Proverbs 2

Umvuzo wenhlakanipho

1 Ndodana yami, uba usemukela amazwi ami, ugcine kuwe imilayo yami, 2ukuthi wenze indlebe yakho ilalele inhlakanipho, uthobise inhliziyo yakho ekuqedisiseni, 3yebo, uba ukhalela ukuqedisisa, ukhuphele ilizwi lakho ekuzwisiseni, 4uba ukudinga njengesiliva, ukuphenye njengezimpahla eziligugu ezifihliweyo, 5khona uzaqedisisa ukuyesaba i Nkosi, uthole ulwazi lukaNkulunkulu. 6Ngoba i Nkosi inika inhlakanipho; ulwazi lokuqedisisa kuvela emlonyeni wayo. 7Iyababekela abaqotho inhlakanipho eqotho; iyisihlangu kubo abahamba ngokuqonda, 8ukugcina indlela zesahlulelo; izalondoloza indlela zabangcwele bayo. 9Khona uzaqedisisa ukulunga, lesahlulelo, lokuqonda; yonke indlela elungileyo. 10Lapho inhlakanipho izangena enhliziyweni yakho, lolwazi lube mnandi emphefumulweni wakho; 11ingqondo izakugcina, ukuqedisisa kukulondoloze; 12ukukophula endleleni embi, emuntwini okhuluma izinto eziphambeneyo; 13abatshiya indlela zobuqotho, ukuze bahambe ngendlela zobumnyama; 14abathokoza ngokwenza okubi, bejabula ekuphambukeni komubi; 15abandlela zabo ziphambene, begobile emikhondweni yabo; 16ukukophula kowesifazana wemzini, kowezizwe okhohlisa ngamazwi akhe; 17otshiya umngane wobutsha bakhe, ekhohlwa isivumelwano sikaNkulunkulu wakhe; 18ngoba indlu yakhe itshonela ekufeni, lemikhondo yakhe emimoyeni efileyo. 19Bonke abangena kuye kabayikubuya, njalo kabayikufinyelela endleleni zempilo. 20Ukuze uhambe endleleni yabalungileyo, ugcine imikhondo yamalungisa. 21Ngoba abaqotho bazahlala elizweni, labapheleleyo basale kulo; 22kodwa abakhohlakeleyo bazaqunywa basuswe elizweni, labaphambekayo badatshulwe basuswe kulo.

Copyright information for Ndebele