Proverbs 18

Ozehlukanisayo udinga okuloyisekayo; ufohlela inhlakanipho yonke.

Isithutha kasithokozi ekuqedisiseni, kodwa ukuze inhliziyo yaso iziveze.

Lapho okhohlakeleyo esiza, kuza lokudelela, njalo kanye lenhloni, ihlazo.

Amazwi omlomo womuntu angamanzi azikileyo; umthombo wenhlakanipho uyisifula esigobhozayo.

Kakulunganga ukwemukela ubuso bokhohlakeleyo, ukuphambula olungileyo kusahlulelo.

Indebe zesithutha zingena enkanini, lomlomo waso ubiza imivimvinya.

Umlomo wesithutha uyintshabalalo yaso, lendebe zaso zingumjibila womphefumulo waso.

Amazwi onyeyayo anjengezibondlo ezehlela kokungaphakathi kwesisu.

Lolivila emsebenzini wakhe ungumfowabo womchithi.

10 Ibizo le Nkosi lingumphotshongo oqinileyo; olungileyo uzagijimela kuwo amiswe phezulu evikelekile.

11 Inotho yesinothi ingumuzi waso oqinileyo, lanjengomthangala ophakemeyo ekucabangeni kwaso.

12 Mandulo kokubhujiswa inhliziyo yomuntu iyaziphakamisa, njalo mandulo kodumo kulokuthobeka.

13 Ophendula indaba engakezwa, kuyibuwula kuye, lehlazo.

14 Umoya womuntu uzasekela ukugula kwakhe, kodwa umoya owephukileyo, ngubani ongawuthwala?

15 Inhliziyo yoqedisisayo izuza ulwazi, lendlebe yabahlakaniphileyo idinga ulwazi.

16 Isipho somuntu siyamvulela ngokubanzi, simkhokhelela phambi kwabakhulu.

17 Ongowokuqala ecaleni lakhe ubonakala elungile, kodwa umakhelwane wakhe ufika amhlole.

18 Inkatho iqeda izingxabano, yehlukanise phakathi kwabalamandla.

19 Umzalwane owoniweyo wedlula umuzi oqinileyo, lengxabano zinjengomgoqo wenqaba.

20 Isisu somuntu siyasuthiswa yizithelo zomlomo wakhe, uzasuthiswa yinzuzo yendebe zakhe.

21 Ukufa lempilo kusesandleni solimi; labaluthandayo bazakudla isithelo salo.

22 Othole umfazi uthole okuhle, uzuze umusa e Nkosini.

23 Umyanga uyakhuluma ngokuncenga, kodwa isinothi siphendula izinto ezilukhuni.

24 Umuntu wabangane kumele azitshengise ngobungane, njalo kulomngane onamathela kuleselamani.

Copyright information for Ndebele