Proverbs 19

Umyanga ohamba ngobuqotho bakhe ungcono kulophambeneyo endebeni zakhe, njalo oyisithutha.

Futhi umphefumulo ongelalwazi kawulunganga, lophangisayo ngezinyawo uyona.

Ubuthutha bomuntu buphambula indlela yakhe, lenhliziyo yakhe iyayithukuthelela i Nkosi.

Inotho yengeza abangane abanengi, kodwa umyanga wehlukaniswa lomngane wakhe.

Umfakazi wamanga kayikuba msulwa, lophafuza amanga kayikuphunyuka.

Banengi abancenga ubuso beziphathamandla; njalo wonke ungumngane womuntu wezipho.

Bonke abazalwane bomyanga bayamzonda; kakhulu kangakanani abangane bakhe besiya khatshana laye; uxotshana labo ngamazwi angesilutho.

Ozuza ingqondo uthanda umphefumulo wakhe; unanzelela ukuqedisisa ukuthola okuhle.

Umfakazi wamanga kayikuba msulwa, lophafuza amanga uzabhubha.

10 Ukutamasa kakusifanele isiwula; kakhulu kangakanani ukuthi inceku ibuse phezu kweziphathamandla.

11 Ukuqedisisa komuntu kuphuzisa ukuthukuthela kwakhe; lodumo lwakhe yikwedlula isiphambeko.

12 Ulaka lwenkosi lunjengokubhonga kwebhongo lesilwane, kodwa umusa wayo unjengamazolo etshanini.

13 Indodana eyisithutha iyincithakalo kayise; lengxabano zomfazi ziyikuthonta njalonjalo.

14 Umuzi lenotho kuyilifa labobaba, kodwa umfazi ohlakaniphileyo uvela e Nkosini.

15 Ubuvila buphosela ebuthongweni obukhulu, lomphefumulo olivila uzalamba.

16 Ogcina umlayo ugcina umphefumulo wakhe; odelela indlela zakhe uzakufa.

17 Ozwela umyanga weboleka i Nkosi; izambhadala ngesenzo sakhe.

18 Laya indodana yakho kuselethemba, kodwa ungaphakamisi umphefumulo wakho ukuyibulala.

19 Ololaka olukhulu uzathwala inhlawulo; ngoba nxa umophula uzabe lokhu uqhubeka ukwenza.

20 Lalela izeluleko, wemukele imfundiso, ukuze uhlakaniphe ekucineni kwakho.

21 Kulamacebo amanengi enhliziyweni yomuntu, kodwa iseluleko se Nkosi sona sizakuma.

22 Isiloyiso somuntu ngumusa wakhe, njalo umyanga ungcono kulomuntu wamanga.

23 Ukuyesaba i Nkosi kungokwempilo; ngoba olakho uzalala ebusuku esuthi; kayikwethekelelwa yibubi.

24 Ivila lifihla isandla salo emganwini, njalo kaliyikusibuyisela emlonyeni walo.

25 Tshaya isideleli ongelalwazi abesekhalipha; njalo khuza oqedisisayo, uzaqedisisa ulwazi.

26 Ochitha uyise, axotshe unina, uyindodana ethelela inhloni ilethe ihlazo.

27 Yekela, ndodana yami, ngokulalela imfundiso, ukuphambuka emazwini olwazi.

28 Umfakazi omubi udelela isahlulelo, lomlomo wabakhohlakeleyo uginya ububi.

29 Izahlulelo zilungiselwe izideleli, lemivimvinya umhlana wezithutha.

Copyright information for Ndebele