Proverbs 19

1Umyanga ohamba ngobuqotho bakhe ungcono kulophambeneyo endebeni zakhe, njalo oyisithutha.

2Futhi umphefumulo ongelalwazi kawulunganga, lophangisayo ngezinyawo uyona.

3Ubuthutha bomuntu buphambula indlela yakhe, lenhliziyo yakhe iyayithukuthelela i Nkosi.

4Inotho yengeza abangane abanengi, kodwa umyanga wehlukaniswa lomngane wakhe.

5Umfakazi wamanga kayikuba msulwa, lophafuza amanga kayikuphunyuka.

6Banengi abancenga ubuso beziphathamandla; njalo wonke ungumngane womuntu wezipho.

7Bonke abazalwane bomyanga bayamzonda; kakhulu kangakanani abangane bakhe besiya khatshana laye; uxotshana labo ngamazwi angesilutho.

8Ozuza ingqondo uthanda umphefumulo wakhe; unanzelela ukuqedisisa ukuthola okuhle.

9Umfakazi wamanga kayikuba msulwa, lophafuza amanga uzabhubha.

10Ukutamasa kakusifanele isiwula; kakhulu kangakanani ukuthi inceku ibuse phezu kweziphathamandla.

11Ukuqedisisa komuntu kuphuzisa ukuthukuthela kwakhe; lodumo lwakhe yikwedlula isiphambeko.

12Ulaka lwenkosi lunjengokubhonga kwebhongo lesilwane, kodwa umusa wayo unjengamazolo etshanini.

13Indodana eyisithutha iyincithakalo kayise; lengxabano zomfazi ziyikuthonta njalonjalo.

14Umuzi lenotho kuyilifa labobaba, kodwa umfazi ohlakaniphileyo uvela e Nkosini.

15Ubuvila buphosela ebuthongweni obukhulu, lomphefumulo olivila uzalamba.

16Ogcina umlayo ugcina umphefumulo wakhe; odelela indlela zakhe uzakufa.

17Ozwela umyanga weboleka i Nkosi; izambhadala ngesenzo sakhe.

18Laya indodana yakho kuselethemba, kodwa ungaphakamisi umphefumulo wakho ukuyibulala.

19Ololaka olukhulu uzathwala inhlawulo; ngoba nxa umophula uzabe lokhu uqhubeka ukwenza.

20Lalela izeluleko, wemukele imfundiso, ukuze uhlakaniphe ekucineni kwakho.

21Kulamacebo amanengi enhliziyweni yomuntu, kodwa iseluleko se Nkosi sona sizakuma.

22Isiloyiso somuntu ngumusa wakhe, njalo umyanga ungcono kulomuntu wamanga.

23Ukuyesaba i Nkosi kungokwempilo; ngoba olakho uzalala ebusuku esuthi; kayikwethekelelwa yibubi.

24Ivila lifihla isandla salo emganwini, njalo kaliyikusibuyisela emlonyeni walo.

25Tshaya isideleli ongelalwazi abesekhalipha; njalo khuza oqedisisayo, uzaqedisisa ulwazi.

26Ochitha uyise, axotshe unina, uyindodana ethelela inhloni ilethe ihlazo.

27Yekela, ndodana yami, ngokulalela imfundiso, ukuphambuka emazwini olwazi.

28Umfakazi omubi udelela isahlulelo, lomlomo wabakhohlakeleyo uginya ububi.

29Izahlulelo zilungiselwe izideleli, lemivimvinya umhlana wezithutha.

Copyright information for Ndebele