Proverbs 2

Umvuzo wenhlakanipho

Ndodana yami, uba usemukela amazwi ami, ugcine kuwe imilayo yami, ukuthi wenze indlebe yakho ilalele inhlakanipho, uthobise inhliziyo yakho ekuqedisiseni, yebo, uba ukhalela ukuqedisisa, ukhuphele ilizwi lakho ekuzwisiseni, uba ukudinga njengesiliva, ukuphenye njengezimpahla eziligugu ezifihliweyo, khona uzaqedisisa ukuyesaba i Nkosi, uthole ulwazi lukaNkulunkulu. Ngoba i Nkosi inika inhlakanipho; ulwazi lokuqedisisa kuvela emlonyeni wayo. Iyababekela abaqotho inhlakanipho eqotho; iyisihlangu kubo abahamba ngokuqonda, ukugcina indlela zesahlulelo; izalondoloza indlela zabangcwele bayo. Khona uzaqedisisa ukulunga, lesahlulelo, lokuqonda; yonke indlela elungileyo. 10 Lapho inhlakanipho izangena enhliziyweni yakho, lolwazi lube mnandi emphefumulweni wakho; 11 ingqondo izakugcina, ukuqedisisa kukulondoloze; 12 ukukophula endleleni embi, emuntwini okhuluma izinto eziphambeneyo; 13 abatshiya indlela zobuqotho, ukuze bahambe ngendlela zobumnyama; 14 abathokoza ngokwenza okubi, bejabula ekuphambukeni komubi; 15 abandlela zabo ziphambene, begobile emikhondweni yabo; 16 ukukophula kowesifazana wemzini, kowezizwe okhohlisa ngamazwi akhe; 17 otshiya umngane wobutsha bakhe, ekhohlwa isivumelwano sikaNkulunkulu wakhe; 18 ngoba indlu yakhe itshonela ekufeni, lemikhondo yakhe emimoyeni efileyo. 19 Bonke abangena kuye kabayikubuya, njalo kabayikufinyelela endleleni zempilo. 20 Ukuze uhambe endleleni yabalungileyo, ugcine imikhondo yamalungisa. 21 Ngoba abaqotho bazahlala elizweni, labapheleleyo basale kulo; 22 kodwa abakhohlakeleyo bazaqunywa basuswe elizweni, labaphambekayo badatshulwe basuswe kulo.

Copyright information for Ndebele