihlakaniphile; ovala indebe zakhe uthiwa uyaqedisisa.

Copyright information for Ndebele