Proverbs 17

1Ucezu olomileyo lokuthula kanye lalo lungcono kulendlu egcwele imihlatshelo lengxabano.

2Inceku ehlakaniphileyo izabusa phezu kwendodana eyangisayo, yehlukanise ilifa phakathi kwezelamani.

3Imbiza yokuncibilikisa ngeyesiliva, lesithando somlilo ngesegolide, kodwa i Nkosi ihlola izinhliziyo.

4Umenzi wobubi ulalela indebe ekhohlakeleyo; umqambimanga ubeka indlebe olimini oluchithayo.

5Oklolodela umyanga uthuka uMenzi wakhe; othokoza encithakalweni kayikuba msulwa.

6Abantwana babantwana bangumqhele wabadala, lodumo lwabantwana ngoyise.

7Indebe elobungcwethi kayisifanelanga isithutha; kakhulu kangakanani indebe yamanga isiphathamandla.

8Isipho siyilitshe eliligugu emehlweni abaniniso; loba ngaphi esiphendukela khona sizaphumelela.

9Osibekela isiphambeko udinga uthando, kodwa ophindaphinda udaba wehlukanisa umngane oseduze.

10Ukukhuza kuyajula koqedisisayo kulokutshaya isithutha ngokulikhulu.

11Omubi udinga ububi kuphela, kodwa isithunywa esilesihluku sizathunyelwa kuye.

12Kakuthi ibhere elifelwe yimidlwane lihlangane lomuntu, kodwa hatshi isithutha ebuthutheni baso.

13Ophindisela okubi esikhundleni sokuhle, ububi kabuyikusuka endlini yakhe.

14Ukuqala kwenkani kunjengokuvulela amanzi; ngakho yekela ingxabano ingakazivezi.

15Olungisisa omubi lolahla olungileyo bayisinengiso e Nkosini, ngitsho bobabili.

16Kungani kulemali yokuthenga inhlakanipho esandleni sesithutha, lokhu singelangqondo?

17Umngane uyathanda ngaso sonke isikhathi, lomzalwane uzalelwa inhlupheko.

18Umuntu oswela ingqondo uyabambana ngezandla ukuba yisibambiso phambi kukamakhelwane wakhe.

19Othanda isiphambeko uthanda inkani; ophakamisa umnyango wakhe udinga ukubhujiswa.

20Olenhliziyo ephambeneyo katholi okuhle, lophambene ngolimi uwela ebubini.

21Ozala isithutha, sizakuba lusizi kuye; loyise wesithutha kathokozi.

22Inhliziyo ethokozayo yenza kuhle njengomuthi, kodwa umoya owephukileyo womisa amathambo.

23Omubi uthatha isipho esifubeni ukuphambula izindlela zesahlulelo.

24Inhlakanipho iphambi koqedisisayo, kodwa amehlo esithutha asekucineni komhlaba.

25Indodana eyisiwula ilusizi kuyise, iyikubaba kowayizalayo.

26Ukuhlawulisa olungileyo lakho kakulunganga, lokutshaya iziphathamandla ngenxa yobuqotho.

27Owazi ulwazi ugodla amazwi akhe; umuntu oqedisisayo ulomoya opholileyo.

28Isithutha esithuleyo laso sithiwa sihlakaniphile; ovala indebe zakhe uthiwa uyaqedisisa.

Copyright information for Ndebele